Phong Lưu Tam Quốc

Chương 87 : Dê chúa

    trước sau   
yuyrơrcllng Dung thấrkaky áyuyrnh mắaouxt đhvpnrclly xârcllm lưyuyrxilyc củifcia Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng thìtfxv cảedbom giáyuyrc khôgbxsng ổsmlgn, vộhmsvi vànvcing giãnhnzy dụqugva khỏoozui vòjcekng tay hắaouxn, lớjcekn tiếqsnpng mắaouxng:

- Ta kêgekxu huynh rờoozui giưyuyroozung thôgbxsi chứkwqv bộhmsv! Lãnhnzo côgbxsng dêgekx xồifcim, mặffpxt trờoozui sắaouxp xuốnvcing núzorli rồifcii kìtfxva!

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng gian tànvciyuyroozui, vừuyoja vuốnvcit khuôgbxsn mặffpxt tráyuyri xoan, vừuyoja cưyuyroozui hắaouxc hắaouxc bảedboo:

- Mặffpxt trờoozui cóixjx khuấrkakt núzorli thìtfxv ta cũomttng muốnvcin hoan hảedboo vớjceki Dung nhi mộhmsvt phen đhvpnãnhnz.

yuyrơrcllng Dung vừuyoja xấrkaku hổsmlg vừuyoja căthlmng thẳixjxng, ra sứkwqvc vùgekxng vẫsmlgy, tráyuyrch mắaouxng:

- Dêgekx chúzorla! Mi Trúzorlc đhvpnếqsnpn tìtfxvm huynh bànvcin vềbtzu việuuvec cưyuyrjceki Mi Hoànvcin kìtfxva!


Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng chấrkakn đhvpnhmsvng, thếqsnpnvciy mớjceki nhớjcek ra việuuvec chíbtzunh, vộhmsvi vànvcing bòjcek dậvqmuy.

yuyrơrcllng Dung u oáyuyrn liếqsnpc hắaouxn, dịbtzuu dànvcing giúzorlp hắaouxn thay quầrclln áyuyro. Sao Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng khôgbxsng nhìtfxvn ra đhvpnưyuyrxilyc, theo hắaouxn nóixjxi thìtfxvnvci con giun trong bụqugvng, hai ngưyuyroozui đhvpnbtzuu biếqsnpt rõibat vềbtzu đhvpnnvcii phưyuyrơrcllng.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng dịbtzuu dànvcing cưyuyroozui nóixjxi:

- Dung nhi, uấrkakt ứkwqvc cho muộhmsvi rồifcii.

yuyrơrcllng Dung bỗtfxvng nhéqykoo mạkflcnh cáyuyrnh tay Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng, thởmvkc hổsmlgn hểmhldn kiêgekxu căthlmng nóixjxi:

- Đyuyruyojng cóixjx đhvpnưyuyrxilyc lợxilyi còjcekn ởmvkc đhvpnóixjxgekxnh váyuyro!

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng lúzorlng túzorlng cưyuyroozui khan hai tiếqsnpng.

yuyrơrcllng Dung bỗtfxvng vưyuyrơrclln tay dịbtzuu dànvcing vuốnvcit khuôgbxsn mặffpxt kiêgekxn cưyuyroozung củifcia Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng, mắaouxt phưyuyrxilyng nhu tìtfxvnh nhưyuyryuyrjcekc, hơrclli thởmvkc nhưyuyr lan nóixjxi:

- Lãnhnzo côgbxsng, chỉqugv cầrclln trong lòjcekng chànvcing còjcekn cóixjx thiếqsnpp, dùgekx thiêgekxn hạkflcnvciy chànvcing chiếqsnpm hếqsnpt cỏoozu dạkflci thìtfxvomttng khôgbxsng sao cảedbo.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng trong lòjcekng rấrkakt lànvci cảedbom đhvpnhmsvng, nghiêgekxm mặffpxt nóixjxi:

- Dung nhi, nếqsnpu sau nànvciy ta lànvcim hoànvcing đhvpnếqsnp thìtfxv muộhmsvi chíbtzunh lànvci hoànvcing hậvqmuu. Ta thốnvcing trịbtzu giang sơrclln, muộhmsvi giúzorlp ta cai quảedbon nộhmsvi cung.

yuyrơrcllng Dung bậvqmut cưyuyroozui, dùgekxng sứkwqvc đhvpnrtzsy hắaouxn ra ngoànvcii cửgbxsa, cưyuyroozui duyêgekxn nóixjxi:

- Đyuyri nằthlmm mơrcll đhvpni!


gbxsm nay Mi Trúzorlc mặffpxt mộhmsvt bộhmsv áyuyro bànvcio mànvciu xanh lànvcim tăthlmng thêgekxm vẻoozu anh tuấrkakn tiêgekxu sáyuyri củifcia hắaouxn, cànvcing lộhmsv ra vẻoozuthlmn nhãnhnz cao quýjcek, nếqsnpu nhưyuyr khôgbxsng biếqsnpt bảedbon tíbtzunh củifcia hắaouxn thìtfxv nhấrkakt đhvpnbtzunh sẽcodt bịbtzu sựylpi phong đhvpnhmsv củifcia hắaouxn lànvcim cho mêgekx mẩrtzsn, Mi Trúzorlc nànvciy bìtfxvnh thưyuyroozung khôgbxsng thèylpim đhvpnmhld ýjcek nhưyuyrng đhvpnếqsnpn lúzorlc tíbtzunh toáyuyrn thìtfxvgbxsgekxng khủifcing khiếqsnpp lànvci mộhmsvt cao thủifci kinh thưyuyrơrcllng lợxilyi hạkflci cho nêgekxn Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng đhvpnmhld cho hắaouxn chúzorl ýjceknvcii vậvqmut lớjcekn nhỏoozumvkc Từuyoj Chârcllu, đhvpnãnhnznvci thârclln gia rồifcii Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng dĩsthl nhiêgekxn tin tưyuyrmvkcng.

Mi Trúzorlc thấrkaky thầrclln tháyuyri củifcia Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng sáyuyrng lạkflcn thìtfxv đhvpni tớjceki cấrkakt cao giọfwzzng nóixjxi:

- Quấrkaky rầrclly tưyuyrjcekng quârclln nghỉqugv ngơrclli Tửgbxs Trọfwzzng thậvqmut cóixjx lỗtfxvi.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng khôgbxsng thèylpim đhvpnmhld ýjcek biếqsnpt rõibatnvciixjx lỗtfxvi còjcekn quấrkaky rầrclly ta hắaouxn cưyuyroozui hắaouxc shawcs ârcllm hiểmhldm nóixjxi:

- Biếqsnpt lànvciixjx lỗtfxvi mànvcijcekn quấrkaky rầrclly thìtfxv tộhmsvi thêgekxm nặffpxng phảedboi bịbtzu phạkflct đhvpnáyuyrnh.

Mi Trúzorlc sữmhldng sờoozu sau đhvpnóixjx tỉqugvnh lạkflci mớjceki biếqsnpt lànvci Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng đhvpnùgekxa mìtfxvnh liềbtzun cưyuyroozui to nóixjxi:

- Đyuyrkflci nhârclln nóixjxi đhvpnùgekxa hôgbxsm nay ta tớjceki thưyuyrơrcllng lưyuyrxilyng chuyệuuven hôgbxsn sựylpi củifcia muộhmsvi muộhmsvi.Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng ngồifcii ởmvkc trêgekxn ghếqsnp, mộhmsvt bêgekxn vừuyoja uốnvcing nưyuyrjcekc trànvci vừuyoja nóixjxi:

- Cóixjxyuyri gìtfxv thưyuyrơrcllng lưyuyrxilyng, khôgbxsng phảedboi mộhmsvt tuầrclln sau sẽcodtyuyrjceki sao?

Mi Trúzorlc thấrkaky Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng lộhmsv vẻoozu vậvqmuy thìtfxv giảedboi thíbtzuch nóixjxi;

- Ngànvciy hoànvcing đhvpnkflco đhvpnãnhnz đhvpnbtzunh tuy nhiêgekxn trang phụqugvc tiệuuvec rưyuyrxilyu vẫsmlgn nêgekxn thưyuyrơrcllng lưyuyrxilyng mộhmsvt chúzorlt.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng cảedbom thấrkaky đhvpnau đhvpnrcllu liềbtzun liêgekxn tụqugvc xua tay nóixjxi:

- Vấrkakn đhvpnbtzunvciy ngưyuyrơrclli khôgbxsng phảedboi tìtfxvm ta chủifci ýjcek củifcia ta vẫsmlgn lànvci khôgbxsng muốnvcin phôgbxs trưyuyrơrcllng vừuyoja nhắaouxc tớjceki lànvci ta thấrkaky đhvpnau đhvpnrcllu ngưyuyrơrclli đhvpni tìtfxvm quảedbon gia đhvpni, chỉqugv cầrclln Dưyuyrơrcllng Dung đhvpnifcing ýjcek thìtfxv ta khôgbxsng cóixjx ýjcek kiếqsnpn.

Mi Trúzorlc cưyuyroozui hai tiếqsnpng sau đhvpnóixjxi vưyuyrơrclln ngưyuyroozui đhvpnkwqvng dậvqmuy tiêgekxu sáyuyri nóixjxi:


- Vậvqmuy thủifci hạkflc đhvpni tìtfxvm Đyuyriềbtzun tiêgekxn sinh.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng đhvpnkflci hỉqugv gậvqmut đhvpnrcllu.

Mộhmsvt tuầrclln sau ởmvkc Từuyoj Chârcllu cửgbxsnvcinh lễfwzz thànvcinh thârclln oanh đhvpnhmsvng.

Thanh danh củifcia hắaouxn mộhmsvt lầrclln nữmhlda đhvpnưyuyrxilyc đhvpnrtzsy cao hiệuuven tạkflci ởmvkc Từuyoj Chârcllu khôgbxsng ai khôgbxsng biếqsnpt danh tiếqsnpng củifcia Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng.

Bởmvkci vìtfxv con gáyuyri củifcia Tháyuyri Ung Tháyuyri Văthlmn Cơrcll cuốnvcii cùgekxng cũomttng đhvpnưyuyrxilyc đhvpnbtzunh danh phậvqmun mànvciyuyrơrcllng Dung trưyuyrjcekc kia theo Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng nhưyuyrtfxvnh vớjceki bóixjxng cũomttng cóixjx đhvpnbtzua vịbtzu, trong hôgbxsn lễfwzzixjx tớjceki ba târclln nưyuyrơrcllng khiếqsnpn cho mọfwzzi ngưyuyroozui líbtzuu lưyuyrylpii, sữmhldng sờoozu khôgbxsng thôgbxsi, tuy nhiêgekxn ai cóixjx quyềbtzun thìtfxv ngưyuyroozui đhvpnóixjxnvcinhnzo đhvpnkflci mặffpxc dùgekxixjx ngưyuyroozui cảedbom thấrkaky chuyệuuven nànvciy cóixjx phầrclln đhvpnifcii phong bạkflci tụqugvc nhưyuyrng khôgbxsng tranh luậvqmun.

Trưyuyrjcekc lúzorlc vànvcio đhvpnhmsvng phòjcekng Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng đhvpnãnhnz bịbtzu đhvpnáyuyrm thủifci hạkflc chúzorlc rưyuyrxilyu lànvcim cho khôgbxsng thấrkaky phưyuyrơrcllng hưyuyrjcekng, hắaouxn đhvpnung đhvpnua ngưyuyroozui đhvpnrclly mùgekxi rưyuyrxilyu thiếqsnpu chúzorlt nữmhlda thìtfxvgbxsn mửgbxsa, vấrkakt vảedbo lắaouxm mớjceki tớjceki phòjcekng târclln hôgbxsn nhưyuyrng khôgbxsng biếqsnpt lànvcinvcio phòjcekng củifcia vịbtzurclln nưyuyrơrcllng nànvcio.

Trong mơrcll hồifci hắaouxn chỉqugv cảedbo thấrkaky mộhmsvt mỹpvez nữmhldzorl lệuuve cẩrtzsn thậvqmun cởmvkci áyuyro cho mìtfxvnh ra sau đhvpnóixjxgekxng khăthlmn nóixjxng lau mặffpxt chuyệuuven tiếqsnpp theo Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng khôgbxsng nhớjcek đhvpnưyuyrxilyc nữmhlda rồifcii.

yuyrng ngànvciy hôgbxsm sau mặffpxt trờoozui ấrkakm áyuyrp từuyoj cửgbxsa sổsmlg xuyêgekxn tớjceki.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng từuyoj trong hỗtfxvn loạkflcn tỉqugvnh lạkflci, hắaouxn đhvpnau đhvpnrcllu vôgbxsgekxng miệuuveng đhvpnaouxng lưyuyrylpii khôgbxsgbxsgekxng khóixjx chịbtzuu.

Hắaouxn rờoozui giưyuyroozung tìtfxvm mộhmsvt chúzorlt nưyuyrjcekc trànvci thìtfxv pháyuyrt hiệuuven cóixjx ngưyuyroozui ngủifcigekxn cạkflcnh mìtfxvnh.

Quay đhvpnrcllu lạkflci nhìtfxvn thìtfxv Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng pháyuyrt hiệuuven mỹpvez nhârclln nhưyuyr hoa nhưyuyr ngọfwzzc nànvciy khôgbxsng phảedboi Dưyuyrơrcllng Dung cũomttng khôgbxsng phảedboi Văthlmn Cơrcll.

Khuôgbxsn mặffpxt củifcia nànvcing tinh xảedboo xinh đhvpnedbop hìtfxvnh dáyuyrng đhvpnhmsvng lòjcekng ngưyuyroozui, tuổsmlgi chưyuyra qua mưyuyroozui táyuyrm máyuyri tóixjxc đhvpnen nháyuyrnh xõibata xuốnvcing lộhmsv ra thầrclln tháyuyri hơrclln ngưyuyroozui.Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng thầrcllm kêgekxu mộhmsvt tiếqsnpng:

- Trờoozui ạkflc.


tfxvnh đhvpnêgekxm qua say xong đhvpnãnhnzgekxng vớjceki côgbxsyuyri xinh đhvpnedbop nànvciy lànvcim gìtfxv?

Trong lòjcekng hắaouxn khôgbxsng kìtfxvm đhvpnưyuyrxilyc nhẹedbo mởmvkc tấrkakm chăthlmn lêgekxn.

Toànvcin thârclln nànvcing hiệuuven ra trưyuyrjcekc mặffpxt Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng, ởmvkc chỗtfxv thầrclln bíbtzu hiệuuven lêgekxn sựylpigbxsng đhvpnoozu.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng thầrcllm kêgekxu mộhmsvt cáyuyri, tim đhvpnvqmup thìtfxvnh thịbtzuch thiếqsnpu chúzorlt nữmhlda thìtfxv nhịbtzun khôgbxsng đhvpnưyuyrxilyc.

Đyuyrârclly lànvci Mi Hoànvcin sao? Quảedbo nhiêgekxn lànvci mỹpvez nữmhld, cùgekxng vớjceki Dưyuyrơrcllng Dung Văthlmn Cơrcll khôgbxsng hềbtzuqykom hơrclln tuy nhiêgekxn đhvpnêgekxm qua mìtfxvnh say rưyuyrxilyu lànvcim gìtfxvgekxng vớjceki ngưyuyroozui ta cũomttng khôgbxsng biếqsnpt, trong lòjcekng hắaouxn cảedbom thấrkaky áyuyry náyuyry.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng nhẹedbo nhànvcing véqykon chăthlmn lêgekxn muốnvcin thay quầrclln áyuyro đhvpni ra ngoànvcii.

niyr sau lưyuyrng truyềbtzun tớjceki thanh ârcllm yêgekxu kiềbtzuu củifcia mỹpvez nữmhld.

Mỹpvez nữmhld kia từuyoj từuyoj ngồifcii dậvqmuy, lộhmsv ra phong tháyuyri dụqugvgekx thấrkaky Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng đhvpnang đhvpnbtzunh xuốnvcing giưyuyroozung thay quầrclln áyuyro thìtfxv mắaouxt phưyuyrxilyng nhìtfxvn vànvcio thârclln thểmhld khôgbxsi ngôgbxs rắaouxn chắaouxc củifcia hắaouxn, trong lòjcekng nghĩsthl lạkflci đhvpnêgekxm ârclln áyuyri triềbtzun miêgekxn hôgbxsm qua vớjceki hắaouxn nànvcing xấrkaku hổsmlgzorli đhvpnrcllu xuốnvcing dùgekxng thanh ârcllm ngọfwzzt ngànvcio nhưyuyr kiếqsnpn thốnvcit lêgekxn:

- Phu quârclln đhvpnãnhnz tỉqugvnh?

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng thấrkaky biểmhldu lộhmsv củifcia nànvcing thìtfxv ôgbxsn nhu nóixjxi:

- Hoànvcin nhi nànvcing nghỉqugv ngơrclli mộhmsvt chúzorlt đhvpni.

Sau đhvpnóixjx hắaouxn cẩrtzsn thậvqmun đhvpnaouxp chăthlmn cho nànvcing.

Đyuyrôgbxsi mắaouxt to đhvpnhmsvng lòjcekng ngưyuyroozui củifcia Mi Hoànvcin hiệuuven lêgekxn dịbtzu sắaouxc, lúzorlc tiếqsnpp xúzorlc vớjceki áyuyrnh mắaouxt củifcia Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng, phưyuyrơrcllng târcllm củifcia nànvcing nhảedboy loạkflcn vừuyoja thẹedbon vừuyoja mừuyojng mànvci nhắaouxm lạkflci.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng nhẹedbo nhànvcing hôgbxsn lêgekxn trêgekxn khuôgbxsn mặffpxt xinh đhvpnedbop củifcia nànvcing rồifcii mớjceki đhvpnkwqvng dậvqmuy.

Khuôgbxsn mặffpxt củifcia Mi Hoànvcin ngànvciy cànvcing đhvpno bừuyojng tuy nhiêgekxn nànvcing vẫsmlgn muốnvcin đhvpnkwqvng dậvqmuy phụqugvc thịbtzu Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng mặffpxc quầrcllyuyro.

Trưyuyrơrcllng Lãnhnzng cuốnvcii cùgekxng vẫsmlgn khôgbxsng nhịbtzun đhvpnưyuyrxilyc nhìtfxvn thấrkaky dáyuyrng vẻoozu đhvpnhmsvng lòjcekng ngưyuyroozui củifcia nànvcing nhịbtzun khôgbxsng đhvpnưyuyrxilyc thòjcek tay cànvcin rỡylpi mộhmsvt phen rồifcii mớjceki quay ngưyuyroozui đhvpni.

Hắaouxn sau khi tùgekxy tiệuuven rửgbxsa mặffpxt liềbtzun ăthlmn sáyuyrng, muốnvcin đhvpni tìtfxvm Dưyuyrơrcllng Dung vànvcithlmn Cơrcll thìtfxv bỗtfxvng nhiêgekxn Trầrclln Khuêgekx tớjceki tìtfxvm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.