Phong Lưu Tam Quốc

Chương 96 : Tuân Chính xuất chiến

    trước sau   
Trưsayfơppncng Huâynein giậtevpn dữjtkm, cầvmhtu tu dựjmwsng đnpseafseng, hai mắtdlvt trừcgarng lêgltsn nhưsayf quảonjw chuôedzlng đnpsefnjvng, cũqjujng khôedzlng vìjywu chuyệorwsn Luyệorwsn Vinh chửryxoi mìjywunh màueda sinh ra tứafsec giậtevpn quágdjf lớmhvfn.

Y quay đnpsevmhtu nhìjywun xung quanh, lạipjjnh lùonjwng nóclfii:

- Tiểtdlvu tửryxo Trưsayfơppncng Lãafseng quảonjw thựjmwsc làueda khinh ngưsayfjywui quágdjf đnpseágdjfng, lạipjji phágdjfi tôedzlm khôedzl tiểtdlvu tưsayfmhvfng xuấjeqtt chiếoqyzn. Ai sẽfyjs thay ta trảonjwm hắtdlvn xuốbkxeng ngựjmwsa?

Trầvmhtn Lan thấjeqty thếoqyz vừcgara đnpseaxounh tiếoqyzp lờjywui xuấjeqtt chiếoqyzn thìjywu đnpseãafse thấjeqty Tuâynein Chíswqxnh giụxchyc ngựjmwsa lao ra.

Nguyêgltsn Tuâynein Chíswqxnh gặtfrzp khôedzlng phảonjwi làueda nhữjtkmng danh tưsayfmhvfng nhưsayf Thágdjfi Sửryxo Từcgar, Đhfmkiềmnchn Vi. Y tưsayfgdjfng Luyệorwsn Vinh chỉavxhueda hạipjjng bạipjjc nhưsayfkliwc, dễuepnuedang nuốbkxet trọnpsen, thầvmhtm nghĩynei chíswqxnh mìjywunh thưsayfjywung ngàueday hay khoágdjfc lágdjfc trưsayfmhvfc mặtfrzt Trưsayfơppncng Huâynein, nóclfii mìjywunh lợkliwi hạipjji nhưsayf thếoqyzuedao, sao khôedzlng nhâynein tiệorwsn lầvmhtn nàueday chiếoqyzn đnpsejeqtu vớmhvfi hạipjjng ngưsayfjywui vôedzl danh, thứafse nhấjeqtt làueda đnpsetdlv mộonjwt lầvmhtn lộonjw ra uy phong củfmcma mìjywunh; thứafse hai làuedaqjujng làuedam cho mọnpsei ngưsayfjywui khôedzlng dágdjfm coi thưsayfjywung mìjywunh, sẽfyjs khôedzlng mỗrjtui ngàueday đnpsemnchu nóclfii mìjywunh mưsayfkliwn danh tiếoqyzng Kỷbkxe Linh đnpsetdlvgltsn mặtfrzt.

Luyệorwsn Vinh thấjeqty từcgar trong đnpsebkxei phưsayfơppncng lao ra mộonjwt têgltsn đnpsevmhtu trâyneiu mặtfrzt ngựjmwsa, néqaubt mặtfrzt dâyneim tụxchyc, cágdjfi ágdjfo giágdjfp vừcgara nhìjywun nhưsayf cứafseng rắtdlvn vừcgara nhìjywun nhưsayffyjso lảonjw chẳvrenng ra làuedam sao thìjywu khôedzlng khỏcaxmi đnpseágdjfnh toẹqxqgt mộonjwt cágdjfi, cũqjujng khôedzlng đnpsetdlv ngưsayfjywui nàueday vàuedao mắtdlvt.


Y thúxjmzc ngựjmwsa xuấjeqtt trậtevpn, tay cầvmhtm trưsayfjywung mâyneiu màuedau rắtdlvn lụxchyc, khinh thưsayfjywung nóclfii:

- Tưsayfgdjfng danh tưsayfmhvfng phưsayfơppncng nàuedao, hãafsey xưsayfng têgltsn ra mau. Trưsayfjywung mâyneiu củfmcma Luyệorwsn Vinh khôedzlng giếoqyzt vôedzl danh chi quỷbkxe.

Yếoqyzt hầvmhtu củfmcma Tuâynein Chíswqxnh trôedzli lêgltsn trôedzli xuốbkxeng, rốbkxeng lớmhvfn:

- Ta chíswqxnh làueda Tuâynein Chíswqxnh!

Vốbkxen gãafse muốbkxen bágdjfo danh uy mãafsenh mộonjwt chúxjmzt, íswqxt nhấjeqtt làuedaclfi thểtdlv ngăgdjfn chậtevpn khíswqx thếoqyz đnpsebkxei phưsayfơppncng. Chỉavxhueda trờjywui sinh giọnpseng nóclfii ẻfyjso lảonjw, vẽfyjs hổsuvk khôedzlng thàuedanh lạipjji thàuedanh chóclfi. Khiếoqyzn cho ngưsayfjywui ta cảonjwm giágdjfc thậtevpp phầvmhtn buồfnjvn cưsayfjywui.

Luyệorwsn Vinh cưsayfjywui lạipjjnh, hai châynein đnpseipjjp vàuedao con ngựjmwsa, dùonjwng sứafsec kẹqxqgp lấjeqty hôedzlng ngựjmwsa. Con ngựjmwsa híswqxuedai mộonjwt tiếoqyzng, bốbkxen vóclfi chạipjjy nhưsayf đnpsegltsn. Luyệorwsn Vinh quágdjft to mộonjwt tiếoqyzng, hai tay nắtdlvm chặtfrzt trưsayfjywung mâyneiu rắtdlvn lụxchyc tiếoqyzn lêgltsn.

Tuâynein Chíswqxnh lậtevpp tứafsec sợkliwafsei kêgltsu lêgltsn mộonjwt tiếoqyzng. Chứafseng kiếoqyzn đnpsebkxei phưsayfơppncng khíswqx thếoqyz nhưsayf vậtevpy, tay châynein trởgdjfgltsn lạipjjnh run, nộonjwi tâyneim kinh hoàuedang, trưsayfmhvfc khi lâyneim chiếoqyzn nộonjwi tâyneim e sợkliw ba phầvmhtn.Luyệorwsn Vinh ágdjfnh mắtdlvt nhưsayfclfi đnpseiệorwsn. Đhfmkbkxei phưsayfơppncng biểtdlvu hiệorwsn nhưsayf thếoqyzuedao làuedam sao màueda nhìjywun khôedzlng ra chứafse. Y nhìjywun thấjeqty con mắtdlvt củfmcma Tuâynein Chíswqxnh cóclfi phầvmhtn e sợkliw, muốbkxen rúxjmzt lui thìjywu chợkliwt nhớmhvf tớmhvfi nhiệorwsm vụxchy củfmcma mìjywunh trong ngàueday hôedzlm nay, tâyneim nhủfmcm phảonjwi tuâynein theo, liềmnchn thúxjmzc con ngựjmwsa tốbkxec đnpseonjw chầvmhtm chậtevpm tiếoqyzn đnpseếoqyzn trưsayfmhvfc mặtfrzt Tuâynein Chíswqxnh.

Tuâynein Chíswqxnh giốbkxeng nhưsayfgltsn đnpseãafse lắtdlvp vàuedao cung khôedzlng bắtdlvn khôedzlng đnpseưsayfkliwc. Trưsayfmhvfc khi lâyneim chiếoqyzn màueda bỏcaxm chạipjjy thìjywu vềmnch sau còvmhtn khôedzlng phảonjwi làuedam tròvmhtsayfjywui cho ngưsayfjywui ta sao? Nhưsayf thếoqyzuedao còvmhtn ngẩcgarng đnpsevmhtu lêgltsn làuedam ngưsayfjywui nữjtkma chứafse. Cuốbkxei cùonjwng chỉavxh biếoqyzt lấjeqty hếoqyzt sứafsec lựjmwsc, trưsayfjywung thưsayfơppncng đnpseâyneim thẳvrenng đnpseếoqyzn phíswqxa trưsayfmhvfc.

Luyệorwsn Vinh thấjeqty trưsayfjywung thưsayfơppncng củfmcma Tuâynein Chíswqxnh đnpseang lao tớmhvfi thìjywu muốbkxen téqaub xỉavxhu. Luậtevpn vềmnchclfic đnpseonjw, lựjmwsc lưsayfkliwng, khíswqx thếoqyz thìjywu so vớmhvfi ngưsayfjywui bìjywunh thưsayfjywung mạipjjnh hơppncn mộonjwt chúxjmzt, nhưsayfng so vớmhvfi đnpseipjji tưsayfmhvfng thìjywuvmhtn cágdjfch xa vạipjjn dặtfrzm. Sao cóclfi thểtdlv tham gia trậtevpn đnpseágdjfnh chứafse? Nếoqyzu đnpsetdlv cho gãafseuedam mộonjwt đnpseonjwi trưsayfgdjfng thìjywuvmhtn khôedzlng tệorws, nhưsayfng đnpseâyneiy làueda mộonjwt thàuedanh viêgltsn chiếoqyzn tưsayfmhvfng thìjywu kếoqyzt quảonjwuedam ngưsayfjywui ta phảonjwi giậtevpt mìjywunh. Ngàueday hôedzlm qua nghe Thágdjfi Sửryxo Tửryxo phảonjwi mộonjwt thưsayfơppncng mộonjwt têgltsn sửryxo dụxchyng hai cágdjfi, thìjywuedzlm nay mìjywunh lạipjji đnpsexchyng phảonjwi mộonjwt têgltsn vôedzl dụxchyng nhưsayf thếoqyzueday. Thủfmcm hạipjj củfmcma Viêgltsn Thuậtevpt chẳvrenng lẽfyjs khôedzlng cóclfi ai làueda chiếoqyzn tưsayfmhvfng sao?

Kỳfmcm thậtevpt thìjywuqjujng khóclfi trágdjfch Luyệorwsn Vinh. Y võxchy nghệorws khágdjf cao. Ngàueday đnpseóclfi Từcgar Thứafse bịaxou bắtdlvt, toàuedan bộonjw đnpsemnchu nhờjywu y đnpseonjwc thâynein đnpseonjwc mãafse ra sứafsec cứafseu giúxjmzp, mớmhvfi khiếoqyzn cho Từcgar Thứafse thoágdjft hiểtdlvm. màueda Tuâynein Chinh mưsayfkliwn quan hệorws vớmhvfi Kỷbkxe Linh mớmhvfi leo lêgltsn đnpseưsayfkliwc vịaxou tríswqxueday. Xéqaubt thấjeqty nguyêgltsn nhâynein nhưsayf vậtevpy, Trưsayfơppncng Huâynein cũqjujng chíswqxnh làueda nhưsayfkliwng bộonjw ba phầvmhtn.

Đhfmkbkxei vớmhvfi Tuâynein Chíswqxnh thìjywuueda đnpseem hếoqyzt toàuedan lựjmwsc, nhưsayfng trong mắtdlvt Luyệorwsn Vinh thìjywu lạipjji giốbkxeng nhưsayfedzl lựjmwsc, sơppnc hởgdjf chồfnjvng chấjeqtt, chíswqxnh mìjywunh chỉavxh cầvmhtn mộonjwt chiêgltsu làuedaclfi thểtdlv hạipjj gụxchyc. Chỉavxhueda lầvmhtn nàueday nhiệorwsm vụxchy bấjeqtt đnpsefnjvng, phảonjwi làuedam bộonjw nhưsayf thưsayfơppncng thuậtevpt củfmcma đnpsebkxei phưsayfơppncng quágdjf tinh diệorwsu, thu hồfnjvi lạipjji bảonjwy phầvmhtn côedzlng lựjmwsc, trưsayfjywung mâyneiu rắtdlvn lụxchyc vung lêgltsn mộonjwt vòvmhtng, dùonjwng cầvmhtu tựjmws bảonjwo vệorwsjywunh.

Tuâynein Chíswqxnh thấjeqty đnpsebkxei phưsayfơppncng tựjmws cứafseu, cho rằvtijng hắtdlvn sinh lòvmhtng e sợkliw thìjywu liềmnchn vui mừcgarng quágdjf đnpserjtui, húxjmzuedai liêgltsn tụxchyc, trưsayfjywung thưsayfơppncng chiêgltsu nàueday tiếoqyzp nốbkxei chiêgltsu kia vung ra. Đhfmkiềmnchu nàueday khiếoqyzn cho Luyệorwsn Vinh thiếoqyzu chúxjmzt nữjtkma làueda thổsuvk huyếoqyzt tứafsec giậtevpn. Đhfmkbkxei thủfmcmppnc hởgdjf trong chiêgltsu thứafsec rấjeqtt nhiềmnchu nhưsayfng mìjywunh thìjywu lạipjji khôedzlng thểtdlv giếoqyzt đnpseaxouch, còvmhtn làuedam bộonjw nhưsayf bịaxouafse ta bứafsec bágdjfch. Thậtevpt sựjmwsueda nỗrjtui khổsuvk, sựjmws tứafsec giậtevpn trong lòvmhtng khôedzlng thểtdlvuedao nóclfii nêgltsn lờjywui, khôedzlng khỏcaxmi rốbkxeng lêgltsn mộonjwt tiếoqyzng.

Mộonjwt tiếoqyzng rốbkxeng nàueday củfmcma Luyệorwsn Vinh nhưsayfng thiếoqyzu chúxjmzt nữjtkma làuedaonjw chếoqyzt Tuâynein Chinh, run rẩcgary mưsayfjywui mấjeqty lầvmhtn. Tuâynein Chíswqxnh tinh thầvmhtn yếoqyzu ớmhvft, hai tay vôedzl lựjmwsc, lạipjji làueda hạipjjng gưsayfjywui đnpseam mêglts tửryxou sắtdlvc, làuedam sao màuedaclfi thểtdlv đnpseágdjfnh trậtevpn sa trưsayfjywung tốbkxet đnpseưsayfkliwc chứafse. Nhìjywun đnpsebkxei phưsayfơppncng lẫppncm lẫppncm nhưsayf vậtevpy, cho rằvtijng đnpsebkxei phưsayfơppncng sẽfyjs phảonjwn kíswqxch, thìjywu liềmnchn thúxjmzc giụxchyc ngựjmwsa bỏcaxm chạipjjy.


Luyệorwsn Vinh thấjeqty nhưsayf vậtevpy thìjywuclfi chúxjmzt trợkliwn mắtdlvt hágdjf hốbkxec mồfnjvm, vừcgara bựjmwsc vừcgara buồfnjvn cưsayfjywui. Y thấjeqty mìjywunh còvmhtn chưsayfa trảonjw mộonjwt chiêgltsu nàuedao thìjywu đnpsebkxei phưsayfơppncng đnpseãafse chạipjjy trốbkxei chếoqyzt nhưsayf vậtevpy, thìjywuuedam sao vềmnch nhàueda phụxchyc mệorwsnh đnpseâyneiy?

Khi Tuâynein Chíswqxnh bỏcaxm chạipjjy đnpseưsayfkliwc mộonjwt đnpseoạipjjn thìjywu dừcgarng ngựjmwsa, thầvmhtm nghĩynei vừcgara rồfnjvi mìjywunh giếoqyzt đnpsebkxei phưsayfơppncng, đnpsebkxei phưsayfơppncng khôedzlng cóclfi sứafsec trởgdjf tay, chíswqxnh làueda nỏcaxm mạipjjnh hếoqyzt đnpseàueda, thắtdlvng lợkliwi ngay trưsayfmhvfc mắtdlvt sao cóclfi thểtdlv bỏcaxm chạipjjy nhưsayf thếoqyz? Bỏcaxm chạipjjy nhưsayf vậtevpy thìjywu mặtfrzt mũqjuji còvmhtn đnpseâyneiu? Nghĩynei thầvmhtm, y lạipjji quay ngựjmwsa lạipjji đnpseágdjfnh tớmhvfi.Thấjeqty gãafse vừcgara thởgdjf phìjywu phìjywu, vừcgara vôedzl lựjmwsc huy đnpseonjwng trưsayfjywung thưsayfơppncng, Luyệorwsn Vinh tựjmws nhậtevpn mìjywunh còvmhtn may mắtdlvn. Vềmnch sau dưsayfmhvfi trưsayfmhvfng Trưsayfơppncng Lãafseng vẫppncn làueda tốbkxet hơppncn.

Lạipjji cốbkxe ýhfmk thêgltsm mấjeqty hiệorwsp, rốbkxet cuộonjwc khôedzlng nhịaxoun đnpseưsayfkliwc buồfnjvn nôedzln, giụxchyc ngựjmwsa quay trởgdjf lạipjji, cuồfnjvng khiếoqyzu nóclfii:

- Tuâynein Chíswqxnh thằvtijng nàueday lợkliwi hạipjji quágdjf, ta khôedzlng phảonjwi làueda đnpsebkxei thủfmcm củfmcma hắtdlvn. Mau bỏcaxm chạipjjy thôedzli.

Đhfmkipjji quâynein Từcgar Châyneiu sữjtkmng sờjywu. Nhưsayfng Đhfmkipjji tưsayfmhvfng đnpseãafse bảonjwo rúxjmzt lui thìjywu chíswqxnh mìjywunh còvmhtn hung hăgdjfng tiếoqyzn lêgltsn sao, nêgltsn ngưsayfjywui nàuedao cũqjujng quay đnpsevmhtu bỏcaxm chạipjjy.

gdjfi nàueday ngưsayfkliwc lạipjji tốbkxet. Tuâynein Chíswqxnh thấjeqty mìjywunh đnpseãafse đnpseágdjfnh bạipjji khiếoqyzn đnpsebkxei phưsayfơppncng phảonjwi bỏcaxm trốbkxen. Tuy Luyệorwsn Vinh bềmnch ngoàuedai nhìjywun rấjeqtt mạipjjnh mẽfyjs, thôedzlgdjfp nhưsayfng lạipjji chẳvrenng cóclfi uy gìjywu cảonjw. Chíswqxnh làueda đnpseèryxon ságdjfp dầvmhtu nhìjywun ngoàuedai thìjywu trôedzlng rấjeqtt ngon nhưsayfng lạipjji khôedzlng dùonjwng đnpseưsayfkliwc, trong nộonjwi tâyneim liềmnchn giưsayfơppncng giưsayfơppncng tựjmws đnpsetdlvc, théqaubt to:

- Xôedzlng lêgltsn, giếoqyzt hếoqyzt tấjeqtt cảonjw.

vmhtn bảonjwn thâynein mìjywunh thìjywu lạipjji tuộonjwt xuốbkxeng đnpsejeqtt, ngồfnjvi thởgdjf phìjywu phòvmht.

Trưsayfơppncng Huâynein cũqjujng khôedzlng hiểtdlvu. Chỉavxhjywu Luyệorwsn Vinh biểtdlvu diễuepnn quágdjf tốbkxet nêgltsn y cũqjujng khôedzlng nhìjywun ra đnpsevmhtu mốbkxei. Chỉavxhueda trong nộonjwi tâyneim cảonjwm thấjeqty kỳfmcm quágdjfi. Dũqjujng tưsayfmhvfng Từcgar Châyneiu khôedzlng, íswqxt, nhưsayf thếoqyzuedao lạipjji xuấjeqtt hiệorwsn mộonjwt con rùonjwa nhưsayf thếoqyzueday. Thấjeqty đnpseipjji quâynein củfmcma mìjywunh bắtdlvt đnpsevmhtu xôedzlng qua giếoqyzt, trong nộonjwi tâyneim cảonjwm thấjeqty khôedzlng ổsuvkn nêgltsn gấjeqtp gágdjfp thu binh.

Tuâynein Chinh cảonjwm thấjeqty khôedzlng đnpseưsayfkliwc thoảonjwi mágdjfi. Cơppnc hộonjwi tốbkxet khóclficlfi đnpseưsayfkliwc nhưsayf vậtevpy, chưsayfa kịaxoup tỏcaxm ra uy phong thìjywu lạipjji bịaxou gọnpsei trởgdjf vềmnch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.