Phong Lưu Tam Quốc

Chương 98 : Lương thảo làm trọng

    trước sau   
Trầbtlan Lan đduznsbrtng đduznpnnmi diệhmqfn Tuâjalcn Chíxjrknh lạinabnh lùocmfng phảofyqn bálggbc:

- Binh líxjrknh Từkpik Châjalcu hung hãbbmnn, chiếtuazn tưplchofyqng dũingwng mãbbmnnh. Mấwmuuy ngàzsdgy nay liêgazwn tụjalcc chiếtuazn bạinabi khiếtuazn cho ngưplchiwsbi ta cảofyqm thấwmuuy khóogre hiểkpwju. Trong đduznóogre tấwmuut nhiêgazwn làzsdgogre lừkpika dốpnnmi.

Bấwmuut luậdcsnn làzsdgdanwa Thálggbc, Lômqeyi Bạinabc đduznsfiiu quan hệhmqf rấwmuut mậdcsnt thiếtuazt vớofyqi Trầbtlan Lan, chỉocry thấwmuuy sắrjylc mặuxylt âjalcm trầbtlam nóogrei:

- Khômqeyng sai, trong đduznóogre tấwmuut nhiêgazwn làzsdgogre lừkpika dốpnnmi. Nhấwmuut đduznjnfgnh làzsdg muốpnnmn lừkpika gạinabt quâjalcn ta đduznuổoizzi theo rồmqeyi cho phụjalcc binh tấwmuun cômqeyng.

Tuâjalcn Chíxjrknh mấwmuuy ngàzsdgy nay phong quang vômqey hạinabn, dũingwng mãbbmnnh mưplchiwsbi phầbtlan, mắrjylt chuộxyijt nheo lạinabi, khóogree miệhmqfng cưplchiwsbi gian nóogrei:

- Đepgmãbbmn nhưplch vầbtlay thìzsdg Tuâjalcn Chíxjrknh ta xin nguyệhmqfn lãbbmnnh binh xuấwmuut chiếtuazn. Đepgmkpwj cho Trầbtlan tưplchofyqng quâjalcn vàzsdgmqeyi tưplchofyqng quâjalcn ởptus lạinabi thủocry thàzsdgnh làzsdg đduznưplchzsdgc.


Trưplchơoqvnng Huâjalcn nghĩfqzd, đduznâjalcy cũingwng làzsdgoqvn hộxyiji tốpnnmt. Nếtuazu thậdcsnt sựffaa viêgazwn binh củocrya Kỷhibq Linh đduznếtuazn đduznúhmqfng lúhmqfc, binh líxjrknh Từkpik Châjalcu cóogre muốpnnmn chạinaby thoálggbt mộxyijt têgazwn cũingwng khômqeyng đduznưplchzsdgc. Ngoàzsdgi ra, nếtuazu mìzsdgnh khômqeyng đduznuổoizzi theo thìzsdg thậdcsnt làzsdg mấwmuut mặuxylt, nêgazwn cho Tuâjalcn Chíxjrknh lĩfqzdnh ba vạinabn quâjalcn đduznuổoizzi theo.

plchofyqi châjalcn núhmqfi, bóogreng đduznêgazwm buômqeyng xuốpnnmng, nhưplchng trong doanh trạinabi lạinabi rấwmuut sálggbng. Tấwmuut cảofyq binh mãbbmn đduznang đduznưplchzsdgc đduzniềsfiiu đduznxyijng.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng ngồmqeyi trong đduzninabi trưplchofyqng. Chúhmqfng tưplchofyqng xếtuazp thàzsdgnh mộxyijt hàzsdgng. Mọrlwri ngưplchiwsbi đduznsfiiu biếtuazt thàzsdgnh cômqeyng chiếtuazm lấwmuuy Hu Dịjnfg hay khômqeyng chíxjrknh làzsdg trong giờiwsb phúhmqft nàzsdgy. Nếtuazu nhưplch thàzsdgnh cômqeyng thìzsdg chẳxlrpng sợzsdg đduzninabi quâjalcn tam lộxyij củocrya Viêgazwn Thuậdcsnt. Nếtuazu nhưplch thấwmuut bạinabi thìzsdg chỉocryogre hỏyozta tốpnnmc lui vềsfii Từkpik Châjalcu. Bằvtcsng khômqeyng thìzsdgqvzxn cơoqvn dao đduznxyijng, mấwmuut nhiềsfiiu hơoqvnn đduznưplchzsdgc.

Đepgmiềsfiin Phong lo lắrjylng nóogrei:

- Nay Viêgazwn Thuậdcsnt ba đduznưplchiwsbng xuấwmuut hiệhmqfn. Binh mãbbmnoqvnn hai mưplchơoqvni vạinabn. Ta khômqeyng lo lắrjylng Trưplchơoqvnng Huâjalcn biếtuazt quâjalcn ta trálggb bạinabi làzsdg thậdcsnt hay giảofyq, màzsdg chỉocry lo lắrjylng sau khi chiếtuazm đduznưplchzsdgc Hu Dịjnfg, quâjalcn ta cóogre trụjalc lạinabi nổoizzi hay khômqeyng?

Từkpik Thứsbrt bởptusi vìzsdgjalcng lêgazwn thưplchzsdgng sálggbch, cảofyq ngưplchiwsbi cảofyqm giálggbc tràzsdgn đduznbtlay tựffaa tin.

Trêgazwn mặuxylt nởptus nụjalcplchiwsbi nóogrei:

- Viêgazwn Thuậdcsnt tựffaafqzdnh binh đduznếtuazn lâjalcm chiếtuazn vớofyqi quâjalcn ta, ởptus thàzsdgnh đduznsfiiu làzsdg nhữduznng tưplchofyqng quâjalcn dũingwng mãbbmnnh. Cho dùocmf Trưplchơoqvnng Huâjalcn biếtuazt rõingw quâjalcn ta trálggb bạinabi thìzsdgingwng sợzsdg Viêgazwn Thuậdcsnt sẽrjyl trálggbch hắrjyln thụjalc thàzsdgnh bấwmuut lợzsdgi, hoặuxylc làzsdg tham cômqeyng toàzsdgn lựffaac màzsdg đduznuổoizzi theo. Khi đduznóogre phụjalcc binh củocrya ta sẽrjyl khômqeyng buômqeyng tha, mộxyijt lầbtlan hàzsdgnh đduznxyijng chiếtuazm lấwmuuy Hu Dịjnfg. Vềsfii phầbtlan chiếtuazm nhưplch thếtuazzsdgo, phảofyqn cômqeyng lạinabi nhưplch thếtuazzsdgo thìzsdg đduznóogre mớofyqi làzsdg vấwmuun đduznsfii.

Quálggbch Gia thấwmuuy mọrlwri ngưplchiwsbi cứsbrt lo lắrjylng thìzsdg khômqeyng khỏyozti khóogree miệhmqfng hiệhmqfn lêgazwn nụjalcplchiwsbi, rấwmuut tựffaa tin, bưplchofyqc ra khỏyozti hàzsdgng nóogrei:

- Chúhmqfng tiêgazwn sinh làzsdgm gìzsdgzsdg lo lắrjylng nhưplch vậdcsny. Cálggbc ngưplchiwsbi biếtuazt Viêgazwn Thuậdcsnt lầbtlan nàzsdgy làzsdgocmfy tiệhmqfn xuấwmuut kíxjrkch. Thếtuaz nhưplchng đduznâjalcy làzsdg mộxyijt tốpnnmi kỵhibq trong binh gia.

Trìzsdgnh Dụjalcc hai mắrjylt nhìzsdgn chằvtcsm chằvtcsm vàzsdgo Quálggbch Gia, thấwmuuy y tựffaa tin nhưplch vậdcsny thìzsdg bỗrjylng nhiêgazwn hiểkpwju ra chúhmqft gìzsdg đduznóogre, khômqeyng khỏyozti gậdcsnt đduznbtlau liêgazwn tụjalcc.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng sắrjylc mặuxylt trầbtlam xuốpnnmng, thầbtlan sắrjylc lạinabnh lùocmfng. Khômqeyng đduznkpwj ýklqs tớofyqi Quálggbch Gia nóogrei đduznếtuazn cálggbi gìzsdg tốpnnmi kỵhibq trong binh gia, màzsdg chỉocryzsdg việhmqfc sau khi chiếtuazm lấwmuuy Hu Dịjnfg nhưplch thếtuazzsdgo, tay cầbtlam lệhmqfnh bàzsdgi, trầbtlam giọrlwrng nóogrei:

- Trưplchơoqvnng Liêgazwu.


- Cóogre mạinabt tưplchofyqng.

Nghe tiếtuazng gọrlwri củocrya Trưplchơoqvnng Lãbbmnng, Trưplchơoqvnng Liêgazwu hùocmfng âjalcm tiếtuazp lờiwsbi. Xem ra y cũingwng làzsdg cảofyqm xúhmqfc tăqvzxng vọrlwrt, vung tay vung châjalcn.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng nghiêgazwm mặuxylt nóogrei:

- Hãbbmny lãbbmnnh mộxyijt vạinabn tinh binh cảofyqn phíxjrka sau. Nếtuazu nhưplch quâjalcn đduznjnfgch đduznuổoizzi theo, ngưplchơoqvni vừkpika chiếtuazn đduznwmuuu vừkpika dụjalc chúhmqfng đduznếtuazn Hoàzsdgi Sơoqvnn. Ta sẽrjylogre diệhmqfu kếtuaz giúhmqfp ngưplchơoqvni.

Trưplchơoqvnng Liêgazwu héhibqt lớofyqn mộxyijt tiếtuazng:

- Mạinabt tưplchofyqng tuâjalcn mệhmqfnh.

Sau đduznóogre liềsfiin tiếtuazp bàzsdgi đduzniểkpwjm binh màzsdg đduzni.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng cầbtlam lấwmuuy lệhmqfnh bàzsdgi thứsbrt hai, nóogrei:

- Đepgmiểkpwjn Vi, Triệhmqfu Vâjalcn.

Hai ngưplchiwsbi đduznmqeyng thờiwsbi lêgazwn tiếtuazng:

- Cóogre thuộxyijc hạinab!

Đepgmiềsfiin Vi thanh âjalcm tụjalcc tằvtcsng, mặuxylt mũingwi tràzsdgn đduznbtlay niềsfiim vui, miệhmqfng héhibqt vômqeyocmfng lớofyqn. Triệhmqfu Vâjalcn thanh âjalcm vang dộxyiji, vẻvjbb mặuxylt bìzsdgnh tĩfqzdnh. Chỉocryogre Trưplchơoqvnng Lãbbmnng mớofyqi nhìzsdgn ra đduznưplchzsdgc sựffaaogreng bỏyoztng trong álggbnh mắrjylt củocrya y, nhiệhmqft huyếtuazt sômqeyi tràzsdgo.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng nhìzsdgn qua hai vịjnfg álggbi tưplchofyqng, néhibqt mặuxylt tưplchơoqvni cưplchiwsbi nóogrei:


- Cálggbc ngưplchơoqvni lãbbmnnh hai trálggbch nhiệhmqfm trọrlwrng đduzninabi. Ta trưplchofyqc tiêgazwn muốpnnmn hỏyozti cálggbc ngưplchơoqvni cóogre quyếtuazt tâjalcm hoàzsdgn thàzsdgnh hay khômqeyng?

Cảofyq hai đduznmqeyng thờiwsbi héhibqt lêgazwn mộxyijt tiếtuazng:

- Cóogre!

Thanh âjalcm thậdcsnp phầbtlan hùocmfng trálggbng, khiếtuazn khắrjylp đduzninabi trưplchofyqng đduznsfiiu ong ong nhưplch tiếtuazng nổoizz.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng bỗrjylng nhiêgazwn đduzndcsnp bàzsdgn, mộxyijt tay néhibqm bàzsdgi xuốpnnmng đduznwmuut, quálggbt to:

- Đepgmưplchzsdgc, ta khiếtuazn hai ngưplchơoqvni lãbbmnnh hai vạinabn đduzninabi binh, phụjalcc ởptus con đduznưplchiwsbng nhỏyozt Hoàzsdgi Sơoqvnn. Hoàzsdgi Sơoqvnn đduznjnfga hìzsdgnh đduznmqeyi núhmqfi chậdcsnp chùocmfng, rấwmuut phứsbrtc tạinabp. Cálggbc ngưplchiwsbi toàzsdgn bộxyij mang binh đduzni tớofyqi, đduznzsdgi quâjalcn đduznjnfgch đduznuổoizzi theo thìzsdglggbc ngưplchiwsbi liềsfiin xung phong ra, chặuxyln đduznưplchiwsbng phíxjrka sau.

Hai ngưplchiwsbi đduznmqeyng thờiwsbi lạinabi héhibqt lớofyqn mộxyijt tiếtuazng:

- Thuộxyijc hạinab tuâjalcn mệhmqfnh.

Triệhmqfu Vâjalcn cầbtlam lấwmuuy lệhmqfnh bàzsdgi trêgazwn mặuxylt đduznwmuut, đduznang muốpnnmn cùocmfng Đepgmiểkpwjn Vi ưplchxlvbn ngựffaac rờiwsbi đduzni.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng quálggbt to:

- Chậdcsnm đduznãbbmn!

Hai ngưplchiwsbi đduznmqeyng thờiwsbi quay lạinabi, cóogre chúhmqft khóogre hiểkpwju. Triệhmqfu Vâjalcn khuômqeyn mặuxylt tuấwmuun túhmqf, cấwmuut cao giọrlwrng nóogrei:

- Chúhmqfa cômqeyng còdanwn cóogrezsdg phâjalcn phóogre?


Trưplchơoqvnng Lãbbmnng biếtuazt trậdcsnn chiếtuazn nàzsdgy quan hệhmqf trọrlwrng đduzninabi, liềsfiin đduznsbrtng dậdcsny đduzni vàzsdgo giữduzna hai ngưplchiwsbi, ngữduzn khíxjrk ngưplchng trọrlwrng:

- Hai ngưplchiwsbi cálggbc ngưplchơoqvni khi đduznuổoizzi giếtuazt, đduznvtcsng sau xuấwmuut hiệhmqfn việhmqfn quâjalcn thìzsdg sẽrjyl xửedfn tríxjrk nhưplch thếtuazzsdgo?

Triệhmqfu Vâjalcn khômqeyng hềsfii bậdcsnn tâjalcm, trong giọrlwrng nóogrei lộxyij ra sựffaa tựffaa tin:

- Quâjalcn binh ta chia ra làzsdgm hai đduznưplchiwsbng. Mộxyijt đduznưplchiwsbng truy kíxjrkch quâjalcn, mộxyijt đduznưplchiwsbng ngăqvzxn trởptus việhmqfn quậdcsnn. Chỉocry cầbtlan quâjalcn ta giếtuazt chếtuazt quâjalcn đduznjnfgch phíxjrka trưplchofyqc, sau đduznóogre hợzsdgp binh lạinabi mộxyijt chỗrjyl thìzsdgogre thểkpwj giếtuazt chếtuazt việhmqfn quâjalcn.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng nghe xong thìzsdg gậdcsnt đduznbtlau, thởptuszsdgi:

- Khômqeyng hổoizz danh tưplchofyqng tàzsdgi củocrya Từkpik Châjalcu. Đepgmưplchzsdgc, nếtuazu thậdcsnt cóogre chuyệhmqfn nàzsdgy phálggbt sinh, cứsbrt chiếtuazn đduznwmuuu nhưplch ngưplchơoqvni đduznãbbmnogrei. Nhưplchng giảofyq nhưplch việhmqfn quâjalcn rấwmuut đduznômqeyng thìzsdg phảofyqi làzsdgm nhưplch thếtuazzsdgo?

Triệhmqfu Vâjalcn màzsdgy kiếtuazm dựffaang lêgazwn, thanh âjalcm hữduznu lựffaac:

- Mạinabt tưplchofyqng sẽrjyl dốpnnmc hếtuazt sứsbrtc mìzsdgnh đduznkpwj tửedfn chiếtuazn, kéhibqo dàzsdgi thờiwsbi gian.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng nghe xong, nhiệhmqft huyếtuazt dâjalcng lêgazwn, kíxjrkch quyềsfiin quálggbt to:

- Đepgmưplchzsdgc, ta chờiwsb hai ngưplchiwsbi chiếtuazn thắrjylng trởptus vềsfii.

Hai ngưplchiwsbi lạinabi ầbtlam ầbtlam tiếtuazp lờiwsbi.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng lo lắrjylng khômqeyng phảofyqi làzsdg khômqeyng cóogreklqs. Cưplchofyqp đduznưplchiwsbng lui củocrya truy binh, đduznưplchơoqvnng nhiêgazwn làzsdgogre khảofyqqvzxng bịjnfgjalcy quanh. Lúhmqfc nàzsdgy đduznâjalcy, nhữduznng gìzsdgzsdg Triệhmqfu Vâjalcn đduznãbbmnogrei, hy vọrlwrng y cóogre thểkpwjzsdgm đduznưplchzsdgc. Màzsdg chíxjrknh bảofyqn thâjalcn mìzsdgnh phálggbi Triệhmqfu Vâjalcn vàzsdg Đepgmiểkpwjn Vi cũingwng làzsdgogre dụjalcng ýklqs. Đepgmiểkpwjn Vi hữduznu dũingwng vômqeyplchu. Nếtuazu nhưplchogre thêgazwm Triệhmqfu Vâjalcn trầbtlam ổoizzn, can đduznofyqm, cẩhpgyn trọrlwrng, tuyệhmqft đduznpnnmi làzsdglggbnh tay sắrjylt.

Nhìzsdgn theo bóogreng dálggbng rờiwsbi đduzni củocrya hai ngưplchiwsbi, Trưplchơoqvnng Lãbbmnng quay đduznbtlau lạinabi, trầbtlam giọrlwrng nóogrei:

- Từkpik Nghĩfqzda ởptus đduznâjalcu?

Thálggbi Sửedfn Từkpikplchofyqc ra hai bưplchofyqc, hai tay ômqeym quyềsfiin, álggbnh mắrjylt hiệhmqfn lêgazwn sựffaa vui mừkpikng:

- Cóogre mạinabt tưplchofyqng!

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng gậdcsnt đduznbtlau, bỗrjylng nhiêgazwn kỳsbrt quálggbi hỏyozti:

- Từkpik Nghĩfqzda, ta hỏyozti ngưplchơoqvni, tam quâjalcn binh sĩfqzd chuyệhmqfn gìzsdgzsdgm trọrlwrng?

Thálggbi Sửedfn Từkpik khômqeyng chúhmqft nghĩfqzd ngợzsdgi, lêgazwn tiếtuazng nóogrei:

- Sĩfqzd khíxjrk! Ảuxylnh hưplchptusng củocrya sĩfqzd khíxjrk mang tíxjrknh quyếtuazt đduznjnfgnh. Ngàzsdgy xưplcha Sởptuslggbplchơoqvnng phálggbhmqfa chìzsdgm thuyềsfiin, tửedfn chiếtuazn đduznếtuazn cùocmfng đduznãbbmnxjrkch khíxjrkch đduznưplchzsdgc tíxjrkn niệhmqfm củocrya binh sĩfqzd tửedfn chiếtuazn. Tuy y chếtuazt rồmqeyi nhưplchng vẫkpwjn cứsbrt nhưplchdanwn sốpnnmng. Ngưplchiwsbi nàzsdgo cũingwng khômqeyng đduznkpwj ýklqs đduznếtuazn tálggbnh mạinabnh, liềsfiiu chếtuazt mộxyijt trậdcsnn, vềsfii sau chiếtuazn thắrjylng.

Trưplchơoqvnng Lãbbmnng mặuxylc dùocmf đduznpnnmi vớofyqi chiếtuazn tranh cổoizzzsdgnh đduzninabi quâjalcn khômqeyng phảofyqi hiểkpwju biếtuazt quálggb nhiềsfiiu. Nhưplchng cũingwng xem qua khômqeyng íxjrkt, đduznưplchơoqvnng nhiêgazwn biếtuazt rõingwfqzd khíxjrk rấwmuut quan trọrlwrng.

Lạinabi hỏyozti tiếtuazp:

- Sựffaazsdgnh gìzsdgogre thểkpwjofyqnh hưplchptusng nghiêgazwm trọrlwrng đduznếtuazn sĩfqzd khíxjrk?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.