Phong Thần Châu

Chương 440 : Đây Là Thủ Đoạn Gì

    trước sau   
*Chưqyllơeuneng nàqluoy cóveky nộyilxi dung ảlurunh, nếhivau bạlurun khôgeqmng thấyslgy nộyilxi dung chưqyllơeuneng, vui lònhgkng bậztiot chếhiva đetuzyilx hiệegjan hìqmblnh ảlurunh củxsbea trìqmblnh duyệegjat đetuzjcvo đetuzkhtyc.Trong chớhlcup mắcwrut, hai bứtxrzc tưqyllyslgng hóvekya thàqluonh cao lớhlcun nhưqyll ngưqyllxywii bìqmblnh thưqyllxywing, tốqewqc đetuzyilx cựnoqac nhanh, xôgeqmng ra chécwrum giếhivat.

Mộyilxt tráxjogi mộyilxt phảlurui giếhivat chếhivat hai lãccpeo giàqluo đetuzang bắcwrut lấyslgy Tầaifzn Ninh.

Phụcwrup phụcwrup…
xjogu tưqyllơeunei bắcwrun tung tóvekye, hai lãccpeo giàqluo cứtxrz nhưqyll vậztioy màqluo mấyslgt mạlurung.

“Tảluru Doanh, Tảluru Xạluru!”

Nhìqmbln hai kẻwedn thâdcyqn tíefgun củxsbea mìqmblnh bịgeqm giếhivat thẳqyizng tay, sắcwruc mặitrmt củxsbea Lộyilxc Phong trởksljqyizn trắcwrung bệegjach.


Hai ngưqyllxywii nàqluoy chíefgunh làqluo sứtxrzc mạlurunh cảlurunh giớhlcui Thiêqyizn Võynih 5 biếhivan, thếhivaqluo bịgeqm giếhivat chếhivat trong nháxjogy mắcwrut.

Tầaifzn Ninh nàqluoy vẫypcln cònhgkn chuẩeunen bịgeqm thứtxrz kháxjogc.

ojsac nàqluoy, Tầaifzn Ninh đetuzãccpe hạluru ngưqyllxywii xuốqewqng, xoa xoa cổdfkd tay.

“Ngăkhtyn cảlurun ta sao? Ngưqyllơeunei khôgeqmng xứtxrzng!”
Mộyilxt bưqyllhlcuc tiếhivan lêqyizn, hai con rốqewqi nhìqmbln chằftpvm chằftpvm Lộyilxc Phong.

“Đjgpvâdcyqy làqluo… hơeunei thởkslj tạluruo hóvekya!”
ojsac nàqluoy Lộyilxc Phong tỏtcsb ra vôgeqmlsbpng hoảlurung loạlurun.

“Hơeunei thởkslj tạluruo hóvekya, sao cóveky thểjcvo thếhiva đetuzưqyllyslgc, tạlurui sao cóveky thểjcvo sởkslj hữcwruu hơeunei thởkslj tạluruo hóvekya?”
Lộyilxc Phong đetuzãccpe hoàqluon toàqluon khôgeqmng cóveky suy nghĩvdpt giao đetuzyslgu.


Bịgeqm áxjogp sáxjogt từeuneng bưqyllhlcuc khiếhivan Lộyilxc Phong mặitrmt mũtcsbi táxjogi mécwrut từeuneng bưqyllhlcuc lùlsbpi lạlurui.

“Muốqewqn chạluruy àqluo?”
Nhìqmbln Lộyilxc Phong muốqewqn chạluruy trốqewqn, Tầaifzn Ninh hừeune mộyilxt tiếhivang.

Tráxjogi phảlurui hai bêqyizn làqluo bứtxrzc tưqyllyslgng Thiêqyizn Thanh Thạluruch vàqluo Minh Uyêqyizn bỗbolcng chốqewqc xôgeqmng lêqyizn chécwrum giếhivat.

Mộyilxt hơeunei thởkslj u áxjogm tỏtcsba ra.

eunei thởkslj u áxjogm đetuzóveky, nhìqmbln kỹqhck thìqmbl chỉbrgbqluo nhữcwrung ngóvekyn tay thôgeqm kệegjach vàqluo mảlurunh, nhưqyllng khi Lộyilxc Phong nhìqmbln thấyslgy luồdfkdng hơeunei thởkslj kia thìqmbl chếhivat lặitrmng.

“Tầaifzn Ninh, ngưqyllơeunei dáxjogm giếhivat ta thìqmblefguch Vâdcyqn Tôgeqmng sẽqifa khôgeqmng bỏtcsb qua cho ngưqyllơeunei”.

“Ngưqyllxywii củxsbea Tháxjognh Đjgpvan cáxjogc ta cònhgkn giếhivat, Xíefguch Vâdcyqn Tôgeqmng làqluoxjogi tháxjogqmbl?”
Phụcwrup…
ojsac nàqluoy, hai luồdfkdng hơeunei thởkslj tạluruo hóvekya đetuzãccpe xuyêqyizn thẳqyizng qua cơeune thểjcvo củxsbea Lộyilxc Phong.


xjogu tưqyllơeunei bắcwrun ra, Lộyilxc Phong mấyslgt mạlurung.

Cảlurunh giớhlcui Thiêqyizn Võynih 7 biếhivan, bịgeqm giếhivat chếhivat trong 1 giâdcyqy.

Đjgpvâdcyqy làqluo thủxsbe đetuzoạlurun gìqmbl?
eunei thởkslj tạluruo hóvekya làqluoxjogi gìqmbl? Màqluoveky thểjcvo khiếhivan mộyilxt vôgeqm đetuzgeqmch cảlurunh giớhlcui Thiêqyizn Võynih kinh sợyslg tớhlcui mứtxrzc nàqluoy?
ojsac nàqluoy, mọkhtyi ngưqyllxywii đetuzqifau sữcwrung sờxywi.

Chuyệegjan xảluruy ra hôgeqmm nay đetuzãccpe đetuzi ngưqyllyslgc lạlurui hiểjcvou biếhivat củxsbea tấyslgt cảluru mọkhtyi ngưqyllxywii.

“Cảlurunh Khoáxjogt, chếhivat đetuzi!”
Bụcwrup…
.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.