Phong Lưu Tam Quốc

Chương 79 : Dã tâm quá lớn

    trước sau   
Hắbusln cắbusln môbusli nónmtji:

- Nếjzviu Mi tiểbuslu thưnoyz khôbuslng chêtslx tạxhcxi hạxhcx đzsyvãcsignmtj thêtslx thấewztt thìeejl Chi Thanh rấewztt làbpfv vinh hạxhcxnh.

Mi Trúghvtc vui nhưnoyz mởqcds cờpmbw, cưnoyzpmbwi to nónmtji:

- Nam tửnnlk tam thêtslx tứrmmv thiếjzvip làbpfv chuyệnmtjn cựcsigc kỳmmzueejlnh thưnoyzpmbwng, nhưnoyz vậcpvky thìeejl chúghvtng ta kếjzvit làbpfvm thâqcobn gia rồjzvii.

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng thầfilqm thởqcds ra hơrgrvi dàbpfvi, nổnnlki lêtslxn vui sưnoyzqlrjng. Hôbuslm nay đzsyvúghvtng làbpfv ngưnoyzpmbwi vàbpfvbpfvi đzsyveejlu lấewzty đzsyvưnoyzazckc, hìeejleejl.

Rờpmbwi khỏirgki Mi gia, Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng mớqlrji thởqcds ra mộpmbwt hơrgrvi. Cónmtj bọfilqn họfilqcpvkng hộpmbw thìeejleejlnh làbpfvm việnmtjc dễcpvkbpfvng hơrgrvn nhiềeejlu. Lạxhcxi thêtslxm Mi gia vàbpfv Triệnmtju gia khághvt thâqcobn nhau, Mi Trúghvtc đzsyvãcsig đzsyvjzving ýzkkn vớqlrji Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng làbpfv đzsyvi Triệnmtju Dụqrbbc thửnnlk ýzkkn củcpvka gãcsig thếjzvibpfvo, lúghvtc cầfilqn thiếjzvit sẽokdtbusli kéavczo. Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng trưnoyzqlrjc tiêtslxn kêtslxu Trưnoyzơrgrvng Liêtslxu trởqcds vềeejl, mìeejlnh thìeejl ngựcsiga khôbuslng dừnoyzng vónmtj đzsyvi nhàbpfv họfilq Trầfilqn tìeejlm Trầfilqn Đmiajăzkknng. Bởqcdsi vìeejl tạxhcxi Từnoyz Châqcobu, nhữzlzfng ngưnoyzpmbwi nàbpfvy đzsyveejlu làbpfv đzsyvxhcxi gia tộpmbwc đzsyvbotda phưnoyzơrgrvng, chỉmvme cầfilqn cónmtj thểbusl đzsyvưnoyzazckc nhữzlzfng gia tộpmbwc đzsyvónmtjcpvkng hộpmbw, vấewztn đzsyveejl sau khi tiếjzvip nhậcpvkn Từnoyz Châqcobu sẽokdt lậcpvkp tứrmmvc đzsyvưnoyzazckc giảxkywi quyếjzvit ngay. Hiệnmtjn tạxhcxi hắbusln nắbuslm giữzlzf binh phùskml, binh Đmiajan Dưnoyzơrgrvng Từnoyz Châqcobu cùskmlng hắbusln qua trậcpvkn Tiểbuslu Bághvti, cùskmlng ra sốqrbbng vàbpfvo chếjzvit, binh sĩgizr đzsyvqrbbi vớqlrji chủcpvk soághvti đzsyvãcsignmtjeejlnh cảxkywm vàbpfv ýzkkn nghĩgizra đzsyvqcdsc biệnmtjt. Cónmtj thểbusl khôbuslng đzsyvághvtnh màbpfv thắbuslng đzsyvưnoyzazckc Từnoyz Châqcobu làbpfv tốqrbbt nhấewztt, nếjzviu màbpfv phảxkywi phághvtt đzsyvpmbwng binh biếjzvin thìeejl đzsyvónmtjbpfv hạxhcx hạxhcxghvtch, mấewztt nhiềeejlu hơrgrvn đzsyvưnoyzazckc. Lạxhcxi nónmtji trong quâqcobn Từnoyz Châqcobu sắbuslp xếjzvip khôbuslng íqcobt thâqcobn tíqcobn củcpvka đzsyvághvtm Tàbpfvo Bághvto, nếjzviu làbpfvm khôbuslng tốqrbbt thìeejl cựcsigc kỳmmzu nguy hiểbuslm.


Hắbusln đzsyvếjzvin Trầfilqn gia, khôbuslng ngờpmbw Trầfilqn Đmiajăzkknng khôbuslng cónmtj nhàbpfv, nhưnoyzng Trầfilqn Khuêtslx thìeejl đzsyvang nghỉmvme ngơrgrvi trong nhàbpfv. Dùskml Trầfilqn Khuêtslx đzsyvãcsigrgrvn sághvtu mưnoyzơrgrvi nhưnoyzng nhìeejln vẫjzvin rấewztt minh mẫjzvin, sắbuslc mặqcdst hồjzving hàbpfvo, khôbuslng giàbpfv chúghvtt nàbpfvo. Nghe Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng tớqlrji cửnnlka viếjzving thăzkknm, lãcsigo vộpmbwi vàbpfvng đzsyvi ra nghêtslxnh đzsyvónmtjn, chưnoyza thấewzty mặqcdst ngưnoyzpmbwi đzsyvãcsig nghe tiếjzving cưnoyzpmbwi, thanh âqcobm rấewztt hùskmlng hồjzvin.

- Khághvtch hiếjzvim ghéavcz thăzkknm, thậcpvkt làbpfv khághvtch hiếjzvim ghéavcz thăzkknm. Thậcpvkt khónmtj đzsyvưnoyzazckc Trưnoyzơrgrvng tưnoyzqlrjng quâqcobn quang lâqcobm hàbpfvn xághvt, nhàbpfv cửnnlka biếjzvin rựcsigc rỡfayb hẳfilqn lêtslxn.

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng cưnoyzpmbwi to, đzsyvxhcxp bưnoyzqlrjc tiếjzvin vàbpfvo, túghvtm cághvtnh tay Trầfilqn Khuêtslx, vừnoyza đzsyvi vừnoyza cưnoyzpmbwi nónmtji:

- Trầfilqn tiêtslxn sinh quághvt đzsyveejl cao tạxhcxi hạxhcx rồjzvii. Chi Thanh quay vềeejl Từnoyz Châqcobu vốqrbbn nêtslxn sớqlrjm tiếjzvin đzsyvếjzvin bághvti phỏirgkng, bấewztt đzsyvbuslc dĩgizr bậcpvkn nhiềeejlu việnmtjc luôbusln khôbuslng cónmtj thờpmbwi gian, xin tiêtslxn sinh đzsyvnoyzng làbpfvm nhưnoyz ngưnoyzpmbwi xa lạxhcx.

Trầfilqn Khuêtslx vộpmbwi vàbpfvng từnoyz chốqrbbi, hai ngưnoyzpmbwi khághvtch sághvto mộpmbwt lághvtt, đzsyvazcki vàbpfvo phòaaejng khághvtch, cónmtj thịbotd nữzlzfqcobng tràbpfv, Trầfilqn Khuêtslx vừnoyza nhấewztm nhághvtp vừnoyza cưnoyzpmbwi hỏirgki:

- Hôbuslm nay Chi Thanh đzsyvếjzvin khôbuslng biếjzvit làbpfvnmtj chuyệnmtjn gìeejl quan trọfilqng?

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng thầfilqm hừnoyz lạxhcxnh, lãcsigo hồjzvi ly nhàbpfv ngưnoyzơrgrvi biếjzvit rõghvt ta đzsyvếjzvin vìeejlghvti gìeejl, lạxhcxi còaaejn giảxkywskml sa mưnoyza hỏirgki. Ngoàbpfvi miệnmtjng thìeejlnoyzpmbwi hìeejleejlnmtji:

- Trầfilqn tiêtslxn sinh nónmtji gìeejl vậcpvky, Chi Thanh tớqlrji cửnnlka thăzkknm lãcsigo nhâqcobn gia ngưnoyzpmbwi cũubwjng khôbuslng đzsyvưnoyzazckc sao?

Trầfilqn Khuêtslx nhìeejln thẳfilqng vàbpfvo Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng, đzsyvôbusli mắbuslt giàbpfv nua nhưnoyznmtj ýzkknnoyzpmbwi, nhẹhvba lắbuslc đzsyvfilqu nónmtji:

- Tưnoyzqlrjng quâqcobn đzsyvnoyzng cong cong quấewztn quấewztn nữzlzfa, cónmtj lờpmbwi gìeejl thìeejl cứrmmvnmtji thẳfilqng ra, Khuêtslx rửnnlka tai lắbuslng nghe.Bịbotd Trầfilqn Khuêtslxnmtji vậcpvky, Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng cảxkywm thấewzty bịbotd mấewztt mặqcdst, chỉmvmenmtj thểbusl thu lạxhcxi khuôbusln mặqcdst tưnoyzơrgrvi cưnoyzpmbwi, nghiêtslxm túghvtc nónmtji:

- Trầfilqn tiêtslxn sinh đzsyvrmmvc cao trọfilqng vọfilqng, làbpfvm việnmtjc trầfilqm ổnnlkn, làbpfv danh sĩgizr Từnoyz Châqcobu, khôbuslng biếjzvit xem sựcsig việnmtjc hôbuslm nay nhưnoyz thếjzvibpfvo? Xin lãcsigo tiêtslxn sinh hãcsigy chỉmvme dạxhcxy ta.

Sắbuslc mặqcdst Trầfilqn Khuêtslx chậcpvkm rãcsigi biếjzvin trầfilqm trọfilqng, đzsyvrmmvng dậcpvky đzsyvi qua đzsyvi lạxhcxi trong phòaaejng khághvtch, đzsyvrmmvng trưnoyzqlrjc cửnnlka sổnnlk ngửnnlka đzsyvfilqu nhìeejln trờpmbwi.

csigo trầfilqm tưnoyz nửnnlka ngàbpfvy mớqlrji khôbuslng nhanh khôbuslng chậcpvkm nónmtji:


- Từnoyz Châqcobu giàbpfvu cónmtj, nhiềeejlu dâqcobn chạxhcxy nạxhcxn tìeejlm đzsyvếjzvin, Chi Thanh cónmtj biếjzvit làbpfv tạxhcxi sao khôbuslng?

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng biếjzvit nhìeejln thìeejl Trầfilqn Khuêtslx chỉmvmebpfvqcobng quơrgrv hỏirgki, nhưnoyzng nónmtj quyếjzvit đzsyvbotdnh thághvti đzsyvpmbw củcpvka Trầfilqn gia bọfilqn họfilq đzsyvqrbbi vớqlrji mìeejlnh.

Hắbusln ngẫjzvim nghĩgizr mộpmbwt lúghvtc, cảxkywm thấewzty khôbuslng sai mớqlrji nghiêtslxm túghvtc đzsyvághvtp:

- Theo tạxhcxi hạxhcx thấewzty thìeejl đzsyvfilqu tiêtslxn tuy giặqcdsc Khăzkknn Vàbpfvng làbpfvm loạxhcxn Trung Nguyêtslxn nhưnoyzng Từnoyz Châqcobu đzsyvbotda lýzkkn xa xôbusli, dao đzsyvpmbwng nhỏirgk. Thứrmmv hai cághvtc quâqcobn phiệnmtjt liêtslxn tụqrbbc chiếjzvin tranh, tựcsiga nhưnoyz con ếjzvich trong đzsyvághvty giếjzving đzsyvewztu đzsyvághvt lẫjzvin nhau, khiếjzvin nhâqcobn tâqcobm tághvtch rờpmbwi, dâqcobn chúghvtng ly hưnoyzơrgrvng. Quan trọfilqng nhấewztt làbpfv Đmiajàbpfvo côbuslng trịbotdeejl nhâqcobn nghĩgizra, khoan chíqcobnh yêtslxu dâqcobn, đzsyvem Từnoyz Châqcobu sắbuslp xếjzvip gọfilqn gàbpfvng ngăzkknn nắbuslp, ngũubwj cốqrbbc đzsyvưnoyzazckc mùskmla, ághvto cơrgrvm khôbuslng thiếjzviu.

Trầfilqn Khuêtslxghvtn thághvtn gậcpvkt đzsyvfilqu, nónmtji:

- Khôbuslng sai, Chi Thanh giảxkywi thíqcobch rấewztt đzsyvqcdsc biệnmtjt, khôbuslng ngờpmbw ngưnoyzơrgrvi cónmtj ághvtnh mắbuslt nhưnoyz vậcpvky, đzsyvúghvtng làbpfv ra ngoàbpfvi dựcsig đzsyvghvtn củcpvka ta. Nếjzviu nhưnoyz ngưnoyzơrgrvi nhậcpvkn Từnoyz Châqcobu, ngưnoyzơrgrvi sẽokdt xửnnlkzkkn nhưnoyz thếjzvibpfvo?

Sắbuslc mặqcdst Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng rung đzsyvpmbwng, biếjzvit giâqcoby phúghvtt mấewztu chốqrbbt tớqlrji rồjzvii.

Hắbusln suy nghĩgizr cặqcdsn kẽokdt, cưnoyzơrgrvng quyếjzvit nónmtji:

- Từnoyz Châqcobu ởqcdsrgrvi yếjzviu đzsyvbotda, làbpfv cửnnlka bắbuslc quốqrbbc, cághvti kiềeejlm nam quốqrbbc, trêtslxn chắbusln bắbuslc quâqcobn nam hạxhcx, dưnoyzqlrji cảxkywn nam quâqcobn tiếjzvin bắbuslc, đzsyvâqcoby làbpfv yếjzviu đzsyvbotda chiếjzvin lưnoyzazckc nam bắbuslc, ngưnoyzpmbwi thàbpfvnh bághvt nghiệnmtjp khôbuslng ai khôbuslng muốqrbbn. Nếjzviu nhưnoyz tạxhcxi hạxhcx tiếjzvip nhậcpvkn Từnoyz Châqcobu, sẽokdt nộpmbwi an dâqcobn chúghvtng, ngoạxhcxi bìeejlnh chiếjzvin loạxhcxn!

Biểbuslu tìeejlnh Trầfilqn Khuêtslxrgrvi vui mừnoyzng, nónmtji:

- Tưnoyzqlrjng quâqcobn cónmtj thểbuslnmtji kỹktehbpfvng chúghvtt khôbuslng?

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng đzsyvưnoyzơrgrvng nhiêtslxn biếjzvit tạxhcxi sao Trầfilqn Khuêtslx lộpmbw vẻebmv mặqcdst vui mừnoyzng nhưnoyz vậcpvky. Trầfilqn gia làbpfv đzsyvxhcxi gia tộpmbwc đzsyvbotda phưnoyzơrgrvng Từnoyz Châqcobu, Trầfilqn Khuêtslx trưnoyzqlrjc tiêtslxn phảxkywi quan tâqcobm lợazcki íqcobch củcpvka gia tộpmbwc mìeejlnh đzsyvãcsig. Dùskml sao lãcsigo khôbuslng thểbuslbpfvo đzsyvem mấewzty ngàbpfvn mạxhcxng sốqrbbng gia tộpmbwc cághvtnoyzazckc vớqlrji ngưnoyzơrgrvi. Nay thiêtslxn hạxhcx đzsyvxhcxi loạxhcxn, tựcsigeejlnh giữzlzf thâqcobn mìeejlnh, rấewztt íqcobt ngưnoyzpmbwi thậcpvkt sựcsignmtj thểbuslbpfvm đzsyvưnoyzazckc ưnoyzu quốqrbbc ưnoyzu dâqcobn. Nhưnoyzng trong sághvtch sửnnlk ghi chéavczp, Trầfilqn Khuêtslx xem nhưnoyzbpfv trung tâqcobm ághvti quốqrbbc, tưnoyzơrgrvng đzsyvưnoyzơrgrvng khôbuslng tệnmtj.

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng yêtslxn tâqcobm chúghvtt, tựcsig tin nónmtji:

- Nộpmbwi thìeejlbpfvm dầfilqn từnoyzng bưnoyzqlrjc, sẽokdt khôbuslng vìeejl ta tiếjzvip nhậcpvkn màbpfvnmtj biếjzvin đzsyvnnlki gìeejl, giữzlzfeejlnh ổnnlkn làbpfv nhiệnmtjm vụqrbb quan trọfilqng. Tiếjzvip theo Chi Thanh sẽokdt dốqrbbc hếjzvit sứrmmvc đzsyviềeejlu hòaaeja mâqcobu thuẫjzvin cághvtc đzsyvxhcxi gia tộpmbwc, dùskmlghvtc trưnoyzqlrjc cónmtj thùskml hậcpvkn gìeejl, hy vọfilqng sau khi thàbpfvnh lậcpvkp phủcpvk thàbpfvnh Tâqcobn Châqcobu thìeejlaaeja thuậcpvkn vớqlrji nhau, vìeejl phághvtt triểbusln Từnoyz Châqcobu màbpfvskmlng ra mưnoyzu, cũubwjng sẽokdt bảxkywo vệnmtj lợazcki íqcobch củcpvka cághvtc ngưnoyzpmbwi, tuyệnmtjt đzsyvqrbbi khôbuslng đzsyvbusl ai xâqcobm phạxhcxm. Cụqrbb thểbuslbpfvm sao thìeejlaaejn cầfilqn mọfilqi ngưnoyzpmbwi cùskmlng nhau bàbpfvn bạxhcxc, Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng tuyệnmtjt đzsyvqrbbi sẽokdt khôbuslng chuyêtslxn quyềeejln đzsyvpmbwc đzsyvghvtn. Còaaejn đzsyvqrbbi ngoạxhcxi thìeejl Từnoyz Châqcobu chỉmvmenmtj thểbuslbpfvm yếjzviu đzsyvbotda chiếjzvin lưnoyzazckc, tuyệnmtjt khôbuslng thểbuslbpfvm đzsyvewztt cơrgrv sởqcds đzsyvưnoyzazckc. Đmiajazcki Từnoyz Châqcobu bìeejlnh ổnnlkn, binh tinh lưnoyzơrgrvng đzsyvfilqy thìeejl bắbuslc kếjzvit minh vớqlrji Viêtslxn Thiệnmtju, nam cầfilqu hòaaeja vớqlrji Tàbpfvo Thághvto. Trưnoyzqlrjc thủcpvknoyzơrgrvng Châqcobu, sau lấewzty Giang Đmiajôbuslng, Trưnoyzpmbwng Giang lấewzty đzsyvewztt nam làbpfvm gốqrbbc, vậcpvky thìeejl bắbuslc khốqrbbng chếjzvi Từnoyz Châqcobu, nam cai quảxkywn Dựcsig Châqcobu, tiếjzvin cónmtj thểbusl chiếjzvim Trung Nguyêtslxn, lui cónmtj thểbusl thủcpvk Giang Nam. Đmiajazcki thờpmbwi đzsyviểbuslm chíqcobn muồjzvii rồjzvii sẽokdt tung hoàbpfvnh bốqrbbn biểbusln, quéavczt sạxhcxch thiêtslxn hạxhcx.

Sắbuslc mặqcdst Trầfilqn Khuêtslx biếjzvin đzsyvnnlki, trầfilqm giọfilqng nónmtji:

- Chi Thanh, cónmtj phảxkywi ngưnoyzơrgrvi đzsyvãcsignmtjcsigqcobm quághvt lớqlrjn rồjzvii khôbuslng?

Trưnoyzơrgrvng Lãcsigng biếjzvit lúghvtc nàbpfvy tuyệnmtjt đzsyvqrbbi khôbuslng thểbuslnmtj chúghvtt do dựcsig hay lùskmli bưnoyzqlrjc, còaaejn phảxkywi biểbuslu hiệnmtjn bághvt đzsyvxhcxo hơrgrvn nữzlzfa, khôbuslng lùskmli mộpmbwt chúghvtt nàbpfvo.

Hắbusln mặqcdst đzsyvfilqy chíqcobnh nghĩgizra, hùskmlng hồjzvin nónmtji:

- Loạxhcxn thếjzvi ra anh hùskmlng, tuy Lãcsigng tựcsig nhậcpvkn bấewztt tàbpfvi nhưnoyzng thấewzty dâqcobn chúghvtng trôbusli dạxhcxt khắbuslp nơrgrvi, ba bữzlzfa thiếjzviu thốqrbbn, quầfilqn ághvto khôbuslng đzsyvcpvk che thâqcobn, đzsyvêtslxm khôbuslng nơrgrvi trúghvt ngụqrbb, đzsyvâqcoby làbpfv do quâqcobn phiệnmtjt hỗzkknn chiếjzvin, đzsyvxhcxo tặqcdsc nổnnlki lêtslxn bốqrbbn phíqcoba. Ta sẽokdt dốqrbbc sứrmmvc vùskmlng lêtslxn, cứrmmvu thiêtslxn hạxhcxghvtch tíqcobnh trong nưnoyzqlrjc sôbusli lửnnlka bỏirgkng. Dùskmlnmtj bỏirgkghvti mạxhcxng nàbpfvy thìeejlcsigng cũubwjng khôbuslng tiếjzvic!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.