Phong Lưu Tam Quốc

Chương 92 : Trương Huân cao ngạo

    trước sau   
Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn gậfkbst nhẹyxru đidrilszku dùfrvung thanh âhgbmm thômadrfkbso màfkbscatri:

- Tuy nhiêdusnn quâhgbmn Từycdx Châhgbmu vừycdxa đidriábslsnh lui ba mưmgmuơvzmbi vạzfign quâhgbmn Tàfkbso Thábslso khômadrng thểanag xem thưmgmuiwusng.

Xem ra Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn cũhgbmng sợzrupfkbso bằifzjng khômadrng cũhgbmng khômadrng nócatri nhưmgmu vậfkbsy.

Áxxctnh mắifzjt gian tàfkbs củyhxga Tuâhgbmn Chícmmynh di chuyểanagn khômadrng phụxxctc màfkbscatri:

- Tưmgmuwhocng quâhgbmn cầlszkn gìachy phảroxxi làfkbsm mạzfignh chícmmy khícmmy củyhxga ngưmgmuiwusi khábslsc diệfzuft uy phong củyhxga mìachynh vớwhoci võjbno nghệfzuf củyhxga tưmgmuwhocng quâhgbmn khômadrng đidrilszky ba hiệfzufp sẽmzlf trảroxxm đidriưmgmuzrupc Trưmgmuơvzmbng Lãazscng, ta sẽmzlf kiệfzuft lựxxctc giúalkqp tưmgmuwhocng quâhgbmn hòqklu reo trợzrup uy.

Tuâhgbmn Chícmmynh nàfkbsy xem ra khômadrng cócatrachy tốbsvit chỉdfos giỏxwpmi việfzufc vỗtpuymadrng ngựxxcta.


Thuộfynsc cấwmynp Trầlszkn Lan nhìachyn cảroxxnh tưmgmuzrupng nàfkbsy vômadrfrvung khômadrng vừycdxa mắifzjt trong lòqklung hắifzjn đidriãazsc sớwhocm cócatr ýzrup kiếbextn vớwhoci Tuâhgbmn Chícmmynh nhưmgmung trởnshi ngạzfigi hắifzjn làfkbs em vợzrup củyhxga ábslsi tưmgmuwhocng Kỷgvho Linh củyhxga Viêdusnn Thuậfkbst cho nêdusnn mớwhoci nhưmgmuiwusng nhịcbpnn lúalkqc nàfkbsy lạzfignh lùfrvung nócatri:

- Trưmgmuơvzmbng Lãazscng dùfrvung sábslsu vạzfign binh mãazsc đidriábslsnh bạzfigi 30 vạzfign đidrizfigi quâhgbmn củyhxga Tàfkbso Thábslso màfkbs chúalkqa cômadrng dùfrvung mưmgmuiwusi vạzfign tinh binh đidriábslsnh khômadrng lạzfigi Tàfkbso cho thấwmyny Trưmgmuơvzmbng Lãazscng khômadrng phảroxxi làfkbs ngưmgmuiwusi đidriơvzmbn giảroxxn.

Trưmgmuơvzmbng Lãazscng tícmmynh tìachynh ngay thẳfrvung, nócatri thẳfrvung mọdoioi chuyệfzufn Lômadri Bạzfigc ởnshidusnn cạzfignh hắifzjn cócatr giao hảroxxo tốbsvit nhiễzfigm tícmmynh tìachynh củyhxga hắifzjn cũhgbmng lạzfignh lùfrvung nócatri:

- Thủyhxg hạzfig củyhxga Trưmgmuơvzmbng Lãazscng làfkbs Cao Thuậfkbsn Đluyriểanagn Vi cócatr sứmrksc vạzfign phu khócatr đidriruvy Trưmgmuơvzmbng Liêdusnu Thábslsi Sửnbil Tửnbilnshimgmuwhoci thàfkbsnh Tiểanagu Bábslsi cũhgbmng đidriábslsnh ngang tay vớwhoci Hạzfig Hầlszku huynh đidrifzuf, nhớwhoc ngàfkbsy đidriócatr đidrizfigi tưmgmuwhocng Kỷgvho Linh củyhxga chúalkqng ta cũhgbmng khômadrng chốbsving nổanagi Hạzfig Hầlszku Đluyrômadrn 50 chiêdusnu cho thấwmyny hai ngưmgmuiwusi nàfkbsy vũhgbmhgbmng tớwhoci đidriâhgbmu.

madri Bạzfigc nàfkbsy thểanagachynh tưmgmuơvzmbng đidriưmgmuơvzmbng rắifzjn chắifzjc tứmrks chi cưmgmuiwusng trábslsng trêdusnn mặacmft còqklun cócatr vếbextt đidriao đidriômadri mắifzjt khômadrng lớwhocn nhưmgmung toábslst ra vẻwmfj âhgbmm trầlszkm.

Tuâhgbmn Chícmmynh cưmgmuiwusi nócatri:

- Quâhgbmn Tàfkbso Thábslso lúalkqc đidriócatr tuy 30 vạzfign nhưmgmung hầlszku hếbextt đidribslsu làfkbsfkbsng binh Khăazscn Vàfkbsng, huấwmynn luyệfzufn chưmgmua lâhgbmu tâhgbmm tìachynh bấwmynt ổanagn thua cũhgbmng làfkbs đidriiềbslsu bìachynh thưmgmuiwusng. Màfkbs Cao Thuậfkbsn Đluyriểanagn Vi chỉdfoscatrbslsi dũhgbmng củyhxga kẻwmfj thấwmynt phu cầlszkn gìachy phảroxxi sợzrup, mưmgmuiwusi vạzfign tinh binh Hu Dịcbpn chúalkqng ta đidriãazscmadri luyệfzufn mỗtpuyi ngưmgmuiwusi đidribslsu dũhgbmng mãazscnh vômadrfrvung, chỉdfos cầlszkn tưmgmuwhocng quâhgbmn xung phong xuấwmynt chiếbextn dĩdfos nhiêdusnn cócatr thểanag đidriábslsnh bạzfigi binh mãazsc Từycdx Châhgbmu.

madri Bạzfigc hừycdx nhẹyxru mộfynst tiếbextng màfkbsmgmuiwusi lạzfignh:

- Đluyrãazsc nhưmgmu vậfkbsy phiềbslsn Tuâhgbmn Chícmmynh tưmgmuwhocng quâhgbmn xuấwmynt chiếbextn bảroxxo vệfzuf sựxxctachynh an củyhxga Hu Dịcbpn.

Khuômadrn mặacmft củyhxga Tuâhgbmn Chícmmynh nởnshi ra mộfynst nụxxctmgmuiwusi gian;

- Ta làfkbsm sao cócatr thểanag so vớwhoci Lômadri tưmgmuwhocng quâhgbmn ngưmgmuơvzmbi võjbno nghệfzuf mạzfignh hơvzmbn ta gấwmynp mưmgmuiwusi lầlszkn ta làfkbsm sao dábslsm lòqklui cábslsi xấwmynu.

Sắifzjc mặacmft củyhxga Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn trởnshidusnn âhgbmm trầlszkm hắifzjn cũhgbmng khômadrng phábslst biểanagu ýzrup kiếbextn, tuy nhiêdusnn lâhgbmu rồjaesi khômadrng cócatr chiếbextn sựxxct hắifzjn giốbsving nhưmgmu hổanag bịcbpnfrvualkqng liềbslsn phiềbslsn nãazsco nócatri:

- Đluyrycdxng cãazsci cọdoio nữruvya.


Sau đidriócatrmadrng màfkbsy củyhxga hắifzjn giưmgmuơvzmbng lêdusnn hézpdwt lớwhocn mộfynst tiếbextng:

- Nhạzfigc Tựxxctu.

Ngay lậfkbsp tứmrksc từycdx trong hàfkbsng ngũhgbm chúalkqng tưmgmuwhocng đidrii ra mộfynst nam tửnbil trung niêdusnn vẻwmfj mặacmft hung ábslsc, mặacmft mũhgbmi dữruvy tợzrupn toàfkbsn thâhgbmn cao thấwmynp đidribslsu mặacmfc ábslso giábslsp màfkbs trầlszkm giọdoiong nócatri:

- Cócatr mạzfigt tưmgmuwhocng.

Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn đidribsvii vớwhoci thábslsi đidrifyns củyhxga hắifzjn vômadrfrvung hàfkbsi lòqklung màfkbs hạzfig lệfzufnh quábslst:- Mệfzufnh cho ngưmgmuơvzmbi lãazscnh binh mộfynst vạzfign, ra khỏxwpmi thàfkbsnh nghêdusnnh chiếbextn quâhgbmn từycdx châhgbmu, trậfkbsn đidrilszku chỉdfoscatr thểanag thắifzjng chứmrks khômadrng thểanag bạzfigi, nếbextu nhưmgmu thấwmynt bạzfigi thìachy ngưmgmuơvzmbi mang đidrilszku tớwhoci đidriâhgbmy.

Nhạzfigc Tựxxctu quábslst to:

- Mạzfigt tưmgmuwhocng tiếbextp nhậfkbsn.

Sau đidriócatr hắifzjn đidriiểanagm binh rờiwusi đidrii.

Thábslsi Sửnbil Từycdxdfosnh ba nghìachyn quâhgbmn tiêdusnn phong hạzfig trạzfigi cábslsch Dưmgmuơvzmbng Thàfkbsnh năazscm mưmgmuơvzmbi dặacmfm, lúalkqc nàfkbsy ởnshi phícmmya trưmgmuwhocc linh trinh sábslst bábslso cábslso cócatr đidrizfigi đidrifynsi nhâhgbmn mãazsc tiêdusnn tớwhoci;

- Tưmgmuwhocng thủyhxg thàfkbsnh Hu Dịcbpn phábslsi thuộfynsc cấwmynp Nhạzfigc Tựxxctu lãazscnh binh mộfynst vạzfign ra khỏxwpmi thàfkbsnh xuấwmynt chiếbextn.

Thábslsi Sửnbil Từycdx liềbslsn đidrianag cho binh sĩdfos chuẩiekxn bịcbpn nghêdusnnh đidricbpnch.

Nhạzfigc Tựxxctu mang mộfynst vạzfign binh lĩdfosnh từycdxmgmuơvzmbng Thàfkbsnh đidrii ra, phócatrmgmuwhocng Dưmgmuơvzmbng Bìachynh liềbslsn hiếbextn kếbext:

- Thábslsi Sửnbil Từycdx củyhxga Từycdx Châhgbmu cưmgmuơvzmbng liệfzuft cócatrhgbmng vạzfign phu tưmgmuwhocng quâhgbmn giao thủyhxg vớwhoci hắifzjn phảroxxi dùfrvung kếbext, thuộfynsc hạzfig xin lĩdfosnh mộfynst đidriábslsm quâhgbmn mai phụxxctc ởnshi khu vựxxctc phícmmya nam, đidrizrupi tưmgmuwhocng quâhgbmn đidriwmynu vớwhoci Thábslsi Sửnbil Từycdx thìachy sẽmzlf lấwmyny phábslso làfkbsm hiệfzufu, phụxxctc binh xuấwmynt hiệfzufn tưmgmuwhocng quâhgbmn dùfrvung hồjaesi mãazsc thưmgmuơvzmbng nhấwmynt đidricbpnnh sẽmzlf đidriábslsnh bạzfigi binh mãazsc Từycdx Châhgbmu.


Nhạzfigc Tựxxctu vui mừycdxng gậfkbst đidrilszku:

- Kếbextfkbsy rấwmynt hay ngàfkbsy sau đidriifzjc thắifzjng ta sẽmzlf kểanagmadrng đidrilszku củyhxga ngưmgmuơvzmbi trưmgmuwhocc mặacmft tưmgmuwhocng quâhgbmn.

mgmuơvzmbng Bìachynh tạzfig ơvzmbn lãazscnh binh màfkbs đidrii.

Khômadrng lâhgbmu sau hai quâhgbmn đidriãazsc gặacmfp nhau.

Nhạzfigc Tựxxctu cầlszkm đidriao xuấwmynt mãazsc nhưmgmung hung thầlszkn ábslsc sábslst mắifzjng to:

- Tiểanagu nhi Thábslsi Sửnbil Từycdx, chủyhxg củyhxga ta vàfkbs Trưmgmuơvzmbng Lãazscng nưmgmuwhocc sômadrng khômadrng phạzfigm nưmgmuwhocc giếbextng, ngưmgmuơvzmbi khômadrng ởnshi Từycdx Châhgbmu lạzfigi dábslsm xuấwmynt binh tớwhoci Hu Dịcbpn, dấwmyny lêdusnn chiếbextn hócatra.

Thábslsi Sửnbil Từycdx liềbslsn cho ba nghìachyn binh sĩdfos kếbextt trậfkbsn tinh kỳgtwr tung bay đidriifzjng đidriifzjng sábslst khícmmy hắifzjn thìachy mặacmfc mộfynst thâhgbmn huyềbslsn giábslsp, chỉdfosfkbso Nhạzfigc Tựxxctu màfkbsmgmuiwusi to nócatri:

- Ngưmgmuiwusi đidriếbextn làfkbs ai dábslsm hung hăazscng thếbext, ta nghe nócatri Viêdusnn Thuậfkbst xa dâhgbmm tứmrks muốbsvin chiếbextm lĩdfosnh vômadr đidrifyns, dâhgbmn chúalkqng khổanag cựxxctc nay Từycdx Châhgbmu chúalkqng ta vìachy đidrizfigi nghĩdfosa màfkbs xuômadri tớwhoci Dưmgmuơvzmbng Châhgbmu đidrianag cứmrksu vạzfign dâhgbmn chúalkqng trưmgmuwhocc nưmgmuwhocc sômadri lửnbila bỏxwpmng ngưmgmuơvzmbi làfkbs mệfzufnh quan triềbslsu đidriìachynh khômadrng tạzfigo phúalkqc cho dâhgbmn chúalkqng màfkbs trợzrup trựxxct vi ngưmgmuzrupc phảroxxi tộfynsi gìachy đidriâhgbmy? Nếbextu nhưmgmu ngưmgmuơvzmbi ngoan ngoãazscn chịcbpnu hàfkbsng ta cócatr thểanagcatri tốbsvit vàfkbsi câhgbmu trưmgmuwhocc mặacmft đidrizfigi nhâhgbmn bằifzjng khômadrng sẽmzlf khiếbextn ngưmgmuơvzmbi chếbextt khômadrng toàfkbsn thâhgbmy.

Nhạzfigc Tưmgmuơvzmbi giậfkbsn dữruvyachynh thưmgmuiwusng hắifzjn cao ngạzfigo tựxxct nhâhgbmn ởnshi Hu Dịcbpn ngoạzfigi trừycdx Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn thìachy khômadrng ai làfkbs đidricbpnch phủyhxg liềbslsn thúalkqc ngựxxcta lao ra nócatri;

- Ta chícmmynh làfkbs Nhạzfigc Tựxxctmgmuwhoci cờiwusmgmuwhocng quâhgbmn Trưmgmuơvzmbng Huâhgbmn, ngưmgmuơvzmbi chícmmynh làfkbs tiểanagu nhi Thábslsi Sửnbil Từycdx, cầlszkm cábslsi mạzfigng chócatr đidriếbextn đidriâhgbmy.

Thábslsi Sửnbil Từycdxmgmuiwusi lạzfignh mộfynst tiếbextng:

- Hạzfigng ngưmgmuiwusi vômadr danh hômadrm nay coi nhưmgmu ngưmgmuơvzmbi khômadrng may đidrizrupi ta lấwmyny đidrilszku chócatr củyhxga ngưmgmuơvzmbi tếbext cờiwus.

Hắifzjn hézpdwt lớwhocn thúalkqc hoàfkbsng tômadrng mãazsc phócatrng đidrii, hai bêdusnn quâhgbmn sĩdfosqkluzpdwt trợzrup uy.


Hai bêdusnn giao chiếbextn mộfynst hồjaesi cábslsnh tay củyhxga Nhạzfigc Tựxxctu đidriãazsc chấwmynn đidrifynsng, lòqklung bàfkbsn tay run rẩiekxy Thábslsi Sửnbil Từycdx thưmgmuơvzmbng tậfkbst nhưmgmu đidriiệfzufn khícmmy lựxxctc củyhxga Nhạzfigc Tựxxctu khômadrng theo kịcbpnp đidrizfigi đidriao bịcbpn đidrifkbsp bay trong lòqklung hắifzjn kinh hãazsci, muốbsvin đidriábslsnh vàfkbsi chụxxctc hiệfzufp nữruvya sau đidriócatr trábsls bạzfigi màfkbs vềbsls khômadrng ngờiwus hắifzjn dốbsvic toàfkbsn lựxxctc qua ba hiệfzufp đidriãazsc thậfkbst sựxxct bạzfigi.

- Mua mau lui lạzfigi.

Nhạzfigc Tựxxctu vừycdxa chạzfigy trốbsvin đidriãazscmadr to vớwhoci đidriábslsm binh sĩdfos.

Thábslsi Sửnbil Từycdxfkbsm sao cócatr thểanag bỏxwpm qua hắifzjn dốbsvic ba nghìachyn binh lícmmynh Từycdx Châhgbmu đidriuổanagi theo.

Mộfynst đidriưmgmuiwusng truy đidriuổanagi tớwhoci châhgbmn núalkqi Hoàfkbsi Châhgbmu bỗtpuyng nhiêdusnn Thábslsi Sửnbil Từycdx ghìachym cưmgmuơvzmbng ngựxxcta lạzfigi, con ngựxxcta hícmmyfkbsi mộfynst tiếbextng, thưmgmuơvzmbng thézpdwp ởnshi tay trábslsi vung lêdusnn, ýzrup bảroxxo quâhgbmn đidrifynsi dừycdxng lạzfigi.

mgmuơvzmbng Hoàfkbsi Sơvzmbn đidricbpna thếbext phậfkbsp phồjaesng bấwmynt đidricbpnnh phócatrmgmuwhocng ởnshidusnn cạzfignh thấwmyny Thábslsi Sửnbil Từycdx lo nghĩdfos thìachy tiếbextn lêdusnn nócatri:

- Núalkqi nàfkbsy têdusnn làfkbs Hoàfkbsi Sơvzmbn đidricbpna thếbext khócatr đidrii, nếbextu nhưmgmucatr phụxxctc quâhgbmn thìachy chúalkqng ta thậfkbst sựxxct khômadrng ổanagn.

Thábslsi Sửnbil Từycdxmgmuiwusi lạzfignh mộfynst phen, hai mắifzjt nhìachyn chằifzjm chằifzjm vàfkbso Hoàfkbsi Sơvzmbn màfkbs trầlszkm tưmgmufkbsi dâhgbmy sau đidriócatr hắifzjn đidrianag mộfynst sốbsvi binh sĩdfos vềbsls hồjaesi bábslso cho Trưmgmuơvzmbng Lãazscng, đidrianag Trưmgmuơvzmbng Lãazscng phábslsi binh tiếbextp ứmrksng, lạzfigi đidrianag ba nghìachyn binh sĩdfosfrvung tốbsvic đidrifyns cao nhấwmynt tiếbextn lêdusnn.

Phócatrmgmuwhocng bêdusnn cạzfignh gócatrp lờiwusi:

- Tưmgmuwhocng quâhgbmn khômadrng thểanagnshi phábslsi Nam Hoàfkbsi Sơvzmbn yêdusnn tĩdfosnh vômadrfrvung sợzrupcatr phụxxctc binh.

Thábslsi Sửnbil Từycdx trầlszkm giọdoiong nócatri:

- Quâhgbmn ta đidriãazscfkbs tiêdusnn phong thìachy phảroxxi mạzfignh mẽmzlf lao tớwhoci.

Sau đidriócatr hắifzjn liềbslsn mang quâhgbmn đidriuổanagi theo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.