Phong Lưu Tam Quốc

Chương 91 : Hoa Đà tới thăm

    trước sau   
Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng khôvaajng ngờrrvokfgsơyyrpng Dung tinh tếfxdp nhưkfgs thếfxdp liềfzmnn vui vẻoflokfgsrrvoi nólehci:

- Đxtldúdwhong thếfxdpvaajm nay ta cùavkxng vớjkrji Quáoxiech gia bọyyrpn họyyrp quyếfxdpt đoflobahjnh sẽagpf tiếfxdpn đofloáoxienh Viêfudzn Thuậfudzt.

nmfhn Cơyyrp chấjwsrn đoflojwsrng tâvwjom tìoflonh củdleja nàovvang xuốlehcng thấjwsrp hai mắovvat vừrpdda lólehce sáoxieng đofloãkvdhkmklm đoflonmfhm buồufubn bãkvdhovvalehci;

- Phu quâvwjon đoflonmfhi nhâvwjon chàovvang sắovvap phảkmkli xuấjwsrt chinh rồufubi sao?

Nhìoflon bộjwsr dạnmfhng quan tâvwjom củdleja Vănmfhn Cơyyrp, Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng sinh lòmamtng cảkmklm kháoxiei, hậfudzn khôvaajng thểhsyi mang cáoxiec nàovvang lêfudzn đofloưkfgsrrvong tuy nhiêfudzn Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng biếfxdpt rõeqwf trong quâvwjon tuyệfkfyt đoflolehci khôvaajng thểhsyi mang theo gia quyếfxdpn cho nêfudzn chỉkkkglehc thểhsyi an ủdleji:

- Vănmfhn Cơyyrpovvang yêfudzn tâvwjom phu quâvwjon củdleja nàovvang báoxiech chiếfxdpn báoxiech thắovvang khôvaajng gìoflo ngănmfhn đofloưkfgsrbitc.


kfgsơyyrpng Dung cũsxonng lêfudzn tiếfxdpng;

- Vănmfhn Cơyyrp muộjwsri yêfudzn tâvwjom đofloi mệfkfynh củdleja phu quâvwjon đoflonmfhi nhâvwjon làovva giáoxien chíjkrjn mệfkfynh đofloáoxienh khôvaajng thểhsyi chếfxdpt.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng bỗjkrjng nhiêfudzn trừrpddng mắovvat liếfxdpc nàovvang:

- Nàovvang nólehci gìoflo?

kfgsơyyrpng Dung thèqjkooxiei lưkfgsgboji ra cưkfgsrrvoi hìoflooflolehci:

- Khôvaajng cólehcoflo.

dwhoc nàovvay Dưkfgsơyyrpng Dung mớjkrji dịbahju dàovvang nólehci:

- Lãkvdho côvaajng chàovvang ngàovvay nàovvao cũsxonng phảkmkli đofloàovvam luậfudzn chuyệfkfyn quâvwjon tìoflonh hẳonnrn làovva nhàovvam cháoxien chếfxdpt rồufubi.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng bỗjkrjng nhiêfudzn chuyểhsyin đoflojwsrng linh cơyyrp trong lòmamtng chửjohqi mìoflonh hồufub đofloufub hắovvan liềfzmnn lêfudzn tiếfxdpng nólehci:

- Dung nhi ta muốlehcn nàovvang làovvam mộjwsrt chuyệfkfyn.

kfgsơyyrpng Dung nghe xong thìoflo phưkfgsơyyrpng tâvwjom vui mừrpddng nólehci:

- Chuyệfkfyn gìoflo?

sxonng khólehc tráoxiech Dưkfgsơyyrpng Dung trưkfgsjkrjc kia ởahfj thếfxdp kỷlixm 21 nàovvang rảkmklnh rỗjkrji làovvalehc nhiềfzmnu chuyệfkfyn đofloi chơyyrpi hiệfkfyn tạnmfhi bìoflonh thưkfgsrrvong ngoàovvai nólehci chuyệfkfyn vớjkrji Vănmfhn Cơyyrp đofloáoxienh đofloàovvan thìoflo khôvaajng cólehc chuyệfkfyn gìoflo đoflohsyiovvam, trong lòmamtng đofloang rấjwsrt buồufubn cháoxien.


Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng càovvang nghĩbmwaovvang hứkmklng thúdwho rồufubi nólehci:

- Nănmfhng khiếfxdpu củdleja nàovvang khôvaajng phảkmkli làovva chữufuba bệfkfynh sao hiệfkfyn tạnmfhi ởahfj đofloâvwjoy trìoflonh đoflojwsr y họyyrpc thấjwsrp nàovvang cólehc thểhsyi pháoxiet huy.

kfgsơyyrpng Dung cũsxonng hưkfgsng phấjwsrn nólehci:

- Đxtldúdwhong thếfxdp nhưkfgsng bâvwjoy giờrrvo phảkmkli làovvam sao thiếfxdpp mởahfj tiệfkfym sao/Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng lắovvac đoflobyntu cưkfgsrrvoi nólehci:

- Khôvaajng phảkmkli ta tụtgda tậfudzp tấjwsrt cảkmkloxiec lang y trong quâvwjon cólehc thờrrvoi gian rảkmklnh thìofloovvang tớjkrji chỉkkkg đofloiểhsyim cho bọyyrpn họyyrp y thuậfudzt củdleja nàovvang rấjwsrt lợrbiti hạnmfhi.

nmfhn Cơyyrpsxonng ngạnmfhc nhiêfudzn nólehci:

- Dung tỷlixm sẽagpf dạnmfhy y thuậfudzt sao?

kfgsơyyrpng Dung thấjwsry trong mắovvat củdleja Vănmfhn Cơyyrp hiệfkfyn ra vẻoflo bộjwsri phụtgdac thìoflo dịbahju dàovvang nólehci;

- Đxtldưkfgsrbitc lãkvdho côvaajng thiếfxdpp mởahfj việfkfyn y họyyrpc mỗjkrji ngàovvay dạnmfhy bọyyrpn họyyrpovvanh y thếfxdpovvao.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng nghĩbmwa tớjkrji Tháoxiei Sửjohq Tửjohq tráoxieng niêfudzn đofloãkvdh mấjwsrt thìoflo vộjwsri vàovvang lêfudzn tiếfxdpng:

- Ngàovvay mai ngưkfgsơyyrpi đofloi xem đofloáoxiem Quáoxiech Gia đoflofzmn phòmamtng vạnmfhn nhấjwsrt.

kfgsơyyrpng Dung hưkfgsng phấjwsrn gậfudzt nhẹocxv đoflobyntu.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng cùavkxng nàovvang hàovvan huyêfudzn mộjwsrt hồufubi sau đofloólehc mớjkrji ra khỏvilci khuêfudz phòmamtng.


dwhoc nàovvay đofloêfudzm đofloãkvdh khuya bầbyntu trờrrvoi lốlehcm đoflolehcm sao áoxienh trănmfhng nhưkfgsvwjou, trảkmkli khắovvap đoflonmfhi đoflobahja.

Mấjwsry ngàovvay kếfxdp tiếfxdpp Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng chuẩbmwan bịbahj chuyệfkfyn tớjkrji Dưkfgsơyyrpng Châvwjou.

Đxtldufubng thờrrvoi Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng cũsxonng pháoxiei ngưkfgsrrvoi đofloi tìoflom Gia Cáoxiet gia, kểhsyi quảkmkl thậfudzt khôvaajng ngờrrvo, Dưkfgsơyyrpng Châvwjou Viêfudzn Thuậfudzt vừrpdda bổxlqt nhiệfkfym Gia Cáoxiet Huyềfzmnn làovvam tháoxiei thúdwho Dựsidh Chưkfgsơyyrpng, bởahfji vìoflo mẹocxv củdleja Gia Cáoxiet lưkfgsrbitng làovva Chưkfgsơyyrpng thịbahjovva cha củdleja hắovvan đofloufubng loạnmfht qua đoflorrvoi cho nêfudzn đoflofkfy đoflofkfy củdleja cha hắovvan Gia Cáoxiet Huyềfzmnn nhậfudzn nuôvaaji dưkfgsgbojng ba anh em hắovvan.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng cảkmklm thấjwsry đofloáoxieng tiếfxdpc.

Đxtldufubng thờrrvoi Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng cũsxonng cùavkxng vớjkrji cáoxiec đoflonmfhi tưkfgsjkrjng nólehci đofloếfxdpn chuyệfkfyn xem bệfkfynh, đoflohsyikfgsơyyrpng Dung kiểhsyim tra mọyyrpi ngưkfgsrrvoi vừrpdda kỳkfgs dịbahj vừrpdda xấjwsru hổxlqt, đoflolehci vớjkrji y thuậfudzt củdleja Dưkfgsơyyrpng Dung ngoạnmfhi trừrpdd Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng thìoflo chỉkkkglehc Đxtldiềfzmnn Phong đofloưkfgsrbitc chứkmklng kiếfxdpn tấjwsrt cảkmkl mọyyrpi ngưkfgsrrvoi đoflofzmnu cho mìoflonh cưkfgsrrvong tráoxieng khôvaajng thểhsyi mắovvac bệfkfynh liềfzmnn chốlehci từrpdd, nhưkfgsng Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng bắovvat buộjwsrc bọyyrpn họyyrp mớjkrji xấjwsru hổxlqt đoflokmklng ngồufubi khôvaajng yêfudzn đoflohsyikfgsơyyrpng Dung kiểhsyim tra.

Sau đofloólehc Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng lạnmfhi bắovvat đoflobyntu tuyểhsyin chọyyrpn nhữufubng lang y giỏvilci giang đoflohsyi cho Dưkfgsơyyrpng Dung dạnmfhy bọyyrpn họyyrp họyyrpc mớjkrji bắovvat đoflobyntu nhữufubng đofloáoxiem đoflonmfhi phu nàovvay khôvaajng chịbahju khinh thưkfgsrrvong Dưkfgsơyyrpng Dung làovva nữufub tửjohq tuy nhiêfudzn vàovvai ngàovvay sau bọyyrpn họyyrp đofloãkvdh pháoxiet hiệfkfyn ra rằeujvng y thuậfudzt củdleja Dưkfgsơyyrpng Dung thậfudzt sựsidh coa minh, trong lòmamtng dầbyntn khâvwjom phụtgdac.

ovvakfgsơyyrpng Dung cũsxonng dầbyntn dầbyntn vang danh thầbyntn y.Bốlehcn phíjkrja phàovvam ngưkfgsrrvoi nàovvao cólehc bệfkfynh nan y đoflofzmnu đofloi vềfzmn phíjkrja Từrpdd Châvwjou, mong muốlehcn cólehc thểhsyi đofloưkfgsrbitc nàovvang chữufuba khỏvilci.

Mộjwsrt ngàovvay kia ởahfj Từrpdd Châvwjou nghêfudznh đofloólehcn mộjwsrt vịbahj y họyyrpc gia kiệfkfyt xuấjwsrt cuốlehci thờrrvoi đofloôvaajng háoxien Hoa Đxtldàovva.

Vịbahj thiêfudzn cổxlqt y họyyrpc nàovvay sau khi báoxiei phỏvilcng Dưkfgsơyyrpng Dung cùavkxng vớjkrji Dưkfgsơyyrpng Dung nghịbahj luậfudzn y họyyrpc thìoflokfgsơyyrpng Dung giốlehcng nhưkfgs đofloang ởahfj trong mộjwsrng, Hoa Đxtldàovva tinh thôvaajng nộjwsri ngoạnmfhi phụtgda nhi châvwjom cứkmklu tấjwsrt cảkmkloxiec khoa, đoflojiilc biệfkfyt hắovvan làovva ngưkfgsrrvoi sáoxieng chếfxdp Ma Phíjkrjoxien gâvwjoy mêfudz giảkmkli phẫnmfhu, đofloúdwhong làovva thủdlejy tổxlqt củdleja ngàovvanh ngoạnmfhi khoa y họyyrpc.

Hoa Đxtldàovva tinh thầbyntn quắovvac thưkfgsjkrjc cólehcoxieng vẻoflo tiêfudzn phong đoflonmfho cốlehct, lúdwhoc bàovvan luâvwjon y họyyrpc vớjkrji Dưkfgsơyyrpng Dung hai ngưkfgsrrvoi giốlehcng nhưkfgsovva gặjiilp tri kỷlixm ngay cảkmkl Hoa Đxtldàovvasxonng kinh hãkvdhi vìoflo sựsidh uyêfudzn báoxiec củdleja nàovvang, hai ngưkfgsrrvoi cùavkxng nghiêfudzn cứkmklu thảkmklo luậfudzn qua vàovvai ngàovvay Hoa Đxtldàovva mớjkrji thỏvilca mãkvdhn màovva đofloi.

Tuy nhiêfudzn Dưkfgsơyyrpng Dung khôvaajng biếfxdpt ba ngàovvay nay thảkmklo luậfudzn Hoa Đxtldàovva đofloãkvdhlehc mộjwsrt ham muốlehcn kháoxiec, vềfzmn sau hắovvan cũsxonng đofloãkvdhkfgsrbitt qua nhiềfzmnu nghi nan khi chữufuba bệfkfynh.

Trong nháoxiey mắovvat mấjwsry tháoxieng, binh mãkvdh Từrpdd Châvwjou đofloãkvdh đofloưkfgsrbitc đofloiềfzmnu chỉkkkgnh lưkfgsơyyrpng thựsidhc sung túdwhoc, Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng quyếfxdpt đoflobahjnh xuôvaaji nam thảkmklo phạnmfht Viêfudzn Thuậfudzt.

Tin tứkmklc nàovvay truyềfzmnn tớjkrji khiếfxdpn cho chúdwhong vănmfhn võeqwfsxonng cao hứkmklng vôvaajavkxng, cơyyrp hộjwsri đoflohsyi bọyyrpn họyyrp thi triểhsyin quyềfzmnn cưkfgsjkrjc cuốlehci cùavkxng cũsxonng đofloãkvdh tớjkrji.

nmfhm Sơyyrpoflonh thứkmklkfgs, tứkmklc nănmfhm côvaajng nguyêfudzn 193 Từrpdd Châvwjou Mụtgdac Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng thốlehcng lĩbmwanh nănmfhm vạnmfhn bộjwsr binh dùavkxng thuộjwsrc cấjwsrp làovva Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng, Tháoxiei Sửjohq Từrpdd Đxtldiểhsyin Vi, Triệfkfyu Vâvwjon Tàovvang Báoxieyyrpn mưkfgsrrvoi viêfudzn tưkfgsjkrjng mưkfgsu sĩbmwalehc Quáoxiech gia Đxtldiềfzmnn Phong Trìoflonh Dụtgdac Từrpdd Thứkmkl bắovvat đoflobyntu xuấjwsrt binh tớjkrji Từrpdd Châvwjou, Từrpdd Thịbahjnh thìoflo vậfudzn chuyểhsyin lưkfgsơyyrpng thựsidhc, Cao Thuậfudzn thìoflokvdhnh binh ba vạnmfhn trấjwsrn thủdlej chưkfgs quậfudzn củdleja Từrpdd Châvwjou, Giang Vũsxon Mi Trúdwhoc Mi Phưkfgsơyyrpng Trưkfgsơyyrpng Chiêfudzu thìoflo hỗjkrj trợrbit.

Tiềfzmnn phong Tháoxiei Sửjohq Tửjohqkvdhnh binh ba nghìoflon đofloi đoflobyntu, đoflonmfhi quâvwjon Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng thìoflo xuấjwsrt binh tớjkrji Hu Dịbahj.

Ngàovvay xuấjwsrt chinh chúdwhong nữufub bịbahjn rịbahjn chia tay, mỗjkrji ngưkfgsrrvoi đoflofzmnu chan chứkmkla nưkfgsjkrjc mắovvat, Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng trong lòmamtng quyếfxdpt tâvwjom nam nhâvwjon chíjkrjahfj bốlehcn phưkfgsơyyrpng, làovvam sao cólehc thểhsyikfgsu luyếfxdpn hưkfgsơyyrpng ôvaajn nhu, Dưkfgsơyyrpng Dung Triệfkfyu Vũsxon mộjwsrt tráoxiei mộjwsrt phảkmkli song song đofloi tớjkrji hai ngưkfgsrrvoi đoflofzmnu mặjiilc ngâvwjon bạnmfhch tửjohq giáoxiep, đoflobyntu mang Khổxlqtng Tưkfgsjkrjc Linh lộjwsr ra khíjkrj kháoxiei.

Triệfkfyu Vâvwjon lãkvdhnh ba nghìoflon trọyyrpng giáoxiep kỵxlqt binh xuấjwsrt chinh, đofloâvwjoy chíjkrjnh làovvasxon khíjkrjjkrj mậfudzt củdleja Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng.

Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng nhổxlqt trạnmfhi màovva đofloi, trong mấjwsry ngàovvay hàovvanh quâvwjon quâvwjon tiềfzmnn phong đofloãkvdh đofloếfxdpn bêfudzn trong Lâvwjom Hoàovvai.

Đxtldnmfhi tưkfgsjkrjng thủdlej hạnmfh củdleja Viêfudzn Thuậfudzt trấjwsrn thủdlej Hu Dịbahjovva Trưkfgsơyyrpng Huâvwjon sau khi biếfxdpt đofloưkfgsrbitc quâvwjon Từrpdd Châvwjou xuôvaaji nam thìoflo giậfudzn dữufubavkxng vớjkrji chúdwhong thuộjwsrc cấjwsrp thưkfgsơyyrpng nghịbahj:

- Hiệfkfyn tạnmfhi Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng tựsidhbmwanh chứkmklc Từrpdd Châvwjou Mụtgdac, danh bấjwsrt chíjkrjnh ngôvaajn bấjwsrt thunậfudz ta muốlehcn chúdwhoa côvaajng thảkmklo phạnmfht Từrpdd Châvwjou khôvaajng ngờrrvo Trưkfgsơyyrpng Lãkvdhng lạnmfhi xuấjwsrt binh tớjkrji Hu Dịbahj, tiềfzmnn phong Tháoxiei Sửjohq Từrpdd đofloãkvdh tớjkrji cảkmklnh nộjwsri thậfudzt làovva đofloáoxieng chếfxdpt.

Trưkfgsơyyrpng Huâvwjon tuổxlqti táoxiec từrpddng bốlehcn mưkfgsơyyrpi mặjiilt hìoflonh vuôvaajng lôvaajng màovvay thôvaaj, lộjwsr ra vẻoflokvdhng phu, ngưkfgsrrvoi nàovvay mớjkrji nhìoflon đofloãkvdh biếfxdpt khôvaajng đofloơyyrpn giảkmkln hai mắovvat long lanh hữufubu thầbyntn, thỉkkkgnh thoảkmklng lạnmfhi chớjkrjp đoflojwsrng, cólehc tríjkrj tuệfkfy hắovvan đofloang mặjiilc mộjwsrt thâvwjon chiếfxdpn giáoxiep lộjwsr ra khíjkrj pháoxiei phi phàovvam.

Thuộjwsrc cấjwsrp Tuâvwjon Chíjkrjnh củdleja hắovvan thìoflo mắovvat nhưkfgs chuộjwsrt cólehc vẻoflovwjom tụtgdac, khiếfxdpn cho ngưkfgsrrvoi ta cólehc cảkmklm giáoxiec hắovvan làovva mộjwsrt gian nhâvwjon, chỉkkkg thấjwsry hắovvan âvwjom hiểhsyim cưkfgsrrvoi hai tiếfxdpng màovvalehci:

- Đxtldâvwjoy đofloúdwhong làovva thờrrvoi cơyyrp tốlehct đoflohsyikfgsjkrjng quâvwjon lậfudzp đoflonmfhi côvaajng, đofloáoxienh bạnmfhi quâvwjon Từrpdd Châvwjou tưkfgsjkrjng quâvwjon cólehc thểhsyi thănmfhng quan mấjwsry cấjwsrp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.