Phong Lưu Tam Quốc

Chương 84 : Tú Nhi đáng thương

    trước sau   
Đzgjscenwu Túpuph Nhi ởwbvb trong ngựrmulc Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng, thâpxron thểehyi mềdghmm mạxbdci khẽazuk run, mạxbdcnh gậmgovt đrxahvqcqu.

Yếuibpn Minh vàuxhcuxhcn Cửqnim hai mặpupht nhìqnimn nhau. Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng chuyểehyin biếuibpn tházqawi đrxahzquy nhanh nhưtnmc vậmgovy khiếuibpn họufky khóeqqk thểehyi thừllpna nhậmgovn.

Yếuibpn Minh nóeqqki nhỏtmlz vớmhbei Hàuxhcn Cửqnim:

- Lãrmulo Hàuxhcn, đrxahxbdci ca biếuibpn sắkozac mặpupht còlqlcn nhanh hơjxxmn cảhxzb lậmgovt giấufkyy.

uxhcn Cửqnim chưtnmca kịgjmlp đrxaházqawp ngay, Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng bỗssqgng mộzquyt tay ôuibpm Đzgjscenwu Túpuph Nhi, mộzquyt tay túpuphm Đzgjsàuxhco Ứfinjng, khôuibpng thèlqlcm đrxahehyi ýfpszrmulrmult thảhxzbm, lạxbdcnh giọufkyng nóeqqki:

- Đzgjsàuxhco Ứfinjng, ngưtnmcơjxxmi bắkozat ngưtnmcllpni tớmhbei đrxahãrmul đrxahehyi tạxbdci đrxahâpxrou?


Đzgjsàuxhco Ứfinjng tốpxtyt hơjxxmn Đzgjsàuxhco Thưtnmcơjxxmng mộzquyt chúpupht, còlqlcn cóeqqk cốpxtyt khíufky.

Mặpupht gãrmul đrxahau đrxahếuibpn trắkozang bệhmmich nhưtnmcng khôuibpng cầvqcqu xin tha thứldmz, hụarift hơjxxmi nóeqqki:

- Ngưtnmcơjxxmi đrxahllpnng mơjxxm biếuibpt đrxahưtnmckzwcc gìqnim. Chờllpn ca ca củvxhha ta tớmhbei, xem coi ngưtnmcơjxxmi huêcenwnh hoang cỡufkyuxhco!

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng hừllpn lạxbdcnh mộzquyt tiếuibpng, bỏtmlz tay xuốpxtyng, mộzquyt cưtnmcmhbec đrxahxbdcp ngựrmulc Đzgjsàuxhco Ứfinjng, trầvqcqm giọufkyng nóeqqki:

- Khôuibpng ngờllpn ngưtnmcơjxxmi còlqlcn cứldmzng miệhmming, ta khôuibpng tin khôuibpng cạxbdcy đrxahưtnmckzwcc miệhmming ngưtnmcơjxxmi!

eqqki xong châpxron tăllpnng thêcenwm hai phầvqcqn sứldmzc mạxbdcnh.

Thoázqawng chốpxtyc Đzgjsàuxhco Ứfinjng mázqawu chảhxzby ngưtnmckzwcc, mặpupht đrxahtmlz nhưtnmc gan heo, mồtmlzuibpi lạxbdcnh ưtnmcmhbet đrxahscufm trázqawn, bộzquy dạxbdcng kházqawuxhc thốpxtyng khổscuf.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng khôuibpng hềdghmtnmcơjxxmng châpxron, uy nghiêcenwm nóeqqki:

- Ngưtnmcơjxxmi đrxahllpnng trôuibpng chờllpn thằuibpng tạxbdcp chủvxhhng Đzgjsàuxhco Thưtnmcơjxxmng huynh đrxahhmmi củvxhha ngưtnmcơjxxmi nữioswa, gãrmul đrxahãrmul sớmhbem bịgjml ta bắkozat rồtmlzi. Nếuibpu ngưtnmcơjxxmi ngoan ngoãrmuln nóeqqki thậmgovt thìqnim khôuibpng chừllpnng còlqlcn cho ngưtnmcơjxxmi đrxahưtnmcllpnng sốpxtyng.

Đzgjsàuxhco Ứfinjng vừllpna chịgjmlu đrxahrmulng ngựrmulc đrxahau đrxahmhben vàuxhc nặpuphng nềdghm, nghẹlqvzt thởwbvb, nhưtnmcng con ngưtnmcơjxxmi xoay tròlqlcn.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng mấufkyt hếuibpt kiêcenwn nhẫscufn, quay đrxahvqcqu nóeqqki vớmhbei Yếuibpn Minh:

- Ngưtnmcơjxxmi dẫscufn vàuxhci ngưtnmcllpni đrxahi đrxahiềdghmu tra!

Yếuibpn Minh vâpxrong mệhmminh cung kíufkynh gậmgovt đrxahvqcqu, lui xuốpxtyng.


Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng ôuibpm Túpuph Nhi đrxahehyiuxhcng ngồtmlzi trêcenwn ghếuibp, hắkozan thìqnim lạxbdcnh lùhqkwng trừllpnng Đzgjsàuxhco Ứfinjng. Đzgjsàuxhco Ứfinjng mặpupht co rúpupht khôuibpng ngừllpnng chảhxzby mázqawu, còlqlcn bịgjml mấufkyy Hắkozac Ưazukng Vệhmmi érmulp chặpupht khôuibpng thểehyi đrxahzquyng đrxahmgovy.

Qua khôuibpng lâpxrou sau, Yếuibpn Minh vộzquyi vàuxhcng tiếuibpn vàuxhco nhưtnmcng khôuibpng thấufkyy đrxaházqawm Văllpnn Cơjxxm đrxahâpxrou. Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng trong lòlqlcng trốpxtyng rỗssqgng, vôuibphqkwng thấufkyt vọufkyng.

Yếuibpn Minh vừllpna tiếuibpn vàuxhco thìqnim khuôuibpn mặpupht xấufkyu xíufkyeqqk chúpupht hổscuf thẹlqvzn nóeqqki:

- Đzgjsxbdci ca, thuộzquyc hạxbdc khôuibpng tìqnimm đrxahưtnmckzwcc cázqawc vịgjml phu nhâpxron.

Đzgjsàuxhco Ứfinjng nghe têcenwn mặpupht xấufkyu xíufkyeqqki khôuibpng tìqnimm ra gia quyếuibpn củvxhha Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng, trêcenwn mặpupht trồtmlzi lêcenwn ýfpsz mừllpnng.

uxhcn Cửqnim quan tâpxrom nhấufkyt làuxhc an nguy củvxhha muộzquyi muộzquyi mìqnimnh, khôuibpng kiềdghmm đrxahưtnmckzwcc sốpxtyt ruộzquyt nữioswa hung dữioswzqawt Đzgjsàuxhco Ứfinjng mộzquyt bạxbdct tay, tứldmzc giậmgovn nóeqqki:

- Tiểehyiu tửqnim, ngưtnmcơjxxmi đrxahem phu nhâpxron vàuxhc muộzquyi muộzquyi củvxhha ta giấufkyu đrxahi đrxahâpxrou rồtmlzi?

Đzgjsàuxhco Ứfinjng bịgjmlzqawt mạxbdcnh trêcenwn mặpupht nóeqqkng hổscufi hiệhmmin dấufkyu năllpnm ngóeqqkn tay, hoa mắkozat ùhqkw tai.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng lửqnima giậmgovn hừllpnng hựrmulc, ngoázqawi đrxahvqcqu, trầvqcqm giọufkyng nóeqqki:

- Tiếuibpp tụarifc tìqnimm cho ta, đrxahàuxhco ba tấufkyc đrxahufkyt cũuparng phảhxzbi tìqnimm ra!Yếuibpn Minh nhậmgovn mệhmminh đrxahi.

Đzgjsang lúpuphc Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng lòlqlcng nóeqqkng nhưtnmc lửqnima đrxahpxtyt, Yếuibpn Minh tìqnimm khôuibpng cóeqqk đrxahvqcqu mốpxtyi, Hàuxhcn Cửqnim uy hiếuibpp thìqnim bỗssqgng cóeqqk mộzquyt vệhmmi binh tiếuibpn vàuxhco thôuibpng bázqawo, nóeqqki:

- Tưtnmcmhbeng quâpxron, cóeqqk hai trázqawng sĩllpn hộzquy phu nhâpxron tiếuibpn đrxahếuibpn xin gặpuphp.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng nghe thếuibp thìqnim mừllpnng lắkozam, vộzquyi nóeqqki:


- Mau mờllpni vàuxhco!

lqlcn hắkozan thìqnim vộzquyi vàuxhcng đrxahldmzng lêcenwn đrxahi ra đrxahóeqqkn, Đzgjsàuxhco Ứfinjng mặpupht tràuxhcn đrxahvqcqy khóeqqk tin.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng vừllpna bưtnmcmhbec ra ngưtnmcufkyng cửqnima thìqnim thấufkyy hai thanh niêcenwn mặpupht vảhxzbi bốpxty thôuibp, thầvqcqn tházqawi hiêcenwn ngang dẫscufn theo Tházqawi Ung, Văllpnn Cơjxxm, Hàuxhcn Sưtnmcơjxxmng tiếuibpn vàuxhco.

llpnn Cơjxxm, Hàuxhcn Sưtnmcơjxxmng thấufkyy Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng bưtnmcmhbec ra thìqnim khôuibpng kiềdghmm đrxahưtnmckzwcc nỗssqgi lòlqlcng vui sưtnmcmhbeng, nhưtnmc chim non nhàuxhco vàuxhco ngựrmulc hắkozan.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng kíufkych đrxahzquyn giang hai tay ôuibpm kiềdghmu nữioswuxhco lòlqlcng, thấufkyy họufky tuy mặpupht tiềdghmu tụarify nhưtnmcng quầvqcqn ázqawo còlqlcn hoàuxhcn chỉazctnh mớmhbei thầvqcqm thởwbvb ra.

Hai thanh niêcenwn cùhqkwng bázqawi nóeqqki:

- Thảhxzbo dâpxron kíufkynh chàuxhco tưtnmcmhbeng quâpxron.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng buôuibpng hai nàuxhcng, liêcenwn tụarifc cảhxzbm ơjxxmn nóeqqki:

- Đzgjsa tạxbdc hai vịgjml trázqawng sĩllpn ra tay cứldmzu giúpuphp.

Trong đrxahóeqqk mộzquyt thanh niêcenwn vóeqqkc dázqawng cao to, cao cỡufkyrmult tázqawm, kházqawuxhc rắkozan chắkozac, mặpupht đrxahtmlz nhưtnmczqawo, hàuxhcng mi thôuibp bay xérmulo vàuxhco tházqawi dưtnmcơjxxmng, mắkozat lóeqqke tia sázqawng. Chỉazct nghe gãrmul thàuxhcnh kíufkynh nóeqqki:

- Ngàuxhcy hôuibpm qua thảhxzbo dâpxron trưtnmcmhbec nghe tưtnmcmhbeng quâpxron mộzquyt trậmgovn chiếuibpn Từllpn Châpxrou đrxaházqawnh bạxbdci đrxahxbdci quâpxron Tàuxhco Tházqawo, cứldmzu vôuibp sốpxtypxron chúpuphng khỏtmlzi nạxbdcn binh đrxahao, lòlqlcng nảhxzby kíufkynh ýfpsz. Lạxbdci nghe tưtnmcmhbeng quâpxron chiêcenwu hiềdghmn đrxahãrmuli sĩllpn, yêcenwu tàuxhci nhưtnmc kházqawt nưtnmcmhbec. Hôuibpm nay đrxahpuphc biệhmmit đrxahếuibpn gặpuphp, vừllpna lúpuphc gặpuphp phảhxzbi têcenwn côuibpn đrxahtmlz Đzgjsàuxhco Thưtnmcơjxxmng mưtnmcu đrxahtmlz quấufkyy rốpxtyi, chỉazctqnim e ngưtnmcllpni đrxahôuibpng thếuibp mạxbdcnh khôuibpng thểehyi đrxahgjmlch lạxbdci, mớmhbei thầvqcqm bázqawm theo tớmhbei đrxahâpxroy, hàuxhcnh đrxahzquyng tùhqkwy theo hoàuxhcn cảhxzbnh.

puphc nàuxhcy mộzquyt thanh niêcenwn kházqawc cũuparng tiếuibpp lờllpni, nóeqqki:

- Mớmhbei rồtmlzi thảhxzbo dâpxron thấufkyy binh mãrmul củvxhha đrxahxbdci nhâpxron đrxahếuibpn, sợkzwcuibpn đrxahtmlz nảhxzby sinh sázqawt ýfpsz, trưtnmcmhbec tiêcenwn đrxahi tùhqkw giam cứldmzu ra cázqawc phu nhâpxron vàuxhc tiêcenwn sinh, đrxahkzwci bìqnimnh đrxahgjmlnh rồtmlzi mớmhbei đrxahi ra gặpuphp.


Ngưtnmcllpni nóeqqki chuyệhmmin làuxhc thanh niêcenwn tàuxhci tuấufkyn, dùhqkw mặpuphc vảhxzbi thôuibp thìqnim mặpupht mũupari sázqawng lázqawng, tuyệhmmit đrxahpxtyi khôuibpng phảhxzbi hạxbdcng phàuxhcm phu tụarifc tửqnim.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng nghe vậmgovy liêcenwn tụarifc gậmgovt đrxahvqcqu, vui vẻusijeqqki:

- Tốpxtyt tốpxtyt, khôuibpng biếuibpt cao danh quýfpszufkynh củvxhha hai vịgjml trázqawng sĩllpnuxhcqnim? Chi Thanh sẽazuk hậmgovu tạxbdc.

Hai ngưtnmcllpni nhìqnimn nhau, cùhqkwng quỳcenw xuốpxtyng, ngưtnmcllpni mặpupht đrxahtmlzeqqki:

- Thảhxzbo dâpxron làuxhc Luyệhmmin Vinh, nguyệhmmin làuxhcm mộzquyt sĩllpn tốpxtyt cho tưtnmcmhbeng quâpxron!

Mộzquyt thanh niêcenwn kházqawc lớmhben lêcenwn khôuibpng tầvqcqm thưtnmcllpnng, nhìqnimn nhưtnmc thưtnmc sinh màuxhc lạxbdci khôuibpng giốpxtyng thưtnmc sinh cũuparng mởwbvb miệhmming nóeqqki:

- Thảhxzbo dâpxron Từllpn Thứldmz nguyệhmmin tùhqkwy tưtnmcmhbeng quâpxron!

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng kinh ngạxbdcc, vộzquyi hỏtmlzi:

- Từllpn Thứldmz? Ngưtnmcơjxxmi chíufkynh làuxhc Toázqawnh Xuyêcenwn Từllpn Thứldmz?

Từllpn Thứldmz lấufkyy làuxhcm lạxbdc nhìqnimn Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng, trong lòlqlcng nổscufi lêcenwn lo lắkozang, nóeqqki:

- Đzgjsúpuphng làuxhc tạxbdci hạxbdc, khôuibpng biếuibpt tưtnmcmhbeng quâpxron làuxhcm sao biếuibpt đrxahưtnmckzwcc?

- Ha ha ha!

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng bỗssqgng niêcenwn hưtnmcng phấufkyn cưtnmcllpni dàuxhci khôuibpng ngừllpnng. Tázqawi ôuibpng mấufkyt ngựrmula, họufkya phúpuphc khôuibpn lưtnmcllpnng. Chẳrvatng ngờllpn bỗssqgng dưtnmcng đrxahưtnmckzwcc hắkozan đrxahếuibpn mộzquyt Từllpn Thứldmzuxhc Luyệhmmin Vinh.

Trong lòlqlcng Từllpn Thứldmz cảhxzbm thấufkyy bấufkyt an, mặpupht hơjxxmi biếuibpn đrxahscufi nóeqqki:

- Tạxbdci sao tưtnmcmhbeng quâpxron cưtnmcllpni to nhưtnmc vậmgovy?

Trong lòlqlcng Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng sảhxzbng khoázqawi, nghe Từllpn Thứldmz hỏtmlzi thìqnimhqkwng cázqawch nóeqqki nhưtnmc diễldmzn nghĩllpna đrxaházqawp:

- Từllpn Thứldmzcenwn chữiosw Nguyêcenwn Trựrmulc, tuổscufi nhỏtmlz giỏtmlzi họufkyc đrxahufkyu kiếuibpm, trung bìqnimnh mạxbdct niêcenwn thưtnmcllpnng vìqnimzqawo thùhqkw cho bằuibpng hữioswu màuxhc giếuibpt ngưtnmcllpni, bịgjml truy nãrmul, kếuibpt quảhxzb bịgjml bắkozat, hỏtmlzi têcenwn khôuibpng đrxaházqawp, bịgjml tróeqqki lêcenwn xe. Khi kíufkych trốpxtyng diễldmzu hàuxhcnh muốpxtyn đrxahehyi ngưtnmcllpni nhậmgovn biếuibpt, cóeqqk ngưtnmcllpni biếuibpt thìqnim khôuibpng dázqawm nóeqqki, sau đrxahưtnmckzwcc đrxahtmlzng bạxbdcn lérmuln giảhxzbi cứldmzu, bỏtmlz cảhxzbcenwn họufky, bỏtmlzgjmllqlcng văllpnn, bázqawi danh sưtnmc, cóeqqk thậmgovt hay khôuibpng?

Từllpn Thứldmz nghe lờllpni củvxhha Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng thìqnim giậmgovt mìqnimnh, kiềdghmm khôuibpng đrxahưtnmckzwcc biếuibpn sắkozac mặpupht nóeqqki:

- Tưtnmcmhbeng quâpxron cóeqqk ýfpszqnim?

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng tiếuibpn lêcenwn hai bưtnmcmhbec nâpxrong dậmgovy Từllpn Thứldmzuxhc Luyệhmmin Vinh, vui vẻusijeqqki:

- Hôuibpm nay hai ngưtnmcllpni tiếuibpn đrxahếuibpn đrxahvqcqu vàuxhco ta, Chi Thanh vôuibphqkwng vinh hạxbdcnh, sẽazuk toàuxhcn tâpxrom toàuxhcn ýfpsz đrxahpxtyi đrxahãrmuli cázqawc ngưtnmcơjxxmi.

Từllpn Thứldmz thếuibp mớmhbei nhẹlqvz nhàuxhcng thởwbvb ra, pházqawt hiệhmmin chẳrvatng biếuibpt khi nàuxhco lưtnmcng ázqawo ưtnmcmhbet đrxahscufm.

Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng tinh thầvqcqn phấufkyn khởwbvbi, vừllpna ra lệhmminh Hàuxhcn Cửqnimllpnnh mộzquyt nửqnima Ưazukng Vệhmmi bảhxzbo hộzquyzqawc nàuxhcng Văllpnn Cơjxxm vềdghm phủvxhh, vừllpna lệhmminh Yếuibpn Minh ázqawp giảhxzbi Đzgjsàuxhco Ứfinjng đrxahi phủvxhh Đzgjsàuxhco Khiêcenwm.

Khi đrxahi tớmhbei Đzgjsàuxhco phủvxhh thìqnimzqawc quan văllpnn võgjml đrxahdghmu còlqlcn đrxahóeqqk.

uxhcng Bázqaw liêcenwn tụarifc tra khảhxzbo từllpn miệhmming đrxaházqawm Đzgjsàuxhco Thưtnmcơjxxmng ra đrxahtmlzng bọufkyn. Trưtnmcơjxxmng Lãrmulng biếuibpt đrxahưtnmckzwcc sau ra lệhmminh cho Cao Thuậmgovn suốpxtyt đrxahêcenwm ra thàuxhcnh dẫscufn mộzquyt vạxbdcn tinh binh vàuxhco thàuxhcnh, đrxahem đrxahtmlzng bọufkyn màuxhc Đzgjsàuxhco Thưtnmcơjxxmng cung ra diệhmmit sạxbdcch, nhổscuf cỏtmlz phảhxzbi nhổscuf tậmgovn gốpxtyc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.