Phong Lưu Tam Quốc

Chương 88 : Trần Khuê tới tìm

    trước sau   
Trưsxzwơltnung Lãysvang sửqlwkng sốwaxwt Trầwcvqn Khuêwkow tuổdsuei táxmkec đmhzdãysva cao, tạpesli sao sáxmkeng sớdiism đmhzdãysvawfthm mìwfthnh, hẳwfthn làpesludzt chuyệgpsqn quan trọsdmhng.

Trưsxzwơltnung Lãysvang vộeocii vàpeslng ra tớdiisi đmhzdpesli đmhzdưsxzwjklang Trầwcvqn Khuêwkowipcrc nàpesly đmhzdang ngồupcai trêwkown ghếwfth uốwaxwng tràpesl mộeocit mặpcgzt cúipcri đmhzdwcvqu ra chiềnvrtu suy nghĩipcr.

Thấjklay Trưsxzwơltnung Lãysvang xuấjklat hiệgpsqn hắmnskn liềnvrtn cung kíhfmenh nóudzti:

- Đkvlwpesli nhâyqbln.

Trưsxzwơltnung Lãysvang phấjklat tay ýeoci bảpgwxo hắmnskn khôbdchng cầwcvqn đmhzda lễdnxu sau đmhzdóudzt nghi vấjklan hỏrirei:

- Mớdiisi sáxmkeng sớdiism tiêwkown sinh đmhzdãysva tớdiisi tìwfthm khôbdchng biếwftht cóudzt chuyệgpsqn gìwfth quan trọsdmhng?


Khuôbdchn mặpcgzt củgpsqa Trầwcvqn Khuêwkow lộeoci vẻgpsq lo lắmnskng:

- Đkvlwpesli nhâyqbln hôbdchm nay cóudzt tin tứntxgc tớdiisi Từupca Châyqblu, hậuupfu nhâyqbln củgpsqa Đkvlwàpeslo Côbdchng đmhzdãysva tớdiisi làpeslm thủgpsq hạpesl củgpsqa Hoàpesli Nam Viêwkown Thuậuupft, Viêwkown Thuậuupft sớdiism đmhzdãysvaudztysvayqblm vớdiisi Từupca Châyqblu cộeocing thêwkowm hai ngưsxzwjklai nàpesly tâyqblm thuậuupft bấjklat cháxmkenh nếwfthu nhưsxzw từupca đmhzdóudzt châyqblm ngòevdci sẽnvrt xuấjklat binh phạpeslt Từupca mong đmhzdpesli nhâyqbln sớdiism chuẩctlsn bi.

pesly kiếwfthm củgpsqa Trưsxzwơltnung Lãysvang dưsxzwơltnung lêwkown, sắmnskc mặpcgzt trầwcvqm xuốwaxwng:

- Ngàpesly đmhzdóudzt ta giữaaoc cho bọsdmhn họsdmh mộeocit mạpeslng, nếwfthu nhưsxzw bọsdmhn hắmnskn làpeslm ra chuyệgpsqn đmhzdóudzt thìwfthkrxfng đmhzdupcang tráxmkech ta trởstfv mặpcgzt vôbdchwfthnh.

Trầwcvqn Khuêwkow lộeoci vẻgpsq nghiêwkowm nghịprim, thấjklay thầwcvqn sắmnskc củgpsqa Trưsxzwơltnung Lãysvang nổdsuei giậuupfn hùspce dọsdmha ngưsxzwjklai thìwfthudztp lờjklai nóudzti:

- Từupca Châyqblu bốwaxwn phíhfmea thụntxg đmhzdprimch chỉspceudzt thểftuqpesl yếwfthu đmhzdprima củgpsqa chiếwfthn lưsxzwcvqfc khôbdchng thểftuqpeslm căeocin bảpgwxn, nếwfthu nhưsxzw đmhzdpesli nhâyqbln ýeocistfv thiêwkown hạpesl thìwfth cầwcvqn phảpgwxi sớdiism ngàpesly kiếwfthm căeocin cơltnu tiếwfthn cóudzt thểftuqbdchng lui cóudzt thểftuq thủgpsq.

Trưsxzwơltnung Lãysvang thầwcvqm gậuupft đmhzdwcvqu Trầwcvqn Khuêwkowysvao gia hỏrirea nàpesly xem ra thàpeslnh thựxabcc.

Hắmnskn đmhzdntxgng lêwkown hai bưsxzwdiisc bỗppigng nhiêwkown đmhzdôbdchi mắmnskt nhìwfthn vàpeslo Trầwcvqn Khuêwkow hỏrirei:

- Vậuupfy tiêwkown sinh đmhzdprimnh thếwfthpeslo?

Trầwcvqn Khuêwkow thấjklay Trưsxzwơltnung Lãysvang lộeoci vẻgpsq thỉspcenh giáxmkeo thìwfth liềnvrtn nóudzti:

- Từupca Châyqblu bắmnskc tiếwfthp Thanh châyqblu tâyqbly ngang Duyệgpsqn châyqblu nam lâyqbln Dưsxzwơltnung Châyqblu, Thanh Châyqblu Tàpeslo Tháxmkeo mớdiisi ổdsuen đmhzdprimnh mặpcgzc dùspceyqbln tâyqblm chưsxzwa ổdsuen thàpeslnh trìwfth khôbdchng tu nhưsxzwng khôbdchng thểftuq gấjklap gáxmkep mưsxzwu đmhzdupca.

Trưsxzwơltnung Lãysvang mặpcgzc dùspce đmhzdwaxwi vớdiisi Tam Quốwaxwc cóudzt phầwcvqn kiếwfthn giảpgwxi nhưsxzwng cũkrxfng khôbdchng nhậuupfp sâyqblu hắmnskn hiếwfthu kỳeoci hỏrirei:

- Trầwcvqn tiêwkown sinh tạpesli sao nóudzti nhưsxzw vậuupfy?


Trầwcvqn Khuêwkow đmhzdntxgng lêwkown khuôbdchn mặpcgzt nhăeocin lạpesli tựxabc tin nóudzti:

- Trêwkown Thanh Châyqblu cóudzt Viêwkown Thiệgpsqu nắmnskm giữaaoceoci Châyqblu hắmnskn khôbdchng đmhzdáxmkenh màpesl đmhzdftuq cho Hàpesln Phứntxgc xuốwaxwng đmhzdàpesli cho thấjklay ngưsxzwjklai nàpesly dãysvayqblm rấjklat lớdiisn tin tưsxzwstfvng đmhzdang nhìwfthn chằsdmhm chằsdmhm vàpeslo Thanh Châyqblu, nếwfthu nhưsxzw quâyqbln ta lêwkown bắmnskc ắmnskt khôbdchng thểftuq khôbdchng khai chiếwfthn vớdiisi Hàpesl Bắmnskc, vớdiisi thựxabcc lựxabcc củgpsqa Từupca Châyqblu bâyqbly giờjklaevdcn chưsxzwa đmhzdgpsq đmhzdftuq đmhzdwaxwi kháxmkeng vớdiisi Viêwkown Thiệgpsqu, đmhzdupcang thờjklai quâyqbln ta giao chiếwfthn Tàpeslo Tháxmkeo sao cóudzt thểftuq đmhzdftuqwkown huốwaxwng chi Thanh Châyqblu dâyqbln phong hiếwfthu chiếwfthn, cho dùspcesxzwdiisng quâyqbln nắmnskm đmhzdưsxzwcvqfc Thanh Châyqblu quảpgwxn lýeocikrxfng vôbdchspceng khóudzt khăeocin, cũkrxfng khôbdchng thểftuq mộeocit sớdiism mộeocit chiềnvrtu hoàpesln thàpeslnh.

Trưsxzwơltnung Lãysvang nghe thìwfth gậuupft gậuupft đmhzdwcvqu Trầwcvqn Khuêwkowudzti cóudzt đmhzdpeslo lýeoci gừupcang càpeslng giàpeslpeslng cay.

Trầwcvqn Khuêwkow thấjklay Trưsxzwơltnung Lãysvang lộeoci vẻgpsqxmken đmhzdeocing càpeslng thao thao bấjklat tuyệgpsqt nóudzti:

- Duyệgpsqn Châyqblu dĩipcr nhiêwkown khôbdchng cầwcvqn phảpgwxi nóudzti nhiềnvrtu, Tàpeslo Tháxmkeo cùspceng vớdiisi Lữaaoc Bốwaxwsxzwơltnung phâyqbln tưsxzwơltnung giảpgwxi chỉspceudztsxzwơltnung Châyqblu làpesludzt thểftuqsxzwu đmhzdupca.

Trưsxzwơltnung Lãysvang thấjklay vậuupfy liềnvrtn cẩctlsn thậuupfn lắmnskng nghe.

Trầwcvqn Khuêwkow đmhzdntxgng lêwkown hai mắmnskt phóudztng ra hàpeslo quang, từupca từupcaudzti:- Lúipcrc nàpesly Trung Nguyêwkown đmhzdpesli loạpesln, thếwfth lựxabcc càpesli răeocing lưsxzwcvqfc kìwfthm chếwfth lẫbbuen nhau lúipcrc nàpesly nếwfthu nhưsxzwsxzwdiisng quâyqbln chặpcgzn ngang mộeocit châyqbln thìwfthipcr nhiêwkown cáxmkei đmhzdưsxzwcvqfc khôbdchng bùspce đmhzdưsxzwcvqfc cáxmkei mấjklat, ngàpesly hôbdchm trưsxzwdiisc tưsxzwdiisng quâyqbln kếwftht giao vớdiisi Tàpeslo Tháxmkeo, thừupcaa dịprimp đmhzdáxmkenh Lữaaoc Bốwaxw cho phâyqbln tâyqblm Hoàpesli Nam mấjklay năeocim nay liêwkown tụntxgc hạpesln háxmken tưsxzwdiisng quâyqbln nhâyqbln cơltnu hộeocii nàpesly lãysvanh binh xuôbdchi nam mưsxzwu đmhzdupcasxzwơltnung châyqblu, hạpesl xuốwaxwng Nam Trưsxzwjklang Giang, dâyqbln phúipcr Giang Nam mặpcgzc dùspce rốwaxwi rắmnskm phứntxgc tạpeslp nhưsxzwng đmhzdnvrtu làpesl hạpeslng ngưsxzwjklai vôbdcheocing chỉspce cầwcvqn tưsxzwdiisng quâyqbln mang tinh binh tớdiisi làpesludzt thểftuqwfthnh đmhzdprimnh, sau đmhzdóudzt chiêwkowu nạpeslp hàpeslo kiệgpsqt luyệgpsqn binh mãysvai mãysva thìwfthudzt thểftuqsxzwu đmhzdupca thốwaxwng trịprim.

Trưsxzwơltnung Lãysvang đmhzduupfp bàpesln khen:

- Trầwcvqn tiêwkown sinh giảpgwxi thíhfmech vôbdchspceng đmhzdeocic đmhzdáxmkeo, quâyqbln ta sau khi quéaaoct ngang Giang Đkvlwôbdchng dùspceng Mạpeslt Lăeocin làpeslm Đkvlwôbdch quậuupfn, Giang Nam làpeslm căeocin cơltnu bắmnskc tiêwkown Tưsxzwơltnung Tửqlwk, tâyqbly tiếwfthn Kinh Tưsxzwơltnung Ba Thụntxgc, thìwfth sẽnvrtpeslm nêwkown thếwfth bấjklat bạpesli.

Hai mắmnskt củgpsqa Trầwcvqn Khuêwkow lộeoci ra vẻgpsq khiếwfthp sợcvqfpesludzti:

- Tưsxzwdiisng quâyqbln đmhzdúipcrng làpesludzt cao kiếwfthn, Khuêwkow lầwcvqn đmhzdwcvqu tiêwkown nghe tinh luậuupfn nhưsxzw thếwfth.

Trưsxzwơltnung Lãysvang bấjklat đmhzdeocing thanh sắmnskc tiếwfthp tụntxgc nóudzti:

- Chỉspce cầwcvqn giữaaoc vữaaocng Trưsxzwjklang Giang quâyqbln ta cóudzt thểftuq lấjklay Từupca Châyqblu làpeslm yếwfthu đmhzdprima tiếwfthn lêwkown phíhfmea bắmnskc, đmhzdupcang thờjklai Ba Thụntxgc xuấjklat binh tớdiisi Lũkrxfng Hữaaocu bìwfthnh đmhzdprimnh Trung Nguyêwkown.


Trưsxzwơltnung Lãysvang biếwftht nhiềnvrtu nhưsxzw vậuupfy toàpesln bộeocipesl do yêwkowu thíhfmech tam quốwaxwc, lúipcrc trưsxzwdiisc vôbdch sựxabc hắmnskn nghiêwkown cứntxgu mộeocit sốwaxw yếwfthu đmhzdprima màpesl ra.

Trầwcvqn Khuêwkow ngàpesly càpeslng kíhfmech đmhzdeocing mộeocit chuyếwfthn hôbdchm nay thu hoạpeslch thậuupft tốwaxwt.

bdchm nay Trưsxzwơltnung Lãysvang cùspceng vớdiisi Trầwcvqn Khuêwkowudzti nhữaaocng lờjklai nàpesly khôbdchng ngờjkla ngàpesly sau đmhzdãysva trởstfv thàpeslnh chiếwfthn lưsxzwcvqfc tưsxzwsxzwstfvng hàpeslng đmhzdwcvqu.

Trưsxzwơltnung Lãysvang vừupcaa tiễdnxun Trầwcvqn Khuêwkow ra bêwkown ngoàpesli hai phúipcrt thìwfth Triệgpsqu Vâyqbln chạpesly nhưsxzw bay tớdiisi cầwcvqu kiếwfthn.

Triệgpsqu Vâyqbln dỡttbz áxmkeo giáxmkep xuốwaxwng, lưsxzwng đmhzdeo đmhzdai ngọsdmhc càpeslng tăeocing thêwkowm vẻgpsq tuấjklan túipcr long hàpeslnh hổdsue bộeoci thậuupft khóudztudzt thểftuqudzti hếwftht vềnvrt sựxabc tiêwkowu sáxmkei.

Trưsxzwơltnung Lãysvang nhìwfthn cũkrxfng thầwcvqm khâyqblm phụntxgc.

Tuy nhiêwkown sắmnskc mặpcgzt củgpsqa hắmnskn lúipcrc nàpesly hơltnui buồupcan bựxabcc, sau khi hàpeslnh lễdnxu vớdiisi Trưsxzwơltnung Lãysvang xong muốwaxwn nóudzti rồupcai lạpesli thôbdchi.

Trưsxzwơltnung Lãysvang thầwcvqm kỳeoci quáxmkei bìwfthnh thưsxzwjklang Triệgpsqu Vâyqbln dùspce íhfmet lờjklai nhưsxzwng khôbdchng sợcvqfwfthnh chỉspce cầwcvqn mìwfthnh làpeslm khôbdchng đmhzdúipcrng hắmnskn sẽnvrtudzti thẳwfthng hôbdchm nay tạpesli sao lạpesli kỳeoci lạpesl nhưsxzw thếwfth?

Hắmnskn buồupcan bựxabcc nóudzti:

- Tửqlwk Long sao ngưsxzwơltnui tâyqblm sựxabc nặpcgzng nềnvrt vậuupfy?

Triệgpsqu Vâyqbln thởstfvpesli lôbdchng màpesly nhíhfmeu chặpcgzt lạpesli, muốwaxwn mởstfv miệgpsqng nhưsxzwng thấjklay Trưsxzwơltnung Lãysvang đmhzdang dùspceng hai mắmnskt nhìwfthn mìwfthnh chằsdmhm chằsdmhm thìwfth ngậuupfm lạpesli lắmnskc đmhzdwcvqu.

Trưsxzwơltnung Lãysvang nghi vấjklan quáxmke nặpcgzng liềnvrtn hỏrirei:

- Tửqlwk Long cóudzt chuyệgpsqn gìwfth sao khôbdchng nóudzti thẳwfthng?


Triệgpsqu Vâyqbln híhfmet sâyqblu mộeocit hơltnui cốwaxw lấjklay dũkrxfng khíhfme rồupcai nóudzti:

- Tưsxzwdiisng quâyqbln cóudzt chỗppig khôbdchng biếwftht Tửqlwk Long vìwfth chuyệgpsqn củgpsqa muộeocii muộeocii màpesl pháxmket sầwcvqu

- Triệgpsqu Vũkrxf?

Trưsxzwơltnung Lãysvang kỳeoci quáxmkei kêwkowu lêwkown mộeocit tiếwfthng rồupcai hỏrirei:

- Nàpeslng ta làpeslm sao vậuupfy?

Sắmnskc mặpcgzt củgpsqa Triệgpsqu Vâyqbln lúipcrng túipcrng nóudzti:

- Muộeocii muộeocii thuộeocic hạpesl từupca sau chuyệgpsqn hôbdchn sựxabc củgpsqa chúipcra côbdchng thìwfth nhốwaxwt ởstfv trong phòevdcng mộeocit ngàpesly cũkrxfng khôbdchng đmhzdi ra khiếwfthn cho Tửqlwk Long khôbdchng cóudzt biệgpsqn pháxmkep nàpeslo.

Trưsxzwơltnung Lãysvang cảpgwx kinh xem ra Triệgpsqu Vũkrxfwfthnh thưsxzwjklang hung dữaaoc hoạpeslt báxmket đmhzdáxmkeng yêwkowu nhưsxzwng sau khi bìwfthnh đmhzdưsxzwcvqfc giặpcgzc Khăeocin Vàpeslng nàpeslng đmhzdwaxwi vớdiisi mìwfthnh cóudzt vẻgpsq kỳeoci lạpesl, chẳwfthng lẽnvrt lạpesli làpesl...

Trưsxzwơltnung Lãysvang sợcvqfysvai kêwkowu lêwkown mộeocit tiếwfthng.

Tuy nhiêwkown Triệgpsqu Vũkrxf chíhfmenh làpesl muộeocii tửqlwk củgpsqa Triệgpsqu Vâyqbln mìwfthnh tạpesli sao lạpesli nghĩipcr áxmkec ýeoci nhưsxzw thếwfth.

Ámnsknh mắmnskt củgpsqa Trưsxzwơltnung Lãysvang di chuyểftuqn hắmnskn giảpgwx bộeoci hồupca đmhzdupcaudzti:

- Ha ha liệgpsqu cóudzt phảpgwxi muộeocii tửqlwk củgpsqa ngưsxzwơltnui muốwaxwn thàpeslnh gia khôbdchng, chuyệgpsqn nàpesly cũkrxfng khôbdchng khóudzt ta nhấjklat đmhzdprimnh tìwfthm đmhzdưsxzwcvqfc mộeocit ngưsxzwjklai tàpesli mạpeslo cho nóudzt.

Triệgpsqu Vâyqbln cảpgwxm đmhzdeocing nóudzti:

- Tưsxzwdiisng quâyqbln hiểftuqu lầwcvqm Tửqlwk Long khôbdchng phảpgwxi cóudzt ýeocipesly.

Trưsxzwơltnung Lãysvang biếwftht rõjblkpesl ýeociwfth tuy nhiêwkown hắmnskn đmhzdãysvaudztsxzwơltnung Dung Văeocin Cơltnu Mi Hoàpesln chúipcrng nữaaoc nếwfthu nhưsxzw lấjklay thêwkowm mộeocit mỹmfbq nữaaoc nữaaoca thìwfth thậuupft cóudzt lỗppigi vớdiisi cáxmkec nàpeslng, chẳwfthng lẽnvrtwfthnh lạpesli muốwaxwn họsdmhc theo hoàpeslng đmhzdếwfth tam cung lụntxgc việgpsqn sao?

Chưsxzwa đmhzdcvqfi Triệgpsqu Vâyqbln lêwkown tiếwfthng Trưsxzwơltnung Lãysvang đmhzdãysvasxzwjklai dàpesli hai tiếwfthng, nóudzti lảpgwxng sang chuyệgpsqn kháxmkec:

- Tửqlwk Long khôbdchng cầwcvqn khiêwkowm nhưsxzwcvqfng chuyệgpsqn nàpesly giao cho Chi Thanh làpeslm nhấjklat đmhzdprimnh sẽnvrt khiếwfthn ngưsxzwơltnui thỏrirea mãysvan, đmhzdúipcrng rồupcai Trầwcvqn Khuêwkow đmhzdãysva tớdiisi, chúipcrng ta tròevdc chuyệgpsqn vớdiisi nhau vềnvrt việgpsqc con đmhzdưsxzwjklang đmhzdi sau nàpesly, Tửqlwk Long cóudzt muốwaxwn biếwftht khôbdchng?

Sau đmhzdóudzt Trưsxzwơltnung Lãysvang cũkrxfng khôbdchng đmhzdcvqfi Triệgpsqu Vâyqbln đmhzdupcang ýeoci đmhzdãysva thao thao bấjklat tuyệgpsqt khôbdchng cho hắmnskn cóudztltnu hộeocii cãysvai lạpesli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.