Phong Lưu Tam Quốc

Chương 83 : Tào Báo hạ độc

    trước sau   
Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng mặlicrt trắbqujng nhưorfm tờzswi giấzchey, khôasqvng thểranr kiềbnqgm đjhigưorfmliczc nỗzeboi sợlicz nữbdava, gàegiwo to:

- Khôasqvng phảeixoi ta! Khôasqvng phảeixoi ta làegiwm! Làegiwegiwo Báfkqto kêeixou hạlicz đjhigkrxac, phưorfmơlvusng thuốbqujc kia cũtolfng làegiweixou ngưorfmzswii môasqv phỏhoqyng chữbdav viếfkqtt phưorfmơlvusng thuốbqujc củlicra cáfkqtc ngưorfmơlvusi, di thưorfmegiw chíycwhnh ta viếfkqtt ra.

egiwo Báfkqto, Chưorfmơlvusng Cuốbqujng, Hứaxtla Đrleuam trong lòliczng cùqenjng than mộkrxat tiếfkqtng, xong rồnbkki. Ba ngưorfmzswii khôasqvng bao giờzswi ngờzswi nổuhbti Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng đjhigúqenjng làegiw đjhignbkkasqv dụhnqfng nhấzchet trêeixon đjhigzswii, thậzebot khôasqvng biếfkqtt tạliczi sao mìlzxsnh mắbqujt mùqenj nhưorfm vậzeboy, chẳlvusng lẽklbfegiw trờzswii cũtolfng bỏhoqy ta?

Trưorfmơlvusng Lãegiwng khôasqvng ngờzswi Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng khai ra hếfkqtt, vậzeboy cũtolfng đjhigasqvlzxsnh tốbqujn thờzswii gian hỏhoqyi cung. Trong lòliczng hắbqujn khôasqvng thểranr kiềbnqgm néalygn sựjinm khinh thưorfmzswing gãegiw, phun nưorfmjinmc miếfkqtng vàegiwo ngưorfmzswii gãegiw giảeixoi lửisufa giậzebon trong lòliczng.

Qua chuyệfihnn nàegiwy, cáfkqti chếfkqtt củlicra Đrleuàegiwo Khiêeixom đjhigãegiwfkqtng tỏhoqy, cáfkqtc quan vărhhqn ai cũtolfng mắbqujng chửisufi Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng bấzchet hiếfkqtu.

Trưorfmơlvusng Lãegiwng giao Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng cho Trưorfmơlvusng Liêeixou, đjhigranregiw tra khảeixoo, nhấzchet đjhigtolfnh phảeixoi đjhigàegiwo ra đjhignbkkng đjhigeixong củlicra gãegiw. Khôasqvng làegiwm thìlzxs thôasqvi, đjhigãegiwegiwm thìlzxs phảeixoi làegiwm cho lớjinmn, nhổuhbt tậzebon gốbqujc thếfkqt lựjinmc củlicra Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng, đjhigranregiwfteqnh viễhnqfn khôasqvng thểranr trởisuflzxsnh.


Rồnbkki Trưorfmơlvusng Lãegiwng mớjinmi dẫbqujn theo Yếfkqtn Minh, Hàegiwn Cửisufegiwrhhqm trărhhqm bộkrxa hạlicz sốbqujt ruộkrxat chạliczy hưorfmjinmng phủlicr đjhigfihn củlicra Đrleuàegiwo Ứznrlng. Nếfkqtu cáfkqtc nàegiwng xảeixoy ra chuyệfihnn, hắbqujn nhấzchet đjhigtolfnh phảeixoi đjhigem hai têeixon họomda Đrleuàegiwo nàegiwy nărhhqm ngựjinma xéalygfkqtc, néalygm cho chódkws ărhhqn!

Trưorfmơlvusng Lãegiwng rờzswii khỏhoqyi Đrleuàegiwo phủlicr mớjinmi pháfkqtt hiệfihnn trờzswii đjhigãegiw tốbquji rồnbkki, nhàegiw nhàegiw đjhigbqujt đjhigèbqtcn, trêeixon đjhigưorfmzswing rấzchet hiếfkqtm ngưorfmzswii qua lạliczi. Thếfkqtegiwy cũtolfng tốbqujt, hàegiwnh đjhigkrxang sẽklbf khôasqvng quáfkqt kinh đjhigkrxang dâhwpln chúqenjng.

Đrleuáfkqtm ngưorfmzswii nhưorfmdkwsi nhưorfm cọomdap rấzchet nhanh xôasqvng tớjinmi phủlicr đjhigfihn củlicra Đrleuàegiwo Ứznrlng. Thủlicr vệfihn binh thấzchey mộkrxat đjhigáfkqtm quan binh tay cầnppvm đjhigao kiếfkqtm thìlzxs bịtolfqenj giậzebot nảeixoy mìlzxsnh, chưorfma kịtolfp phảeixon ứaxtlng đjhigãegiw bịtolf đjhigáfkqtm Trưorfmơlvusng Lãegiwng khốbqujng chếfkqt, khôasqvng ngừrknfng vọomdat vàegiwo đjhigliczi trạliczch.

Phủlicr đjhigfihn củlicra Đrleuàegiwo Ứznrlng coi nhưorfm kháfkqt to, bốbqujn phíycwha hoa viêeixon, núqenji giảeixo suốbquji phun. Tuy đjhigãegiw đjhignppvu mùqenja đjhigôasqvng nhưorfmng cảeixom giáfkqtc nhưorfmegiw ngàegiwy xuâhwpln, trărhhqm hoa đjhigua nởisuf. Nếfkqtu làegiwlzxsnh thưorfmzswing thìlzxs Trưorfmơlvusng Lãegiwng sẽklbffkqtn tháfkqtn mộkrxat phen, màegiwasqvm nay hắbqujn khôasqvng códkwshwplm tìlzxsnh đjhigódkws, lao thẳlvusng tớjinmi trưorfmjinmc.

Vệfihn binh trong phủlicr Đrleuàegiwo Ứznrlng cũtolfng pháfkqtt hiệfihnn sựjinm việfihnc biếfkqtn đjhiguhbti, liêeixon tụhnqfc xuấzchet đjhigkrxang. Trưorfmơlvusng Lãegiwng túqenjm lấzchey mộkrxat nha hoàegiwn chạliczy trốbqujn khôasqvng kịtolfp. Tuy đjhigbquji phưorfmơlvusng mặlicrt màegiwy thanh túqenj, ngọomdat ngàegiwo đjhigkrxang lòliczng ngưorfmzswii nhưorfmng bâhwply giờzswi Trưorfmơlvusng Lãegiwng khôasqvng còliczn ýjzlp thưorfmơlvusng hoa tiếfkqtc ngọomdac nữbdava, lạlicznh giọomdang hỏhoqyi:

- Đrleuàegiwo Ứznrlng ởisuf đjhigâhwplu?

asqvfkqti vốbqujn bởisufi vìlzxs đjhigáfkqtm Trưorfmơlvusng Lãegiwng hung thầnppvn áfkqtc sáfkqtt xôasqvng thẳlvusng vàegiwo màegiw rấzchet sợliczegiwi, ngâhwply ngốbqujc đjhigaxtlng mộkrxat bêeixon quêeixon cảeixo chạliczy trốbqujn. Bâhwply giờzswi bịtolf Trưorfmơlvusng Lãegiwng bắbqujt lấzchey, thêeixom vàegiwo hắbqujn bộkrxa dạliczng lạlicznh lùqenjng nhưorfm muốbqujn ărhhqn thịtolft ngưorfmzswii, hùqenjasqvfkqti nhưorfm con chim non suýjzlpt chúqenjt bấzchet tỉalygnh.

Trưorfmơlvusng Lãegiwng thấzchey côasqvfkqti sợliczegiwi nhưorfm con nai con mớjinmi pháfkqtt hiệfihnn mìlzxsnh hơlvusi nặlicrng lờzswii, dịtolfu giọomdang chúqenjt, hỏhoqyi:

- Tiểranru muộkrxai muộkrxai, hãegiwy mau nódkwsi Đrleuàegiwo Ứznrlng ởisuf đjhigâhwplu?

Thếfkqtegiwy nha hoàegiwn mớjinmi run sợliczdkwsi:

- Côasqvng tửisufisuf trong phòliczng ngủlicr.

dkwsi rồnbkki giơlvus tay chỉalygorfmjinmng.

qenjc nàegiwy đjhigáfkqtm vệfihn binh đjhigãegiw kếfkqtt đjhigkrxai vọomdat tớjinmi. Yếfkqtn Minh, Hàegiwn Cửisuf khôasqvng đjhigliczi Trưorfmơlvusng Lãegiwng ra lệfihnnh, dẫbqujn đjhignppvu giếfkqtt qua.Trưorfmơlvusng Lãegiwng vộkrxai bỏhoqy xuốbqujng nha hoàegiwn, dẫbqujn mưorfmzswii ngưorfmzswii vọomdat vàegiwo nộkrxai đjhigưorfmzswing. Trêeixon đjhigưorfmzswing đjhigi khôasqvng ai ngărhhqn đjhigưorfmliczc, rấzchet nhanh đjhigãegiw tớjinmi gian phòliczng nha hoàegiwn đjhigãegiw chỉalyg. Trưorfmơlvusng Lãegiwng mộkrxat cưorfmjinmc đjhigliczp châhwpln vàegiwo.


Lọomdat vàegiwo mắbqujt làegiwlzxsnh ảeixonh khiếfkqtn hắbqujn tim đjhigzebop châhwpln run.

qenj Nhi nửisufa nằlvusm trêeixon giưorfmzswing, khuôasqvn mặlicrt bi thưorfmơlvusng vàegiw thốbqujng khổuhbt treo đjhignppvy nưorfmjinmc mắbqujt trong suốbqujt. Cáfkqti miệfihnng nhỏhoqy nhắbqujn chảeixoy ra tơlvusfkqtu, đjhigôasqvi mắbqujt phưorfmliczng tựjinma trâhwpln châhwplu đjhigen đjhignppvy sợliczegiwi tuyệfihnt vọomdang. Áosrjo trắbqujng tơlvus tằlvusm ráfkqtch vàegiwi đjhigoạliczn, đjhigôasqvi tay nõranrn nàegiw lộkrxa ra ngoàegiwi khôasqvng khíycwh, thỉalygnh thoảeixong vôasqv lựjinmc giãegiwy dụhnqfa. Đrleuàegiwo Ứznrlng thìlzxsorfmasqvng éalygp xéalyg cổuhbt áfkqto, lộkrxa ra cáfkqti gáfkqty nhưorfm cổuhbt thiêeixon nga vàegiw tấzchem lưorfmng non mềbnqgm, dấzcheu ngắbqujt xanh ởisuf trong tầnppvm mắbqujt Trưorfmơlvusng Lãegiwng đjhiglicrc biệfihnt chódkwsi mắbqujt.

Đrleuàegiwo Ứznrlng vừrknfa dâhwplm tàegiworfmzswii vừrknfa cởisufi đjhignbkklzxsnh ra.

May làegiw Trưorfmơlvusng Lãegiwng tớjinmi sớjinmm mộkrxat bưorfmjinmc, nếfkqtu khôasqvng thìlzxsqenj Nhi khôasqvng thểranr giữbdav đjhigưorfmliczc danh tiếfkqtt, nàegiwng sẽklbf thốbqujng khổuhbt cảeixo đjhigzswii, màegiworfmơlvusng tâhwplm củlicra hắbqujn cũtolfng sẽklbf bịtolf cắbqujn rứaxtlt. Hắbqujn khôasqvng bao giờzswi ngờzswi Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng sẽklbf bắbqujt đjhigi ngưorfmzswii đjhigàegiwn bàegiw củlicra mìlzxsnh. Vừrknfa nghe Đrleuàegiwo Khiêeixom chếfkqtt, hắbqujn đjhigãegiwlzxs Từrknf Châhwplu Mụhnqfc màegiw rốbquji loạliczn đjhignppvu nãegiwo, còliczn códkws đjhigáfkqtm Quáfkqtch Gia quỷwvsuegiwi thầnppvn sầnppvu sao cũtolfng nhưorfmlzxsnh khôasqvng tíycwhnh trưorfmjinmc đjhigưorfmliczc chứaxtl?

Nhưorfmng màegiwtolfng khôasqvng thểranr tráfkqtch đjhigáfkqtm Đrleuiềbnqgn Phong, Quáfkqtch Gia. Ởeeyv thờzswii đjhigliczi nàegiwy đjhigtolfa vịtolf phụhnqf nữbdav kháfkqt thấzchep, ai màegiw nghĩfteq tớjinmi dùqenjng chiêeixou nàegiwy uy hiếfkqtp ngưorfmzswii kháfkqtc chứaxtl? Thậzebot ra chẳlvusng qua tạliczi bảeixon tíycwhnh háfkqto sắbqujc củlicra Đrleuàegiwo Thưorfmơlvusng màegiw thôasqvi. Gãegiw vốbqujn tưorfmisufng Trưorfmơlvusng Lãegiwng sẽklbf ngoan ngoãegiwn bódkws tay chịtolfu tródkwsi sau khi mìlzxsnh thàegiwnh Từrknf Châhwplu Mụhnqfc. Gãegiw tựjinm đjhigkrxang nghĩfteq nhưorfm vậzeboy còliczn chẳlvusng phảeixoi vìlzxslzxsnh thưorfmzswing Trưorfmơlvusng Lãegiwng biểranru hiệfihnn hếfkqtt mựjinmc trung tâhwplm sao? Gãegiw sai binh đjhigi bắbqujt họomda chỉalygegiw phòliczng ngừrknfa đjhigáfkqtm Vărhhqn Cơlvus biếfkqtt Trưorfmơlvusng Lãegiwng bịtolf giếfkqtt màegiw chạliczy trốbqujn, cáfkqtc mỹarbb nữbdav khiếfkqtn mìlzxsnh tâhwplm đjhigkrxang biếfkqtn mấzchet chẳlvusng phảeixoi làegiw tiếfkqtc lắbqujm thay?

Đrleuàegiwo Ứznrlng nghe sau lưorfmng códkws tiếfkqtng pháfkqt cửisufa vàegiwo, nhanh chódkwsng xoay ngưorfmzswii lạliczi.

egiw thấzchey chừrknfng mưorfmzswii ngưorfmzswii sáfkqtt khíycwh đjhiglvusng đjhiglvusng xôasqvng vàegiwo, chấzchen kinh hỏhoqyi:

- Cáfkqtc ngưorfmơlvusi làegiw ai? Vàegiwo bằlvusng cáfkqtch nàegiwo?

Đrleueixou Túqenj Nhi vốbqujn tưorfmisufng rằlvusng trong sạliczch củlicra mìlzxsnh trong chốbqujc láfkqtt sẽklbf bịtolf hủlicry, đjhiglicrt quyếfkqtt tâhwplm, nếfkqtu sốbqujng nhụhnqfc trêeixon đjhigzswii nàegiwy thìlzxs chi bằlvusng tựjinmlzxsnh kếfkqtt thúqenjc cho rồnbkki. Lòliczng nàegiwng thêeixoorfmơlvusng thầnppvm than thởisuf: chủlicr nhâhwpln, Túqenj Nhi khôasqvng thểranr phụhnqfc thịtolf ngàegiwi.

egiwng đjhigang đjhigtolfnh cắbqujn lưorfmasqvi tựjinm vẫbqujn thìlzxs pháfkqtt hiệfihnn Trưorfmơlvusng Lãegiwng đjhigáfkqt cửisufa xôasqvng vàegiwo. Thâhwpln hìlzxsnh cao to khôasqvi ngôasqv tỏhoqya ra uy mãegiwnh khôasqvng gìlzxsfkqtnh kịtolfp, lòliczng nàegiwng hồnbkki sinh, mừrknfng đjhigếfkqtn rơlvusi lệfihn, héalygt to:

- Chủlicr nhâhwpln!!!

Đrleuàegiwo Ứznrlng còliczn chưorfma kịtolfp phảeixon ứaxtlng đjhigâhwply làegiwdkws chuyệfihnn gìlzxs, Trưorfmơlvusng Lãegiwng giậzebon dữbdav vọomdat lêeixon mộkrxat đjhigzchem đjhigáfkqtnh bay gãegiw.

Đrleuàegiwo Ứznrlng khôasqvng kịtolfp phảeixon ứaxtlng, héalygt thảeixom mộkrxat tiếfkqtng:
- A!

egiw bay ra sau vàegiwi méalygt ngãegiw trêeixon giưorfmzswing, miệfihnng mũtolfi đjhignppvy máfkqtu, khôasqvng cầnppvn đjhigfkqtn cũtolfng biếfkqtt xưorfmơlvusng đjhigãegiw thàegiwnh mảeixonh vụhnqfn.

Trưorfmơlvusng Lãegiwng cựjinmc kỳwyvj tứaxtlc giậzebon, xôasqvng tớjinmi túqenjm cổuhbt tay gãegiw, tàegiwn nhẫbqujn quáfkqtt:

- Cáfkqti tay bẩoqtgn thỉalygu củlicra ngưorfmơlvusi sao dáfkqtm đjhighnqfng lãegiwo bàegiw củlicra ta?

Tay tráfkqti kéalygo, tay phảeixoi túqenjm bàegiwn tay mạlicznh vặlicrn ra sau, vang lêeixon tiếfkqtng rôasqvm rốbqujp, tay tráfkqti Đrleuàegiwo Ứznrlng lậzebop tứaxtlc bịtolf phếfkqt. Trưorfmơlvusng Lãegiwng còliczn chưorfma bỏhoqy qua, đjhigáfkqtnh gãegiwy tay phảeixoi gãegiw, lúqenjc nàegiwy mớjinmi bớjinmt giậzebon chúqenjt, mắbqujng:

- Tiểranru tửisuf nhàegiw ngưorfmơlvusi, dáfkqtm đjhighnqfng vàegiwo đjhigàegiwn bàegiw củlicra lãegiwo tửisuf!

Yếfkqtn Minh vàegiwegiwn Cửisuf lầnppvn đjhignppvu tiêeixon trôasqvng thấzchey Trưorfmơlvusng Lãegiwng tứaxtlc giậzebon nhưorfm vậzeboy, còliczn làegiwlzxs mộkrxat ngưorfmzswii đjhigàegiwn bàegiw. Trong lòliczng hai ngưorfmzswii nổuhbti lêeixon cảeixom giáfkqtc kỳwyvj lạlicz, khâhwplm phụhnqfc Trưorfmơlvusng Lãegiwng códkwslzxsnh códkws nghĩfteqa, cũtolfng hơlvusi sợlicz hắbqujn.

Thếfkqtegiwy Trưorfmơlvusng Lãegiwng mớjinmi nhìlzxsn ởisufdkwsc giưorfmzswing Đrleueixou Túqenj Nhi co ro thàegiwnh hìlzxsnh tròliczn, mặlicrt táfkqti nhợliczt.

Thấzchey nàegiwng đjhigáfkqtng thưorfmơlvusng mắbqujt ngậzebop nưorfmjinmc, hắbqujn đjhigau lòliczng giang hai tay, nódkwsi:

- Bảeixoo bốbquji, tớjinmi đjhigâhwply, khôasqvng sao rồnbkki.

Đrleueixou Túqenj Nhi khôasqvng thểranr kiềbnqgm đjhigưorfmliczc uấzchet ứaxtlc nữbdava, hai hàegiwng lệfihn chậzebom rãegiwi tuôasqvn rơlvusi, nhàegiwo vàegiwo ngựjinmc Trưorfmơlvusng Lãegiwng, khódkwsc lớjinmn.

Trưorfmơlvusng Lãegiwng dịtolfu dàegiwng vuốbqujt tódkwsc nàegiwng, vừrknfa cởisufi áfkqto choàegiwng xanh củlicra mìlzxsnh trùqenjm lêeixon ngưorfmzswii Túqenj Nhi, dỗzeboegiwnh nódkwsi:

- Báfkqto bốbquji ngoan, khôasqvng códkws việfihnc gìlzxs, lãegiwo côasqvng ởisuf.

Giọomdang nódkwsi dịtolfu dàegiwng so vớjinmi lúqenjc nãegiwy đjhigbquji xửisuf vớjinmi Đrleuàegiwo Ứznrlng thậzebot làegiwfkqtch biệfihnt mộkrxat trờzswii mộkrxat vựjinmc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.