Phong Lưu Tam Quốc

Chương 90 : Đề phòng Tôn Sách

    trước sau   
vrybm 193 côtdmbng nguyêaaxfn, năvrybm Sơhlpdhlpjnh thứrvps 4 Viêaaxfn Thiệkeybu cùypapng vớaikii Côtdmbng Tôtdmbn toảzuytn đsjlnáglvwnh nhau liêaaxfn tụrvpsc hai năvrybm, Côtdmbng Tôtdmbn Toảzuytn bạzuyti lui giữjcjk U Châvymlu, Viêaaxfn Thiệkeybu uy chấsqazn Hàcdxb Bắtbkoc. Tàcdxbo Tháglvwo tởsjln Duyệkeybn Châvymlu đsjlnsqazu vớaikii Lữjcjk Bốtvlzszvi thắtbkong cószvi bạzuyti.

Mộqloht hôtdmbm Trưhsovơhlpdng Lãvazzng triệkeybu tậywnxp chúaaxfng tưhsovaiking nghịzaxp sựehxn.

Trưhsovơhlpdng Lãvazzng mởsjln miệkeybng đsjlnhlpdu tiêaaxfn nószvii:

- Ta ởsjln Từzaxp Châvymlu đsjlnãvazz mộqloht thờhsovi gian báglvwch tíhzgvnh lúaaxfc nàcdxby đsjlnãvazz an cưhsov lạzuytc nghiệkeybp, lưhsovơhlpdng thựehxnc sung túaaxfc, màcdxb Từzaxp Châvymlu bốtvlzn phíhzgva làcdxb chiếydfxn đsjlnzaxpa chúaaxfng ta cầhlpdn phảzuyti chọznevn mộqloht căvrybn cơhlpd phíhzgva sau nhưhsov vậywnxy tiếydfxn cószvi thểcdxbtdmbng lui cószvi thểcdxb thủvyml.

Đhrkciềhzgvn Phong đsjlnotgxng ýmozr, trêaaxfn mặfwzzt củvymla hắtbkon tràcdxbn ngậywnxp vui vẻhlox:

- Tưhsovaiking quâvymln nószvii nhưhsov vậywnxy chúaaxfng ta phảzuyti sớaikim đsjlnáglvwnh Dưhsovơhlpdng Châvymlu hạzuyt xuốtvlzng nam Trưhsovhsovng Giang.


szvia ra Trưhsovơhlpdng Lãvazzng đsjlnãvazz sớaikim cùypapng bọznevn họznevszvii qua chiếydfxn lưhsovgqyjc vàcdxb mụrvpsc tiêaaxfu vìhlpj vậywnxy bọznevn họzneviiasng đsjlnãvazz biếydfxt hơhlpdn nữjcjka cũiiasng vôtdmbypapng đsjlnotgxng ýmozr.

Trưhsovơhlpdng Liêaaxfu cũiiasng cao giọznevng nószvii:

- Quâvymln ta muốtvlzn hạzuyt Đhrkcôtdmbng trưhsovhsovng giang dĩumhi nhiêaaxfn phảzuyti đsjlnáglvwnh Dưhsovơhlpdng Châvymlu trưhsovaikic màcdxbsjln đsjlnószvi lạzuyti làcdxb quâvymln củvymla Viêaaxfn Thuậywnxt Viêaaxfn Thuậywnxt tinh binh hơhlpdn mưhsovhsovi vạzuytn ngưhsovhsovi thiệkeybn chiếydfxn khôtdmbng íhzgvt, chuyệkeybn nàcdxby cószvi phầhlpdn khószvi khăvrybn.

Trìhlpjnh Dụrvpsc cưhsovhsovi nhạzuyto hai tiếydfxng, khôtdmbng cho làcdxb đsjlnúaaxfng màcdxb ngẩvazzng đsjlnhlpdu nószvii:

- Tàcdxbi củvymla Viêaaxfn Thuậywnxt chỉrufjcdxb mổkeyb heo mua thịzaxpt ngưhsovhsovi khôtdmbng đsjlnáglvwng lo Từzaxp Châvymlu chúaaxfng ta binh hùypapng tưhsovaiking mạzuytnh, mặfwzzc dùypap binh khôtdmbng kịzaxpp thuậywnxt nhưhsovng mỗhphji ngưhsovhsovi đsjlnhzgvu tinh nhuệkeyb mộqloht cószvi thểcdxb đsjlnáglvwnh mưhsovhsovi.

Trưhsovơhlpdng Liêaaxfu nghe xong cószvi phầhlpdn khôtdmbng vui nhưhsovng vìhlpj hắtbkon vàcdxb Trìhlpjnh Dụrvpsc cùypapng dưhsovaikii trưhsovaiking mộqloht ngưhsovhsovi cho nêaaxfn cũiiasng khôtdmbng đsjlncdxb trong lòypapng.

Từzaxp Thứrvps liềhzgvn mởsjln miệkeybng:

- Quâvymln ta cószvi thểcdxb lấsqazy chiếydfxn tuyếydfxn kháglvwc, xuấsqazt binh tớaikii Hoàcdxbi An Hoàcdxbi Âdvmym Hồotgxng Trạzuytch chỉrufjszvi thểcdxb lấsqazy nơhlpdi nàcdxby làcdxbszvi thểcdxb thuậywnxn tiệkeybn hạzuyt Giang Nam.

Đhrkciềhzgvn Phong nghe xong lắtbkoc đsjlnhlpdu nószvii:

- Khôtdmbng thểcdxb trậywnxn chiếydfxn nàcdxby chiêaaxfn tuyếydfxn quáglvwcdxbi quâvymln ta sẽcltp bấsqazt lợgqyji trong việkeybc tiếydfxp tếydfx, Viêaaxfn Thuậywnxt làcdxbm sao cószvi thểcdxb bỏaiki qua nếydfxu nhưhsov hậywnxu nhâvymln củvymla Đhrkcàcdxbo Côtdmbng kiếydfxm chuyệkeybn xuấsqazt binh đsjlnáglvwnh ta thìhlpjaaxfc đsjlnószving tiếydfxn thoáglvwi lưhsovsjlnng nan.

cdxbng Báglvw cẩvazzn thậywnxn đsjlnzaxpnh lạzuyti rồotgxi châvymln thàcdxbnh nószvii:

- Tạzuyti hạzuyt cho rằtvlzng mưhsovu kếydfx củvymla Từzaxp tiêaaxfn sinh vẫszvin cószvi thểcdxb thựehxnc hiệkeybn tưhsovaiking quâvymln nêaaxfn pháglvwi mộqloht đsjlnzuyti tưhsovaiking lãvazznh tinh binh mấsqazy vạzuytn trấsqazn thủvyml Hồotgxng Trạzuytch, nếydfxu nhưhsov Viêaaxfn quâvymln từzaxp phíhzgva Bắtbkoc đsjlnáglvwnh Từzaxp Châvymlu thìhlpj chúaaxfng ta cószvi thểcdxb hai đsjlnưhsovhsovng giáglvwp côtdmbng nếydfxu nhưhsov Viêaaxfn Thuậywnxt chia nhau màcdxb tớaikii thìhlpj mộqloht sớaikim mộqloht chiềhzgvu cũiiasng khôtdmbng pháglvw đsjlnưhsovgqyjc, nhữjcjkng tinh binh ởsjln Hồotgxng Trạzuytch chỉrufj thủvyml chứrvps khôtdmbng chiếydfxn, sau khi chúaaxfng ta nắtbkom đsjlnưhsovgqyjc Khúaaxfc A Mạzuytt Lăvrybng trởsjln lạzuyti tấsqazn côtdmbng cũiiasng khôtdmbng muộqlohn.

Trìhlpjnh Dụrvpsc lószvie lêaaxfn mộqloht tia rồotgxi trầhlpdm giọznevng nószvii;


- Ýqloh củvymla Tuyêaaxfn Cao cószvi đsjlniềhzgvu kiệkeybn tiêaaxfn quyếydfxt làcdxb binh mãvazz củvymla chúaaxfng ta phảzuyti đsjlnôtdmbng đsjlnvyml, mớaikii cószvi thểcdxb mởsjln nhiềhzgvu chiếydfxn tuyếydfxn, nhưhsovng hiệkeybn tạzuyti vớaikii năvrybng lựehxnc củvymla Từzaxp Châvymlu mởsjln ba chiếydfxn tuyếydfxn thìhlpj thậywnxt sựehxn khôtdmbng phảzuyti làcdxb đsjlniềhzgvu khôtdmbn ngoan, huốtvlzng chi Lưhsovu Diêaaxfu ởsjln Mạzuytt Lăvrybng binh cószvihsovhsovi vạzuytn chiếydfxn tưhsovaiking cószvi mấsqazy chụrvpsc têaaxfn quâvymln ta chia làcdxbm ba đsjlnưhsovhsovng chỉrufj sợgqyj khószviszvi thểcdxb nắtbkom lấsqazy Mạzuytt Lăvrybng, nếydfxu nhưhsovhsovu Diêaaxfu tửfwzz thủvyml mộqloht khi lâvymlcdxbo tìhlpjnh thếydfxhlpjm chếydfx, quâvymln ta đsjlnưhsovhsovng xa màcdxb tớaikii lâvymlu ngàcdxby sẽcltp bạzuyti.

Quáglvwch Gia mỉrufjm cưhsovhsovi gậywnxt đsjlnhlpdu nószvii:

- Khôtdmbng sai Trọznevng Đhrkcrvpsc nószvii rấsqazt đsjlnúaaxfng quâvymln ta khôtdmbng thểcdxb mởsjln nhiềhzgvu chiếydfxn tuyếydfxn vớaikii ýmozr củvymla tạzuyti hạzuyt Viêaaxfn Thuậywnxt ngưhsovhsovi nàcdxby khôtdmbng thểcdxb đsjlnáglvwnh đsjlnhlpdu tiêaaxfn, khôtdmbng bằtvlzng chúaaxfng ta đsjlnáglvwnh Hu Dịzaxp trưhsovaikic, cùypapng vớaikii Viêaaxfn Thuậywnxt phâvymln cao thấsqazp, nếydfxu nhưhsov thắtbkong tiếydfxp tụrvpsc tấsqazn côtdmbng Hoàcdxbi Nam nếydfxu nhưhsov khôtdmbng thắtbkong thìhlpj lui vềhzgv thủvyml Hoàcdxbi Âdvmym chờhsov thờhsovi cơhlpd.

Đhrkciểcdxbn Vi chỉrufj cầhlpdn cószvi trậywnxn chiếydfxn đsjlnáglvwnh làcdxb đsjlnưhsovgqyjc liềhzgvn pháglvwt ra thanh âvymlm:

- Rốtvlzt cuộqlohc làcdxb đsjlnáglvwnh ai?

- Viêaaxfn Thuậywnxt.

Quáglvwch Gia Trìhlpjnh Dụrvpsc Đhrkciềhzgvn Phong đsjlnhzgvu cùypapng lúaaxfc đsjlnáglvwp.

Trưhsovơhlpdng Lãvazzng biếydfxt nghe lờhsovi phảzuyti, tấsqazt cảzuytglvwc mưhsovu sĩumhi đsjlnhzgvu muốtvlzn đsjlnáglvwnh Viêaaxfn Thuậywnxt liềhzgvn bàcdxbn luậywnxn cáglvwch pháglvw Thuậywnxt.

Đhrkciềhzgvn Phong nószvii:

- Sau khi tưhsovaiking quâvymln đsjlnáglvwnh Viêaaxfn Thuậywnxt từzaxp phíhzgva Nam Dưhsovơhlpdng Uyểcdxbn Thàcdxbnh Kinh Châvymlu Lưhsovu Biểcdxbu gâvymly áglvwp lựehxnc vớaikii Viêaaxfn Thuậywnxt đsjlnoạzuytn tuyệkeybt quâvymln nhu củvymla hắtbkon, Viêaaxfn Thuậywnxt sẽcltphlpdi vàcdxbo tìhlpjnh trạzuytng khószvi khăvrybn, hắtbkon sẽcltp chuyểcdxbn hưhsovaiking pháglvwt triểcdxbn vềhzgv phíhzgva Duyệkeybn Châvymlu xâvymlm nhậywnxp đsjlnzaxpa bàcdxbn củvymla Tàcdxbo Tháglvwo, thu nạzuytp dưhsovcdxbng, mởsjln rộqlohng thựehxnc lựehxnc vềhzgv phíhzgva Bắtbkoc, lúaaxfc đsjlnószvihsovaiking quâvymln nhậywnxp binh Dưhsovơhlpdng Châvymlu chíhzgvnh làcdxbhlpd hộqlohi trờhsovi ban.

Đhrkciềhzgvn Phong đsjlntvlzi vớaikii tìhlpjnh thếydfx thiêaaxfn hạzuyt hiểcdxbu biếydfxt sâvymlu biếydfxt chắtbkoc rằtvlzng Viêaaxfn Thuậywnxt miệkeybng cọznevp gan thỏaiki, bềhzgv ngoàcdxbi làcdxbvazzo hổkeyb thựehxnc tếydfxcdxb mộqloht con mègozno bệkeybnh, chỉrufj cầhlpdn khởsjlni sựehxn pháglvwt đsjlnqlohng làcdxbszvi thểcdxb thắtbkong lợgqyji.

Đhrkcúaaxfng làcdxb nhưhsov thếydfx, từzaxp khi thứrvps sửfwzz Kinh Châvymlu Vưhsovơhlpdng Duệkeyb bịzaxp Trưhsovhsovng Sa Tháglvwi thúaaxftdmbn Kiêaaxfn giếydfxt chếydfxt, Lưhsovu Biểcdxbu đsjlnưhsovgqyjc triềhzgvu đsjlnìhlpjnh Đhrkcôtdmbng Háglvwn làcdxbm thứrvps sửfwzz Kinh Châvymlu, hắtbkon đsjlnem trụrvps sởsjln dờhsovi từzaxpglvwn Thọznev tớaikii Tưhsovơhlpdng Dưhsovơhlpdng, hắtbkon mang binh tớaikii tưhsovơhlpdng Dưhsovơhlpdng bắtbkot đsjlnhlpdu đsjlnáglvwnh trậywnxn vớaikii Viêaaxfn Thuậywnxt bốtvlz tríhzgv mai phụrvpsc đsjlnáglvwnh bạzuyti đsjlnotgxng minh củvymla Viêaaxfn Thuậywnxt làcdxbtdmbn Kiêaaxfn màcdxb Viêaaxfn Thuậywnxt thìhlpj khôtdmbng ngừzaxpng pháglvwt triểcdxbn vềhzgv phíhzgva Duyệkeybn Châvymlu kếydfxt quảzuyt bịzaxpcdxbo Tháglvwo sắtbkop kếydfx đsjlnáglvwnh bạzuyti lui vềhzgvhlpdn ságlvwu trăvrybm dặfwzzm hoảzuytng sợgqyj nhưhsov chószvi nhàcdxbszvi tang, ởsjln phíhzgva nam Quan Đhrkcôtdmbng hắtbkon lạzuyti tiếydfxp tụrvpsc bịzaxpcdxbo Tháglvwo đsjlnáglvwnh bạzuyti thanh danh cảzuytu Viêaaxfn Thuậywnxt rớaikit xuốtvlzng ngàcdxbn trưhsovgqyjng.

Trìhlpjnh Dụrvpsc gậywnxt đsjlnhlpdu khen ngợgqyji nószvii:


- Khôtdmbng sai Nguyêaaxfn Hạzuyto nószvii hếydfxt sứrvpsc chíhzgvnh xáglvwc, Viêaaxfn Thuậywnxt sớaikim muộqlohn gìhlpjiiasng mưhsovu đsjlnotgx Từzaxp Châvymlu, chờhsov hắtbkon xuấsqazt binh khôtdmbng bằtvlzng chúaaxfng ta đsjlnáglvwnh đsjlnòypapn phủvyml đsjlnhlpdu, thừzaxpa dịzaxpp hắtbkon khôtdmbng chuẩvazzn bịzaxp tiếydfxn côtdmbng Hu Dịzaxp.

Quáglvwch gia cũiiasng lêaaxfn tiếydfxng nószvii:

- Quâvymln ta nếydfxu muốtvlzn báglvw cứrvps Giang Nam dùypapng Mặfwzzt Lăvrybng làcdxbm trụrvps sởsjln Trưhsovhsovng Giang làcdxbm nơhlpdi hiểcdxbm yếydfxu xuôtdmbi nam, Hoàcdxbi Nam làcdxbhlpjnh thếydfx bắtbkot buộqlohc cószvihlpjnh chưhsovaiking làcdxb Mạzuytt Lăvrybng theo áglvwnh mắtbkot lâvymlu dàcdxbi Thọznev Xuâvymln chíhzgvnh làcdxbvrybn cứrvps yếydfxu đsjlnzaxpa củvymla chúaaxfng ta, tâvymly tiếydfxn Tưhsovơhlpdng Dưhsovơhlpdng Kinh Châvymlu bắtbkoc cószvi thểcdxbhsovu đsjlnotgx Trung Nguyêaaxfn.

Bỗhphjng nhiêaaxfn Trưhsovơhlpdng Lãvazzng nhớaiki tớaikii mộqloht ngưhsovhsovi màcdxb ngưhsovng trọznevng nószvii:

- Viêaaxfn Thuậywnxt thủvyml hạzuyt khôtdmbng cószvi nhiềhzgvu tuy nhiêaaxfn con củvymla Tôtdmbn Kiêaaxfn làcdxbtdmbn Ságlvwch cószviiiasng củvymla vạzuytn phu hơhlpdn nữjcjka làcdxb ngưhsovhsovi cószvi áglvwnh mắtbkot khôtdmbng thểcdxb coi thưhsovhsovng.

aaxfc nàcdxby Tôtdmbn Ságlvwch mớaikii gầhlpdn mưhsovhsovi táglvwm tuổkeybi còypapn chưhsova chinh chiếydfxn Giang Đhrkcôtdmbng mọznevi ngưhsovhsovi nghe Trưhsovơhlpdng Lãvazzng nószvii vậywnxy thìhlpj ngâvymly ngẩvazzn tuy cószvi ngưhsovhsovi biếydfxt Tôtdmbn Ságlvwch nhưhsovng cũiiasng khôtdmbng biếydfxt hắtbkon làcdxb ngưhsovhsovi thếydfxcdxbo chỉrufjszvi áglvwnh mắtbkot Đhrkciềhzgvn Phong ngưhsovng tụrvps trong mọznevi ngưhsovhsovi hắtbkon làcdxb ngưhsovhsovi hiểcdxbu rõrpjr áglvwnh mắtbkot củvymla Trưhsovơhlpdng Lãvazzng nhấsqazt Trưhsovơhlpdng Lãvazzng bìhlpjnh thưhsovhsovng khôtdmbng câvymlu nệkeyb tiểcdxbu tiếydfxt tỏaiki ra khôtdmbng hiêaaxfu biếydfxt chuyệkeybn hàcdxbnh quâvymln lắtbkom nhưhsovng mỗhphji khi thốtvlzt ra lờhsovi thìhlpj đsjlnhzgvu chíhzgvnh xáglvwc đsjlnếydfxn kinh ngưhsovhsovi, hắtbkon coi trọznevng Tôtdmbn Ságlvwch nhưhsov vậywnxy ngưhsovhsovi nàcdxby ắtbkot cószvi chỗhphjhlpdn ngưhsovhsovi.

Trưhsovơhlpdng Lãvazzng nhấsqazt thờhsovi khôtdmbng nószvii chuyệkeybn hắtbkon thầhlpdm nghĩumhiglvwc ngưhsovơhlpdi rồotgxi sẽcltp biếydfxt, sau đsjlnószvi hắtbkon thấsqazy thờhsovi gian còypapn cũiiasng khôtdmbng nhiềhzgvu lắtbkom liềhzgvn đsjlnrvpsng lêaaxfn nószvii:

- Đhrkcãvazz nhưhsov vậywnxy mọznevi ngưhsovhsovi cùypapng nhau chỉrufjnh đsjlntvlzn quâvymln mãvazz, sau khi trang bịzaxp hoàcdxbn tấsqazt thìhlpj tiếydfxn vềhzgv Hoàcdxbi Nam.

Mọznevi ngưhsovhsovi đsjlnhzgvu nghe theo lúaaxfc nàcdxby Trưhsovơhlpdng Lãvazzng mớaikii giảzuytn táglvwn màcdxb đsjlni.

Sau khi hắtbkon trởsjln lạzuyti phủvyml củvymla mìhlpjnh thìhlpjcdxbn đsjlnêaaxfm đsjlnãvazz tớaikii.

Hiệkeybn tạzuyti phủvyml củvymla Trưhsovơhlpdng Lãvazzng làcdxb chỗhphjsjln trưhsovaikic kia củvymla Đhrkcàcdxbo Khiêaaxfm từzaxp khi Đhrkcàcdxbo Khiêaaxfm qua đsjlnhsovi Đhrkcàcdxbo Thưhsovơhlpdng rờhsovi khỏaikii gia quyếydfxn Đhrkcàcdxbo Khiêaaxfm thìhlpj đsjlnưhsovgqyjc an bàcdxbi bêaaxfn ngàcdxbi.

Buổkeybi tốtvlzi Dưhsovơhlpdng Dung kỳtbmp quáglvwi hỏaikii Trưhsovơhlpdng Lãvazzng:

- Lãvazzo côtdmbng hôtdmbm nay chàcdxbng cószvi vẻhlox rấsqazt vui vẻhlox.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.