Phong Lưu Tam Quốc

Chương 95 : Luyện Vinh xin chiến

    trước sau   
abnuơrplhng Dung nhìgaynn thấtlaey Trưabnuơrplhng Lãerptng nhìgaynn bầzspwu trờdxvwi nhưabnuhlph chúabnut thấtlaet thầzspwn thìgayn khôkdcvng khỏfdhti cảarllm thấtlaey kỳerpt quácroci, ngẩkhdzng đeyxvzspwu quan sácroct bầzspwu trờdxvwi. Khi thấtlaey nóhlph chẳalffng cóhlphgayn đeyxvkdcvc biệlwjbt, thìgayn lạapvui lắlwjbc Trưabnuơrplhng Lãerptng nghi ngờdxvwhlphi:

- Lãerpto côkdcvng, chàlwjbng đeyxvang nhìgaynn cácroci gìgayn vậdlmay?

Trưabnuơrplhng Lãerptng thởfdmilwjbi mộmtprt hơrplhi, trong mắlwjbt lạapvui hiệlwjbn ra ácrocnh hàlwjbo quang khóhlphorrc giảarlli, chậdlmam rãerpti nóhlphi:

- Dung nhi, nàlwjbng còypcen nhớoijw chúabnung ta nhưabnu thếiitnlwjbo lạapvui tớoijwi thếiitn giớoijwi nàlwjby khôkdcvng?

abnuơrplhng Dung thoácrocng nhớoijw tớoijwi mưabnua sao băypceng, trong lòypceng còypcen sợmxprerpti, lạapvunh run nóhlphi:

- Đerptưabnuơrplhng nhiêeycan làlwjb nhớoijw. Lúabnuc ấtlaey thiếiitnp còypcen tưabnufdming mìgaynnh chếiitnt chắlwjbc rồjglki.


Trưabnuơrplhng Lãerptng cũxtusng đeyxvjglkng ýorrc gậdlmat đeyxvzspwu nóhlphi:

- Lúabnuc ấtlaey ta cũxtusng cho làlwjb chúabnung ta sẽywng xuốxxvmng âzmmsm phủrvvklwjbm phu thêeyca rồjglki. Khôkdcvng nghĩphaa tớoijwi…

- Khôkdcvng nghĩphaa tớoijwi chàlwjbng lạapvui tớoijwi thếiitn giớoijwi nàlwjby phong lưabnuu khoácroci hoạapvut. Hừovfr, bâzmmsy giờdxvw chàlwjbng muốxxvmn phong cóhlph phong, muốxxvmn vũxtushlphxtus, muốxxvmn vợmxprhlph vợmxpr, muốxxvmn thiếiitnp cóhlph thiếiitnp.

abnuơrplhng Dung cácroci miệlwjbng nhỏfdht nhắlwjbn chua chácroct nóhlphi.

Trưabnuơrplhng Lãerptng néiimet mặkdcvt cóhlph chúabnut xấtlaeu hổovfr, khôkdcvng biếiitnt nóhlphi cácroci gìgayn cho phảarlli.

abnuơrplhng Dung trong mắlwjbt hiệlwjbn lêeycan mộmtprt tia dílwrn dỏfdhtm, lạapvui cong đeyxvôkdcvi môkdcvi nhỏfdht nhắlwjbn lêeycan nóhlphi tiếiitnp:

- Đerptưabnumxprc rồjglki, đeyxvưabnumxprc rồjglki, đeyxvovfrng trưabnuoijwc mặkdcvt thiếiitnp làlwjbm ra cácroci vẻmtpr mặkdcvt cầzspwu xin đeyxvóhlph. Dùiitn sao thìgaynxtusng bịexqh chàlwjbng chiếiitnm hếiitnt cảarll rồjglki. Trưabnuoijwc Văypcen Cơrplh, sau Mi Hoàlwjbn, hiệlwjbn tạapvui lạapvui tăypceng thêeycam Túabnu Nhi. Xem côkdcvcroci Triệlwjbu Vũxtus nhỏfdht nhắlwjbn kia cũxtusng thậdlmap phầzspwn cóhlph ýorrc tứalxy vớoijwi chàlwjbng. Thậdlmat khôkdcvng biếiitnt lúabnuc nàlwjbo lạapvui cùiitnng thiếiitnp tranh giàlwjbnh giưabnudxvwng ngủrvvk vớoijwi chàlwjbng nữxtusa.

Trưabnuơrplhng Lãerptng hứalxya hẹgqaon nóhlphi:

- Khôkdcvng cóhlph đeyxvâzmmsu, nàlwjbng cứalxyeycan tâzmmsm.

Tuy ngoàlwjbi miệlwjbng nóhlphi nhưabnu thếiitn nhưabnung trong đeyxvzspwu lạapvui lóhlphe lêeycan gưabnuơrplhng mặkdcvt củrvvka Đerptapvui Kiềxgfru, Tiểabnuu Kiềxgfru, Châzmmsn Mậdlmat, Tôkdcvn Thưabnumxprng Hưabnuơrplhng, Chúabnuc Dung.

abnuơrplhng Dung tỏfdht ra khôkdcvng tin nóhlphi:

- Đerptưabnumxprc rồjglki, đeyxvưabnumxprc rồjglki, lờdxvwi chàlwjbng nóhlphi ai màlwjb tin chứalxy. Khôkdcvng nóhlphi vớoijwi chàlwjbng nữxtusa.

hlphi xong, cácroci miệlwjbng nhỏfdht nhắlwjbn lạapvui ngácrocp mộmtprt cácroci.


Hai ngưabnudxvwi lúabnuc nàlwjby mớoijwi quay lạapvui doanh trạapvui nghỉcroc ngơrplhi. Mộmtprt đeyxvêeycam bìgaynnh an vôkdcv sựsktb trôkdcvi qua.

crocng sớoijwm ngàlwjby thứalxy hai, trờdxvwi mớoijwi tờdxvw mờdxvwcrocng, trốxxvmng trậdlman nổovfri lêeycan bốxxvmn phílwrna, sácroct thanh rung trờdxvwi.

Trưabnuơrplhng Huâzmmsn thốxxvmng lĩphaanh đeyxvapvui quâzmmsn đeyxvếiitnn khiêeycau chiếiitnn Trưabnuơrplhng Lãerptng.

crocc tưabnuoijwng lĩphaanh lậdlmap tứalxyc khẩkhdzn cấtlaep tổovfr chứalxyc nghịexqh sựsktb.

Trưabnuơrplhng Lãerptng bữxtusa sácrocng còypcen chưabnua kịexqhp ăypcen, vộmtpri vàlwjbng chạapvuy tớoijwi. Thấtlaey chúabnung tưabnuoijwng đeyxvãerpt xếiitnp thàlwjbnh mộmtprt hàlwjbng, tinh thầzspwn củrvvka ngưabnudxvwi nàlwjbo cũxtusng phấtlaen chấtlaen, chờdxvw đeyxvmxpri mìgaynnh đeyxviểabnum tưabnuoijwng.

Vịexqhabnuoijwng soácroci đeyxvgqaop trai ngồjglki xuốxxvmng, khôkdcvng nóhlphi lờdxvwi nàlwjbo, đeyxvarllo con mắlwjbt qua lạapvui trêeycan ngưabnudxvwi chúabnung tưabnuoijwng.

eycan ngoàlwjbi tiếiitnng trốxxvmng vang trờdxvwi. Nhưabnung bêeycan trong trưabnuoijwng lạapvui yêeycan tĩphaanh đeyxvếiitnn nỗerpti tiếiitnng lácroc rụqitsng cũxtusng nghe thấtlaey.Mộmtprt hồjglki lâzmmsu, rốxxvmt cuộmtprc cóhlph ngưabnudxvwi bưabnuoijwc ra khỏfdhti hàlwjbng nóhlphi:

- Chúabnua côkdcvng, mạapvut tưabnuoijwng xin nguyệlwjbn chiếiitnn.

Mọerpti ngưabnudxvwi ngẩkhdzng đeyxvzspwu nhìgaynn lạapvui. Luyệlwjbn Vinh thâzmmsn cao tácrocm thưabnuoijwng, sắlwjbc mặkdcvt đeyxvfdht nhưabnu quảarllcroco, lôkdcvng màlwjby thôkdcv, râzmmsu quai nóhlphn, lúabnuc nàlwjby đeyxvang đeyxvalxyng chờdxvw vớoijwi vẻmtpr mặkdcvt chờdxvw mong. Mấtlaey ngàlwjby nay, Luyệlwjbn Vinh cùiitnng Từovfr Thửgcsrfdmi vớoijwi Trưabnuơrplhng Lãerptng nhưabnung vẫypcen chưabnua cóhlphrplh hộmtpri thểabnu hiệlwjbn mìgaynnh. Từovfr Thứalxylwjb ngưabnudxvwi thứalxy nhấtlaet đeyxvưabnumxprc trọerptng dụqitsng, thưabnudxvwng xuyêeycan cóhlphrplh hộmtpri cùiitnng vớoijwi thủrvvk hạapvu củrvvka Trưabnuơrplhng Lãerptng bàlwjbn chuyệlwjbn đeyxvapvui sựsktb vớoijwi nhau. Còypcen y chỉcroc biếiitnt đeyxvau khổovfr chờdxvw đeyxvmxpri cơrplh hộmtpri biểabnuu hiệlwjbn mìgaynnh. Lúabnuc nàlwjby đeyxvapvui chiếiitnn, bởfdmii vìgaynabnu lịexqhch còypcen thấtlaep, lạapvui thấtlaey Trưabnuơrplhng Lãerptng khôkdcvng cóhlph ýorrc đeyxvexqhnh đeyxviểabnum tưabnuoijwng thìgayn liềxgfrn đeyxvxgfr cửgcsrgaynnh.

Trưabnuơrplhng Lãerptng cũxtusng nheo hai mắlwjbt lạapvui, nhìgaynn Luyệlwjbn Vinh, sau đeyxvóhlph lắlwjbc đeyxvzspwu tỏfdht vẻmtpr khôkdcvng đeyxvưabnumxprc.

Nhưabnung Luyệlwjbn Vinh lạapvui nôkdcvn nóhlphng, liêeycan tụqitsc lêeycan tiếiitnng hỏfdhti:

- Chúabnua côkdcvng vìgayn sao lạapvui lắlwjbc đeyxvzspwu? Phảarlli chăypceng kỹgcsrypceng củrvvka Luyệlwjbn Vinh yếiitnu kéiimem sợmxprlwjbm hỏfdhtng danh tiếiitnng củrvvka quâzmmsn ta?

Trưabnuơrplhng Lãerptng lạapvui lắlwjbc đeyxvzspwu, khôkdcvng lêeycan tiếiitnng.


Luyệlwjbn Vinh thởfdmi hổovfrn hểabnun, sắlwjbc mặkdcvt nghiêeycam nghịexqh, cấtlaet cao giọerptng nóhlphi:

- Luyệlwjbn Vinh nguyệlwjbn hạapvu quâzmmsn lệlwjbnh…

zmmsu tiếiitnp còypcen chưabnua kịexqhp nóhlphi ra thìgayn Trưabnuơrplhng Lãerptng bỗerptng nhiêeycan cưabnudxvwi rộmtpreycan, cắlwjbt ngang lờdxvwi củrvvka y, quácroct lớoijwn:

- Đerptưabnumxprc rồjglki, Vâzmmsn Phi đeyxvãerpt nhưabnu vậdlmay thìgayn chuẩkhdzn cho ngưabnuơrplhi xuấtlaet trậdlman.

Luyệlwjbn Vinh vui sưabnuoijwng, thầzspwm nghĩphaa thủrvvk hạapvu củrvvka Viêeycan Thuậdlmat đeyxvxgfru làlwjb hạapvung ngưabnudxvwi túabnui rưabnumxpru, khôkdcvng cóhlph mấtlaey ngưabnudxvwi làlwjb đeyxvxxvmi thủrvvk củrvvka mìgaynnh.

Trưabnuơrplhng Lãerptng bảarllo binh sĩphaa mang văypcen kiệlwjbn đeyxvếiitnn cho mìgaynnh, lúabnuc nàlwjby sắlwjbc mặkdcvt mớoijwi vui vẻmtprhlphi:

- Vâzmmsn Phi đeyxvovfrng gấtlaep, cóhlph thểabnu nghe ta mộmtprt lờdxvwi.

Luyệlwjbn Vinh lậdlmap tứalxyc nghiêeycam túabnuc trởfdmi lạapvui, trầzspwm giọerptng nóhlphi:

- Mạapvut tưabnuoijwng xin nghe.

Trưabnuơrplhng Lãerptng gậdlmat đeyxvzspwu:

- Lầzspwn nàlwjby xuấtlaet chiếiitnn, khôkdcvng phảarlli dùiitnng vũxtus lựsktbc làlwjbhlph thểabnu giảarlli quyếiitnt đeyxvưabnumxprc vấtlaen đeyxvxgfr.

Chúabnung tưabnuoijwng đeyxvxgfru cảarllm thấtlaey kỳerpt quácroci. Luyệlwjbn Vinh sắlwjbc mặkdcvt khóhlph hiểabnuu hỏfdhti:

- Mạapvut tưabnuoijwng ngu ngốxxvmc, khôkdcvng biếiitnt ýorrc tứalxy củrvvka chủrvvkkdcvng.


Trưabnuơrplhng Lãerptng nhìgaynn Đerptiềxgfrn Phong, ýorrc bảarllo y giảarlli thílwrnch.

Đerptiềxgfrn Phong cưabnudxvwi bưabnuoijwc ra khỏfdhti hàlwjbng:

- Trậdlman chiếiitnn nàlwjby chỉcroc cho phéiimep bạapvui, khôkdcvng cho phéiimep thắlwjbng. Nếiitnu nhưabnuabnuoijwng quâzmmsn chịexqhu bạapvui thìgayn đeyxvưabnumxprc côkdcvng, nếiitnu thắlwjbng thìgayn chẳalffng nhữxtusng vôkdcvkdcvng màlwjbypcen phảarlli chịexqhu xửgcsr phạapvut.

Mọerpti ngưabnudxvwi đeyxvxgfru sữxtusng sờdxvw, đeyxvjglkng thờdxvwi lạapvui minh bạapvuch vìgayn sao Trưabnuơrplhng Lãerptng vừovfra rồjglki lạapvui biểabnuu hiệlwjbn nhưabnu thếiitn.

Luyệlwjbn Vinh cũxtusng làlwjb ngưabnudxvwi thôkdcvng minh, thoácrocng mộmtprt cácroci làlwjb hiểabnuu ngay sựsktb việlwjbc, nêeycan cóhlph chúabnut dởfdmi khóhlphc dởfdmiabnudxvwi. Muốxxvmn mìgaynnh trácroc bạapvui, việlwjbc nàlwjby đeyxvúabnung thậdlmat làlwjb chưabnua cóhlph thửgcsr qua.

Trìgaynnh Dụqitsc nhìgaynn thấtlaey biểabnuu hiệlwjbn củrvvka Luyệlwjbn Vinh cóhlph chúabnut mơrplh hồjglk thìgaynabnudxvwi thầzspwm trong bụqitsng, lạapvui mởfdmi miệlwjbng kílwrnch thílwrnch nóhlphi:

- Luyệlwjbn tưabnuoijwng quâzmmsn chẳalffng nhữxtusng muốxxvmn bạapvui màlwjbypcen phảarlli bạapvui cho đeyxvgqaop, khôkdcvng đeyxvabnu cho ngưabnudxvwi khácrocc nhậdlman ra làlwjb ngưabnuơrplhi đeyxvang trácroc bạapvui. Nhưabnu thếiitn thìgayn mớoijwi cóhlph thểabnulwrnnh côkdcvng.

croci nàlwjby ngưabnumxprc lạapvui lạapvui càlwjbng quácroc đeyxvácrocng. Đerptãerpt bảarllo ngưabnudxvwi ta phảarlli bạapvui, lạapvui còypcen phảarlli bạapvui cho đeyxvgqaop mắlwjbt. Đerptâzmmsy khôkdcvng phảarlli làlwjb éiimep ngưabnudxvwi sao? Luyệlwjbn Vinh lúabnuc nàlwjby muốxxvmn vềxgfr nhàlwjb rồjglki. Xem ra súabnung bắlwjbn chim đeyxvzspwu đeyxvàlwjbn, thậdlmat sựsktblwjbhlph chuyệlwjbn nhưabnu vậdlmay.

Chúabnung tưabnuoijwng trong nộmtpri tâzmmsm nhèdhay nhẹgqao thởfdmilwjbi, thầzspwm nghĩphaa vừovfra rồjglki cũxtusng may làlwjbgaynnh khôkdcvng cóhlph vộmtpri vãerpt thỉcrocnh lệlwjbnh. Bằywngng khôkdcvng thìgayn tiêeycau rồjglki.

Luyệlwjbn Vinh sắlwjbc mặkdcvt thậdlmap phầzspwn khóhlph xửgcsr, lạapvui khôkdcvng dácrocm chốxxvmi từovfr. Chỉcrochlph đeyxviềxgfru cóhlph vẻmtpr khôkdcvng thốxxvmng khoácroci màlwjb tiếiitnp nhậdlman mệlwjbnh lệlwjbnh.

Đerptalxyng trong hàlwjbng ngũxtus chúabnung binh, Luyệlwjbn Vinh sắlwjbc mặkdcvt tỏfdht vẻmtpr khôkdcvng vui. Gưabnuơrplhng mặkdcvt đeyxvfdht thẫypcem lạapvui biếiitnn thàlwjbnh tácroci nhợmxprt. Ai biểabnuu mìgaynnh tham côkdcvng tham biểabnuu hiệlwjbn làlwjbm chi? Cứalxy im lặkdcvng chờdxvw lệlwjbnh, bằywngng khôkdcvng thìgaynxtusng khôkdcvng cóhlph cảarllm giácrocc uấtlaet ứalxyc nhưabnu thếiitnlwjby. Nhưabnung trưabnuoijwc khi xuấtlaet chiếiitnn, Trưabnuơrplhng Lãerptng đeyxvãerpt an ủrvvki y, nóhlphi trácroc bạapvui chỉcroclwjb kếiitn kiêeycau binh. Cho nêeycan đeyxvovfrng đeyxvabnufdmi trong lòypceng, vềxgfr sau còypcen cóhlphrplh hộmtpri thi triểabnun châzmmsn tay thìgaynabnuc nàlwjby mớoijwi cóhlph thểabnu khiếiitnn Luyệlwjbn Vinh thoảarlli mácroci hơrplhn mộmtprt chúabnut.

Luyệlwjbn Vinh lĩphaanh ba ngàlwjbn binh mãerpt rờdxvwi khỏfdhti doanh trạapvui, chílwrnnh mìgaynnh ngồjglki ngựsktba xôkdcvng lêeycan phílwrna trưabnuoijwc.

Khi hai bêeycan cácrocch nhau ngàlwjbn bưabnuoijwc, Luyệlwjbn Vinh ghìgaynm chặkdcvt chiếiitnn mãerpt, trưabnudxvwng mâzmmsu vung lêeycan, chúabnung binh dừovfrng lạapvui. Y trêeycan ngựsktba uy phong lẫypcem lẫypcem, mắlwjbng to:

- Tiểabnuu nhi Trưabnuơrplhng Huâzmmsn, còypcen khôkdcvng mau xuốxxvmng ngựsktba đeyxvzspwu hàlwjbng. Gia gia sẽywng cho ngưabnuơrplhi chếiitnt đeyxvưabnumxprc toàlwjbn thâzmmsy.

Trưabnuơrplhng Huâzmmsn đeyxvxxvmi vớoijwi cácroci loạapvui mắlwjbng ngoàlwjbi trậdlman chiếiitnn nàlwjby kinh nghiệlwjbm rấtlaet nhiềxgfru, nêeycan hai mắlwjbt nhắlwjbm lạapvui, tay xoa xoa cầzspwu tu, cũxtusng khôkdcvng tứalxyc giậdlman nhiềxgfru, chỉcroc quácroct lêeycan:

- Ngưabnuơrplhi làlwjbabnuoijwng đeyxvexqha phưabnuơrplhng nàlwjbo? Sao Trưabnuơrplhng Lãerptng lạapvui khôkdcvng đeyxvếiitnn?

abnuơrplhng mặkdcvt đeyxvfdht thẫypcem củrvvka Luyệlwjbn Vinh hiệlwjbn lêeycan mộmtprt tia giễarllu cợmxprt, ácrocnh mắlwjbt khinh thưabnudxvwng, lôkdcvng màlwjby khẽywng đeyxvmtprng quácroct to:

- Chiếiitnn đeyxvtlaeu vớoijwi cácroci thứalxy chuộmtprt nhắlwjbt nhưabnu ngưabnuơrplhi, giếiitnt gàlwjblwjbxtusng dùiitnng dao mổovfr trâzmmsu sao? Cớoijw sao chúabnua côkdcvng nhàlwjb ta phảarlli tựsktbgaynnh ra tay, chỉcroc mộmtprt mìgaynnh Luyệlwjbn Vinh ta làlwjb đeyxvưabnumxprc rồjglki. Còypcen khôkdcvng mau xuốxxvmng ngựsktba nhậdlman lấtlaey cácroci chếiitnt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.