Phong Lưu Tam Quốc

Chương 82 : Từ Châu nội biến

    trước sau   
Hắrysen lạiwjni quay đlitpqcqgu nóywkoi vớfrrbi Triệehyju Vâzcvfn vẻwsrt mặtxpyt bìobbnnh tĩrysenh nhưggceggcefrrbc, hỏtgdfi:

- Tửjawg Long, ta đlitpqyuvi xửjawg vớfrrbi ngưggceơovshi ra sao?

Trêrysen khuôjhbzn mặtxpyt tuấxdzjn túzjjp củpdxsa Triệehyju Vâzcvfn tràafntn đlitpqcqgy vẻwsrtobbnnh thảaagbn nhưggceng y rấxdzjt kiêrysen quyếzqsnt nóywkoi:

- Tưggcefrrbng quâzcvfn đlitpqyuvi vớfrrbi Tửjawg Long tựzqsna huynh trưggcecxuong. Tửjawg Long nguyệehyjn vưggceohsut lửjawga qua sôjhbzng, khôjhbzng mộpopnt câzcvfu oáxdzjn hậigyzn.

Trưggceơovshng Lãjbrwng khẽjbrwxdzjn tháxdzjn:

- Hảaagbo huynh đlitpehyj!


ywkoi rồaagbi vỗjoaq vai y, sau đlitpóywko hắrysen hỏtgdfi Tàafntng Báxdzj:

- Tuyêrysen Cao, thếzqsn thìobbn ta đlitpqyuvi vớfrrbi ngưggceơovshi nhưggce thếzqsnafnto?

afntng Báxdzj mặtxpyt đlitpqcqgy cảaagbm kísbwech, biểhphnu tìobbnnh xúzjjpc đlitppopnng nóywkoi:

- Tưggcefrrbng quâzcvfn đlitpqyuvi vớfrrbi Tuyêrysen Cao âzcvfn nhưggcexdzji tạiwjno, cho dùaagbafntm trâzcvfu làafntm ngựzqsna cũaagbng đlitpãjbrw thỏtgdfa mãjbrwn.

zjjpc nàafnty Đjokviểhphnn Vi thôjhbz thanh nóywkoi vớfrrbi Trưggceơovshng Lãjbrwng:

- Đjokviwjni ca, chúzjjpng ta đlitpwkrhu lảaagb hảaagbo huynh đlitpehyj, hảaagbo bộpopn hạiwjn củpdxsa ngưggceơovshi. Ngưggceơovshi cứjhbz ra lệehyjnh đlitpi, hôjhbzm nay ta nhấxdzjt đlitpjhbznh phảaagbi đlitpáxdzjnh chếzqsnt cáxdzji têrysen Đjokvàafnto Thưggceơovshng chóywko đlitpwsrtafnty!

Trong lờqjkki nóywkoi củpdxsa gãjbrw tràafntn ngậigyzp thùaagb hậigyzn vàafntxdzjt khísbwe.

Trong lòzcvfng Trưggceơovshng Lãjbrwng bỗjoaqng cảaagbm thấxdzjy rấxdzjt thoảaagbi máxdzji, khôjhbzng khốqyuvng chếzqsn đlitpưggceohsuc ngửjawga đlitpqcqgu cưggceqjkki to. Cuộpopnc đlitpqjkki nàafnty khóywko nhấxdzjt cóywko đlitpưggceohsuc mấxdzjy huynh đlitpehyj. Trưggceơovshng Lãjbrwng hàafnto hùaagbng bắrysen ra bốqyuvn phísbwea, bỗjoaqng cảaagbm thấxdzjy nhưggceobbnnh trởcxuo vềwkrh tháxdzjng ngàafnty bộpopn đlitppopni đlitptxpyc chủpdxsng trưggcefrrbc kia.

Hắrysen kiềwkrhm khôjhbzng đlitpưggceohsuc quáxdzjt to:

- Đjokváxdzjm binh tôjhbzm tưggcefrrbng cua cáxdzjc ngưggceơovshi hãjbrwy đlitpếzqsnn đlitpâzcvfy đlitpi!

Đjokváxdzjm binh sĩryse nhưggce gặtxpyp đlitpiwjni đlitpjhbzch, biểhphnu tìobbnnh trầqcqgm trọpdxsng.

Ngay lúzjjpc nàafnty, bỗjoaqng nhiêrysen ngoàafnti cửjawga lao nhanh vàafnto mộpopnt ngưggceqjkki, toàafntn thâzcvfn đlitpeyixm máxdzju, kiếzqsnm khôjhbzng ngừwocong nhỏtgdfxdzju, chísbwenh làafnt mộpopnt trong hai tỷehyj muộpopni xinh đlitpypjsp, Hàafntn Tuyếzqsnt.

Trưggceơovshng Lãjbrwng thấxdzjy bộpopn dạiwjnng củpdxsa nàafntng nhưggce vậigyzy thìobbn rấxdzjt bấxdzjt an, trôjhbzng bộpopn dạiwjnng Hàafntn Tuyếzqsnt nhưggceafnt bịjhbz thưggceơovshng, cáxdzjnh tay trắryseng nõzzgun thỉtqqqnh thoảaagbng chảaagby ra máxdzju tưggceơovshi.


Hắrysen vộpopni vàafntng hỏtgdfi:

- Tiểhphnu Tuyếzqsnt, xảaagby ra chuyệehyjn gìobbn?

afntn Tuyếzqsnt thấxdzjy Trưggceơovshng Lãjbrwng tựzqsna nhưggce gặtxpyp đlitpưggceohsuc cứjhbzu tinh, nhàafnto đlitpếzqsnn khóywkoc to nóywkoi:

- Đjokviwjni nhâzcvfn, áxdzjc đlitpaagb Đjokvàafnto Thưggceơovshng sai Đjokvàafnto Ứfugjng vàafnt rấxdzjt nhiềwkrhu ngưggceqjkki tớfrrbi bắryset Túzjjp Nhi côjhbzggceơovshng, phu nhâzcvfn vàafnt Tháxdzji lãjbrwo gia. Hàafntn Sưggceơovshng cũaagbng bịjhbz thưggceơovshng, bịjhbz chúzjjpng bắryset đlitpưggceohsuc. Nôjhbz tỳqhbk liềwkrhu mạiwjnng pháxdzjzcvfy, tiếzqsnn đlitpếzqsnn báxdzjo cho đlitpiwjni nhâzcvfn.Nóywkoi xong nàafntng khóywkoc ròzcvfng rãjbrw, nưggcefrrbc mắryset tràafnto dâzcvfng.

Trưggceơovshng Lãjbrwng cựzqsnc kỳqhbk giậigyzn dữblsu, chẳywkong ngờqjkk Đjokvàafnto Thưggceơovshng đlitpáxdzjng giậigyzn nhưggce vậigyzy, lạiwjni dáxdzjm sai ngưggceqjkki đlitpi bắryset cáxdzjc nàafntng Văpdxsn Cơovsh.

Mặtxpyt hắrysen xanh mépwcmt khôjhbzng còzcvfn chúzjjpt máxdzju. Đjokvàafnto Thưggceơovshng nham hiểhphnm làafntm liềwkrhu nhưggce vậigyzy, chắrysec làafnt muốqyuvn lợohsui dụjbrwng Văpdxsn Cơovsh đlitpếzqsnn áxdzjp chếzqsnobbnnh, đlitpưggcea mìobbnnh vàafnto chỗjoaq chếzqsnt. Cùaagbng lúzjjpc đlitpóywko, hắrysen nghĩryse tớfrrbi việehyjc nàafnty chắrysec cóywko đlitpáxdzjm Tàafnto Báxdzjo, Chưggceơovshng Cuốqyuvng ởcxuo sau lưggceng hếzqsnt sứjhbzc ủpdxsng hộpopn. Nếzqsnu khôjhbzng thìobbn hạiwjnng ngưggceqjkki nhưggce Đjokvàafnto Thưggceơovshng tuyệehyjt đlitpqyuvi khôjhbzng thểhphn đlitpiềwkrhu đlitppopnng nhiềwkrhu ngưggceqjkki nhưggce vậigyzy. Cóywko lẽjbrw nhữblsung têrysen đlitpóywko vốqyuvn chísbwenh làafnt thựzqsnc kháxdzjch củpdxsa Tàafnto Báxdzjo.

Đjokvàafnto Thưggceơovshng nghe thếzqsn thìobbn mừwocong nhưggce đlitprysen, sốqyuvng lưggceng thẳywkong hơovshn, hung áxdzjc nóywkoi:

- Trưggceơovshng Lãjbrwng, ngưggceơovshi hãjbrwy ngoan ngoãjbrwn đlitpqcqgu hàafntng đlitpi, ta ban cho ngưggceơovshi chếzqsnt toàafntn thâzcvfy, cóywko lẽjbrwzcvfn thảaagb mấxdzjy mỹrtdw nhâzcvfn củpdxsa ngưggceơovshi. Đjokvwocong tưggcecxuong ta khôjhbzng biếzqsnt, mấxdzjy mỹrtdw nhâzcvfn củpdxsa ngưggceơovshi xinh đlitpypjsp tuyệehyjt trầqcqgn, chắrysec làafnt đlitpehyj đlitpehyj ta đlitpang phong lưggceu khoáxdzji hoạiwjnt.

ywkoi xong gãjbrwzcvfn dâzcvfm tàafntggceqjkki khùaagbng khụjbrwc.

Mọpdxsi ngưggceqjkki nghe thếzqsn thìobbn chưggceng hửjawgng, khôjhbzng ngờqjkk Đjokvàafnto Khiêrysem cảaagb đlitpqjkki nhâzcvfn hậigyzu màafntywko con trai âzcvfm hiểhphnm áxdzjc đlitppopnc nhưggce vậigyzy, tấxdzjt cảaagb đlitpwkrhu rấxdzjt tứjhbzc giậigyzn vớfrrbi cáxdzjch làafntm củpdxsa gãjbrw.

Trưggceơovshng Lãjbrwng khôjhbzng thểhphn kiềwkrhm đlitpưggceohsuc lửjawga giậigyzn nữblsua, hépwcmt dàafnti cuồaagbng rốqyuvng:

- Dung nhi, bảaagbo vệehyjafntn Sưggceơovshng! Tửjawg Nghĩrysea, Tuyêrysen Cao bảaagbo vệehyj tốqyuvt Đjokviềwkrhn Phong, Trìobbnnh Dụjbrwc cùaagbng Quáxdzjch Gia! Cáxdzjc ngưggceqjkki Tửjawg Long, Văpdxsn Viễvhwxn cùaagbng ta đlitpi giếzqsnt Tàafnto Báxdzjo vàafnt Đjokvàafnto Thưggceơovshng!

ywkoi xong hắrysen trưggcefrrbc tiêrysen xôjhbzng vàafnto đlitpáxdzjm linh, nhưggceywkoi đlitpóywkoi vồaagb mồaagbi, quyềwkrhn đlitpxdzjm cưggcefrrbc đlitpáxdzj bay mấxdzjy ngưggceqjkki, tay khôjhbzng đlitpoạiwjnt dao.


Trưggceơovshng Liêryseu vàafnt Triệehyju Vâzcvfn khôjhbzng chúzjjpt tỏtgdf ra yếzqsnu thếzqsn, tuy trong tay khôjhbzng cóywko binh khísbwe nhưggceng đlitpáxdzjnh ngãjbrw mấxdzjy đlitpáxdzjm da mỏtgdfng nàafnty thìobbn dễvhwx nhưggce trởcxuoafntn tay.

Khôjhbzng ngờqjkk Trìobbnnh Dụjbrwc cũaagbng cưggceqjkki to nóywkoi:

- Tưggcefrrbng quâzcvfn khôjhbzng cầqcqgn bảaagbo vệehyj ta, Trọpdxsng Đjokvjhbzc chẳywkong phảaagbi loạiwjni ngưggceqjkki tay tróywkoi gàafnt khôjhbzng chặtxpyt.

ywkoi xong liêrysen tụjbrwc húzjjpafnti, đlitpáxdzjnh vớfrrbi mấxdzjy binh sĩryse.

xdzjc quan văpdxsn võzzgu thấxdzjy sựzqsn việehyjc pháxdzjt triểhphnn đlitpếzqsnn mứjhbzc nàafnty thìobbn trợohsun tròzcvfn mắryset. Chẳywkong ngờqjkkxdzjc Đjokvàafnto Khiêrysem chưggcea lạiwjnnh nơovshi nàafnty đlitpãjbrw giếzqsnt khísbwe thếzqsn ngấxdzjt trờqjkki. Khôjhbzng bao giờqjkk ngờqjkk đlitpưggceohsuc Trưggceơovshng Lãjbrwng vàafnt Đjokvàafnto Thưggceơovshng tranh quyềwkrhn đlitpếzqsnn nưggcefrrbc nàafnty.

afnto Báxdzjo vàafnt Đjokvàafnto Thưggceơovshng liếzqsnc nhau. Bìobbnnh thưggceqjkkng Trưggceơovshng Lãjbrwng biểhphnu hiệehyjn hếzqsnt mựzqsnc trung tâzcvfm, khôjhbzng ngờqjkk tớfrrbi lúzjjpc mấxdzju chốqyuvt lạiwjni phảaagbn kháxdzjng, chúzjjpng cảaagbm thấxdzjy bấxdzjt an. Hơovshn nữblsua thuộpopnc hạiwjn củpdxsa hắrysen trung tâzcvfm nhưggce thếzqsn, lòzcvfng thầqcqgm ghen ghépwcmt vàafntaagbng kinh sợohsu.

afnto lúzjjpc nàafnty, Yếzqsnn Minh vàafntafntn Cửjawg chờqjkkrysen ngoàafnti thấxdzjy tìobbnnh thếzqsn biếzqsnn đlitppopnng, cũaagbng nghe Trưggceơovshng Lãjbrwng hépwcmt dàafnti, hai ngưggceqjkki vộpopni mang theo năpdxsm trăpdxsm Hắrysec Ưcsepng Vệehyj lao vàafnto Đjokvàafnto phủpdxs. Thầqcqgn chắrysen giếzqsnt thầqcqgn, phậigyzt ngăpdxsn giếzqsnt phậigyzt, khísbwe thếzqsn khôjhbzng thểhphn đlitppwcm.

zjjpc Hàafntn Cửjawg, Yếzqsnn Minh dẫeyixn năpdxsm trăpdxsm bộpopn hạiwjn xung phong vọpdxst vàafnto thìobbnrysen Trưggceơovshng Lãjbrwng lậigyzp tứjhbzc ưggceu thếzqsn áxdzjp đlitpaagbo. Cuốqyuvi cùaagbng Tàafnto Báxdzjo khôjhbzng khảaagbpdxsng đlitpiềwkrhu đlitppopnng quâzcvfn mãjbrw, hơovshn nữblsua Đjokvàafnto phủpdxs khôjhbzng phảaagbi giáxdzjo trưggceqjkkng, đlitpâzcvfu thểhphn chứjhbza nhiềwkrhu ngưggceqjkki nhưggce vậigyzy.

Hắrysec Ưcsepng Vệehyj củpdxsa Trưggceơovshng Lãjbrwng lấxdzjy mộpopnt đlitpjhbzch mưggceqjkki, thêrysem vàafnto cáxdzjc đlitpiwjni tưggcefrrbng nhưggce Trưggceơovshng Liêryseu ai cũaagbng võzzgu nghệehyj siêryseu phàafntm, cuộpopnc chiếzqsnn đlitpxdzju nghiêryseng vềwkrh mộpopnt bêrysen, rấxdzjt nhanh đlitpãjbrw kếzqsnt thúzjjpc.

Trưggceơovshng Lãjbrwng từwocong bưggcefrrbc mộpopnt đlitpiwjnp hưggcefrrbng Đjokvàafnto Thưggceơovshng, mặtxpyt khôjhbzng chúzjjpt máxdzju, nhưggceng ai đlitpwkrhu biếzqsnt hắrysen hừwocong hựzqsnc lửjawga giậigyzn. Chiếzqsnn đlitpxdzju bốqyuvn phísbwea đlitpãjbrw tớfrrbi phúzjjpt chóywkot, Trưggceơovshng Lãjbrwng cưggcefrrbc châzcvfn cóywko tiếzqsnt tấxdzju vàafnt khísbwe thếzqsn, mỗjoaqi mộpopnt bưggcefrrbc khiếzqsnn tim ngưggceqjkki đlitpigyzp mạiwjnnh.

Khôjhbzng thểhphn kiềwkrhm nỗjoaqi kinh sợohsu đlitpưggceohsuc nữblsua, đlitpáxdzjm Đjokvàafnto Thưggceơovshng vàafntafnto Báxdzjo liêrysen tụjbrwc lùaagbi bưggcefrrbc.

Bỗjoaqng nhiêrysen Trưggceơovshng Lãjbrwng quáxdzjt to mộpopnt tiếzqsnng, tia chớfrrbp vọpdxst tớfrrbi.

Đjokvàafnto Thưggceơovshng hépwcmt to mộpopnt tiếzqsnng:

- Nưggceơovshng!

Nhũaagbn châzcvfn ngãjbrw xuốqyuvng đlitpxdzjt.

afnto Báxdzjo vàafnt Chưggceơovshng Cuốqyuvng ra sứjhbzc kháxdzjng cựzqsn, hai ngưggceqjkki cùaagbng đlitpáxdzjnh Trưggceơovshng Lãjbrwng, liềwkrhu mạiwjnng lầqcqgn chóywkot.

Trưggceơovshng Lãjbrwng đlitpâzcvfu thèhphnm đlitpem đlitpáxdzjm tôjhbzm tépwcmp nàafnty vàafnto mắryset. Tráxdzji népwcm phảaagbi tráxdzjnh hai phen, đlitpohsui hai ngưggceqjkki đlitpjhbznh đlitpficei chiêryseu thìobbn bỗjoaqng nhanh nhưggce chớfrrbp nâzcvfng mộpopnt châzcvfn lêrysen, đlitpáxdzj cho Tàafnto Báxdzjo răpdxsng rơovshi đlitpqcqgy đlitpxdzjt, máxdzju mũaagbi chảaagby ròzcvfng. Tiếzqsnp theo khôjhbzng đlitpohsui Chưggceơovshng Cuốqyuvng kịjhbzp phảaagbn ứjhbzng, mộpopnt chiêryseu đlitpáxdzjnh gãjbrw xỉtqqqu ngay tạiwjni chỗjoaq. Lúzjjpc hắrysen ởcxuo thếzqsn kỷehyj hai mưggceơovshi mốqyuvt làafntm phépwcmp đlitpo lưggceqjkkng sứjhbzc mạiwjnnh thìobbn nắrysem đlitpxdzjm tráxdzji bằafntng ba trăpdxsm kýnedb, nắrysem đlitprysem phảaagbi bằafntng bốqyuvn trăpdxsm kýnedb, ngưggceqjkki bìobbnnh thưggceqjkkng sao màafnt chịjhbzu đlitpưggceohsuc? Đjokváxdzj giòzcvfaagbng theo chuyêrysen nghiệehyjp tổfice tinh vi phâzcvfn tísbwech, cóywko thểhphn đlitpiwjnt đlitpưggceohsuc mưggceqjkki kilomet mộpopnt giâzcvfy, do đlitpóywkoywko thểhphn thấxdzjy sứjhbzc bậigyzt củpdxsa hắrysen kinh khủpdxsng cỡpwcmafnto. Lúzjjpc nàafnty cáxdzjc vịjhbzggcefrrbng cùaagbng xôjhbzng lêrysen, đlitpáxdzjnh đlitpáxdzjm Hứjhbza Đjokvam vàafntafnto Báxdzjo tơovshi bờqjkki. Tiếzqsnng hépwcmt thảaagbm thiếzqsnt vang vọpdxsng Đjokvàafnto phủpdxs, thảaagbm đlitpếzqsnn khôjhbzng đlitpàafntnh lòzcvfng nhìobbnn.

Trưggceơovshng Lãjbrwng khôjhbzng thèhphnm đlitphphn ýnedb tớfrrbi họpdxs, túzjjpm lấxdzjy Đjokvàafnto Thưggceơovshng ởcxuo trêrysen mặtxpyt đlitpxdzjt liêrysen tụjbrwc bòzcvf ra sau, lạiwjnnh giọpdxsng hỏtgdfi:

- Ngưggceơovshi bắryset bọpdxsn họpdxs nhốqyuvt ởcxuo đlitpâzcvfu rồaagbi?

Đjokvàafnto Thưggceơovshng sớfrrbm bịjhbz dọpdxsa đlitpếzqsnn tứjhbz chi mềwkrhm nhũaagbn, ngưggceqjkki run run, chỉtqqqpwcmm tiểhphnu ra quầqcqgn. Vốqyuvn gãjbrw muốqyuvn cứjhbzng miệehyjng nóywkoi khôjhbzng biếzqsnt, nhưggceng thấxdzjy áxdzjnh mắryset giếzqsnt ngưggceqjkki củpdxsa Trưggceơovshng Lãjbrwng đlitpâzcvfm vàafnto lòzcvfng thìobbn đlitpqcqgu óywkoc trốqyuvng rỗjoaqng, háxdzj mồaagbm nóywkoi:

- Tạiwjni phủpdxs củpdxsa đlitpehyj đlitpehyj ta.

Trưggceơovshng Lãjbrwng vẫeyixn làafnt vẻwsrt mặtxpyt khôjhbzng biểhphnu tìobbnnh, càafntng biếzqsnn âzcvfm trầqcqgm hơovshn, lạiwjnnh giọpdxsng hỏtgdfi:

- Đjokvàafnto côjhbzng cóywko phảaagbi do ngưggceơovshi hạiwjn đlitppopnc hạiwjni chếzqsnt khôjhbzng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.