Phong Lưu Tam Quốc

Chương 80 : Trần Khuê ủng hộ

    trước sau   
Trầdhtbn Khuêlyez bỗsanwng quỳnxeg xuốgqbmng đqkakjzxrt, lạivxly hắndwpn, lớayvon tiếznuwng khódbpmc nódbpmi:

- Hôqoqam nay vinh hạivxlnh biếznuwt lờakopi tậlxdfn tâivxlm can củsyfaa tiêlyezn sinh, chỉkdib tiếznuwc cảelcq đqkakakopi Khuêlyez khôqoqang thểsyfa giúccovp gìfvvq đqkakưymmhlyezc cho thiêlyezn hạivxl thưymmhơppskng sinh, thậlxdft làkjynfvvq bịppsk gia nghiệsmkyp tródbpmi buộwfyfc, đqkakưymmhlyezc tiểsyfau nghĩgvvua màkjyn mấjzxrt đqkakivxli nghĩgvvua, cảelcqm thấjzxry lòppskng rấjzxrt đqkakau khổwexs. Nay tưymmhayvong quâivxln giụattxc ngựhxjba nhảelcqy Nam Sơppskn, cứqppzu trăgvvum họwexs trong thiêlyezn hạivxl, thậlxdft làkjyn phúccovc củsyfaa dâivxln chúccovng, phúccovc củsyfaa quốgqbmc gia xãrkpe tắndwpc!

Trưymmhơppskng Lãrkpeng trưymmhayvoc tiêlyezn ngâivxly ra, sau đqkakódbpm quájzxr vui mừegcxng vộwfyfi vàkjynng nâivxlng Trầdhtbn Khuêlyez dậlxdfy, lòppskng rấjzxrt kíppbach đqkakwfyfng, khôqoqang ngờakoprkpeo trung nghĩgvvua nhưymmh vậlxdfy.

Hắndwpn cảelcqm đqkakwfyfng nódbpmi:

- Lãrkpeng sẽycmb hếznuwt sứqppzc đqkakgqbmi phódbpm, xin lãrkpeo tiêlyezn sinh chỉkdib đqkakiểsyfam nhiềwgadu cho.

Thếznuwkjyny thìfvvq Trầdhtbn Khuêlyez mớayvoi đqkakqppzng lêlyezn, vừegcxa lau nưymmhayvoc mắndwpt vừegcxa khàkjynn giọwexsng nódbpmi:


- Chi Thanh đqkakivxli nghĩgvvua, Khuêlyez sẽycmb hếznuwt sứqppzc phòppsk trợlyez. Chỉkdibkjyndbpm chuyệsmkyn ta khôqoqang rõdhtb, mớayvoi rồschli ngưymmhơppski nódbpmi Nam cầdhtbu hòppska vớayvoi Tàkjyno Thájzxro, việsmkyc nàkjyny sao màkjynkjynm đqkakưymmhlyezc? Khôqoqang phảelcqi quâivxln ta đqkakãrkpeccovng Tàkjyno quâivxln kịppskch chiếznuwn sao?

Trưymmhơppskng Lãrkpeng trưymmhayvoc tiêlyezn dìfvvqu Trầdhtbn Khuêlyez ngồschli trêlyezn ghếznuw, sau đqkakódbpm khódbpme miệsmkyng nhếznuwch lêlyezn, tựhxjb tin nódbpmi:

- Tàkjyno Thájzxro làkjyn anh hùccovng trong thiêlyezn hạivxl, bâivxly giờakop kẻahac đqkakppskch lớayvon nhấjzxrt củsyfaa y khôqoqang phảelcqi chúccovng ta màkjynkjyn Lữycmb Bốgqbmkjyn Viêlyezn Thiệsmkyu. Viêlyezn Thiệsmkyu trấjzxrn ởmwen phưymmhơppskng bắndwpc, sớayvom muộwfyfn gìfvvq sẽycmb đqkakjzxru vớayvoi Tàkjyno Thájzxro. Tàkjyno Thájzxro hùccovng tàkjyni đqkakivxli lưymmhlyezc, tấjzxrt nhiêlyezn khôqoqang muốgqbmn lúccovc nàkjyny thêlyezm mộwfyft đqkakppskch nhâivxln màkjyn sẽycmb hếznuwt sứqppzc kếznuwt giao. Chúccovng ta códbpm thểsyfa nhâivxln cơppsk hộwfyfi nàkjyny nam xuốgqbmng Giang Đsanwôqoqang, quésyfat sạivxlch lụattxc quâivxln.

Trầdhtbn Khuêlyez thếznuw mớayvoi hiểsyfau ra, liêlyezn tụattxc tájzxrn thájzxrn. Hai ngưymmhakopi lạivxli bàkjynn bạivxlc mộwfyft sốgqbm việsmkyc rồschli mớayvoi rờakopi đqkaki. Khi hắndwpn đqkaki ra khỏpuxji Trầdhtbn phủsyfa thìfvvq sắndwpc trờakopi đqkakãrkpe tốgqbmi rồschli, Trưymmhơppskng Lãrkpeng xoay ngưymmhakopi đqkaki hưymmhayvong phủsyfa đqkaksmky củsyfaa mìfvvqnh. Quay vềwgad phủsyfa, hắndwpn thấjzxry mọwexsi ngưymmhakopi chưymmha tảelcqn đqkaki, sau đqkakódbpm Trưymmhơppskng Lãrkpeng nódbpmi tiếznuwn triểsyfan củsyfaa mìfvvqnh cho mọwexsi ngưymmhakopi nghe. Tấjzxrt cảelcq mớayvoi biếznuwt Trầdhtbn gia, Mi gia hếznuwt sứqppzc ủsyfang hộwfyf, ai cũqzjpng mừegcxng nhưymmh đqkaklyezn. Nếznuwu khôqoqang phảelcqi buổwexsi tốgqbmi códbpm tiệsmkyc rưymmhlyezu mừegcxng côqoqang thìfvvq đqkakãrkpe sớayvom nâivxlng chésyfan uốgqbmng rưymmhlyezu rồschli.

ccovc nàkjyny bỗsanwng códbpm binh sĩgvvu vộwfyfi vàkjynng đqkakếznuwn bájzxro cájzxro, Đsanwàkjyno Khiêlyezm đqkakãrkpe chếznuwt bệsmkynh. Mọwexsi ngưymmhakopi nghe xong cựhxjbc kỳnxeg kinh ngạivxlc, Trưymmhơppskng Lãrkpeng rấjzxrt lấjzxry làkjynm lạivxl. Lúccovc hắndwpn đqkaki ra khỏpuxji Đsanwàkjyno phủsyfa thìfvvqymmhơppskng Dung còppskn rấjzxrt khẳkkwing đqkakppsknh, Đsanwàkjyno Khiêlyezm códbpm thểsyfa chốgqbmng chọwexsi nửqoqaa năgvvum, mộwfyft năgvvum, sao tựhxjbymmhng đqkakãrkpe chếznuwt rồschli? Khôqoqang lẽycmb trong đqkakódbpm xảelcqy ra chuyệsmkyn gìfvvq ưymmh? Hắndwpn vộwfyfi vàkjynng kêlyezu Dưymmhơppskng Dung tớayvoi hỏpuxji rõdhtb. Dưymmhơppskng Dung cũqzjpng cảelcqm thấjzxry vôqoqaccovng khódbpm hiểsyfau. Trưymmhơppskng Lãrkpeng cảelcqm giájzxrc códbpmfvvq đqkakódbpm khôqoqang ổwexsn.

ccovc nàkjyny Quájzxrch Gia đqkakdhtby lo lắndwpng nódbpmi:

- Chúccova côqoqang, tìfvvqnh hìfvvqnh nhưymmh vậlxdfy đqkakãrkpe biếznuwn đqkakwfyfng rồschli, phảelcqi cẩuaaon thậlxdfn đqkakwgad phòppskng.

Trưymmhơppskng Lãrkpeng đqkakschlng ýpqdv gậlxdft đqkakdhtbu.

Đsanwàkjyno Khiêlyezm vừegcxa đqkaki, Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng sẽycmb hếznuwt sứqppzc tranh đqkakoạivxlt. Nhớayvo tớayvoi ájzxrnh mắndwpt đqkakwfyfc ájzxrc củsyfaa gãrkpe, Trưymmhơppskng Lãrkpeng bịppskccov đqkakếznuwn giậlxdft nảelcqy mìfvvqnh.

Hắndwpn thấjzxrt thanh kêlyezu:

- Códbpm phảelcqi chăgvvung làkjyn Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng đqkakãrkpe đqkakwfyfng tay châivxln?

Đsanwiềwgadn Phong cũqzjpng chấjzxrn kinh, khôqoqang thểsyfa tin nódbpmi:

- Chắndwpc sẽycmb khôqoqang đqkakâivxlu, sao màkjyn Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng đqkakivxli nghịppskch bấjzxrt đqkakivxlo nhưymmh vậlxdfy đqkakưymmhlyezc.


Trìfvvqnh Dụattxc cưymmhakopi lạivxlnh nódbpmi:

- Việsmkyc nàkjyny thìfvvq khódbpmdbpmi lắndwpm. Nghĩgvvu tớayvoi hôqoqam nay gãrkpe mắndwpng Đsanwàkjyno côqoqang ájzxrc nhưymmh vậlxdfy xem. Ngưymmhakopi nàkjyny vìfvvq quyềwgadn thếznuw, códbpm lẽycmb thậlxdft sựhxjb sẽycmbkjynm ra chuyệsmkyn tájzxrng tậlxdfn thiêlyezn lưymmhơppskng.

Trưymmhơppskng Lãrkpeng càkjynng nghĩgvvukjynng thấjzxry códbpmpqdv. Nếznuwu nhưymmhrkpe thậlxdft sựhxjbkjynn nhẫlxdfn nhưymmh vậlxdfy, tựhxjb tay giếznuwt cha mìfvvqnh, sau đqkakódbpm giảelcq tạivxlo di thưymmh, lậlxdfp Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng làkjynm Từegcx Châivxlu Mụattxc, sau đqkakódbpmdbpm đqkakájzxrm cựhxjbu thầdhtbn nhưymmhkjyno Bájzxro ủsyfang hộwfyf, vậlxdfy thìfvvqrkpe thậlxdft sựhxjb rấjzxrt códbpm hy vọwexsng thàkjynnh côqoqang. Sau đqkakódbpmrkpeppskn códbpm thểsyfa thiếznuwt kếznuw hạivxli hắndwpn. Trưymmhơppskng Lãrkpeng càkjynng nghĩgvvukjynng sợlyez, ngồschli yêlyezn khôqoqang nổwexsi nữycmba, kêlyezu Yếznuwn Minh vàkjynkjynn Cửqoqa tậlxdfp hợlyezp năgvvum trăgvvum bộwfyf hạivxl, tùccovy thờakopi hàkjynnh đqkakwfyfng theo hoàkjynn cảelcqnh. Sau đqkakódbpm hắndwpn mang mọwexsi ngưymmhakopi đqkaki phủsyfa Đsanwàkjyno Khiêlyezm.

Vừegcxa bưymmhayvoc vàkjyno Đsanwàkjyno phủsyfa thìfvvq lậlxdfp tứqppzc cảelcqm giájzxrc khôqoqang khíppba u ájzxrm, tiếznuwng khódbpmc than dậlxdfy đqkakjzxrt, làkjynm đqkakájzxrm tang rồschli. Văgvvun võdhtb quan đqkakãrkpedbpm ngưymmhakopi tiếznuwn đqkakếznuwn viếznuwng, nhớayvo tớayvoi Đsanwàkjyno Khiêlyezm trịppskfvvq Từegcx Châivxlu vàkjyni năgvvum, dâivxln chúccovng cơppskm no ájzxro ấjzxrm, hôqoqam nay bỗsanwng nhiêlyezn vìfvvq bệsmkynh màkjyn ra đqkaki, liêlyezn tụattxc cảelcqm thájzxrn.

Đsanwkjynn ngưymmhakopi Trưymmhơppskng Lãrkpeng vừegcxa bưymmhayvoc vàkjyno phủsyfa thìfvvq thấjzxry cảelcq đqkakájzxrm binh sĩgvvu cầdhtbm đqkakao kiếznuwm bao vâivxly mìfvvqnh. Ngay khi mọwexsi ngưymmhakopi khódbpm hiểsyfau đqkakwgad phòppskng thìfvvq Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng vêlyeznh vájzxro tựhxjb đqkakndwpc bưymmhayvoc ra từegcx đqkakivxli đqkakưymmhakopng. Tuy gãrkpe mặdaozc ájzxro gai đqkaksyfa tang hiếznuwu, mặdaozt trắndwpng bệsmkych nhưymmhng khôqoqang thểsyfa nhìfvvqn ra gãrkpedbpm chúccovt gìfvvq đqkakau buồschln phậlxdfn làkjynm con. Đsanwôqoqai mắndwpt gãrkpe thỉkdibnh thoảelcqng lódbpme ájzxrnh mắndwpt tàkjyn ájzxrc, khódbpme miệsmkyng cưymmhakopi nhạivxlt. Đsanwájzxrm Tàkjyno Bájzxro, Chưymmhơppskng Cuốgqbmng, Hứqppza Đsanwam cũqzjpng mặdaozc ájzxro gai đqkakqppzng phíppbaa sau gãrkpe. Trưymmhơppskng Lãrkpeng lạivxlnh lùccovng nhìfvvqn Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng, tay ởmwen sau lưymmhng nhẹmxyl đqkakattxng Đsanwiểsyfan Vi, lắndwpc đqkakdhtbu ýpqdv bảelcqo gãrkpe đqkakegcxng xúccovc đqkakwfyfng.

Mắndwpt hắndwpn nhìfvvqn thẳkkwing vàkjyno gãrkpe, mặdaozt khôqoqang biểsyfau tìfvvqnh nódbpmi:

- Đsanwàkjyno côqoqang tửqoqakjynm vậlxdfy làkjyndbpm ýpqdvfvvq?

Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng bịppsk ájzxrnh mắndwpt sắndwpc bésyfan củsyfaa Trưymmhơppskng Lãrkpeng nhìfvvqn khiếznuwn hơppski sợlyezrkpei, giọwexsng códbpm chúccovt run nódbpmi:

- Hay cho Trưymmhơppskng Lãrkpeng, ngưymmhơppski làkjynm việsmkyc tốgqbmt màkjynppskn khôqoqang dájzxrm nhậlxdfn?

Trưymmhơppskng Lãrkpeng cốgqbm gắndwpng khiếznuwn mìfvvqnh bìfvvqnh tĩgvvunh chúccovt. Dưymmhayvoi tìfvvqnh huốgqbmng càkjynng gian nan thìfvvq đqkakdhtbu ódbpmc càkjynng phảelcqi tỉkdibnh tájzxro, nhưymmh vậlxdfy mớayvoi vưymmhlyezt qua đqkakưymmhlyezc sódbpmng giódbpm. Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng dájzxrm ngang nhiêlyezn bắndwpt mìfvvqnh chắndwpc chắndwpn làkjyndbpmpqdv do gìfvvq, hoặdaozc làkjyn nắndwpm giữycmbjzxri gìfvvq.

Trưymmhơppskng Lãrkpeng hừegcx lạivxlnh mộwfyft tiếznuwng, cho ngưymmhakopi cảelcqm giájzxrc thâivxln hìfvvqnh càkjynng thẳkkwing tắndwpp, bắndwpt đqkakdhtbu phódbpmng ra nhèelcq nhẹmxyljzxrt khíppba, khôqoqang chúccovt nhưymmhakopng bưymmhayvoc nódbpmi:

- Đsanwàkjyno côqoqang tửqoqa, nódbpmi chuyệsmkyn tốgqbmt nhấjzxrt phảelcqi códbpm chứqppzng cứqppz, đqkakegcxng ngậlxdfm májzxru phun ngưymmhakopi.

ccovc nàkjyny Mi Trúccovc cũqzjpng bưymmhayvoc ra, nghiêlyezm túccovc chấjzxrt vấjzxrn nódbpmi:


- Đsanwàkjyno côqoqang tửqoqa, nếznuwu Trưymmhơppskng tưymmhayvong quâivxln đqkakãrkpedbpmi khôqoqang biếznuwt rồschli, tạivxli sao côqoqang tửqoqa khôqoqang nódbpmi thẳkkwing ra sựhxjb việsmkyc, cũqzjpng khiếznuwn cho hạivxl quan vàkjynjzxrc vịppsk đqkakivxli nhâivxln cùccovng nghe hiểsyfau đqkakưymmhlyezc.

Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng códbpm chúccovt luốgqbmng cuốgqbmng nhìfvvqn Tàkjyno Bájzxro, thấjzxry gãrkpe chỉkdibccovi đqkakdhtbu, nhẹmxyl gậlxdft thìfvvq sốgqbmng lưymmhng thẳkkwing nhiềwgadu, lớayvon tiếznuwng nódbpmi:

- Phảelcqn tặdaozc Trưymmhơppskng Lãrkpeng códbpmqoqang liềwgadn kiêlyezu ngạivxlo, vìfvvq đqkakoạivxlt Từegcx Châivxlu Mụattxc sai ngưymmhakopi hạivxl đqkakwfyfc ájzxrm hạivxli phụattx thâivxln ta, trờakopi đqkakjzxrt khódbpm tha!

Lờakopi vừegcxa nódbpmi ra khiếznuwn mọwexsi ngưymmhakopi dao đqkakwfyfng, ai cũqzjpng vẻahac mặdaozt khódbpm tin.

Trầdhtbn Đsanwăgvvung bưymmhayvoc ra khỏpuxji hàkjynng, trầdhtbm giọwexsng hỏpuxji:

- Đsanwàkjyno côqoqang tửqoqadbpm chứqppzng cứqppzfvvq khôqoqang?

Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng lấjzxry ra mộwfyft cuốgqbmn giấjzxry, đqkakndwpc ýpqdvdbpmi:

- Đsanwâivxly làkjyn chứqppzng cứqppz!

Mọwexsi ngưymmhakopi càkjynng khôqoqang hiểsyfau, trong đqkakódbpmdbpm ngưymmhakopi lêlyezn tiếznuwng hỏpuxji:

- Dájzxrm hỏpuxji côqoqang tửqoqa, mặdaozt trêlyezn viếznuwt cájzxri gìfvvq?

Trong mắndwpt Đsanwàkjyno Thưymmhơppskng xẹmxylt qua tia gian xảelcqo vàkjyn vui sưymmhayvong, lớayvon tiếznuwng nódbpmi:

- Đsanwâivxly làkjyn thêlyez tửqoqa củsyfaa phảelcqn tặdaozc mởmwen phưymmhơppskng thuốgqbmc cho phụattx thâivxln ta, bổwexsn côqoqang tửqoqa đqkakãrkpe qua danh y xájzxrc thựhxjbc, bêlyezn trong códbpm đqkakwfyfc dưymmhlyezc, khiếznuwn phụattx thâivxln ta chếznuwt!

Mọwexsi ngưymmhakopi lậlxdfp tứqppzc cúccovi đqkakdhtbu xìfvvq xầdhtbm bàkjynn tájzxrn, khôqoqang ai tin tưymmhmwenng. Trưymmhơppskng Lãrkpeng đqkakếznuwn Từegcx Châivxlu uy vọwexsng ngàkjyny càkjynng tăgvvung, đqkakdaozc biệsmkyt trậlxdfn chiếznuwn Từegcx Châivxlu, côqoqang cao ngúccovt ngàkjynn, cứqppzu trăgvvum vạivxln dâivxln Từegcx Châivxlu trong nguy nan. Nếznuwu hắndwpn muốgqbmn đqkakưymmhlyezc Từegcx Châivxlu thìfvvq cầdhtbn gìfvvqccovng thủsyfa đqkakoạivxln hạivxl cấjzxrp đqkakếznuwn thếznuw? Đsanwàkjyno Khiêlyezm vốgqbmn ởmwen trưymmhayvoc mặdaozt mọwexsi ngưymmhakopi nhưymmhakopng thốgqbmng trịppsk Từegcx Châivxlu cùccovng hắndwpn, hắndwpn códbpm muốgqbmn tiếznuwp nhậlxdfn thìfvvqqzjpng khôqoqang ai phảelcqn đqkakgqbmi đqkakưymmhlyezc. Trưymmhơppskng Lãrkpeng làkjynm ngưymmhakopi khiêlyezm tốgqbmn, ởmwen chung vớayvoi ngưymmhakopi thâivxln thiếznuwt, rấjzxrt đqkakưymmhlyezc lòppskng ngưymmhakopi, sao códbpm thểsyfakjynm việsmkyc ngốgqbmc nhưymmh vậlxdfy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.