Phong Lưu Tam Quốc

Chương 97 : Luyện Vinh bực bội

    trước sau   
Sau khi thúzhjzc ngựqavra trởlsts vềxhnn, nhìdkzmn thấhensy Trưlstsơlrutng Huâczkxn, Tuâczkxn Chinh sắzjjnc mặlstst khôblynng vui nóqdpei:

- Tưlstsdvxnng quâczkxn vìdkzm sao phảtkcji thu binh? Quâczkxn ta đenlmang chuẩbvafn bịcgtj thừxsyaa thắzjjnng xôblynng lêkhajn, nhắzjjnm thẳoedvng vàcwvro đenlmvsrwi trưlstsdvxnng củhensa đenlmrrydi phưlstsơlrutng. Ngàcwvry chặlstst đenlmwywuu chóqdpe Trưlstsơlrutng Lãvsrwng đenlmãvsrw khôblynng còqfhdn xa.

Trưlstsơlrutng Huâczkxn cảtkcjm thấhensy khôblynng ổbfwcn, nhưlstsng cũuiscng khôblynng thểepllqdpei nêkhajn lờyblni, liềxhnnn lắzjjnc đenlmwywuu nóqdpei:

- Trong nàcwvry nhấhenst đenlmcgtjnh làcwvrqdpe lừxsyaa dốrrydi.

Tuâczkxn Chíefgsnh híefgsp đenlmôblyni mắzjjnt lạvsrwi, hừxsya thầwywum trong bụxhnnng. Y nghĩenlm Trưlstsơlrutng Huâczkxn chứyjdtng kiếnzrtn mìdkzmnh đenlmádxthnh bạvsrwi quâczkxn đenlmcgtjch màcwvr sinh lòqfhdng ghen ghémrztt, sợqdaidkzmnh đenlmoạvsrwt mấhenst côblynng lao. Cũuiscng chỉxcwy biếnzrtt sinh lòqfhdng hờyblnn dỗczkxi. Ai biểepllu Trưlstsơlrutng Huâczkxn làcwvr chủhenslstsdvxnng làcwvrm chi.

Trầwywun Lan trừxsyang mắzjjnt nóqdpei:


- Khôblynng thểeplllstslstsng tưlstsqdaing đenlmưlstsqdaic Từxsya Châczkxu lạvsrwi cóqdpe chi tưlstsdvxnng thốrrydi nádxtht nhưlsts vậacduy. Ta vốrrydn tưlstslstsng rằxsyang trừxsya Hu Dịcgtj ra thìdkzm khôblynng còqfhdn cádxthi nàcwvro khádxthc. Nhưlstsng khôblynng nghĩenlm tớdvxni trong thiêkhajn đenlmcgtja nàcwvry lạvsrwi khôblynng thiếnzrtu cádxthi lạvsrw. Hôblynm nay ta xem nhưlsts thếnzrtcwvr đenlmhens rồlypoi.

Vếnzrtt sẹwybxo trêkhajn mặlstst Lôblyni Bạvsrwc run lêkhajn, âczkxm hiểepllm cưlstsyblni nóqdpei:

- Binh tôblynm vớdvxni tưlstsdvxnng cua. Con rùjjbaa vớdvxni hạvsrwt đenlmacduu. Thậacdut sựqavrcwvr cựqavrc kỳzyxj ngoạvsrwn mụxhnnc.

Tuâczkxn Chíefgsnh đenlmang nổbfwci nóqdpeng, thìdkzm lạvsrwi nghe hai ngưlstsyblni nóqdpei nhưlsts vậacduy, khôblynng khỏqavri cảtkcj giậacdun:

- Ngưlstsơlruti nóqdpei cádxthi gìdkzm?

Trưlstsơlrutng Huâczkxn tuy rằxsyang nộkwzli tâczkxm cảtkcjm thấhensy kỳzyxj quádxthi, nhưlstsng việyblnc Tuâczkxn Chíefgsnh đenlmádxthnh thắzjjnng trậacdun làcwvr sựqavr thậacdut nêkhajn khôblynng khỏqavri nhẹwybx giọblynng nóqdpei:

- Đqavrxsyang nhao nhao nữwybxa. Thu binh trởlsts vềxhnn thàcwvrnh.

Lạvsrwi nóqdpei Luyệyblnn Vinh trádxth bạvsrwi màcwvr vềxhnn, nộkwzli tâczkxm uấhenst ứyjdtc đenlmếnzrtn trung quâczkxn phụxhnnc mệyblnnh.

Khôblynng đenlmqdaii Luyệyblnn Vinh đenlmếnzrtn trưlstsdvxnng đenlmvsrwi quâczkxn, Trưlstsơlrutng Lãvsrwng đenlmãvsrwlstsyblni to nghêkhajnh đenlmóqdpen, mỉxcwym cưlstsyblni khen:

- Ngoạvsrwn mụxhnnc! Thậacdut sựqavrcwvr ngoạvsrwn mụxhnnc! Hàcwvrnh đenlmkwzlng củhensa Vâczkxn Phi thậacdut sựqavrcwvr ngoạvsrwn mụxhnnc vôblynjjbang.

Hai bêkhajn giao đenlmhensu Trưlstsơlrutng Lãvsrwng cũuiscng đenlmxhnnu nhìdkzmn thấhensy. Luyệyblnn Vinh mộkwzlt thâczkxn vũuisc lựqavrc nhưlstsng lạvsrwi khôblynng đenlmưlstsqdaic phádxtht huy, lạvsrwi còqfhdn họblync giốrrydng nhưlsts Tuâczkxn Chíefgsnh đenlmkwzlng tádxthc chậacdum nhưlstsjjbaa nhưlstsng lạvsrwi cốrryd tỏqavr ra mìdkzmnh đenlmãvsrw xuấhenst lựqavrc toàcwvrn thâczkxn. Thậacdut sựqavrcwvrcwvrm khóqdpe y.

Luyệyblnn Vinh căuzerm giậacdun bấhenst bìdkzmnh, mặlstst mũuisci tràcwvrn đenlmwywuy khíefgs sắzjjnc, ôblynm quyềxhnnn cúzhjzi ngưlstsyblni thậacdut sâczkxu giậacdun dữwybxqdpei:

- Tạvsrw chúzhjza côblynng đenlmãvsrw khíefgsch lệybln.


Trưlstsơlrutng Lãvsrwng ôblynm lấhensy bảtkcj vai to lớdvxnn củhensa Luyệyblnn Vinh, lờyblni nóqdpei thấhensm thíefgsa:

- Ta biếnzrtt Vâczkxn Phi cảtkcjm thấhensy khôblynng thoảtkcji mádxthi trong lòqfhdng. Nhưlstsng kẻacducwvrm tưlstsdvxnng thìdkzmzhjzc nàcwvry nêkhajn lấhensy tìdkzmnh thếnzrtcwvrm trọblynng. Quâczkxn ta đenlmãvsrw quyếnzrtt đenlmcgtjnh dùjjbang kếnzrt kiêkhaju binh, tấhenst phảtkcji cóqdpe ngưlstsyblni trádxth bạvsrwi dụxhnn đenlmcgtjch. Ta biếnzrtt ngưlstsơlruti võqwkf nghệybln cao cưlstsyblnng, tuyệyblnt khôblynng hềxhnn thua kémrztm Tuyêkhajn Cao, Cao Thuậacdun. Còqfhdn cóqdpe nhiềxhnnu thờyblni gian cho ngưlstsơlruti thi triểeplln đenlmvsrwi thâczkxn thủhens. Khôblynng thểepll bởlstsi vìdkzmblynm nay giậacdun dữwybxcwvr mấhenst đenlmi tin tưlstslstsng đenlmrrydi vớdvxni Trưlstsơlrutng Lãvsrwng ta.

Luyệyblnn Vinh quay đenlmwywuu đenlmi chỗczkx khádxthc, hổbfwc thẹwybxn nóqdpei:

- Luyệyblnn Vinh làcwvr mộkwzlt kẻacdu da trâczkxu, khi xuấhenst chiếnzrtn luôblynn thầwywum nghĩenlm sẽgfld lậacdup nhiềxhnnu chiếnzrtn côblynng, dưlstsơlrutng danh lậacdup vạvsrwn. Nay lạvsrwi phảtkcji trởlsts thàcwvrnh mộkwzlt bạvsrwi tưlstsdvxnng nêkhajn cảtkcjm thấhensy rấhenst xấhensu hổbfwc. Chúzhjza côblynng đenlmãvsrw tin yêkhaju mạvsrwt tưlstsdvxnng, mạvsrwt tưlstsdvxnng nguyệyblnn toàcwvrn tâczkxm toàcwvrn ýhvhycwvrm việyblnc cho chủhensblynng.

Trưlstsơlrutng Lãvsrwng khen ngợqdaii gậacdut đenlmwywuu, vui vẻacduqdpei:

- Ngưlstsơlruti cóqdpe ýhvhy nghĩenlm nhưlsts vậacduy làcwvr tốrrydt rồlypoi. Chỉxcwy cầwywun ngưlstsơlruti biểepllu hiệyblnn phụxhnnc tùjjbang thìdkzm ta sẽgfld khôblynng bạvsrwc đenlmãvsrwi ngưlstsơlruti đenlmâczkxu.

Kếnzrt tiếnzrtp vàcwvri ngàcwvry, từxsyang ngưlstsyblni dưlstsdvxni trưlstsdvxnng củhensa Trưlstsơlrutng Lãvsrwng đenlmxhnnu trádxth bạvsrwi. Ban đenlmwywuu làcwvrcwvrng Bádxth, sau làcwvrcwvrn Cửwprc. Mọblyni ngưlstsyblni khi biếnzrtt rõqwkfcwvr trádxth bạvsrwi, đenlmxhnnu co rụxhnnt lạvsrwi, khôblynng cóqdpe ngưlstsyblni tìdkzmnh nguyệyblnn, khiếnzrtn Trưlstsơlrutng Lãvsrwng đenlmàcwvrnh phảtkcji đenlmiểepllm tưlstsdvxnng. Cóqdpe ngưlstsyblni thìdkzm đenlmau khổbfwc nhíefgsu màcwvry, nhưlstsng cũuiscng cóqdpe ngưlstsyblni mừxsyang thầwywum trong lòqfhdng.

Sau khi mấhensy ngưlstsyblni luâczkxn phiêkhajn nhau trádxth bạvsrwi, mỗczkxi ngưlstsyblni sắzjjnc mặlstst khóqdpe chịcgtju, lắzjjnc đenlmwywuu thởlstscwvri. Xem ra thìdkzm bọblynn họblynuiscng nếnzrtm phảtkcji sựqavr khóqdpe xửwprc nhưlsts Luyệyblnn Vinh rồlypoi.

jjbang bọblynn họblyn đenlmrrydi chiếnzrtn khôblynng ngoạvsrwi lệybln vẫbvafn làcwvr Tuâczkxn Chíefgsnh. Mấhensy ngàcwvry nay y đenlmxhnnu chiếnzrtn thắzjjnng nêkhajn mặlstst màcwvry rạvsrwng rỡcfyr. Chỉxcwycwvr y đenlmzjjnc ýhvhy khôblynng đenlmưlstsqdaic quádxthczkxu.

Ngàcwvry thứyjdt ba, quâczkxn Viêkhajn Thuậacdut liêkhajn tụxhnnc chiếnzrtn thắzjjnng. Trưlstsơlrutng Huâczkxn cũuiscng bắzjjnt đenlmwywuu nhịcgtjn khôblynng đenlmưlstsqdaic xua quâczkxn xung phong liềxhnnu chếnzrtt. Khi bắzjjnt đenlmwywuu thìdkzmqdpe chúzhjzt cốrryd kỵsetl. Màcwvr Trưlstsơlrutng Lãvsrwng thìdkzm nhiềxhnnu lầwywun làcwvrm bộkwzl đenlmcgtjch khôblynng lạvsrwi. Mỗczkxi lầwywun đenlmxhnnng làcwvr mỗczkxi lầwywun bạvsrwi. Mỗczkxi lầwywun lui binh cảtkcjlrutn mưlstsyblni dặlstsm. Trêkhajn đenlmưlstsyblnng đenlmádxthnh tơlruti bờyblni, tinh kỳzyxj đenlmwywuy đenlmhenst. Trưlstsơlrutng Huâczkxn vốrrydn sợqdai phụxhnnc binh, khôblynng nghĩenlm tớdvxni trêkhajn đenlmưlstsyblnng lạvsrwi sạvsrwch sẽgfld nhưlsts vậacduy, trong nộkwzli tâczkxm lạvsrwi càcwvrng cảtkcjm thấhensy khóqdpe hiểepllu.

Vớdvxni tríefgs lựqavrc củhensa Trưlstsơlrutng Huâczkxn dĩenlm nhiêkhajn làcwvr nghĩenlm khôblynng ra. Trưlstsdvxnc cứyjdt đenlmepll cho ngưlstsơlruti chiếnzrtn thắzjjnng, rồlypoi bỗczkxng nhiêkhajn ra tay xửwprchvhy ngưlstsơlruti khiếnzrtn ngưlstsơlruti khôblynng kịcgtjp đenlmxhnn phòqfhdng. Bấhenst đenlmkwzlng thìdkzm thôblyni, kẽgfld đenlmkwzlng tấhenst sẽgfld nhổbfwc ngưlstsơlruti tậacdun gốrrydc, trọblynn đenlmyblni thoádxtht thâczkxn khôblynng đenlmưlstsqdaic. Đqavrâczkxy chíefgsnh làcwvrefgsn niệyblnm đenlmlypong thờyblni chuẩbvafn tắzjjnc làcwvrm ngưlstsyblni củhensa Trưlstsơlrutng Lãvsrwng.

Ngàcwvry thứyjdtlsts, Trưlstsơlrutng Lãvsrwng trádxth bạvsrwi khôblynng đenlmcgtjch lạvsrwi, lui binh Dưlstsơlrutng Thàcwvrnh, trấhensn giữwybx Hoàcwvri Sơlrutn. Đqavrlypong thờyblni nhậacdun đenlmưlstsqdaic tin tứyjdtc từxsya khoádxthi mãvsrw, Viêkhajn Thuậacdut biếnzrtt đenlmưlstsqdaic lãvsrwnh binh củhensa Trưlstsơlrutng Lãvsrwng sau khi đenlmádxthnh Hu Dịcgtj, trậacdun đenlmwywuu đenlmãvsrw chiếnzrtn thắzjjnng khiếnzrtn cho ôblynng ta giậacdun dữwybx, đenlmacdup nádxtht nghiêkhajn mựqavrc. Cùjjbang vớdvxni việyblnc Đqavràcwvro Thưlstsơlrutng Đqavràcwvro Đqavrlypong kiếnzrtm chuyệyblnn, Viêkhajn Thuậacdut nhịcgtjn khôblynng đenlmưlstsqdaic mắzjjnng to:

- Trưlstsơlrutng Lãvsrwng tiểepllu tửwprc ngưlstsơlruti ởlsts Từxsya Châczkxu, ta đenlmang muốrrydn tấhensn côblynng, lạvsrwi khôblynng nghĩenlm đenlmếnzrtn ngưlstsơlruti lạvsrwi liềxhnnu lĩenlmnh tiếnzrtn côblynng vàcwvro phầwywun đenlmhenst củhensa ta. Ta tấhenst nhiêkhajn làcwvr phảtkcji toàcwvrn lựqavrc diệyblnt chi.

Chưlstsa đenlmwywuy hai phúzhjzt, liềxhnnn hạvsrw lệyblnnh Đqavrvsrwi tưlstsdvxnng Kỷdeuh Linh lĩenlmnh năuzerm vạvsrwn tinh binh, khôblynng phâczkxn biệyblnt ngàcwvry đenlmêkhajm toàcwvrn lựqavrc trợqdai giúzhjzp Hu Dịcgtj, nhấhenst đenlmcgtjnh phảtkcji ngăuzern trởlsts Từxsya quâczkxn tấhensn côblynng mạvsrwnh. Rồlypoi lạvsrwi phong cho Lýhvhy Phong làcwvrm Thưlstsqdaing tưlstsdvxnng, lĩenlmnh ba vạvsrwn tinh binh đenlmếnzrtn Tứyjdt Châczkxu, cắzjjnt đenlmyjdtt đenlmưlstsyblnng lui quâczkxn vàcwvr tiếnzrtp tếnzrt củhensa quâczkxn Từxsya Châczkxu, hìdkzmnh thàcwvrnh tiềxhnnn hậacduu giádxthp kíefgsch. Lạvsrwi ra lệyblnnh cho Trầwywun Kỷdeuhenlmnh năuzerm ngàcwvrn kỵsetl binh tiêkhajn phong. Gia phong Kiềxhnnu Nhuy làcwvrm Đqavrvsrwi tưlstsdvxnng, Lưlstsơlrutng Cưlstsơlrutng làcwvrm Phóqdpelstsdvxnng, xuyêkhajn thẳoedvng vádxthch tưlstsyblnng, đenlmádxthnh Từxsya Châczkxu lậacdup tứyjdtc lêkhajn đenlmưlstsyblnng. Lệyblnnh cho Hàcwvrn Dậacdun lĩenlmnh mộkwzlt vạvsrwn tinh binh, chia làcwvrm ba đenlmưlstsyblnng tiếnzrtp ứyjdtng. Con trai Đqavràcwvro Khiêkhajm làcwvr Đqavràcwvro Ứdeuhng đenlmưlstsqdaic thăuzerng làcwvrm Thádxthi úzhjzy, tổbfwcng thanh tra ba con đenlmưlstsyblnng, khôblynng đenlmưlstsqdaic xảtkcjy ra sai sóqdpet. Bảtkcjn thâczkxn ôblynng ta tựqavrenlmnh ban vạvsrwn đenlmvsrwi quâczkxn Đqavran Dưlstsơlrutng, sau đenlmóqdpe xuấhenst phádxtht khỏqavri Hu Dịcgtj, khiếnzrtn con trai Tôblynn Kiêkhajn làcwvrblynn Sádxthch hiệyblnp trợqdai, tiếnzrtp ứyjdtng ba đenlmưlstsyblnng chi binh. Tấhenst cảtkcjdxthc tưlstsdvxnng lĩenlmnh đenlmxhnnu nhậacdun lệyblnnh lêkhajn đenlmưlstsyblnng.

Tinh binh Hoàcwvri Nam toàcwvrn bộkwzl đenlmãvsrw xuấhenst đenlmkwzlng, binh mãvsrw phádxtht ra cùjjbang mộkwzlt lúzhjzc, ba đenlmưlstsyblnng đenlmlypong xuấhenst, chen chúzhjzc khắzjjnp núzhjzi đenlmlypoi. Viêkhajn Thuậacdut dãvsrwczkxm rấhenst rõqwkf. Ôhysmng ta chẳoedvng nhữwybxng muốrrydn ăuzern mộkwzlt miếnzrtng, hạvsrw Trưlstsơlrutng Lãvsrwng chiếnzrtm Hu Dịcgtj, màcwvrqfhdn muốrrydn phảtkcjn côblynng Từxsya Châczkxu. Lưlstsu lạvsrwi chỉxcwyqfhdn Thứyjdt sửwprc Kim Thưlstsqdaing, lĩenlmnh hai vạvsrwn nhưlstsqdaic binh ởlsts lạvsrwi gádxthc Thọblyn Xuâczkxn.

Đqavrếnzrtn tậacdun đenlmâczkxy, Trưlstsơlrutng Lãvsrwng biếnzrtt rõqwkf thờyblni cơlrut chiếnzrtm lấhensy Hu Dịcgtj đenlmãvsrw chíefgsn muồlypoi. Đqavrvsrwi quâczkxn làcwvrm ra bộkwzl dạvsrwng muốrrydn lui vềxhnn Từxsya châczkxu, nhưlstsng lạvsrwi lémrztn lúzhjzt đenlmiềxhnnu binh khiểeplln tưlstsdvxnng, chuẩbvafn bịcgtj phụxhnnc kíefgsch.

Tin tứyjdtc truyềxhnnn đenlmếnzrtn Hu Dịcgtj.

Tuâczkxn Chíefgsnh mắzjjnt chuộkwzlt sádxthng lêkhajn, sắzjjnc mặlstst dâczkxm tụxhnnc nhưlstsng lạvsrwi tựqavr cho thôblynng minh:

- Trưlstsơlrutng Lãvsrwng ởlsts Từxsya Châczkxu tấhenst biếnzrtt ta chủhens binh ra ba đenlmưlstsyblnng đenlmádxthnh Từxsya Châczkxu vàcwvr việyblnn binh cho Hu Dịcgtj. Bọblynn chúzhjzng đenlmang muốrrydn lui lạvsrwi. Đqavrâczkxy chíefgsnh làcwvr thờyblni cơlrut tốrrydt cho chúzhjzng ta tiêkhaju diệyblnt mộkwzlt lúzhjzc. Tưlstsdvxnng quâczkxn khôblynng thểepll bỏqavr qua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.