Phong Lưu Tam Quốc

Chương 94 : Nguyên Trực

    trước sau   
Từmhwf Thứocil ưphrpvbhun ngựpqryc đgcxui tớgcxui đgcxui lui, cẩqpkln thậtfsnn suy tíwiqcnh lạxcyci mộhqgrt phen rồzdwpi cấvwfot cao giọputsng nóvbhui:

- Trưphrpơocilng Huâfowen trậtfsnn đgcxuynzfu tiêexgfn bịxitl đgcxuámiycnh bạxcyci màpqry nhụzsvpt mấvwfot nhuệbmig khíwiqc. Trong nhữhivjng trậtfsnn chiếsugtn sau tấvwfot nhiêexgfn làpqry muốvcxwn chiếsugtn thắpfrvng đgcxuhivjcjklng hộhqgrhlxc khíwiqc. Quâfowen ta cứocil dựpqrya vàpqryo sựpqry mong muốvcxwn củcjkla hắpfrvn màpqrypqrym bộhqgr trámiyc bạxcyci, khiếsugtn hắpfrvn trởirblexgfn kiêexgfu ngạxcyco. Phụzsvpc lãgcxunh binh khiêexgfu chiếsugtn rồzdwpi lạxcyci trámiyc bạxcyci. Liêexgfn tiếsugtp mấvwfoy lầynzfn nhưphrp vậtfsny thìnmyx đgcxuxcyci binh đgcxuxcyci tưphrpgcxung củcjkla hắpfrvn sẽljhj sinh lòanaong kiêexgfu ngạxcyco, ngang ngưphrpiqptc, chủcjkl quan. Khi đgcxuóvbhu quâfowen ta làpqrym bộhqgr bịxitl bấvwfot lợiqpti, hoặynzfc bêexgfn trong Từmhwf Châfoweu cóvbhu tặynzfc binh phảzsvpn loạxcycn, gấvwfop muốvcxwn lui vềuzih. Trưphrpơocilng Huâfowen nếsugtu cóvbhu chúanaot mưphrpu lưphrpiqptc tấvwfot sẽljhj phámiyci binh truy đgcxuuổgdkui, còanaon bảzsvpn thâfowen mìnmyxnh thìnmyxhlxcnh đgcxuxcyci quâfowen bảzsvpo hộhqgr. Nếsugtu nhưphrp khôphrpng mưphrpu thìnmyx bảzsvpn thâfowen hắpfrvn sẽljhj tựpqry truy đgcxuuổgdkui, tìnmyxm kiếsugtm chiếsugtn côphrpng. Khi đgcxuóvbhu quâfowen ta phụzsvpc binh vừmhwfa ra, Trưphrpơocilng Huâfowen nhưphrpmiyc trong chậtfsnu còanaon khôphrpng phảzsvpi dễxocj nhưphrp trởirblpqryn tay sao?

Trưphrpơocilng Lãgcxung nộhqgri tâfowem bừmhwfng tỉvbhunh. Chủcjkl ýhpsn củcjkla Từmhwf Thứocilc làpqry muốvcxwn đgcxuvcxwi phưphrpơocilng trởirblexgfn kiêexgfu ngạxcyco rồzdwpi đgcxuhqgrt nhiêexgfn dùirblng kếsugt hồzdwpi mãgcxu thưphrpơocilng, mộhqgrt hơocili nuốvcxwt hơociln mưphrptsqsi vạxcycn đgcxuxcyci quâfowen củcjkla Trưphrpơocilng Huâfowen.

Mọputsi ngưphrptsqsi ámiycnh mắpfrvt cũghzxng trởirblexgfn sámiycng ngờtsqsi, cảzsvpm thấvwfoy đgcxuâfowey quảzsvp thậtfsnt làpqry mộhqgrt diệbmigu kếsugt.

Đfbjjiềuzihn Phong cảzsvpm thámiycn nóvbhui:

- Kếsugt kiêexgfu binh củcjkla Nguyêexgfn Trựpqryc quảzsvp giốvcxwng nhưphrp củcjkla Trưphrpơocilng Lưphrpơocilng.


Từmhwf Thứocil khôphrpng ngớgcxut nóvbhui lờtsqsi khiêexgfm tốvcxwn.

Bỗljhjng nhiêexgfn, ôphrpng ta lạxcyci cóvbhu chúanaot băoijrn khoăoijrn:

- Nhưphrpng khôphrpng biếsugtt quâfowen ta liêexgfn tụzsvpc trámiyc bạxcyci nhưphrp thếsugt, binh sĩhlxc nhuệbmig khíwiqcvbhu sụzsvpt giảzsvpm hay khôphrpng? Chiếsugtn tâfowem cóvbhu sụzsvpt giảzsvpm hay khôphrpng?

Đfbjjiềuzihn Phong mỉvbhum cưphrptsqsi nóvbhui:

- Nguyêexgfn Trựpqryc quámiyc lo lắpfrvng rồzdwpi. Dùirblng ámiycnh mắpfrvt bìnmyxnh thưphrptsqsng màpqry nhìnmyxn thìnmyx việbmigc nàpqryy hoàpqryn toàpqryn sẽljhj khiếsugtn cho binh sĩhlxc u mêexgf. Nhưphrpng quâfowen ta tửpfrv trưphrpgcxuc đgcxuếsugtn nay, mỗljhji lầynzfn chiếsugtn thắpfrvng, đgcxuynzfc biệbmigt làpqry sau khi đgcxuámiycnh lui quâfowen Tàpqryo thìnmyxhlxc khíwiqcoijrng vọputst, nhưphrpng từmhwf đgcxuóvbhu lạxcyci sinh kiêexgfu. Lúanaoc nàpqryy bạxcyci hơociln mấvwfoy trậtfsnn, cũghzxng khôphrpng phảzsvpi làpqry chuyệbmign xấvwfou, cóvbhu thểhivj cho bọputsn họputs ýhpsn thứocilc đgcxuưphrpiqptc thắpfrvng khôphrpng kiêexgfu, bạxcyci khôphrpng nảzsvpn.

Trìnmyxnh Dụzsvpc lúanaoc nàpqryy mớgcxui tiếsugtp lờtsqsi:

- Nếsugtu nhưphrp Trưphrpơocilng Huâfowen biếsugtt tíwiqcnh toámiycn, khôphrpng lãgcxunh binh ra đgcxuâfowey khôphrpng phảzsvpi làpqryphrpng dãgcxu tràpqryng sao?

Từmhwf Thứocilphrptsqsi nóvbhui:

- Trìnmyxnh tiêexgfn sinh khôphrpng nêexgfn lo lắpfrvng. Trưphrpơocilng Huâfowen chíwiqcnh làpqry hạxcycng ngưphrptsqsi ham côphrpng, tấvwfot nhiêexgfn làpqry sẽljhj đgcxuuổgdkui theo..

Trìnmyxnh Dụzsvpc lúanaoc nàpqryy mớgcxui gậtfsnt đgcxuynzfu, cùirblng vớgcxui mọputsi ngưphrptsqsi thảzsvpo luậtfsnn lạxcyci kếsugtmiycch cho thậtfsnt chi tiếsugtt, tỉvbhu mỉvbhu, rồzdwpi sau đgcxuóvbhu mớgcxui giảzsvpi támiycn.

Trưphrpơocilng Lãgcxung nắpfrvm tay Dưphrpơocilng Dung đgcxui dạxcyco. Đfbjjãgcxufoweu rồzdwpi hắpfrvn khóvbhupqryvbhu đgcxuưphrpiqptc phúanaot giâfowey nhàpqryn rỗljhji, tâfowem trạxcycng thảzsvp lỏylteng nhưphrp thếsugtpqryy.

Thờtsqsi đgcxuiểhivjm lúanaoc nàpqryy đgcxuang làpqry cuốvcxwi hạxcyc đgcxuynzfu thu, khôphrpng khíwiqcanaon rấvwfot ẩqpklm ưphrpgcxut. Dưphrpơocilng Dung cảzsvpm thấvwfoy mộhqgrt tia lạxcycnh mámiyct, chăoijrm chúanao đgcxui bêexgfn cạxcycnh Trưphrpơocilng Lãgcxung.

Đfbjjuzih phòanaong quâfowen củcjkla Viêexgfn Thuậtfsnt quay lạxcyci, Trưphrpơocilng Lãgcxung đgcxuynzfc biệbmigt tăoijrng sốvcxw ngưphrptsqsi phòanaong thủcjkl. Lúanaoc nàpqryy, đgcxuxcyci trạxcyci cóvbhu phầynzfn im ắpfrvng, chỉvbhuvbhu binh sĩhlxc tuầynzfn tra ban đgcxuêexgfm qua lạxcyci. Khi nhìnmyxn thấvwfoy Trưphrpơocilng Lãgcxung vàpqryphrpơocilng Dung thìnmyx liềuzihn đgcxuocilng thẳfltzng ngưphrptsqsi tỏylte ra cung kíwiqcnh. Xem ra, sau trậtfsnn chiếsugtn ởirbl Từmhwf Châfoweu, Trưphrpơocilng Lãgcxung đgcxuãgcxu đgcxuưphrpiqptc đgcxuámiycm binh líwiqcnh kíwiqcnh yêexgfu. Ngẫujntu nhiêexgfn cóvbhu tiếsugtng ngựpqrya hýhpsn đgcxufnfvng xa, sau đgcxuóvbhu khôphrpng gian lạxcyci trởirblexgfn yêexgfn tĩhlxcnh nhưphrpghzx. Ágnqwnh trăoijrng cóvbhu phầynzfn ảzsvpm đgcxuxcycm khiếsugtn khu trạxcyci khôphrpng đgcxuưphrpiqptc sámiycng sủcjkla. Ágnqwnh sámiycng vụzsvpt qua ởirbl doanh trạxcyci cóvbhu chúanaot quỷmiyc dịxitl, lámiyc cờtsqs thìnmyx lung lay theo cơociln gióvbhu.


Trưphrpơocilng Lãgcxung vàpqryphrpơocilng Dung ngồzdwpi xuốvcxwng mộhqgrt bãgcxui cỏylte trêexgfn sưphrptsqsn núanaoi phíwiqca đgcxuôphrpng. Trưphrpơocilng Lãgcxung ôphrpm lấvwfoy Dưphrpơocilng Dung, lẳfltzng lặynzfng nhìnmyxn vềuzih phíwiqca dãgcxuy núanaoi xa xa.

phrpơocilng Dung ngảzsvp đgcxuynzfu vàpqryo vai Trưphrpơocilng Lãgcxung, thỏylte thẻozzwvbhui:

- Lãgcxuo côphrpng, chàpqryng đgcxuang suy nghĩhlxc chuyệbmign gìnmyx vậtfsny?

Trưphrpơocilng Lãgcxung vỗljhj nhẹlxwb vai Dưphrpơocilng Dung, lòanaong đgcxuynzfy cảzsvpm xúanaoc nóvbhui:

- Ta đgcxuang suy nghĩhlxc, chúanaong ta từmhwf mộhqgrt khôphrpng gian khámiycc đgcxuếsugtn thếsugt giớgcxui nàpqryy, phảzsvpi chăoijrng đgcxuãgcxupqrym lịxitlch sửpfrvphrpgcxuc theo mộhqgrt chiềuzihu hưphrpgcxung khámiycc, thiêexgfn mãgcxupqrynh khôphrpng cảzsvpi biếsugtn nềuzihn văoijrn hóvbhua thếsugt giớgcxui hai ngàpqryn năoijrm sau?

phrpơocilng Dung khôphrpng chúanaot nghĩhlxc ngợiqpti dịxitlu dàpqryng nóvbhui:

- Chàpqryng muốvcxwn làpqrym sao thìnmyxpqrym vậtfsny, khôphrpng ai cóvbhu thểhivj thay đgcxugdkui đgcxuưphrpiqptc chàpqryng. Thiếsugtp nhấvwfot đgcxuxitlnh sẽljhjcjklng hộhqgr chàpqryng.

vbhui xong lạxcyci nhìnmyxn Trưphrpơocilng Lãgcxung mỉvbhum cưphrptsqsi.

Trưphrpơocilng Lãgcxung thởirblpqryi, cóvbhu chúanaot khôphrpng biếsugtt giảzsvpi quyếsugtt nhưphrp thếsugtpqryo:

- Ta rấvwfot thíwiqcch nhữhivjng hàpqryo kiệbmigt trong Tam quốvcxwc. Nhưphrpng lạxcyci khôphrpng biếsugtt sau khi mìnmyxnh đgcxuếsugtn cámiyci thếsugt giớgcxui nàpqryy thìnmyx lịxitlch sửpfrvvbhunmyx ta màpqry thay đgcxugdkui hay khôphrpng. Ởocil Tịxitl Thủcjkly Quan vốvcxwn làpqryphrpn Kiêexgfn giếsugtt chếsugtt Hoa Hùirblng, nhưphrpng bâfowey giờtsqs lạxcyci đgcxugdkui thàpqrynh Cao Thuậtfsnn. Văoijrn Cơocil vốvcxwn gảzsvp cho Vệbmig Trọputsng, nhưphrpng nửpfrva đgcxuưphrptsqsng lạxcyci bịxitl ta cưphrpgcxup lấvwfoy. Đfbjjàpqryo Khiêexgfm vốvcxwn đgcxuoạxcyct Từmhwf Châfoweu từmhwf tay Lưphrpu Bịxitl, nhưphrpng rốvcxwt cuộhqgrc ngưphrptsqsi đgcxuoạxcyct đgcxuưphrpiqptc lạxcyci làpqry ta. Quámiycch Gia, Trìnmyxnh Dụzsvpc, Chi Lưphrpu làpqry nhữhivjng mưphrpu sưphrp củcjkla họputspqryo, nhưphrpng nay lạxcyci cam tâfowem tìnmyxnh nguyệbmign cho ta sửpfrv dụzsvpng. Chiếsugtu theo nhữhivjng tìnmyxnh huốvcxwng nhưphrp vậtfsny, ta muốvcxwn sảzsvpn nghiệbmigp củcjkla Tôphrpn Sámiycch, Tôphrpn Quyềuzihn, Giang Đfbjjôphrpng lọputst vàpqryo tay củcjkla mìnmyxnh cũghzxng vẫujntn đgcxuưphrpiqptc.

phrpơocilng Dung cưphrptsqsi duyêexgfn mộhqgrt tiếsugtng, đgcxuiềuzihm nhiêexgfn nóvbhui:

- Nhưphrp vậtfsny thậtfsnt tốvcxwt, sau nàpqryy chàpqryng sẽljhj thốvcxwng nhấvwfot thiêexgfn hạxcyc, vàpqry phong cho thiếsugtp làpqrym hoàpqryng hậtfsnu.

Trưphrpơocilng Lãgcxung cưphrptsqsi khẽljhj, nhéfnfvo vàpqryo cámiyci mũghzxi xinh xắpfrvn củcjkla Dưphrpơocilng Dung:


- Đfbjjlxwbp mặynzft quámiyc nhỉvbhu. Đfbjjếsugtn khi nàpqryng đgcxuưphrpiqptc làpqrym hoàpqryng hậtfsnu thìnmyx chắpfrvc cũghzxng bảzsvpy támiycm mưphrpơocili tuổgdkui rồzdwpi. Hàpqrym răoijrng rụzsvpng sạxcycch, tóvbhuc bạxcycc trắpfrvng. Cámiyci bộhqgr dạxcycng nhưphrp vậtfsny thìnmyxpqrym sao màpqrypqrym mẫujntu nghi thiêexgfn hạxcyc?

phrpơocilng Dung hừmhwf nhẹlxwb mộhqgrt tiếsugtng, phảzsvpn đgcxuvcxwi nóvbhui:

- Nếsugtu thiếsugtp nhưphrp vậtfsny thìnmyx chàpqryng khôphrpng phảzsvpi cũghzxng trởirbl thàpqrynh gia gia rồzdwpi sao? Mắpfrvt chàpqryng mờtsqs, tứocil chi vôphrp lựpqryc, làpqrym sao màpqry quảzsvpn đgcxuưphrpiqptc non sôphrpng?

Trưphrpơocilng Lãgcxung sữhivjng sờtsqs rồzdwpi bậtfsnt cưphrptsqsi, khôphrpng thểhivjphrpirblng tưphrpiqptng đgcxuưphrpiqptc miệbmigng lưphrpvbhui củcjkla Dưphrpơocilng Dung lạxcyci sắpfrvc béfnfvn nhưphrp vậtfsny, khôphrpng khỏyltei trêexgfu chọputsc:

- Dung Nhi nàpqryy, nàpqryng cóvbhu phảzsvpi nuốvcxwt nưphrpgcxuc miếsugtng củcjkla ta quámiyc nhiềuzihu rồzdwpi hay khôphrpng? Nóvbhui chuyệbmign từmhwfanaoc nàpqryo tinh quámiyci nhưphrp vậtfsny?

phrpơocilng Dung mặynzft đgcxuylteexgfn, sẵqqypng giọputsng nóvbhui:

- Ai nuốvcxwt nưphrpgcxuc miếsugtng củcjkla chàpqryng chứocil? Thậtfsnt khôphrpng biếsugtt xấvwfou hổgdku!

Trưphrpơocilng Lãgcxung trong lòanaong cảzsvpm thấvwfoy rấvwfot vui, càpqryng ôphrpm chặynzft Dưphrpơocilng Dung vàpqryo lòanaong, mơocilpqryng nóvbhui:

- Thậtfsnt khôphrpng biếsugtt cuộhqgrc sốvcxwng sau nàpqryy sẽljhj nhưphrp thếsugtpqryo? Ta cóvbhu thểhivj từmhwf trong quầynzfn hùirblng nàpqryy tạxcyco ra mộhqgrt thờtsqsi đgcxuxcyci mớgcxui, thốvcxwng nhấvwfot Trung Quốvcxwc?

phrpơocilng Dung sắpfrvc mặynzft tin tưphrpirblng, vữhivjng vàpqryng nóvbhui:

- Nhấvwfot đgcxuxitlnh sẽljhj đgcxuưphrpiqptc!

Trưphrpơocilng Lãgcxung ngẩqpklng đgcxuynzfu quan sámiyct nhữhivjng vìnmyx sao, trong nộhqgri tâfowem lạxcyci dâfoweng lêexgfn mộhqgrt cảzsvpm giámiycc khôphrpng biếsugtt giảzsvpi quyếsugtt nhưphrp thếsugtpqryo. Cũghzxng làpqry đgcxuzdwpng dạxcycng xuấvwfot hiệbmign dưphrpgcxui đgcxutsqsi nàpqryy, vìnmyxmiyci gìnmyx lạxcyci bỗljhjng nhiêexgfn xuấvwfot hiệbmign hai cuộhqgrc sốvcxwng khámiycc nhau nhưphrp vậtfsny? Màpqry chíwiqcnh bảzsvpn thâfowen hắpfrvn đgcxuãgcxu dầynzfn dầynzfn thíwiqcch cámiyci cảzsvpm giámiycc tưphrp thếsugtpqryo hùirblng mỗljhji lầynzfn chinh chiếsugtn sa trưphrptsqsng. Mỗljhji khi nhớgcxu lạxcyci chíwiqcnh mìnmyxnh tung hoàpqrynh sa trưphrptsqsng, liêexgfn tụzsvpc chiếsugtn đgcxuvwfou, nộhqgri tâfowem hắpfrvn lạxcyci nhiệbmigt huyếsugtt sôphrpi tràpqryo, thậtfsnt lâfoweu vẫujntn khôphrpng cóvbhumiycch nàpqryo ngưphrpng lạxcyci.

Đfbjjynzfc biệbmigt làpqry nhâfowen vậtfsnt siêexgfu cấvwfop trưphrpgcxuc kia chỉvbhu xuấvwfot hiệbmign trêexgfn nhưphrpng hôphrpm nay ngưphrptsqsi nàpqryo cũghzxng sờtsqs sờtsqs ngay trưphrpgcxuc mặynzft, lạxcyci trung thàpqrynh vớgcxui hắpfrvn, lạxcyci đgcxuhivj cho hắpfrvn chỉvbhu huy. Đfbjjiềuzihu khiếsugtn hắpfrvn khôphrpng thểhivj tin đgcxuưphrpiqptc chíwiqcnh làpqry, chíwiqcnh mìnmyxnh lạxcyci cóvbhu quan hệbmig vớgcxui mộhqgrt nữhivj nhâfowen nổgdkui tiếsugtng thờtsqsi Tam quốvcxwc, rồzdwpi lạxcyci trởirbl thàpqrynh ngưphrptsqsi đgcxuàpqryn bàpqry củcjkla riêexgfng hắpfrvn, cũghzxng nhưphrpvbhu thêexgfm ba bốvcxwn nàpqryng hầynzfu. Cóvbhu đgcxuôphrpi khi ngẫujntm lạxcyci, sựpqry việbmigc giốvcxwng nhưphrp mộhqgrt giấvwfoc mơocil, rấvwfot sợiqpt sau khi mìnmyxnh tỉvbhunh mộhqgrng lạxcyci trởirbl vềuzih thếsugt giớgcxui ban đgcxuynzfu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.