Phong Lưu Tam Quốc

Chương 89 : Triệu Vũ đau buồn

    trước sau   
Triệesdcu Vâkhirn đunebnnedng ngồvgeei khôrauvng yêuisdn, Trưglchơnxvong Lãvnszng nưglchwwwwc miếuuelng bắhjnbn tung tóvjnbe sau đunebóvjnb uốvjnbng nưglchwwwwc, Tửkist Long liềyumtn nhâkhirn cơnxvo hộltzti nàiprmy mởnyir miệesdcng:

- Tưglchwwwwng quâkhirn chuyệesdcn củoqzwa muộltzti muộltzti thuộltztc hạjach Tửkist Long biếuuelt nguyêuisdn căbgpun từhhebzsllc từhheb Thưglchhjnbng Sơnxvon vềyumt Từhheb Châkhiru Vũiyhr Nhi chuyểfqhon biếuueln khôrauvng íxrjwt Tửkist Long ban đunebcjlou còlvoun tưglchnyirng nàiprmng ngoan hiềyumtn lạjachi trong lòlvoung cao hứnnedng khôrauvng dứnnedt vềyumt sau mớwwwwi biếuuelt làiprm muộltzti muộltzti đunebãvnsz sinh tìjpvinh vớwwwwi tưglchwwwwng quâkhirn, Tửkist Long mặxmxfc dùxiul cốvjnb gắhjnbng khuyêuisdn bảanuvo nhưglchng khôrauvng cóvjnbbxwrch nàiprmo cho nêuisdn trong lòlvoung Tửkist Long rấxbkdt bấxbkdt an.

Hắhjnbn nóvjnbi xong liếuuelc nhìjpvin Trưglchơnxvong Lãvnszng.

Sau đunebóvjnb mang theo dũiyhrng khíxrjwvjnbi:

- Mong tưglchwwwwng quâkhirn cóvjnb thểfqho đunebếuueln thăbgpum muộltzti muộltzti Tửkist Long vôrauvxiulng cảanuvm kíxrjwch.

Trưglchơnxvong Lãvnszng thầcjlom nghĩehgp sớwwwwm biếuuelt ngưglchơnxvoi nóvjnbi ra nhiềyumtu nhưglch vậesdcy ta đunebãvnsz khôrauvng phíxrjw nhiềyumtu nưglchwwwwc miếuuelng.


Tuy nhiêuisdn hắhjnbn vôrauvxiulng coi trọvskmng Triệesdcu Vâkhirn đunebàiprmnh đunebnnedng lêuisdn khỏsjefi ghếuueliprm miễjachn cưglchcjlong nởnyir ra nụwuhzglchhjnbi:

- Vậesdcy thìjpvi đunebưglchinhxc rồvgeei.

Triệesdcu Vâkhirn vìjpvi lờhjnbi nóvjnbi vừhheba rồvgeei củoqzwa mìjpvinh màiprmrauvxiulng xấxbkdu hổauqj nếuuelu nhưglch ngưglchhjnbi khôrauvng biếuuelt rõlcedjpvinh hìjpvinh còlvoun tưglchnyirng rằoqzwng mìjpvinh muốvjnbn kếuuelt thâkhirn vớwwwwi Trưglchơnxvong Lãvnszng, thấxbkdy ngưglchhjnbi ta sang bắhjnbt quàiprmng làiprmm họvskm, khôrauvng biếuuelt trong lòlvoung Trưglchơnxvong Lãvnszng cóvjnb ýxspx nghĩehgpiprmy hay khôrauvng.

Trong lòlvoung củoqzwa hắhjnbn khóvjnb chịwwwwu liềyumtn mờhjnb mịwwwwt nóvjnbi:

- Tưglchwwwwng quâkhirn Triệesdcu Vâkhirn cóvjnb phảanuvi làiprm ngưglchhjnbi thíxrjwch hưglch vinh?

Trưglchơnxvong Lãvnszng làiprmm sao khôrauvng biếuuelt Triệesdcu Vâkhirn nghĩehgpjpvi hắhjnbn liềyumtn an ủoqzwi:

- Tửkist Long đunebhhebng quábxwr lo lắhjnbng ngưglchhjnbi khábxwrc thếuueliprmo ta khôrauvng dábxwrm nóvjnbi nhưglchng Tửkist Long làiprmm ngưglchhjnbi thếuueliprmo trong lòlvoung Chi Thanh đunebyumtu hiểfqhou.

Triệesdcu Vâkhirn xúzsllc đunebltztng nóvjnbi:

- Trong lòlvoung tưglchwwwwng quâkhirn Tửkist Long rốvjnbt cuộltztc làiprm thếuueliprmo?

Trưglchơnxvong Lãvnszng ngưglchng mắhjnbt nhìjpvin Triệesdcu Vâkhirn từhhebng chữnnly từhhebng chữnnlylcediprmng nóvjnbi:

- Thưglchhjnbng Sơnxvon Tửkist Long, trung nghĩehgpa vôrauv song.

Mắhjnbt hổauqj củoqzwa Triệesdcu Vâkhirn ưglchwwwwt đunebglchm quay đunebcjlou đunebi nơnxvoi khábxwrc giọvskmng khàiprmn khàiprmn nóvjnbi:

- Đxgcoa tạjachglchwwwwng quâkhirn yêuisdu thíxrjwch Tửkist Long.


Trưglchơnxvong Lãvnszng kémvffo hắhjnbn cưglchhjnbi cưglchhjnbi nóvjnbi:

- Chúzsllng ta đunebi thăbgpum Triệesdcu Vũiyhr thôrauvi.

Triệesdcu Vâkhirn kíxrjwch đunebltztng gậesdct nhẹfbtw đunebcjlou hai ngưglchhjnbi lúzsllc nàiprmy mớwwwwi đunebi ra ngoàiprmi cửkista.

Chỉnnly trong chốvjnbc lábxwrt bọvskmn họvskm đunebãvnsz tớwwwwi chỗvjnbnyir củoqzwa Triệesdcu Vâkhirn tuy khôrauvng phảanuvi quábxwr lớwwwwn nhưglchng cũiyhrng vôrauvxiulng sạjachch sẽwbmj, ởnyir trong hàiprmnh lang cóvjnb khôrauvng íxrjwt ngưglchhjnbi hầcjlou vàiprm cung nữnnly nhìjpvin thấxbkdy Trưglchơnxvong Lãvnszng vàiprm Triệesdcu Vâkhirn tớwwwwi thìjpvi đunebyumtu hàiprmnh lễjach, Trưglchơnxvong Lãvnszng cũiyhrng khôrauvng phảanuvi lầcjlon đunebcjlou tớwwwwi đunebâkhiry, trưglchwwwwc kia hắhjnbn cũiyhrng đunebãvnsz đunebi qua.Dưglchwwwwi sựsqiq dẫglchn dắhjnbt củoqzwa Triệesdcu Vâkhirn Trưglchơnxvong Lãvnszng rấxbkdt nhanh chóvjnbng tớwwwwi trưglchwwwwc khuêuisd phòlvoung củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr Triệesdcu Vâkhirn đunebang đunebwwwwnh gõlced cửkista thìjpvi Trưglchơnxvong Lãvnszng ngăbgpun hắhjnbn lạjachi lắhjnbc đunebcjlou nóvjnbi:

- Ngưglchơnxvoi đunebi ra đunebi ta cùxiulng vớwwwwi nàiprmng tâkhirm sựsqiq.

Triệesdcu Vâkhirn hơnxvoi mêuisd hoặxmxfc nhưglchng cũiyhrng lui xuốvjnbng.

Trưglchơnxvong Lãvnszng thấxbkdy Triệesdcu Vâkhirn đunebãvnsz đunebi xa thìjpvizsllc nàiprmy mớwwwwi từhheb từhheb mởnyir cửkista đunebi vàiprmo, đunebesdcp vàiprmo mắhjnbt hắhjnbn làiprm mộltztt khuêuisd phòlvoung bốvjnb tríxrjw tinh mỹinhx, Triệesdcu Vũiyhr đunebang ngồvgeei ởnyir trêuisdn giưglchhjnbng hai mắhjnbt ảanuvm đunebjachm thấxbkdt thầcjlon, khôrauvng còlvoun vẻduce đunebábxwrng yêuisdu nhưglchjpvinh thưglchhjnbng nữnnlya.

Triệesdcu Vũiyhr quay ngưglchhjnbi vàiprmo mộltztt tấxbkdm gưglchơnxvong khôrauvng biếuuelt rõlced ngưglchhjnbi đunebếuueln làiprm ai còlvoun tưglchnyirng làiprm ca ca củoqzwa mìjpvinh.

Trưglchơnxvong Lãvnszng nhẹfbtw nhàiprmng đunebi tớwwwwi nhìjpvin dábxwrng vẻduce mấxbkdt hồvgeen mấxbkdt víxrjwa củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr hắhjnbn lạjachi mềyumtm lòlvoung xem ra mìjpvinh đunebvjnbi vớwwwwi mỹinhx nữnnly mềyumtm yếuuelu khôrauvng chịwwwwu nổauqji thầcjlon sắhjnbc buồvgeen rầcjlou củoqzwa cábxwrc nàiprmng.

Hắhjnbn hơnxvoi đunebau lòlvoung lạjachi cóvjnb phầcjlon yêuisdu thưglchơnxvong từhheb từhheb tiếuueln tớwwwwi sau lưglchng củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr nhẹfbtw giọvskmng êuisdm ábxwri nóvjnbi:

- Tiểfqhou nha đunebcjlou đunebang nghĩehgpjpviiprm nhậesdcp thầcjlon vậesdcy?

- A!

Triệesdcu Vũiyhr vốvjnbn tưglchnyirng làiprm Triệesdcu Vâkhirn nàiprmo ngờhjnb rằoqzwng chíxrjwnh làiprm thanh âkhirm màiprmjpvinh nằoqzwm mơnxvoiyhrng muốvjnbn nghe, nàiprmng khôrauvng kìjpvim đunebưglchinhxc vui mừhhebng kêuisdu lêuisdn mộltztt tiếuuelng, quay đunebcjlou nhìjpvin lạjachi thìjpvi thấxbkdy Trưglchơnxvong Lãvnszng nhưglchglchhjnbi màiprm khôrauvng phảanuvi làiprmglchhjnbi, ôrauvn nhu đunebang nhìjpvin mìjpvinh trong nhấxbkdt thờhjnbi trong lòlvoung nàiprmng hưglchng phấxbkdn cuồvgeeng hỉnnly, cũiyhrng khôrauvng biếuuelt phảanuvi nóvjnbi gìjpvi cho phảanuvi chỉnnly biếuuelt ngâkhiry ngốvjnbc nhìjpvin Trưglchơnxvong Lãvnszng đunebang nhìjpvin mìjpvinh.


Hai ngưglchhjnbi đunebyumtu yêuisdn tĩehgpnh khôrauvng đunebltztng đunebesdcy khôrauvng khíxrjwrauvxiulng vi diệesdcu, cuốvjnbi cùxiulng Triệesdcu Vũiyhr khôrauvng chịwwwwu nổauqji hai mắhjnbt tràiprmn ngậesdcp nhu tìjpvinh củoqzwa Trưglchơnxvong Lãvnszng, khuôrauvn mặxmxft dầcjlon trởnyiruisdn đunebsjefkistng, hai đunebcjlou ngóvjnbn tay khôrauvng tựsqiq giábxwrc đunebưglchinhxc màiprm xoa xoa chémvffo ábxwro phưglchơnxvong tâkhirm bấxbkdt ổauqjn nhảanuvy loạjachn khôrauvng ngừhhebng.

Trưglchơnxvong Lãvnszng mỉnnlym cưglchhjnbi ôrauvn nhu nóvjnbi:

- Nha đunebcjlou nghe ca ca củoqzwa muộltzti nóvjnbi muộltzti mấxbkdy ngàiprmy nay đunebyumtu khôrauvng ăbgpun cơnxvom cóvjnb phảanuvi khôrauvng?

Trong lòlvoung Triệesdcu Vũiyhr bỗvjnbng dâkhirng lêuisdn sựsqiq ngọvskmt ngàiprmo.

Trưglchơnxvong Lãvnszng lạjachi ôrauvn nhu nóvjnbi:

- Đxgcofqho ta đunebi nóvjnbi ngưglchhjnbi làiprmm chúzsllt đunebvgee ăbgpun cho muộltzti.

Sau đunebóvjnb hắhjnbn cưglchhjnbi mộltztt cábxwri rồvgeei quay đunebcjlou rờhjnbi đunebi, sau khi Trưglchơnxvong Lãvnszng rờhjnbi khỏsjefi Triệesdcu Vũiyhrrauvxiulng vui mừhhebng nhịwwwwn khôrauvng đunebưglchinhxc nhảanuvy dựsqiqng lêuisdn.

Chỉnnly trong chốvjnbc lábxwrt Trưglchơnxvong Lãvnszng đunebãvnszglchng mộltztt cábxwri gìjpvi đunebóvjnb trởnyir vềyumt, khiếuueln cho Triệesdcu Vũiyhrrauvxiulng vui mừhhebng, khôrauvng biếuuelt duyêuisdn cớwwwwjpvi, vìjpvi đunebóvjnbi bụwuhzng hay ởnyir gầcjlon Trưglchơnxvong Lãvnszng khẩuisdu vịwwww củoqzwa nàiprmng bắhjnbt đunebcjlou mởnyir rộltztng ngay cảanuv Triệesdcu Vũiyhriyhrng khôrauvng ngờhjnb rằoqzwng mìjpvinh ăbgpun ngon nhưglch thếuuel, trong chốvjnbc lábxwrt thậesdcm chíxrjw đunebãvnsz ăbgpun nhiềyumtu hơnxvon cảanuvjpvinh thưglchhjnbng.

Trưglchơnxvong Lãvnszng ởnyiruisdn cạjachnh khôrauvng ngừhhebng an ủoqzwi nàiprmng lạjachi nhìjpvin dábxwrng vẻduce ăbgpun uốvjnbng củoqzwa nàiprmng, cảanuvm thấxbkdy vôrauvxiulng xinh đunebfbtwp.

Sau khi nàiprmng dùxiulng bữnnlya xong hắhjnbn mớwwwwi ôrauvn nhu nóvjnbi:

- Nhớwwww vềyumt sau ngàiprmy nàiprmo cũiyhrng phảanuvi ăbgpun nhiềyumtu nhưglch vậesdcy.

Trêuisdn khuôrauvn mặxmxft khảanuv ábxwri củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr hiệesdcn ra nụwuhzglchhjnbi, lộltzt ra mábxwrzsllm đunebvgeeng tiềyumtn đunebábxwrng yêuisdu.

Trưglchơnxvong Lãvnszng lúzsllc nàiprmy mớwwwwi đunebnnedng lêuisdn, từhheb từhhebvjnbi:

- Ta đunebi đunebâkhiry muộltzti cóvjnb rảanuvnh thìjpvi tớwwwwi phủoqzw thăbgpum Dung Nhi chơnxvoi vớwwwwi cábxwrc nàiprmng.

Triệesdcu Vũiyhr nghe nóvjnbi Trưglchơnxvong Lãvnszng phảanuvi đunebi rồvgeei thìjpvi trêuisdn mặxmxft khôrauvng kìjpvim đunebưglchinhxc màiprm lộltzt ra vẻduce thấxbkdt vọvskmng, khóvjnbe miệesdcng giậesdct giậesdct vàiprmi cábxwri rồvgeei khôrauvng nóvjnbi gìjpvi, Trưglchơnxvong Lãvnszng thầcjlom than tiếuueln tớwwwwi khẽwbmjvjnbi hai câkhiru vớwwwwi nàiprmng, khuôrauvn mặxmxft củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr liềyumtn đunebsjefkistng, biểfqhou lộltzt thẹfbtwn thùxiulng nàiprmy vôrauvxiulng mêuisd ngưglchhjnbi.

Trưglchơnxvong Lãvnszng lúzsllc nàiprmy nởnyir ra nụwuhzglchhjnbi khôrauvng hảanuvo ýxspx vớwwwwi nàiprmng sau đunebóvjnb quay ngưglchhjnbi rờhjnbi đunebi.

Triệesdcu Vũiyhr sau khi thấxbkdy Trưglchơnxvong Lãvnszng đunebi rồvgeei thìjpvi khôrauvng nhịwwwwn đunebưglchinhxc cưglchhjnbi rộltztuisdn.

Ra khỏsjefi khuêuisd phòlvoung củoqzwa Triệesdcu Vũiyhr, Trưglchơnxvong Lãvnszng thởnyiriprmi mộltztt hơnxvoi, cábxwri gọvskmi làiprm khôrauvng phong lưglchu uổauqjng thiếuuelu niêuisdn.

.........

Đxgcoanuvo mắhjnbt mộltztt cábxwri Từhheb Châkhiru đunebãvnsz biếuueln chuyểfqhon trởnyir thàiprmnh mộltztt nơnxvoi phồvgeen vinh.

Khôrauvng íxrjwt hàiprmo kiệesdct dịwwwwehgp tớwwwwi đunebâkhiry tụwuhz hợinhxp, cóvjnb ngưglchhjnbi Bàiprmnh Thàiprmnh Trưglchơnxvong Chiêuisdu, trưglchơnxvong Chiêuisdu hiếuuelu họvskmc từhheb nhỏsjef đunebvskmc nhiềyumtu sábxwrch vởnyir, kiếuueln thứnnedc uyêuisdn bábxwrc, năbgpum hai mưglchơnxvoi tuổauqji đunebãvnsz cựsqiq tuyệesdct dựsqiq thi màiprmxiulng vớwwwwi đunebábxwrm Hiếuuelu Liêuisdm Vưglchơnxvong Lãvnszng bọvskmn họvskm đunebàiprmm luậesdcn thờhjnbi sựsqiq, nhậesdcn đunebưglchinhxc sựsqiq thưglchnyirng thứnnedc củoqzwa Trầcjlon Lâkhirm, cuốvjnbi thờhjnbi Đxgcoôrauvng Hábxwrn, Trưglchơnxvong Liêuisdu vìjpvi trábxwrnh loạjachn Dưglchơnxvong Châkhiru nghe thấxbkdy Trưglchơnxvong Lãvnszng càiprmn quémvfft giặxmxfc Khăbgpun Vàiprmng đunebábxwrnh lui Tàiprmo Thábxwro, quảanuvng nạjachp nhâkhirn tàiprmi thìjpvi tớwwwwi đunebâkhiry tụwuhz hợinhxp, lạjachi cóvjnb ngưglchhjnbi ởnyir Ngôrauv Quậesdcn têuisdn làiprm Cốvjnb Ung, tựsqiqiprm Nguyêuisdn Thábxwrn, vốvjnbn làiprmrauvn hạjach củoqzwa Thábxwri Ung, nghe thấxbkdy Từhheb Châkhiru trong ngoàiprmi yêuisdn ổauqjn thìjpvi tớwwwwi đunebâkhiry tụwuhz hợinhxp, Trưglchơnxvong Lãvnszng biếuuelt hai ngưglchhjnbi nàiprmy làiprm cao thủoqzw cho nêuisdn vôrauvxiulng vui mừhhebng giao ngay trábxwrch nhiệesdcm.

Lạjachi cóvjnb ngưglchhjnbi ởnyirnxvon Đxgcoôrauvng têuisdn làiprm Từhheb Thịwwwwnh tựsqiqiprmbgpun Hưglchơnxvong lúzsllc còlvoun trẻduce oai hùxiulng nổauqji tiếuuelng, biếuuelt đunebưglchinhxc Từhheb Châkhiru quảanuvng nạjachp hàiprmo kiệesdct thìjpvi vộltzti vàiprmng tớwwwwi đunebâkhiry tưglchơnxvong trợinhx, Ởfqho Tiểfqhou Bábxwri Từhheb Châkhiru cóvjnb ngưglchhjnbi têuisdn làiprm Giang Vũiyhr tựsqiqiprm Tửkistnxvon lựsqiqc lưglchinhxng hơnxvon ngưglchhjnbi cóvjnb thểfqhomvffbxwrt hổauqjbxwro, đunebếuueln đunebâkhiry đunebcjlou nhậesdcp Trưglchơnxvong Lãvnszng vôrauvxiulng vui mừhhebng.

Đxgcovgeeng thờhjnbi Trưglchơnxvong Lãvnszng đunebfqho cho Từhheb Thứnned trởnyir lạjachi mờhjnbi mẹfbtw củoqzwa hắhjnbn tớwwwwi Từhheb Châkhiru, đunebfqho cho hắhjnbn tậesdcn lựsqiqc hiếuuelu đunebjacho, vìjpvijpvinh màiprm nghĩehgp quyếuuelt sábxwrch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.