Phong Lưu Tam Quốc

Chương 81 : Đào Khiêm qua đời

    trước sau   
Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng thấklesy Trưqbrbơpvllng Lãonkvng chưqbrba lêxhfan tiếlticng thìodbcpjsoc quan bêxhfan dưqbrbgaeli đuumcãonkv rốopjvi loạrakgn, tứwnhkc giậzuryn quápjsot:

- Yêxhfan lặsoyhng!!!

Sau đuumcóxroaonkv lấklesy ra mộojilt cuốopjvn giấklesy, âclgum hiểrdiim cưqbrbjefei nóxroai:

- Đhfunâclguy làhhwv di thưqbrb củpjsoa phụbdyu thâclgun ta, đuumcsoyhc biệcflxt lậzuryp tạrakgi hạrakghhwvm Từojil Châclguu Mụbdyuc. Hôyxbzm nay ta phảpjsoi bắeziut hung thủpjsopjsoo thùyxbz cho phụbdyu thâclgun!

Tiếlticp theo mặsoyht gãonkv trầpknbm xuốopjvng, chỉsoyhhhwvo đuumcápjsom Trưqbrbơpvllng Lãonkvng, rốopjvng to:

- Cápjsoc binh sĩjefe, bắeziut đuumcápjsom phảpjson tặsoyhc Trưqbrbơpvllng Lãonkvng cho ta!


Trưqbrbơpvllng Lãonkvng lêxhfan tiếlticng quápjsot to:

- Khoan đuumcãonkv!

ynskc nàhhwvy mặsoyht hắeziun lạrakgnh nhưqbrbtdpnng, toápjsot ra khíubfn thếltic nhiếlticp ngưqbrbjefei. Coi nhưqbrbhhwv đuumcápjsom võhsdyqbrbgaelng Trưqbrbơpvllng Liêxhfau, Triệcflxu Vâclgun võhsdyyxbzng siêxhfau tuyệcflxt cũhqbtng thấklesy tâclgum lạrakgnh. Đhfunklesy cũhqbtng làhhwv lầpknbn đuumcpknbu tiêxhfan bọgixgn họgixg trôyxbzng thấklesy hắeziun khíubfn thếltic nhiếlticp ngưqbrbjefei nhưqbrb vậzuryy.

Binh sĩjefe bịnqxf Trưqbrbơpvllng Lãonkvng quápjsot. Ai cũhqbtng bịnqxf hắeziun trấklesn ápjsop, lạrakgi thêxhfam biếltict hắeziun chíubfnnh làhhwv Trưqbrbơpvllng Lãonkvng ngàhhwvy hôyxbzm trưqbrbgaelc đuumcápjsonh bạrakgi Tàhhwvo quâclgun, bịnqxf uy danh củpjsoa hắeziun chấklesp nhiếlticp, đuumcaztyu cùyxbzng khựclgung lạrakgi.

Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng mặsoyht biếlticn xanh méhsdyt, khôyxbzng ngờjefe Trưqbrbơpvllng Lãonkvng cóxroa uy vọgixgng đuumcếlticn thếltic, mộojilt câclguu nóxroai đuumcãonkv chấklesn đuumcojilng cápjsoc binh sĩjefe, gãonkv hậzuryn đuumcếlticn nghiếlticn rătdpnng.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng đuumcôyxbzi mắeziut nhưqbrbqbrbzuryi dao nhìodbcn chằajaym chằajaym Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng, thấklesy gãonkv lo âclguu khôyxbzng dápjsom ngẩqnqeng đuumcpknbu, bỗtyznng cưqbrbjefei dàhhwvi nóxroai:

- Tốopjvt lắezium, Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng, Trưqbrbơpvllng Lãonkvng ta mộojilt khôyxbzng vìodbc danh, hai khôyxbzng vìodbc quyềaztyn, mộojilt mìodbcnh bápjsoo quốopjvc, vìodbc cứwnhku dâclgun chúynskng Từojil Châclguu lĩjefenh binh quyếltict tửaqyk chiếlticn đuumcklesu nơpvlli tiềaztyn tuyếlticn, ătdpnn khôyxbzng kéhsdyn chọgixgn, ngủpjso khôyxbzng nằajaym sàhhwvng. Muốopjvn làhhwvpjsoi gìodbc? Chíubfnnh làhhwvodbc muốopjvn bápjsoo âclgun tri ngộojil củpjsoa Đhfunàhhwvo đuumcrakgi nhâclgun. Tấklesm lòwzreng ta ngay thẳzrhbng rõhsdyhhwvng, màhhwv ngưqbrbơpvlli giápjso họgixga cho ta, làhhwvxroa ýbgfhodbc?

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng lớgaeln tiếlticng chấklest vấklesn lờjefei sôyxbzi sụbdyuc nhiệcflxt huyếltict, khiếlticn ai nghe cũhqbtng rung đuumcojilng. Họgixg nhớgael tớgaeli lúynskc ba mưqbrbơpvlli vạrakgn đuumcrakgi quâclgun Tàhhwvo Thápjsoo giếltict đuumcếlticn thìodbc đuumcápjsom quan sợqnqe vỡzury mấklest, chỉsoyhodbcnh Trưqbrbơpvllng Lãonkvng bưqbrbgaelc ra, ra sứwnhkc chiếlticn đuumcklesu, mớgaeli bảpjsoo vệcflx Từojil Châclguu yêxhfan bìodbcnh. Bỗtyznng chốopjvc cửaqyka đuumcrakgi đuumcưqbrbjefeng yêxhfan tĩjefenh đuumcếlticn nghe tiếlticng lápjso rụbdyung, cápjsoc quan vẻtdpn mặsoyht suy tưqbrb.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng khôyxbzng đuumcqnqei mọgixgi ngưqbrbjefei ngẫzrhbm nghĩjefe, chỉsoyhhhwvo Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng, tứwnhkc giậzuryn nóxroai:

- Đhfunàhhwvo côyxbzng đuumcopjvi đuumcãonkvi ta âclgun cao nhưqbrbynski, hếltict mựclguc hậzuryu ápjsoi, Lãonkvng đuumcếlticn Từojil Châclguu liềaztyn đuumcsoyhc biệcflxt đuumcazty bạrakgt, kẻtdpnjefeodbc ngưqbrbjefei cóxroa thểrdiiodbcm chếltict. Ta vốopjvn đuumcnqxfnh hếltict sứwnhkc nâclgung đuumczury hậzuryu nhâclgun Đhfunàhhwvo côyxbzng trong loạrakgn thếlticodbcm mảpjsonh đuumcklest làhhwvnh. Nhưqbrbng Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng ngưqbrbơpvlli tựclgu hỏvflki lòwzreng đuumci, lòwzreng ngưqbrbơpvlli làhhwv đuumcen hay làhhwvm bằajayng sắeziut? Sao lạrakgi hãonkvm hạrakgi ta nhưqbrb vậzuryy?

Lầpknbn nàhhwvy cảpjso Quápjsoch Gia, Trìodbcnh Dụbdyuc cũhqbtng trợqnqen mắeziut hápjso hốopjvc mồjrwzm, khôyxbzng ngờjefe sựclgu việcflxc phápjsot triểrdiin đuumcếlticn nưqbrbgaelc nàhhwvy. Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng rõhsdyhhwvng làhhwv muốopjvn soápjson vịnqxf. Vàhhwvo lúynskc mẫzrhbn cảpjsom nhưqbrb vậzuryy, Đhfunàhhwvo Khiêxhfam vừojila muốopjvn nhưqbrbjefeng Từojil Châclguu, cùyxbzng Trưqbrbơpvllng Lãonkvng cai quảpjson châclguu mụbdyuc thìodbc đuumcãonkv ngãonkv bệcflxnh chếltict. Trưqbrbơpvllng Lãonkvng mưqbrbqnqen cơpvll hộojili chửaqyki mắeziung tạrakgi Đhfunàhhwvo phủpjso, thứwnhk nhấklest làhhwv muốopjvn vạrakgch trầpknbn âclgum mưqbrbu quỷzrhb kếltic củpjsoa Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng, thứwnhk hai làhhwv muốopjvn ởcflx trong lòwzreng mọgixgi ngưqbrbjefei xâclguy dựclgung hìodbcnh tưqbrbqnqeng chíubfnnh trựclguc, trung nghĩjefea, dápjsom đuumcopjvi đuumcpknbu vớgaeli tàhhwv ápjsoc. Cùyxbzng lúynskc đuumcóxroa đuumcem vấklesn đuumcazty tranh đuumcoạrakgt Từojil Châclguu bàhhwvy ra trưqbrbgaelc mặsoyht mọgixgi ngưqbrbjefei.

Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng bịnqxf Trưqbrbơpvllng Lãonkvng mắeziung đuumcếlticn ngưqbrbjefei run bầpknbn bậzuryt, gầpknbn nhưqbrb sắeziup phápjsot đuumcxhfan.

onkvyxbzng giọgixgng đuumciệcflxu đuumcxhfan cuồjrwzng khàhhwvn giọgixgng rốopjvng:- Ngưqbrbjefei đuumcâclguu, bắeziut phảpjson tặsoyhc nàhhwvy cho ta! Giếltict ngay khôyxbzng cầpknbn hỏvflki!


Đhfunápjsom binh sĩjefe nghe lờjefei Trưqbrbơpvllng Lãonkvng nóxroai đuumcaztyu cảpjsom thấklesy hắeziun tuyệcflxt đuumcopjvi làhhwv thốopjvt lờjefei tậzuryn tâclgum can. Khôyxbzng biếltict tạrakgi sao, cóxroa lẽuumcodbc thấklesy hắeziun tràhhwvn đuumcpknby chíubfnnh khíubfn, họgixgpvlli do dựclgu.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng khôyxbzng đuumcrdiixhfan, ngay khi đuumcápjsom binh sĩjefe khôyxbzng biếltict làhhwvm sao thìodbc từojilng bưqbrbgaelc mộojilt đuumci hưqbrbgaelng Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng. Cápjsoc binh sĩjefe bịnqxf khíubfn thếltic củpjsoa hắeziun trấklesn ápjsop, bấklest giápjsoc trápjsonh đuumcưqbrbjefeng. Mắeziut Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng xẹaject qua tia kinh khủpjsong, nếlticu khôyxbzng phảpjsoi cóxroa đuumcápjsom Tàhhwvo Bápjsoo chốopjvng lưqbrbng thìodbc đuumcãonkv sớgaelm chạrakgy trốopjvi chếltict rồjrwzi.

onkv khôyxbzng ngừojilng phápjsot run, dốopjvc hếltict sứwnhkc héhsdyt to:

- Trưqbrbơpvllng Lãonkvng, ngưqbrbơpvlli đuumcnqxfnh làhhwvm gìodbc!? Ngưqbrbơpvlli đuumcwnhkng lạrakgi đuumcóxroa cho ta!!!

Mắeziut Trưqbrbơpvllng Lãonkvng xẹaject qua tia tràhhwvo phúynskng, biểrdiiu tìodbcnh củpjsoa Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng khôyxbzng bỏvflkxroat chúynskt nàhhwvo rơpvlli vàhhwvo mắeziut hắeziun.

Rốopjvt cuộojilc, hắeziun cápjsoch Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng mưqbrbjefei bưqbrbgaelc thìodbc ngừojilng lạrakgi. Gãonkv nhẹajec nhõhsdym thởcflx phàhhwvo, mặsoyht càhhwvng trắeziung bệcflxch, mồjrwzyxbzi lạrakgnh chảpjsoy ròwzreng ròwzreng.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng lạrakgnh lùyxbzng nhìodbcn chằajaym chằajaym vàhhwvo gãonkv, lạrakgnh lẽuumco nhưqbrbtdpnng nóxroai:

- Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng, ta hỏvflki ngưqbrbơpvlli phưqbrbơpvllng thuốopjvc đuumcóxroaxroa phảpjsoi làhhwvxhfau ngưqbrbjefei viếltict?

Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng khôyxbzng thểrdii kiềaztym chếltic ngưqbrbjefei đuumcojilng run, giọgixgng run rẩqnqey nóxroai:

- Nóxroai nhảpjsom! Đhfunâclguy rõhsdyhhwvng làhhwv tiệcflxn nhâclgun củpjsoa ngưqbrbơpvlli viếltict!

- Ngưqbrbơpvlli nóxroai cápjsoi gìodbc? Nóxroai lạrakgi xem?

Bỗtyznng nhiêxhfan biểrdiiu tìodbcnh củpjsoa Trưqbrbơpvllng Lãonkvng biếlticn giậzuryn dữgael, hai mắeziut nhưqbrb đuumciệcflxn, từojilng chữgael mộojilt gằajayn giọgixgng, nhưqbrbtdpnng tuyếltict khiếlticn ngưqbrbjefei lạrakgnh lẽuumco. Tiếlticp theo xưqbrbơpvllng cốopjvt hắeziun kêxhfau rătdpnng rắeziuc giốopjvng khúynskc nhạrakgc dạrakgo khởcflxi đuumcojilng nóxroang ngưqbrbjefei, nghe vàhhwvo trong tai Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng thậzuryt làhhwv rấklest chóxroai tai.

Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng ngàhhwvn vạrakgn khôyxbzng nêxhfan nóxroai Dưqbrbơpvllng Dung làhhwv tiệcflxn nhâclgun, nếlticu khôyxbzng thìodbc Trưqbrbơpvllng Lãonkvng vốopjvn bởcflxi vìodbconkvhhwv con trai Đhfunàhhwvo Khiêxhfam chỉsoyh đuumcnqxfnh dạrakgy cho mộojilt bàhhwvi họgixgc, bâclguy giờjefe hắeziun đuumcãonkv nổuumci lêxhfan sápjsot khíubfn. Chíubfnnh Trưqbrbơpvllng Liêxhfau, Triệcflxu Vâclgun cũhqbtng cảpjsom giápjsoc rõhsdyhhwvng.Bịnqxf khíubfn thếltic củpjsoa Trưqbrbơpvllng Lãonkvng trấklesn ápjsop, Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng khóxroae môyxbzi nhúynskc nhíubfnch, nhưqbrbng vìodbc e ngạrakgi nêxhfan khôyxbzng dápjsom nóxroai ra.


hhwvo Bápjsoo ởcflx phíubfna sau thấklesy thìodbc vừojila chấklesn kinh vừojila tứwnhkc giậzuryn, khôyxbzng ngờjefe Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng hèjvesn nhápjsot nhưqbrb vậzuryy, khôyxbzng làhhwvm đuumcưqbrbqnqec việcflxc gìodbc. Bìodbcnh thưqbrbjefeng mạrakgnh miệcflxng nhưqbrb phápjsoo nổuumc, nóxroai nătdpnng dõhsdyng dạrakgc lắezium, gặsoyhp việcflxc làhhwv mềaztym nhũhqbtn ra, gãonkv thầpknbm hốopjvi hậzuryn đuumcãonkv nhìodbcn lầpknbm ngưqbrbjefei.

Vừojila lúynskc Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng ápjsonh mắeziut cầpknbu cứwnhku nhìodbcn hưqbrbgaelng Tàhhwvo Bápjsoo, ngưqbrbjefei khôyxbzng ngừojilng run run, cóxroa thểrdii thấklesy gãonkv sợqnqeonkvi đuumcếlticn mứwnhkc nàhhwvo.

Trêxhfan mặsoyht Tàhhwvo Bápjsoo biếlticn cựclguc kỳfvgt khóxroa coi, bấklest đuumceziuc dĩjefe chỉsoyhxroa thểrdii tựclguodbcnh ra mặsoyht, lửaqyka giậzuryn lạrakgi tătdpnng thêxhfam.

hhwvo Bápjsoo trầpknbm giọgixgng quápjsot:

- Cápjsoc ngưqbrbơpvlli khôyxbzng nghe thấklesy Đhfunàhhwvo côyxbzng tửaqykxroai cápjsoi gìodbc sao? Mau bắeziut phảpjson tặsoyhc lạrakgi!

Lờjefei nàhhwvy vừojila ra, dùyxbz ai đuumcaztyu hiểrdiiu vấklesn đuumcazty, Tàhhwvo Bápjsoo đuumcwnhkng bêxhfan Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng bỗtyznng nhiêxhfan hiểrdiiu ra đuumciềaztyu gìodbc. Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng khôyxbzng hềazty e ngạrakgi dápjsom đuumcojilc sápjsot Đhfunàhhwvo Khiêxhfam, lấklesy tíubfnnh cápjsoch nhápjsot nhưqbrb chuộojilt củpjsoa gãonkv tấklest nhiêxhfan khôyxbzng thểrdiihhwvm đuumcưqbrbqnqec, chắeziuc chắeziun làhhwvxroa ngưqbrbjefei sai khiếlticn gãonkv giếltict cha đuumcoạrakgt vịnqxf, cùyxbzng lúynskc đuumcóxroa giápjso họgixga cho mìodbcnh. Ngưqbrbjefei xui khiếlticn nàhhwvy rấklest cóxroa thểrdii chíubfnnh làhhwv đuumcápjsom Tàhhwvo Bápjsoo. Mấklesy ngưqbrbjefei nàhhwvy vốopjvn làhhwv phápjsoi thựclguc lựclguc quâclgun quyềaztyn Từojil Châclguu, từojil khi mìodbcnh đuumcếlticn thìodbc thếltic lựclguc bịnqxf suy yếlticu từojil từojil, tấklest nhiêxhfan nghĩjefe tớgaeli khi mìodbcnh tiếlticp nhậzuryn Từojil Châclguu thìodbc chúynskng khóxroaxroapvlli sốopjvng yêxhfan, cho dùyxbzxroa thìodbchqbtng mấklest quyềaztyn to. Cho nêxhfan chúynskng mớgaeli khôyxbzng cam lòwzreng ra chiêxhfau đuumcojilc nàhhwvy, liềaztyu mạrakgng đuumcápjsonh cuộojilc mộojilt phen.

hhwvo Bápjsoo cóxroa lựclguc ảpjsonh hưqbrbcflxng đuumcopjvi vớgaeli binh sĩjefe lớgaeln hơpvlln Đhfunàhhwvo Thưqbrbơpvllng rấklest nhiềaztyu. Binh sĩjefe khôyxbzng còwzren chầpknbn chờjefeyxbzng hhưqbrbgaelng Trưqbrbơpvllng Lãonkvng, bao vâclguy họgixg, nhưqbrbng khôyxbzng ai dápjsom ra tay trưqbrbgaelc.

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng nhuếlticch khóxroae môyxbzi cưqbrbjefei nhạrakgt, khôyxbzng thèjvesm đuumcrdii ýbgfh, quay đuumcpknbu trầpknbm giọgixgng nóxroai vớgaeli Trưqbrbơpvllng Liêxhfau:

- Vătdpnn Viễodbcn, ta đuumcopjvi xửaqyk vớgaeli ngưqbrbơpvlli nhưqbrb thếltichhwvo?

Trưqbrbơpvllng Liêxhfau tấklest nhiêxhfan hiểrdiiu Trưqbrbơpvllng Lãonkvng lúynskc nàhhwvy hỏvflki câclguu đuumcóxroahhwvxroa ýbgfhodbc, vẻtdpn mặsoyht cảpjsonh giápjsoc nhìodbcn binh sĩjefe, khôyxbzng ngoápjsoi đuumcpknbu lạrakgi nghiêxhfam mặsoyht nóxroai:

- Tưqbrbgaelng quâclgun đuumcopjvi vớgaeli Vătdpnn Viễodbcn rấklest làhhwv hậzuryu ápjsoi, xem nhưqbrb huynh đuumccflx. Tạrakgi hạrakg nguyệcflxn theo tưqbrbgaelng quâclgun xuấklest sinh nhậzuryp tửaqyk, chếltict khôyxbzng hốopjvi tiếlticc!

Trưqbrbơpvllng Lãonkvng gậzuryt đuumcpknbu, vẻtdpn mặsoyht dịnqxfu đuumci nhiềaztyu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.