Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1341 : Dao Dao Muốn Sinh

    trước sau   Cảzebgm giáiybmc ngạyieet thởfunm từvayw mộozeat chưualwfunmng đnqtgáiybmnh tớxqhpi kia, dùyiee Dạyiee Dao Quang đnqtgãbtou trảzebgi qua vôsaof sốpfsm lầtsman phiêddgfu lưualwu nhưualwng chưualwa bao giờlajp cảzebgm thấrdyiy tửkgao vong tớxqhpi gầtsman nhưualwxjmyc nàjsyky, giốpfsmng nhưualw mộozeat ngưualwlajpi khôsaofng biếbtout bơabtii bịndfaydlwm vàjsyko đnqtgyieei dưualwơabting mêddgfnh môsaofng.
Lựlpapc lưualwubyrng khíozea thếbtoujsykng bạyieec kia thao thao đnqtgáiybmnh tớxqhpi, mộozeat tiếbtoung đnqtgem bìbzilnh chưualwxqhpng do Tửkgao linh chârdyiu hìbzilnh thàjsyknh đnqtgáiybmnh tan, vẩrvpry ra nhữsbjfng mảzebgnh áiybmnh sáiybmng nhưualw thủxqhpy tinh vỡddgf vụsbjfn vẩrvpry ra, bắrdyin ngưualwubyrc lạyieei ngưualwlajpi Dạyiee Dao Quang làjsykm ngựlpapc nàjsykng mộozeat trậubyrn run rẩrvpry đnqtgau nhứfsopc, mộozeat cỗqllf tanh ngọevyat nhấrdyit thờlajpi theo cổoiju họevyang tràjsykn lêddgfn, lúxjmyc nàjsyky mộozeat búxjmyng máiybmu phun ra.
zebgng may tầtsmang bìbzilnh chưualwxqhpng thứfsop hai củxqhpa nàjsykng tuy rằsbjfng lung lay sắrdyip đnqtgoijuualwxqhpi trọevyang kíozeach nhưualwng còmspxn chưualwa vỡddgf tan, chốpfsmng đnqtgddgf đnqtgyieei bộozea phậubyrn lựlpapc lưualwubyrng còmspxn lạyieei, nhưualwng màjsyk, tìbzilnh huốpfsmng hoàjsykn toàjsykn khôsaofng theo sựlpap lạyieec quan củxqhpa Dạyiee Dao Quang.

abti hồwaul chârdyin nàjsykng còmspxn chưualwa kịndfap đnqtgfsopng vữsbjfng lạyieei, đnqtgubyrt sófsopng côsaofng kíozeach thứfsop hai củxqhpa târdyim ma đnqtgãbtou tớxqhpi gầtsman.
Nếbtouu đnqtgoijui lạyieei ngàjsyky trưualwxqhpc, chẳicchng sợubyr gặkgrdp gỡddgf đnqtgndfach nhârdyin cưualwlajpng đnqtgyieei, lârdyim vàjsyko hoàjsykn cảzebgnh tuyệxqhpt vọevyang Dạyiee Dao Quang đnqtgwywlu sẽfhzz chốpfsmng cựlpap khôsaofng buôsaofng tay.


Nếbtouu nhưualw chạyieey khôsaofng thoáiybmt khỏbzili sốpfsm trờlajpi, khôsaofng thểjzsuyieeng đnqtgpfsmi phưualwơabting đnqtgwaulng quy vu tậubyrn, nàjsykng chếbtout cũzebgng muốpfsmn cắrdyin mộozeat miếbtoung thịndfat củxqhpa kẻddgf dịndfach.

Nhưualwng lúxjmyc nàjsyky, bảzebgn nălycrng củxqhpa nàjsykng hiệxqhpn giờlajp khôsaofng còmspxn làjsyk chốpfsmng cựlpap, màjsyk trong chớxqhpp mắrdyit thi triểjzsun thuậubyrt pháiybmp, khíozea Ngũzebgjsyknh từvayw bốpfsmn phưualwơabting táiybmm hưualwxqhpng tớxqhpi bêddgfn trêddgfn vòmspxng tay củxqhpa nàjsykng bắrdyin toéydlwjsyk ra, bịndfajsykng nhanh nhưualw tia chớxqhpp tạyieeo ra mộozeat tấrdyim khiêddgfn kéydlwo đnqtgếbtoun phíozeaa trưualwxqhpc bụsbjfng.
Bấrdyit cứfsopxjmyc nàjsyko, ngưualwlajpi làjsykm mẫbzilu thârdyin nghĩsvzj đnqtgếbtoun đnqtgtsmau tiêddgfn làjsyk phảzebgi bảzebgo vệxqhpjsyki tửkgao củxqhpa mìbzilnh.
Ngay tạyieei lúxjmyc nàjsykng tạyieeo láiybm chắrdyin cho bụsbjfng củxqhpa mìbzilnh, đnqtgãbtou chuẩrvprn bịndfa ngạyieenh sinh quyếbtout nhấrdyit kíozeach vớxqhpi târdyim ma nàjsyky, mộozeat luồwaulng lựlpapc lưualwubyrng ngúxjmyt trờlajpi dârdying lêddgfn, mộozeat đnqtgyieeo bìbzilnh chưualwxqhpng trốpfsmng rỗqllfng xuấrdyit hiệxqhpn trưualwxqhpc khi târdyim ma nệxqhpn lêddgfn ngưualwlajpi nàjsykng lầtsman thứfsop hai, chợubyrt mắrdyit nàjsykng nhưualw hoa lêddgfn, nàjsykng nhìbziln đnqtgếbtoun bófsopng lưualwng quen thuộozeac, làjsyk Trưualwlajpng Diêddgfn sưualw huynh, trong lòmspxng khôsaofng khỏbzili thởfunmjsyki nhẹqjnv nhõicchm.
Thầtsman kinh trầtsmam tĩsvzjnh lạyieei, Dạyiee Dao Quang cảzebgm thấrdyiy trưualwxqhpc mắrdyit biếbtoun thàjsyknh màjsyku đnqtgen, thârdyin thểjzsu khôsaofng thểjzsu khốpfsmng chếbtou ngãbtou ngửkgaoa ra đnqtgsbjfng sau, mộozeat cáiybmnh tay rắrdyin chắrdyic màjsykfsop lựlpapc đnqtgưualwa tớxqhpi ôsaofm lấrdyiy vòmspxng eo mềwywlm mạyieei củxqhpa nàjsykng, hơabtii thởfunmjsyknh lạyieenh mùyieei hưualwơabting quen thuộozeac xẹqjnvt qua, nàjsykng ngãbtoujsyko vòmspxng ôsaofm ấrdyim áiybmp.
Giưualwơabting mắrdyit nhìbziln lạyieei đnqtgôsaofi mắrdyit tốpfsmi đnqtgen đnqtgtsmay sựlpap lo lắrdying củxqhpa ngưualwlajpi phíozeaa sau, Dạyiee Dao Quang nhấrdyit thờlajpi khôsaofng kìbzilm lòmspxng đnqtgưualwubyrc nỉcumd non: “A Trạyieem...”
Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem tay vừvaywa thu lạyieei, đnqtgem Dạyiee Dao Quang gắrdyit gao ôsaofm vàjsyko trong ngựlpapc, hắrdyin míozeam môsaofi khôsaofng nófsopi, thârdyin thủxqhp chếbtou trụsbjf mạyieech môsaofn củxqhpa nàjsykng.

Nguyêddgfn bảzebgn mặkgrdt khôsaofng cảzebgm xúxjmyc thốpfsmt nhiêddgfn biếbtoun đnqtgoijui, hắrdyin nhanh chófsopng từvayw trong ngựlpapc lấrdyiy ra mộozeat bìbzilnh sứfsop nhỏbzil, đnqtgoiju ra mộozeat hạyieet đnqtgan dưualwubyrc đnqtgúxjmyt cho nàjsykng: “Mau nuốpfsmt xuốpfsmng.”
Dạyiee Dao Quang ngoan ngoãbtoun uốpfsmng thuốpfsmc sau đnqtgófsop nhìbziln sắrdyic mặkgrdt lófsope tia mềwywlm mạyieei củxqhpa Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem liềwywln cưualwlajpi: “A Trạyieem, đnqtgvaywng lo lắrdying, muộozeai cùyieeng hàjsyki tửkgao đnqtgwywlu vôsaof...”
Mộozeat cârdyiu vôsaof sựlpapmspxn chưualwa nófsopi ra ngoàjsyki miệxqhpng, Dạyiee Dao Quang bỗqllfng thấrdyiy bụsbjfng mộozeat trậubyrn rúxjmyt đnqtgau, phíozeaa tay đnqtgang nắrdyim cáiybmnh tay củxqhpa Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem cũzebgng khôsaofng tựlpap chủxqhp đnqtgưualwubyrc dùyieeng sứfsopc: “A Trạyieem...”
“Đwaulvaywng sợubyr, cófsop ta ởfunm đnqtgârdyiy.” Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem nhanh chófsopng ôsaofm lấrdyiy Dạyiee Dao Quang, hắrdyin muốpfsmn đnqtgưualwa Dạyiee Dao Quang rờlajpi khỏbzili chỗqllfjsyky, đnqtgi tớxqhpi mộozeat nơabtii yêddgfn tĩsvzjnh, Dạyiee Dao Quang bởfunmi vìbzil nộozeai thưualwơabting chấrdyin đnqtgozeang, đnqtgãbtoufsop dấrdyiu hiệxqhpu sắrdyip sanh, viêddgfn dưualwubyrc vừvaywa mớxqhpi rồwauli củxqhpa hắrdyin làjsyk mộozeat loạyieei bổoiju nguyêddgfn khíozea, đnqtgáiybmng tiếbtouc vẫbziln làjsyk chậubyrm mộozeat bưualwxqhpc, khôsaofng đnqtgubyri dưualwubyrc hiệxqhpu pháiybmt táiybmc, Dạyiee Dao Quang đnqtgãbtou mộozeat bưualwxqhpc muốpfsmn sinh trưualwxqhpc.
Nhưualwng màjsyk bốpfsmn phíozeaa đnqtgwywlu làjsykualwơabting trắrdying lưualwubyrn lờlajp, ởfunm trêddgfn cao hắrdyin cófsop thểjzsu thấrdyiy rõicchjsykng nhưualwng vừvaywa đnqtgáiybmp xuốpfsmng mặkgrdt đnqtgrdyit, hắrdyin hoàjsykn toàjsykn khôsaofng xáiybmc đnqtgndfanh đnqtgưualwubyrc phưualwơabting hưualwxqhpng, bấrdyit luậubyrn đnqtgi vềwywlualwxqhpng nàjsyko, đnqtgi chưualwa đnqtgưualwubyrc mấrdyiy bưualwxqhpc sẽfhzz vấrdyip phảzebgi trắrdyic trởfunm.
xjmyc nàjsyky Dạyiee Dao Quang đnqtgãbtouiybmy thai, nếbtouu đnqtgoijui lạyieei làjsyk sinh trong hoàjsykn cảzebgnh bìbzilnh thưualwlajpng nàjsykng tấrdyit nhiêddgfn sẽfhzz khôsaofng chậubyrt vậubyrt nhưualw vậubyry, cófsop thểjzsujsykng hao phíozea khôsaofng íozeat côsaofng lựlpapc, lạyieei bịndfa nộozeai thưualwơabting, vừvaywa mớxqhpi cófsop dấrdyiu hiệxqhpu sinh, cảzebg ngưualwlajpi nàjsykng đnqtgãbtou đnqtgau đnqtgxqhpn sắrdyic mặkgrdt trắrdying bệxqhpch, trêddgfn tráiybmn đnqtgoiju đnqtgtsmay mồwaulsaofi.
Phíozeaa trưualwxqhpc, Trưualwlajpng Diêddgfn đnqtgang cùyieeng târdyim ma chiếbtoun đnqtgrdyiu ởfunm mộozeat chỗqllf, târdyim ma tuy đnqtgãbtou hao phíozea khôsaofng íozeat lựlpapc lưualwubyrng đnqtgpfsmi phófsop Dạyiee Dao Quang, nhưualwng vẫbziln khôsaofng thểjzsu khinh thưualwlajpng, Trưualwlajpng Diêddgfn thếbtou nhưualwng đnqtgrdyiu vớxqhpi nófsop khófsop phârdyin thắrdying bạyieei.

“Sưualw huynh, Dao Dao muốpfsmn sinh!” Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem nhanh chófsopng tỉcumdnh táiybmo lạyieei, đnqtgpfsmi vớxqhpi Trưualwlajpng Diêddgfn gàjsyko to mộozeat tiếbtoung.
Trưualwlajpng Diêddgfn mộozeat cáiybmi xoáiybmy thârdyin đnqtgem lựlpapc lưualwubyrng củxqhpa târdyim ma ngưualwng tụsbjfbzilnh thàjsyknh mộozeat cỗqllf áiybmnh sáiybmng xanh thẳicchm đnqtgáiybmnh tan, vừvaywa đnqtgúxjmyng lúxjmyc nhìbziln đnqtgếbtoun Dạyiee Dao Quang đnqtgang nằsbjfm ởfunm trong lòmspxng Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem, thủxqhp quyếbtout củxqhpa hắrdyin nhấrdyit thờlajpi biếbtoun đnqtgoijui, thấrdyiy đnqtgưualwubyrc Kim Tửkgaoyieeng Mạyieech Khârdyim bịndfardyim ma ngălycrn cáiybmch ởfunmddgfn ngoàjsyki, phấrdyit trầtsman trong tay néydlwm ra, lay đnqtgozeang kéydlwo theo mộozeat chuỗqllfi tinh quang lầtsman nữsbjfa ngưualwng tụsbjfsaofng kíozeach târdyim ma.
Thừvaywa dịndfap kéydlwo dãbtoun khoảzebgng cáiybmch nàjsyky, hai tay hắrdyin khíozea Ngũzebgjsyknh quanh quẩrvprn rấrdyit nặkgrdng, khôsaofng khíozea kiềwywlm hãbtoum bêddgfn trong bịndfa hắrdyin kéydlwo ra mộozeat khe hởfunm, Kim Tửkgao lậubyrp tứfsopc hófsopa thàjsyknh mộozeat đnqtgyieeo lưualwu quang thẳicchng đnqtgếbtoun bêddgfn ngưualwlajpi Dạyiee Dao Quang.
fsopng vuốpfsmt củxqhpa nófsoprvprn chứfsopa khíozea Ngũzebgjsyknh đnqtgkgrdt trêddgfn phầtsman bụsbjfng thỉcumdnh thoảzebgng nảzebgy lêddgfn củxqhpa Dạyiee Dao Quang, làjsykm giảzebgm bớxqhpt đnqtgau đnqtgxqhpn cho nàjsykng.
“Đwauli mau!” Trưualwlajpng Diêddgfn ởfunm trêddgfn khôsaofng quáiybmt mộozeat tiếbtoung.
Mạyieech Khârdyim cũzebgng phi thârdyin màjsyk đnqtgếbtoun, che lấrdyiy Dạyiee Dao Quang cùyieeng Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem, nhanh chófsopng muốpfsmn thoáiybmt ly khỏbzili phạyieem vi củxqhpa târdyim ma.
Thấrdyiy miếbtoung thịndfat béydlwo bởfunm đnqtgếbtoun bêddgfn miệxqhpng cứfsop nhưualw vậubyry chạyieey, târdyim ma làjsykm sao cófsop thểjzsu cam târdyim?
“Còmspxn muốpfsmn chạyieey, khôsaofng cófsop dễlkspjsykng nhưualw vậubyry!”
Thanh ârdyim lạyieenh lẽfhzzo rơabtii xuốpfsmng, vừvaywa mớxqhpi chạyieey ra khoi khu vựlpapc târdyim ma, đnqtgáiybmm ngưualwlajpi Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem cùyieeng Mạyieech Khârdyim cảzebgm thấrdyiy cảzebgnh sắrdyic trưualwxqhpc mắrdyit biếbtoun đnqtgoijui, Nhậubyrt Nguyệxqhpt sơabtin nguyêddgfn bảzebgn dưualwxqhpi sựlpap khốpfsmng chếbtou củxqhpa târdyim ma cũzebgng trắrdying xoáiybm mộozeat mảzebgnh, nhưualwng vẫbziln cófsop thểjzsu loáiybmng thoáiybmng nhìbziln thấrdyiy nhữsbjfng hìbzilnh ảzebgnh kháiybmc, hiệxqhpn giờlajp khoảzebgng khắrdyic nàjsyky thếbtou nhưualwng khôsaofng thểjzsu nhìbziln thấrdyiy nălycrm ngófsopn tay, mộozeat màjsyku trắrdying làjsykm cho ngưualwlajpi ta hoảzebgng hốpfsmt.
“Lĩsvzjnh vựlpapc Ma chi.” Giọevyang nófsopi củxqhpa Mạyieech Khârdyim từvaywualwsaof truyềwywln đnqtgếbtoun.
Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem ôsaofm Dạyiee Dao Quang thậubyrt chặkgrdt vàjsyko trong ngựlpapc, hắrdyin giờlajp phúxjmyt nàjsyky cúxjmyi đnqtgtsmau lạyieei hoàjsykn toàjsykn nhìbziln khôsaofng thấrdyiy ngưualwlajpi trong tay, chỉcumdfsop thểjzsu cảzebgm thụsbjf đnqtgưualwubyrc hôsaof hấrdyip, cảzebgm thụsbjf đnqtgưualwubyrc đnqtgozeardyim củxqhpa nàjsykng, chỉcumd nhưualw vậubyry cũzebgng đnqtgxqhp biếbtout nàjsykng bìbzilnh yêddgfn ởfunm trong lòmspxng hắrdyin.
“Sưualwsaofng đnqtgvaywng lo lắrdying, lĩsvzjnh vựlpapc ma chi tiêddgfu hao ma khíozea thậubyrp phầtsman vĩsvzj đnqtgyieei, giờlajp phúxjmyt nàjsyky cófsop Trưualwlajpng Diêddgfn chârdyin nhârdyin ởfunm đnqtgârdyiy, gia hỏbzila kia thi triểjzsun lĩsvzjnh vựlpapc ma chi chỉcumdfsop thểjzsurdyiy khốpfsmn chúxjmyng ta nhưualwng vôsaof pháiybmp đnqtgzebg thưualwơabting ngưualwlajpi.” Kim Tửkgao hiệxqhpn tạyieei cũzebgng chỉcumdfsop thểjzsu nhặkgrdt nhữsbjfng mặkgrdt tốpfsmt củxqhpa tìbzilnh hìbzilnh nófsopi cho Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem.
“Dao Dao sắrdyip sinh.” Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem trầtsmam giọevyang nófsopi.
Hiệxqhpn bârdyiy giờlajp, đnqtgãbtou khôsaofng còmspxn làjsyk vấrdyin đnqtgwywl bịndfa thưualwơabting hay khôsaofng, màjsykjsyk Dạyiee Dao Quang sảzebgn tửkgao, khôsaofng thểjzsu ngay tạyieei nơabtii rừvaywng núxjmyi hoang vắrdying, tạyieei nơabtii nguy hiểjzsum nhưualw vậubyry.
“Nhấrdyit đnqtgndfanh phảzebgi… nhấrdyit đnqtgndfanh phảzebgi thoáiybmt ly ra...” Dạyiee Dao Quang cắrdyin rălycrng nófsopi, nàjsykng nghĩsvzj tớxqhpi áiybmnh mắrdyit târdyim ma nhìbziln vềwywl phíozeaa bụsbjfng nàjsykng làjsykm ngưualwlajpi ta sởfunmn gai ốpfsmc, nếbtouu nhưualwjsykng sinh ngay trong lĩsvzjnh vựlpapc ma chi củxqhpa târdyim ma, chỉcumd sợubyrjsyki tửkgao mộozeat khi sinh ra sẽfhzzabtii vàjsyko trong tay târdyim ma, nhưualw vậubyry nàjsykng nhấrdyit đnqtgndfanh sẽfhzz đnqtgddgfn mấrdyit, “Kim Tửkgao!”

Kim Tửkgaoyieeng Dạyiee Dao Quang târdyim ýrbfiualwơabting thôsaofng, nghe thấrdyiy Dạyiee Dao Quang hôsaof to mộozeat tiếbtoung, lậubyrp tứfsopc từvayw trong lòmspxng Dạyiee Dao Quang nhảzebgy xuốpfsmng.

Thârdyin thểjzsufsop nhanh chófsopng biếbtoun lớxqhpn, chưualwa đnqtgếbtoun chốpfsmc láiybmt liềwywln hìbzilnh thàjsyknh mộozeat cựlpap nhârdyin cao sáiybmu bảzebgy thưualwxqhpc, mộozeat đnqtgôsaofi mắrdyit áiybmnh vàjsykng rựlpapc rỡddgfiybmng quắrdyic nhưualw hai cáiybmi đnqtgèznbsn lồwaulng phófsopng đnqtgếbtoun trêddgfn ngưualwlajpi Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem cùyieeng Mạyieech Khârdyim, hai ngưualwlajpi nhấrdyit thờlajpi cófsop thểjzsu đnqtgxqhp nhìbziln lẫbziln nhau cùyieeng toàjsykn cảzebgnh đnqtgưualwubyrc Kim Tửkgao bao phủxqhp.
“Theo ta đnqtgi.” Mạyieech Khârdyim nhanh chófsopng mộozeat cáiybmi lắrdyic mìbzilnh, mưualwubyrn áiybmnh sáiybmng từvayw Kim Tửkgaojsyk chạyieey nhanh vềwywl phíozeaa trưualwxqhpc.
rdyim ma đnqtgíozeach xáiybmc khôsaofng thểjzsu phârdyin thârdyin, lĩsvzjnh vựlpapc ma chi do nófsop thi triểjzsun thếbtou nhưualwng khôsaofng thểjzsu đnqtgem Trưualwlajpng Diêddgfn cùyieeng tiếbtoun vàjsyko, nếbtouu so sáiybmnh vớxqhpi Ninh Anh, nălycrng lựlpapc târdyim ma còmspxn kéydlwm quáiybm xa, giờlajp phúxjmyt nàjsyky nófsopyieeng Trưualwlajpng Diêddgfn đnqtgpfsmi chiếbtoun đnqtgãbtou bịndfardyiy hạyiee phong, nơabtii nàjsyko còmspxn quảzebgn đnqtgưualwubyrc Mạyieech Khârdyim cùyieeng Dạyiee Dao Quang đnqtgãbtou tráiybmnh thoáiybmt khỏbzili lĩsvzjnh vựlpapc củxqhpa nófsop.
Cho nêddgfn, Mạyieech Khârdyim bọevyan họevya nhanh chófsopng rờlajpi khỏbzili, nhưualwng khi bọevyan họevya vừvaywa mớxqhpi đnqtgi ra khỏbzili lĩsvzjnh vựlpapc ma chi lạyieei làjsyk bịndfa mộozeat luồwaulng lựlpapc lưualwubyrng tàjsyk áiybmc bao phủxqhp.

Từvayw phíozeaa trêddgfn cao Mặkgrdc Khinh Vũzebg trong bộozea hắrdyic y lạyieenh lùyieeng nhìbziln Dạyiee Dao Quang trong lòmspxng Ôetcjn Đwaulìbzilnh Trạyieem, quanh thârdyin ảzebg ta cófsop thểjzsu nhìbziln thấrdyiy quanh quẩrvprn vôsaof sốpfsmjsyk linh hìbzilnh ảzebgnh nhạyieet nhẽfhzzo...
- --
Rose: Xin lỗqllfi mn vìbzil hnay mớxqhpi ngoi lêddgfn đnqtgưualwubyrc, huhu, bậubyrn cáiybmi giấrdyiy đnqtgi đnqtgưualwlajpng quáiybm.

Mấrdyiy hôsaofm nữsbjfa ổoijun ổoijun sẽfhzz ra đnqtgwywlu nha...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.