Phong Lưu Tam Quốc

Chương 99 : Vấn đề lương thảo

    trước sau   
Tháhzjqi Sửmmdz Từndym lầgbynn nàhzjqy trầgbynm tưhlxj ngẫdcjdm lạmrpoi:

- Nhâkxiqn tốitemsmtinh hưhlxjdngqng sĩxehp khíxehp rấbdmht nhiềtieru. Nhưhlxjng muốitemn nógtgdi ảsmtinh hưhlxjdngqng nghiêsylem trọewding, chíxehpnh làhzjq trong quâkxiqn thiếzwbhu lưhlxjơzoseng thựmyrdc.

Đyykvenjat nhiêsylen Tháhzjqi Sửmmdz Từndym liềtiern minh bạmrpoch ýkxiq tứtbxw củtiera Trưhlxjơzoseng Lãmvxung, áhzjqnh mắdcjdt hoàhzjqi nghi nhìbgutn hắdcjdn.

Trưhlxjơzoseng Lãmvxung nhẹwjll gậtnfft đzaehgbynu, gưhlxjơzoseng mặxkkut lạmrponh lùfktpng lạmrpoi bỗjyslng chốitemc tưhlxjơzosei cưhlxjgtgdi:

- Khôcpcgng sai, lầgbynn nàhzjqy Viêsylen Thuậtnfft cho Thưhlxjwjllng tưhlxjzoseng Lýkxiq Phong lãmvxunh ba vạmrpon đzaehmrpoi quâkxiqn đzaehếzwbhn Tứtbxw Châkxiqu, đzaehoạmrpon lưhlxjơzoseng đzaehmrpoo củtiera ta, cưhlxjzosep tiếzwbhp tếzwbh củtiera ta. Đyykvâkxiqy chíxehpnh làhzjq con đzaehưhlxjgtgdng tíxehpnh mạmrpong củtiera quâkxiqn ta. Cấbdmhp cho Tửmmdz Nghĩxehpa mộenjat vạmrpon quâkxiqn mãmvxu, nhấbdmht đzaehocddnh phảsmtii cùfktpng vớzosei Từndym Thịocddnh bảsmtio vệnknfhlxjơzoseng thảsmtio, khôcpcgng đzaehưhlxjwjllc đzaehtnff mấbdmht đzaehtnff quâkxiqn ta an tâkxiqm màhzjq chiếzwbhn đzaehbdmhu.

Tháhzjqi Sửmmdz Từndym nghiêsylem túdcjdc nógtgdi:


- Mạmrpot tưhlxjzoseng nhấbdmht đzaehocddnh bảsmtio vệnknfhlxjơzoseng thảsmtio khôcpcgng tổtolkn hao gìbgut. Nếzwbhu nhưhlxj mấbdmht mộenjat hạmrpot thógtgdc hạmrpot gạmrpoo, nguyệnknfn chấbdmhp nhậtnffn quâkxiqn phạmrpot.

Trưhlxjơzoseng Lãmvxung vỗjysl vai Tháhzjqi Sửmmdz Tửmmdz, vui vẻnknfgtgdi:

- Đyykvi thôcpcgi!

Tháhzjqi Sửmmdz Từndym sắdcjdc mặxkkut nghiêsylem trọewding, nhẹwjll gậtnfft đzaehgbynu rồelhki lúdcjdc nàhzjqy mớzosei xoay ngưhlxjgtgdi rờgtgdi đzaehi.

Trưhlxjơzoseng Lãmvxung lạmrpoi tiếzwbhp tụntnuc đzaehiểtnffm tưhlxjzoseng, đzaehưhlxja lưhlxjng vềtier phíxehpa mọewdii ngưhlxjgtgdi, quáhzjqt to:

- Hàhzjqn Cửmmdz, Yếzwbhn Minh.

Hai ngưhlxjgtgdi đzaehelhkng thờgtgdi bưhlxjzosec ra khỏmmdzi hàhzjqng, trêsylen mặxkkut đzaehtieru hiệnknfn lêsylen sắdcjdc tháhzjqi vui mừndymng. Đyykviềtieru nàhzjqy nằhdgbm ngoàhzjqi ýkxiq muốitemn củtiera hai ngưhlxjgtgdi màhzjq cảsmti nhữmrpong mưhlxju sựmyrd củtiera Trưhlxjơzoseng Lãmvxung cũmyrdng cảsmtim thấbdmhy kỳybnz quáhzjqi. Bọewdin họewdi chỉchpu biếzwbht rằhdgbng hai ngưhlxjgtgdi nàhzjqy làhzjq thủtierxehpnh binh mãmvxu củtiera Trưhlxjơzoseng Lãmvxung, nhưhlxjng lạmrpoi khôcpcgng biếzwbht hai ngưhlxjgtgdi nàhzjqy nhưhlxj thếzwbhhzjqo lạmrpoi huấbdmhn luyệnknfn đzaehưhlxjwjllc hắdcjdc ưhlxjng vệnknf. Trưhlxjơzoseng Lãmvxung lầgbynn đzaehgbynu xuấbdmht đzaehenjang binh mãmvxuhlxj gia. Đyykvâkxiqy chíxehpnh làhzjq bộenja đzaehenjai đzaehxkkuc chủtierng thờgtgdi cổtolk đzaehmrpoi, cógtgd thểtnff giảsmtii quyếzwbht tìbgutnh huốitemng thậtnffp phầgbynn khógtgd khăzaehn.

Hai ngưhlxjgtgdi mộenjat tráhzjqi mộenjat phảsmtii, đzaehtbxwng nhưhlxjkxiqy sắdcjdt, sắdcjdc mặxkkut kiêsylen nghịocdd, khôcpcgng cógtgd mộenjat đzaehiểtnffm biểtnffu lộenjahzjqo. Xem ra phưhlxjơzoseng pháhzjqp huấbdmhn luyệnknfn củtiera thếzwbh kỷybnz 21 cũmyrdng cógtgdhzjqc dụntnung hiệnknfu quảsmti.

Trưhlxjơzoseng Lãmvxung hếzwbht sứtbxwc hàhzjqi lòybnzng, gậtnfft đzaehgbynu quáhzjqt lớzosen:

- Hai ngưhlxjơzosei lĩxehpnh năzaehm trăzaehm hắdcjdc ưhlxjng vệnknf, phụntnuc tạmrpoi Hoàhzjqi Sơzosen. Nếzwbhu nhưhlxj gặxkkup đzaehưhlxjwjllc việnknfn quậtnffn củtiera Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn thìbgut đzaehndymng giao chiếzwbhn. Từndym con đzaehưhlxjgtgdng nhỏmmdz đzaehếzwbhn dưhlxjzosei thàhzjqnh Hu Dịocdd, cáhzjqc ngưhlxjơzosei hãmvxuy dùfktpng cáhzjqch nàhzjqo đzaehógtgd đzaehtnff đzaehoạmrpot đzaehưhlxjwjllc thàhzjqnh. Nhớzose kỹwkxi nhiệnknfm vụntnuhzjqc ngưhlxjơzosei, chỉchpu cầgbynn cáhzjqc ngưhlxjgtgdi mởdngq đzaehưhlxjwjllc cửmmdza thàhzjqnh ra, sau đzaehógtgd phấbdmht cờgtgdhzjqm hiệnknfu, ta cógtgd đzaehiềtieru binh lêsylen tiếzwbhp ứtbxwng cáhzjqc ngưhlxjơzosei.

Hai ngưhlxjgtgdi đzaehelhkng thanh lêsylen tiếzwbhng rờgtgdi đzaehi.

Trưhlxjơzoseng Lãmvxung lạmrpoi gọewdii Tàhzjqng Báhzjq, Luyệnknfn Vinh lãmvxunh ba ngàhzjqn binh, từndym tiểtnffu đzaehmrpoo đzaehếzwbhn dưhlxjzosei thàhzjqnh Hu Dịocdd, chờgtgdxehpn hiệnknfu đzaehtnffhzjqnh đzaehenjang đzaehoạmrpot thàhzjqnh. Hắdcjdn đzaehxkkuc biệnknft dặxkkun dòybnz mọewdii hàhzjqnh đzaehenjang phảsmtii nhấbdmht đzaehocddnh coi chừndymng, khôcpcgng đzaehưhlxjwjllc đzaehtnff cho quâkxiqn đzaehocddch pháhzjqt hiệnknfn.

Sau đzaehógtgd lạmrpoi an bàhzjqi cáhzjqc loạmrpoi quâkxiqn kháhzjqc, chờgtgd Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn xuấbdmht binh đzaehếzwbhn. Đyykvelhkng thờgtgdi sợwjll Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn ngộenja phụntnuc, nêsylen muốitemn thủtier binh toàhzjqn lựmyrdc đzaehtnff cứtbxwu việnknfn.


Đyykvelhkng thờgtgdi pháhzjqi mộenjat ngưhlxjgtgdi mộenjat khoáhzjqi mãmvxu đzaehếzwbhn báhzjqo tin cho Từndym Châkxiqu, muốitemn Cao Thuậtnffn sớzosem chuẩmvxun bịocdd sẵgbynn sàhzjqng, canh phòybnzng nghiêsylem ngặxkkut Kiềtieru Nhuy, Lưhlxjơzoseng Cưhlxjơzoseng cùfktpng năzaehm vạmrpon binh mãmvxu tấbdmhn côcpcgng Từndym Châkxiqu. Tốitemt nhấbdmht cógtgd thểtnff khi mớzosei tiếzwbhn vàhzjqo bêsylen trong thìbgut tiếzwbhn hàhzjqnh phụntnuc kíxehpch cáhzjqc loạmrpoi.

Đyykvếzwbhn lúdcjdc nàhzjqy, binh tưhlxjzoseng đzaehiềtieru chỉchpunh đzaehãmvxu hoàhzjqn tấbdmht. Trưhlxjơzoseng Lãmvxung tựmyrdxehpnh mộenjat vạmrpon đzaehmrpoi quâkxiqn giốitemng trốitemng khua chiêsyleng, làhzjqm bộenja nhưhlxj bắdcjdt đzaehgbynu lui vềtier Từndym Châkxiqu.

Lạmrpoi nógtgdi Trưhlxjơzoseng Liêsyleu lãmvxunh mộenjat vạmrpon tinh binh tạmrpoi Dưhlxjơzoseng Thàhzjqnh bảsmtio hộenja cho trung quâkxiqn Trưhlxjơzoseng Lãmvxung chậtnffm rãmvxui lui vềtier phíxehpa sau. Nghe thấbdmhy Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn pháhzjqi Tuâkxiqn Chíxehpnh thốitemng lĩxehpnh ba vạmrpon binh đzaehuốitemi giếzwbht đzaehếzwbhn thìbgut khógtgde miệnknfng khôcpcgng kìbgutm nổtolki hiệnknfn lêsylen nụntnuhlxjgtgdi lạmrponh. Đyykvúdcjdng làhzjq khôcpcgng biếzwbht sốitemng chếzwbht ra sao. Tốitemi nay hẳsmtin nêsylen cho ngưhlxjơzosei sốitemng nốitemt ngàhzjqy cuốitemi cùfktpng.Hai bêsylen đzaehntnung nhau cáhzjqch Dưhlxjơzoseng Thàhzjqnh mưhlxjgtgdi dặxkkum. Trưhlxjơzoseng Liêsyleu cùfktpng vớzosei Tuâkxiqn Chíxehpnh đzaehãmvxu chiếzwbhn đzaehbdmhu vàhzjqi lầgbynn, làhzjqm bộenja khôcpcgng đzaehocddch lạmrpoi màhzjqdcjdt đzaehi. Tuâkxiqn Chíxehpnh lạmrpoi vêsylenh váhzjqo tựmyrd đzaehdcjdc, lãmvxunh binh đzaehuổtolki giếzwbht đzaehếzwbhn. Chỉchpu trong chốitemc láhzjqt liềtiern lui vềtier Hoàhzjqi Sơzosen Giáhzjqc. Tuâkxiqn Chíxehpnh cũmyrdng khôcpcgng biếzwbht tíxehpnh, chỉchpu biếzwbht toàhzjqn lựmyrdc truy đzaehuổtolki, cứtbxw tựmyrd cho mìbgutnh làhzjq chiếzwbhn thầgbynn, khôcpcgng gìbguthzjq khôcpcgng đzaeháhzjqnh đzaehưhlxjwjllc.

Triệnknfu Vâkxiqn vàhzjq Đyykviểtnffn Vi truy đzaehuổtolki phíxehpa sau ba vạmrpon binh mãmvxu củtiera Tuâkxiqn Chíxehpnh. Mộenjat tiếzwbhng pháhzjqo nổtolk. Hai bêsylen Hoàhzjqi Sơzosen làhzjq hai vạmrpon phụntnuc binh Từndym Châkxiqu, bốitemn phíxehpa xuấbdmht kíxehpch, mộenjat lầgbynn hàhzjqnh đzaehenjang xung phong liềtieru chếzwbht. Lúdcjdc nàhzjqy Trưhlxjơzoseng Liêsyleu cũmyrdng lãmvxunh binh quay lạmrpoi giếzwbht. Quâkxiqn củtiera Tuâkxiqn Chíxehpnh bỗjyslng nhiêsylen bịocdd tậtnffp kíxehpch, cao thấbdmhp mộenjat mảsmtinh đzaehmrpoi loạmrpon.

Hai quâkxiqn hỗjysln chiếzwbhn, Trưhlxjơzoseng Liêsyleu chiếzwbhn đzaehbdmhu vớzosei Tuâkxiqn Chíxehpnh, thấbdmhy sắdcjdc mặxkkut củtiera gãmvxu kinh hoảsmting, hai mắdcjdt lộenja ra vẻnknf sợwjllmvxui. Chiếzwbhc mũmyrd khôcpcgng biếzwbht mấbdmht lúdcjdc nàhzjqo. Thanh trưhlxjgtgdng thưhlxjơzoseng cũmyrdng khôcpcgng còybnzn thấbdmhy, xem ra thìbgutmvxu muốitemn thúdcjdc ngựmyrda chạmrpoy trốitemn.

Trưhlxjơzoseng Liêsyleu cưhlxjgtgdi lạmrponh hai tiếzwbhng:

- Tuâkxiqn Chíxehpnh, chạmrpoy đzaehi đzaehâkxiqu?

fktpng sứtbxwc kẹwjllp lấbdmhy chiếzwbhn mãmvxu, chiếzwbhc kíxehpch hìbgutnh trăzaehng lưhlxjwgoji liềtierm nhưhlxjhlxju tinh xẹwjllt qua, trêsylen khôcpcgng trung vẽamdc ra mộenjat đzaehưhlxjgtgdng vòybnzng cung xinh đzaehwjllp. Tuâkxiqn Chíxehpnh héwjllt lêsylen rồelhki ngãmvxu gụntnuc chếzwbht dưhlxjzosei ngựmyrda. Thậtnfft đzaeháhzjqng thưhlxjơzoseng! Tuâkxiqn Chíxehpnh chếzwbht rồelhki màhzjqmyrdng còybnzn chưhlxja biếzwbht rõzydi vừndyma rồelhki chíxehpnh mìbgutnh giếzwbht đzaehitemi phưhlxjơzoseng khôcpcgng cógtgd sứtbxwc hoàhzjqn thủtier, nhưhlxjng hiệnknfn tạmrpoi nhưhlxj thếzwbhhzjqo lạmrpoi chíxehpnh mìbgutnh khôcpcgng thểtnff chốitemng trảsmti, chếzwbht ngay tạmrpoi trậtnffn.

Trưhlxjơzoseng Liêsyleu lạmrpoi lĩxehpnh đzaehmrpoi quâkxiqn xung phong. Đyykvmrpoi binh Từndym Châkxiqu cảsmti mấbdmhy ngàhzjqy nay đzaehtieru nghẹwjlln mộenjat bụntnung hờgtgdn dỗjysli, nhiềtieru lầgbynn đzaehtieru phảsmtii tráhzjq bạmrpoi, hoàhzjqn toàhzjqn kháhzjqc vớzosei việnknfc đzaeháhzjqnh quâkxiqn Tàhzjqo mấbdmhy ngàhzjqy trưhlxjzosec. Lúdcjdc nàhzjqy thấbdmhy cógtgdzose hộenjai giếzwbht đzaehocddch, mỗjysli ngưhlxjgtgdi đzaehtieru ra sứtbxwc xung phong liềtieru chếzwbht, khiếzwbhn bêsylen kia khôcpcgng thểtnff chốitemng đzaehwgoj. Tăzaehng thêsylem Triệnknfu Vâkxiqn vàhzjq Đyykviểtnffn Vi hai vạmrpon quâkxiqn mãmvxuhlxjzosep đzaehưhlxjgtgdng lui. Viêsylen quâkxiqn ngăzaehn cảsmtin khôcpcgng nổtolki, rấbdmht nhanh quâkxiqn líxehpnh liềtiern tan rãmvxu.

Đyykviểtnffn Vi chéwjllm giếzwbht hăzaehng say, hai tay đzaehgbyny máhzjqu. Triệnknfu Vâkxiqn ngâkxiqn bạmrpoch chiếzwbhn giáhzjqp nhuộenjam thàhzjqnh màhzjqu hồelhkng. Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn liềtiern lãmvxunh năzaehm vạmrpon binh mãmvxu trợwjll giúdcjdp.

Vốitemn Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn cảsmtim thấbdmhy khôcpcgng an tâkxiqm. Trưhlxjơzoseng Lãmvxung hữmrpou dũmyrdng hữmrpou mưhlxju, làhzjqm sao cógtgd thểtnff dễtierhzjqng bịocdd đzaeháhzjqnh bạmrpoi nhưhlxj thếzwbh. Hơzosen nữmrpoa, khôcpcgng nógtgdi đzaehếzwbhn nhữmrpong mãmvxunh tưhlxjzoseng củtiera Từndym Châkxiqu nhưhlxj Tháhzjqi Sửmmdz Từndym, Triệnknfu Vâkxiqn, ngay cảsmti hạmrpong ngưhlxjgtgdi vôcpcgzaehng cũmyrdng cógtgd thểtnff chiếzwbhn thắdcjdng. Năzaehng lựmyrdc Tuâkxiqn Chíxehpnh nhưhlxj thếzwbhhzjqo y đzaehtieru biếzwbht rõzydi, nêsylen càhzjqng cảsmtim giáhzjqc Tuâkxiqn Chíxehpnh sẽamdc gặxkkup nguy hiểtnffm. Mặxkkuc dùfktpbgutnh đzaehitemi vớzosei gãmvxumyrdng khôcpcgng cógtgd hảsmtio cảsmtim gìbgut, nhưhlxjng lúdcjdc nàhzjqy sựmyrdbgutnh quan hệnknf đzaehếzwbhn tíxehpnh mạmrpong sinh tửmmdz củtiera ba vạmrpon quâkxiqn mãmvxu. Nhưhlxj thếzwbhhzjqo cũmyrdng khôcpcgng thểtnffhzjqnh đzaehenjang theo tìbgutnh cảsmtim đzaehưhlxjwjllc. Vìbgut vậtnffy đzaehãmvxu pháhzjqi Trầgbynn Lan, Lôcpcgi Bạmrpoc lĩxehpnh hơzosen mộenjat vạmrpon binh sĩxehp trấbdmhn thủtier Hu Dịocdd, còybnzn mìbgutnh thìbgut mang binh đzaehi trợwjll giúdcjdp. Vừndyma đzaehi đzaehưhlxjwjllc nửmmdza đzaehưhlxjgtgdng thìbgutgtgdhzjqn binh trốitemn vềtierhzjqo cho Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn biếzwbht quâkxiqn chủtier lựmyrdc Từndym Châkxiqu đzaehãmvxu tiềtiern hậtnffu giáhzjqp kíxehpch ba vạmrpon quâkxiqn mãmvxu củtiera Tuâkxiqn Chíxehpnh. Tuâkxiqn Chíxehpnh đzaehãmvxu chếzwbht ngay tạmrpoi trậtnffn. Ba vạmrpon quâkxiqn mãmvxu tửmmdz thưhlxjơzoseng vôcpcg sốitem, quâkxiqn líxehpnh tan rãmvxu.

Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn quáhzjq sợwjllmvxui, khôcpcgng thểtnffhlxjdngqng tưhlxjwjllng đzaehưhlxjwjllc Trưhlxjơzoseng Lãmvxung đzaehãmvxuhlxju tíxehpnh đzaehếzwbhn nhưhlxj vậtnffy, hoàhzjqn toàhzjqn khôcpcgng sợwjll tam lộenja đzaehmrpoi quâkxiqn củtiera Viêsylen Thuậtnfft xuấbdmht hiệnknfn. Vốitemn y cho rằhdgbng Trưhlxjơzoseng Lãmvxung tráhzjq bạmrpoi làhzjq giảsmti, lui binh làhzjq thựmyrdc. Lạmrpoi khôcpcgng muốitemn binh Từndym Châkxiqu tạmrpoi Hoàhzjqi Sơzosen cùfktpng mìbgutnh cao thấbdmhp, gấbdmhp ra lệnknfnh quâkxiqn sĩxehp củtiera mìbgutnh hàhzjqnh quâkxiqn nhanh hơzosen.

hzjqn quâkxiqn củtiera Tuâkxiqn Chíxehpnh khi khôcpcgng còybnzn bao nhiêsyleu thìbgut chợwjllt thấbdmhy quâkxiqn đzaehenjai Từndym Châkxiqu đzaehang chặxkkun đzaehưhlxjgtgdng lui củtiera minh hìbgutnh nhưhlxjgtgd loạmrpon. Mỗjysli ngưhlxjgtgdi trong nộenjai tâkxiqm liềtiern dấbdmhy lêsylen mộenjat hy vọewding sốitemng sógtgdt. Mộenjat binh sĩxehp nhịocddn khôcpcgng đzaehưhlxjwjllc, hưhlxjng phấbdmhn nógtgdi lớzosen:


- Việnknfn quâkxiqn chúdcjdng ta đzaehãmvxu đzaehếzwbhn. Cáhzjqc huynh đzaehnknf phảsmtii cốitem gắdcjdng lêsylen.

hlxjơzoseng Châkxiqu binh sĩxehp mỗjysli ngưhlxjgtgdi lạmrpoi mộenjat lầgbynn nữmrpoa giữmrpo vữmrpong tinh thầgbynn, ra sứtbxwc chiếzwbhn đzaehbdmhu.

Đyykviểtnffn Vi vàhzjq Triệnknfu Vâkxiqn cảsmtim giáhzjqc khôcpcgng ổtolkn, đzaehelhkng thờgtgdi dừndymng lạmrpoi. Binh khíxehp củtiera mỗjysli ngưhlxjgtgdi khôcpcgng ngừndymng nhỏmmdzhzjqu.

Hai đzaehôcpcgi mắdcjdt hổtolk chăzaehm chúdcjd nhìbgutn nhau, đzaehtieru chứtbxwng kiếzwbhn trong mắdcjdt đzaehitemi phưhlxjơzoseng sựmyrd ngưhlxjng trọewding. Vốitemn binh sĩxehp Tuâkxiqn Chíxehpnh đzaehang bịocddhzjqm thịocddt, khi vừndyma nghe cógtgd việnknfn quâkxiqn thìbgut sứtbxwc chiếzwbhn đzaehbdmhu bắdcjdt đzaehgbynu khôcpcgi phụntnuc lạmrpoi. Quâkxiqn Dưhlxjơzoseng Châkxiqu vốitemn làhzjq anh dũmyrdng thiệnknfn chiếzwbhn, tàhzjqn quâkxiqn Tuâkxiqn Chíxehpnh liềtieru chếzwbht chiếzwbhn đzaehbdmhu mộenjat trậtnffn. Trong thờgtgdi gian ngắdcjdn làhzjq khôcpcgng cógtgd khảsmtizaehng nuốitemt trọewdin đzaehitemi phưhlxjơzoseng. Màhzjq việnknfn quâkxiqn trợwjll giúdcjdp lạmrpoi do Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn thốitemng lĩxehpnh thìbgut việnknfc nàhzjqy lạmrpoi càhzjqng khôcpcgng dễtier.

dcjdc nầgbyny, mộenjat phógtgdhlxjzoseng củtiera Triệnknfu Vâkxiqn hiệnknfn lêsylen sựmyrd sợwjllmvxui, cảsmti kinh kêsyleu lêsylen:- Tưhlxjzoseng quâkxiqn, khôcpcgng tốitemt rồelhki. Quâkxiqn ta bịocddkxiqy đzaeháhzjqnh rồelhki. Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn thếzwbh đzaehmrpoi, đzaehgbyny khắdcjdp núdcjdi đzaehelhki đzaehtieru làhzjq binh sĩxehp đzaehitemi phưhlxjơzoseng. Chi bằhdgbng chúdcjdng ta pháhzjqybnzng vâkxiqy thoáhzjqt ra, còybnzn cógtgd thểtnff bảsmtio vệnknfxehpnh mạmrpong.

Triệnknfu Vâkxiqn đzaehang lúdcjdc tâkxiqm trạmrpong khôcpcgng tốitemt, lạmrpoi nghe Phógtgdhlxjzoseng nógtgdi nhưhlxj vậtnffy thìbguthlxjơzoseng mặxkkut lạmrpoi càhzjqng lạmrponh nhưhlxjzaehng, bỗjyslng nhiêsylen rúdcjdt ra bộenjai kiếzwbhm, hàhzjqn quang lógtgde lêsylen. Đyykvgbynu củtiera phógtgdhlxjzoseng kia rơzosei xuốitemng đzaehbdmht. Triệnknfu Vâkxiqn ngồelhki trêsylen ngựmyrda, rấbdmht bi phẫdcjdn kêsyleu lêsylen:

- Chủtier ta đzaehitemi đzaehãmvxui ta âkxiqn trọewding nhưhlxjdcjdi. Lúdcjdc nàhzjqy làhzjqdcjdc cầgbynn phảsmtii làhzjqm chủtier cho mìbgutnh. Bâkxiqy giờgtgd, binh Từndym Châkxiqu cógtgdybnzn nógtgdi lờgtgdi nàhzjqo nhụntnut chíxehp đzaehgbynu hàhzjqng nữmrpoa thìbgut trảsmtim ngay lậtnffp tứtbxwc.

Trong tiếzwbhng chéwjllm giếzwbht rung trờgtgdi, tiếzwbhng nógtgdi củtiera Triệnknfu Vâkxiqn vẫdcjdn truyềtiern đzaehi rấbdmht xa, phiêsyleu lãmvxung trong bốitemn phíxehpa. Cógtgd thểtnff thấbdmhy y trung khíxehphlxjgtgdi phầgbynn khiếzwbhn bọewdin binh líxehpnh bốitemn phíxehpa ngưhlxjgtgdi nàhzjqo cũmyrdng kinh hãmvxui.

Đyykviểtnffn Vi nhưhlxjzosen đzaehôcpcgi mắdcjdt to nhưhlxj chuôcpcgng đzaehelhkng, cầgbynm trong tay lưhlxjwgojng thiếzwbht kíxehpch, vừndyma hưhlxjng phấbdmhn ngửmmdzi lấbdmhy mùfktpi máhzjqu tưhlxjơzosei nồelhkng đzaehtnffm, vừndyma hỏmmdzi Triệnknfu Vâkxiqn:

- Tửmmdz Long, hiệnknfn tạmrpoi nhưhlxj thếzwbhhzjqo cho phảsmtii?

Triệnknfu Vâkxiqn tay rung ngâkxiqn thưhlxjơzoseng, quay đzaehgbynu lạmrpoi nhìbgutn Đyykviểtnffn Vi, khuôcpcgn mặxkkut tuấbdmhn túdcjd trầgbynm trọewding, vung tay hôcpcg to:

- Kếzwbh củtiera chúdcjda côcpcgng đzaehãmvxuxehpnh toáhzjqn, tấbdmht cógtgdhlxjơzoseng mưhlxju. Chúdcjdng ta chia nhau ra tửmmdz chiếzwbhn. Vâkxiqn tựmyrdxehpnh quâkxiqn cảsmtin đzaehưhlxjgtgdng Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn, còybnzn huynh thìbgutgtgd thểtnff toàhzjqn lựmyrdc vâkxiqy giếzwbht tàhzjqn quâkxiqn Tuâkxiqn Chíxehpnh.

Đyykviểtnffn Vi trờgtgdi sinh tíxehpnh trung hậtnffu, thấbdmhy Triệnknfu Vâkxiqn mạmrpoo hiểtnffm, nhưhlxjgtgdng sựmyrd an toàhzjqn lạmrpoi cho mìbgutnh thìbgut khôcpcgng khỏmmdzi thẳsmting ngưhlxjgtgdi, tràhzjqn đzaehgbyny sáhzjqt khíxehphlxjgtgdng liệnknft, hai mắdcjdt to nhưhlxj đzaehèsylen lồelhkng, áhzjqp vàhzjqo binh líxehpnh củtiera hắdcjdn đzaehtieru bịocdd dọewdia lùfktpi ba phầgbynn:

- Khôcpcgng thểtnff, ta đzaehếzwbhn đzaehógtgdn đzaehgbynu Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn. Tửmmdz Long đzaehi giếzwbht tàhzjqn quâkxiqn Tuâkxiqn Chíxehpnh.

Triệnknfu Vâkxiqn thanh âkxiqm trầgbynm khíxehp, sắdcjdc mặxkkut kiêsylen quyếzwbht, khôcpcgng cógtgd mộenjat tia do dựmyrd, quyếzwbht khôcpcgng cho Đyykviểtnffn Vi nógtgdi thêsylem cáhzjqi gìbgut, quáhzjqt to:

- Khôcpcgng tranh giàhzjqnh nữmrpoa, mau đzaehi đzaehi.

gtgdi xong thìbgut vung tay héwjllt lớzosen, lĩxehpnh mộenjat vạmrpon quâkxiqn mãmvxu, tứtbxwc tốitemc lui vềtier phíxehpa sau ngăzaehn trởdngq việnknfn quâkxiqn Trưhlxjơzoseng Huâkxiqn.

Đyykviểtnffn Vi bấbdmht đzaehdcjdc dĩxehp thởdngqhzjqi mộenjat tiếzwbhng, hai châkxiqn kẹwjllp hôcpcgng ngựmyrda, vậtnffn kíxehpch nhưhlxj bay, vừndyma thốitemng lĩxehpnh mộenjat vạmrpon binh sĩxehp ra sứtbxwc bao vâkxiqy tàhzjqn quâkxiqn Tuâkxiqn Chíxehpnh, vừndyma nhưhlxj lệnknf quỷybnz đzaehelhkng dạmrpong híxehpsylen:

- Binh sĩxehp Từndym Châkxiqu, giếzwbht hếzwbht bọewdin chúdcjdng cho ta. Giếzwbht…..

Binh sĩxehp Từndym Châkxiqu nhưhlxj đzaehưhlxjwjllc khíxehpch lệnknf, cùfktpng lớzosen tiếzwbhng kêsyleu giếzwbht, khíxehp thếzwbhhlxjgtgdng lựmyrdc bay lêsylen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.