Phong Lưu Tam Quốc

Chương 453 : Ai thua? (hạ)

    trước sau   
Sắortec mặwzqgt Đwzqgiểqjnjn Vi nhanh chóescfng biếccgvn távfpxi nhợuktvt, dưnffhzodeng nhưnffh lảkssso đrifykssso sắortep ngãbvee.

bvee cốdjzf gắorteng chịlcpju đrifyxatqng, cưnffhzodei khẽqlehescfi:

- Tuy ta thua cuộjvpmc quyếccgvt đrifywwsfu vớwpjoi ngưnffhơssdqi, nhưnffhng ta thàlpssnh côrifyng bávfpxm chặwzqgt ngưnffhơssdqi, khiếccgvn ngưnffhzodei khôrifyng thểqjnjjrlqy bấwwsft lợuktvi cho chúiskla côrifyng, khiếccgvn tưnffhwpjong sĩczof thàlpssnh côrifyng bắortet trọhcqhn thuộjvpmc hạxqfo củckdna ngưnffhơssdqi. Thua mộjvpmt ngưnffhzodei màlpss thắorteng toàlpssn cụwdmxc. Cho nêpwxzn ta vẫbvydn làlpss thắorteng.

Trưnffhơssdqng Lãbveeng nghĩczof bểqjnj đrifyegcpu cũxatqng khôrifyng ngờzode Đwzqgiểqjnjn Vi chỉnffh phúisklt chốdjzfc đrifyãbvee hiểqjnju thấwwsfu, sẽqlehescfi ra lờzodei kinh ngưnffhzodei nhưnffh vậbveey. Nhưnffhng hắorten lo lắorteng vếccgvt thưnffhơssdqng củckdna Đwzqgiểqjnjn Vi, vộjvpmi sai Hắortec Ưvhsgng Vệlacu tiếccgvn lêpwxzn dìmrigu gãbvee, còczofn sai họhcqh đrifyơssdqn giảksssn bao miệlacung vếccgvt thưnffhơssdqng cho gãbvee, đrifyuktvi lávfpxt nữdakga đrifyi tìmrigm thầegcpy thuốdjzfc.

Quảksss nhiêpwxzn Lữdakg Bốdjzf nghe câjrlqu nàlpssy thìmrig mặwzqgt biếccgvn trắorteng bệlacuch, vộjvpmi quay đrifyegcpu nhìmrign bốdjzfn phímriga. Dùbtpulpss Ngụwdmxy Tụwdmxc, hay Tốdjzfng Hiếccgvn, hoặwzqgc Hầegcpu Thàlpssnh đrifyfkwhu chếccgvt thảksssm ngãbvee trong vũxatqng mávfpxu. Hávfpxch Manh, Tàlpsso Tímrignh thìmrig đrifyãbvee bịlcpj bắortet. Mấwwsfy chụwdmxc sávfpxt thủckdn y dựxatqa vàlpsso lấwwsfy từccda Hổwdmxvfpxo đrifylpssn củckdna Tàlpsso Thávfpxo khôrifyng mộjvpmt ai còczofn sốdjzfng. Vệlacuczof thìmrig đrifya sốdjzfxatq đrifyegcpu quỳezja mộjvpmt góescfc, bịlcpj mấwwsfy chụwdmxc thịlcpj vệlacu nghiêpwxzm ngặwzqgt canh chừccdang.

Lữdakg Bốdjzf khôrifyng thểqjnj nhậbveen kếccgvt quảkssslpssy, y khôrifyng tin âjrlqm mưnffhu mộjvpmt lòczofng bàlpssy ra sẽqleh đrifyơssdqn giảksssn bịlcpj phávfpx vỡuktv nhưnffh vậbveey.


Y đrifypwxzn cuồnbning rốdjzfng lêpwxzn:

- Bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn còczofn chưnffha thua!

Lữdakg Bốdjzf bỗbpbgng dùbtpung ávfpxnh mắortet đrifyjvpmc ávfpxc nhìmrign Trưnffhơssdqng Lãbveeng, nóescfi:

- Chỉnffh cầegcpn bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn giếccgvt ngưnffhơssdqi thìmrig đrifylcpja vịlcpj Giang Đwzqgôrifyng làlpss củckdna ta!

Lữdakg Bốdjzf cuồnbning cưnffhzodei, châjrlqn đrifyjvpmng, Phưnffhơssdqng Thiêpwxzn họhcqha kímrigch lạxqfoi bắorten lêpwxzn chỉnffhnffhwpjong Trưnffhơssdqng Lãbveeng

Trưnffhơssdqng Lãbveeng cảksssnh giávfpxc nhìmrign Lữdakg Bốdjzf, hừccda lạxqfonh nóescfi:

- Con thúisklbtpung đrifyưnffhzodeng giãbveey dụwdmxa màlpss thôrifyi. Chỉnffh bằmobjng ngưnffhơssdqi, vĩczofnh viễmrign khôrifyng khảksssfpypng thàlpssnh côrifyng.

Lữdakg Bốdjzf ưnffhuktvn ngựxatqc, giốdjzfng nhưnffhjrlqy gậbveey thẳxqfong tắortep, hiểqjnjn lộjvpm to lớwpjon siêpwxzu phàlpssm.

Y kiêpwxzu ngạxqfoo nóescfi:

- Bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn tung hoàlpssnh sa trưnffhzodeng nhiềfkwhu năfpypm, dưnffhwpjoi Phưnffhơssdqng Thiêpwxzn họhcqha kímrigch khôrifyng biếccgvt nhuộjvpmm mávfpxu bao nhiêpwxzu ngưnffhzodei, chỉnffh biếccgvt thàlpssnh côrifyng làlpss phảksssi đrifyxqfop trêpwxzn xávfpxc ngưnffhzodei khávfpxc màlpss đrifyi. Thiêpwxzn hạxqfo khôrifyng cóescf ngưnffhzodei nàlpsso vĩczofnh viễmrign thàlpssnh côrifyng, cũxatqng khôrifyng cóescf kẻktakczofnh viễmrign thấwwsft bạxqfoi.

Trưnffhơssdqng Lãbveeng nhìmrign thẳxqfong Lữdakg Bốdjzf, nóescfi:

- Ngưnffhơssdqi làlpss mộjvpmt tưnffhwpjong quâjrlqn rấwwsft tốdjzft, nhưnffhng thếccgv thi sao chứoler? Bởnjiii vìmrig ngưnffhơssdqi khôrifyng phảksssi ngưnffhzodei lãbveenh đrifyxqfoo tốdjzft. Nếccgvu ngưnffhơssdqi ngoan ngoãbveen làlpssm việlacuc cho ta, bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn tin tưnffhnjiing ngưnffhơssdqi cóescf thểqjnj rong ruổwdmxi sa trưnffhzodeng, chiếccgvn đrifywwsfu khôrifyng bịlcpj cảksssn trởnjii. Nhưnffhng nếccgvu ngưnffhơssdqi muốdjzfn phảksssn bộjvpmi ta, tìmrignh trạxqfong hôrifym nay chímrignh làlpss kếccgvt cuộjvpmc củckdna ngưnffhơssdqi.

Lữdakg Bốdjzfssdqi vàlpsso khốdjzfn cảksssnh nhưnffhng khôrifyng sợuktvbveei, vẫbvydn vôrifybtpung kiêpwxzu ngạxqfoo.


Y rấwwsft khímrig phávfpxch nóescfi:

- Thâjrlqn làlpssm đrifyàlpssn ôrifyng cóescf chímrig khímrig, thàlpss sảksssng khoávfpxi đrifyi chếccgvt cũxatqng khôrifyng nguyệlacun sốdjzfng hèwdmxn! Cùbtpung lắortem thìmrignffhzodei távfpxm năfpypm sau vẫbvydn làlpss hảkssso hávfpxn! Còczofn ngàlpssy thávfpxng ăfpypn nhờzodenjii đrifybveeu thìmrig bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn chịlcpju đrifyckdn rồnbnii!

Trưnffhơssdqng Lãbveeng thởnjiilpssi mộjvpmt hơssdqi, nóescfi:

- Lữdakg Bốdjzf, kếccgvt quảksssrifym nay làlpss tựxatq ngưnffhơssdqi tạxqfoo thàlpssnh. Ngưnffhơssdqi muốdjzfn tiếccgvp tụwdmxc giãbveey dụwdmxa hay tựxatqmrignh kếccgvt thúisklc, tựxatq chọhcqhn đrifyi. Dùbtpu sao kếccgvt quảksss cuốdjzfi cùbtpung vẫbvydn giốdjzfng nhau.

Lữdakg Bốdjzf ngạxqfoo nghễmrigescfi:

- Tớwpjoi đrifyi, cho dùbtpu chếccgvt, bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn phảksssi chếccgvt oanh oanh liệlacut liệlacut!

Trưnffhơssdqng Lãbveeng nhìmrign Lữdakg Bốdjzf lầegcpn cuốdjzfi, ávfpxnh mắortet ra hiệlacuu vớwpjoi Hàlpssn Cửvefx Tửvefx. Mấwwsfy chụwdmxc Hắortec Ưvhsgng Vệlacu sau lưnffhng Trưnffhơssdqng Lãbveeng lậbveep tứolerc lấwwsfy ra liêpwxzn nỗbpbg đrifyoảksssn tiễmrign bìmrignh thưnffhzodeng khôrifyng sửvefx dụwdmxng.

Sắortec mặwzqgt Lữdakg Bốdjzf rốdjzft cuộjvpmc biếccgvn đrifywdmxi. Uy lựxatqc thứolerlpssy trưnffhwpjoc kia y từccdang gặwzqgp rồnbnii. Mộjvpmt mũxatqi têpwxzn liêpwxzn phávfpxt, tốdjzfc đrifyjvpm nhưnffh tia chớwpjop, thêpwxzm vàlpsso mấwwsfy chụwdmxc châjrlqm đrifynbning đrifyen nhávfpxnh cùbtpung bắorten vềfkwhnffhwpjong y, sợuktvlpss lầegcpn nàlpssy khôrifyng cầegcpn đrifywwsfu đrifyãbvee chếccgvt.

Tuy Lữdakg Bốdjzf biếccgvn sắortec mặwzqgt nhưnffhng khôrifyng đrifyxqfoi biểqjnju y sợuktvbveei, đrifyôrifyi mắortet vẫbvydn tràlpssn ngậbveep kiêpwxzu ngạxqfoo bấwwsft cầegcpn.

Lữdakg Bốdjzf chợuktvt trôrifyng thấwwsfy Quávfpxch Hoàlpssn bịlcpj mấwwsfy thuộjvpmc hạxqfo củckdna Trưnffhơssdqng Lãbveeng bắortet lấwwsfy, bỗbpbgng nổwdmxi giậbveen nóescfi:- Thằmobjng nhãbveei Trưnffhơssdqng Lãbveeng, ngưnffhơssdqi thảksss Hoàlpssn nhi củckdna ta ra!

Trưnffhơssdqng Lãbveeng lạxqfonh lùbtpung liếccgvc Quávfpxch Hoàlpssn, khôrifyng cóescf chúisklt cảksssm tìmrignh nóescfi:

- Đwzqgdjzfi vớwpjoi kẻktak muốdjzfn hạxqfoi ta, trưnffhwpjoc giờzode ta chưnffha từccdang nưnffhơssdqng tay.

Lữdakg Bốdjzf sắortep phávfpxt cuồnbning, đrifyôrifyi mắortet toávfpxt ra giậbveen dữdakg, nóescfi:


- Đwzqgưnffhzodeng đrifyưnffhzodeng làlpss mộjvpmt đrifyxqfoi tưnffhwpjong quâjrlqn vậbveey màlpss bắortet lấwwsfy mộjvpmt ngưnffhzodei đrifyàlpssn bàlpss uy hiếccgvp kẻktak khávfpxc. Trưnffhơssdqng Lãbveeng, ngưnffhơssdqi khiếccgvn ta vôrifybtpung thấwwsft vọhcqhng!

Trưnffhơssdqng Lãbveeng cưnffhzodei khẩytqzy, từccda từccdaescfi:

- Bổwdmxn tưnffhwpjong quâjrlqn cầegcpn uy hiếccgvp ngưnffhơssdqi sao?

Sắortec mặwzqgt Lữdakg Bốdjzf hếccgvt sứolerc khóescf xem, hỏdjzfi:

- Ngưnffhơssdqi muốdjzfn thếccgvlpsso mớwpjoi thảksss Hoàlpssn nhi?

Trưnffhơssdqng Lãbveeng lẩytqzm bẩytqzm:

- Hoàlpssn nhi, gọhcqhi thậbveet thắortem thiếccgvt nhỉnffh.

Hắorten bỗbpbgng lạxqfonh lùbtpung nóescfi:

- Ta cóescf thảkssslpssng hay khôrifyng còczofn chưnffha tớwpjoi phiêpwxzn ngưnffhơssdqi chỉnffh trỏdjzf!

Lữdakg Bốdjzf nghe ra trong giọhcqhng nóescfi củckdna Trưnffhơssdqng Lãbveeng tràlpssn ngậbveep sávfpxt ýjrlq, mặwzqgt dịlcpju đrifyi. Hắorten đrifyau thưnffhơssdqng nhìmrign Quávfpxch Hoàlpssn, so vớwpjoi bộjvpmvfpxng mớwpjoi rồnbnii thiêpwxzn đrifylcpja nam nhâjrlqn hàlpsso hùbtpung thìmrigvfpxch biệlacut mộjvpmt trờzodei mộjvpmt vựxatqc. Quávfpxch Hoàlpssn cũxatqng vẻktak mặwzqgt dịlcpju dàlpssng nhìmrign Lữdakg Bốdjzf, trêpwxzn mặwzqgt làlpss nụwdmxnffhzodei thêpwxznffhơssdqng, giốdjzfng nhưnffh đrifyóescfa hoa đrifypwxzu tàlpssn, khiếccgvn ngưnffhzodei thưnffhơssdqng xóescft.

lpssng hénffh mởnjiirifyi son, thốdjzfng khổwdmxescfi:

- Tưnffhwpjong quâjrlqn, đrifyfkwhu làlpss thiếccgvp thâjrlqn hạxqfoi ngàlpssi.

Lữdakg Bốdjzfczofng nhưnffh đrifyao cắortet nóescfi:


- Làlpssm gìmrigescf!

Lữdakg Bốdjzf im lặwzqgng, bỗbpbgng ngẩytqzng đrifyegcpu lêpwxzn, hơssdqi cầegcpu xin nóescfi:

- Trưnffhơssdqng tưnffhwpjong quâjrlqn, ngưnffhơssdqi trưnffhwpjoc thảkssslpssng đrifyi, muốdjzfn chénffhm muốdjzfn giếccgvt Lữdakg Bốdjzf sẽqleh khôrifyng nhímrigu màlpssy!

Trưnffhơssdqng Lãbveeng khôrifyng thểqjnjnffhnjiing tưnffhuktvng trong lịlcpjch sửvefx loạxqfoi ngưnffhzodei tham sốdjzfng sợuktv chếccgvt sẽqlehescf bộjvpmvfpxng kiêpwxzn cưnffhzodeng nhưnffh vậbveey, còczofn vìmrig mộjvpmt ngưnffhzodei đrifyàlpssn bàlpsslpss cầegcpu xin, thậbveem chímrig khôrifyng thèwdmxm đrifyqjnj ýjrlq mạxqfong củckdna mìmrignh. Tuy Trưnffhơssdqng Lãbveeng biếccgvt Lữdakg Bốdjzflpss mộjvpmt kẻktak si tìmrignh trong thiêpwxzn hạxqfo, nhưnffhng khôrifyng ngờzode sẽqleh si tìmrignh đrifyếccgvn mứolerc nàlpssy. Kỳezja thựxatqc trong lòczofng Trưnffhơssdqng Lãbveeng đrifyãbvee rấwwsft rõlcpjlpssng, Lữdakg Bốdjzf tấwwsft nhiêpwxzn phảksssi chếccgvt nhưnffhng giảksssi quyếccgvt Quávfpxch Hoàlpssn nhưnffh thếccgvlpsso luôrifyn khiếccgvn hắorten nhứolerc đrifyegcpu. Giếccgvt, ngưnffhzodei ta cóescf ơssdqn cứoleru mạxqfong vớwpjoi ngưnffhơssdqi. Khôrifyng giếccgvt, nàlpssng liêpwxzn hợuktvp vớwpjoi Lữdakg Bốdjzf muốdjzfn hạxqfoi mìmrignh. Chuyệlacun nàlpssy thậbveet khiếccgvn hắorten khóescf xửvefx.Lữdakg Bốdjzf van nàlpssi nóescfi:

- Tưnffhwpjong quâjrlqn, Hoàlpssn nhi củckdna làlpss mộjvpmt ngưnffhzodei đrifyàlpssn bàlpss, nàlpssng biếccgvt cávfpxi gìmrig chứoler. Nếccgvu khôrifyng phảksssi Bốdjzf nổwdmxi lêpwxzn ávfpxc ýjrlq thìmrig khôrifyng xảksssy ra việlacuc gìmrig hếccgvt. Cho nêpwxzn cầegcpu xin ngưnffhơssdqi hãbveey giơssdq cao đrifyávfpxnh khẽqleh!

Quávfpxch Hoàlpssn cảksssm đrifyjvpmng nhìmrign Lữdakg Bốdjzf, đrifyôrifyi mắortet thêpwxznffhơssdqng nóescfi:

- Tưnffhwpjong quâjrlqn làlpss ngưnffhzodei đrifyàlpssn ôrifyng đrifyegcpu đrifyzodei trờzodei châjrlqn đrifyxqfop đrifywwsft, huyếccgvt khímrig phưnffhơssdqng cưnffhơssdqng, thàlpss chếccgvt chứoler khôrifyng chịlcpju khuấwwsft nhụwdmxc, sao cóescf thểqjnjmrig thiếccgvp thâjrlqn màlpss thấwwsfp cổwdmxnffh họhcqhng cầegcpu ngưnffhzodei? Đwzqgâjrlqy chẳxqfong phảksssi làlpss sỉnffh nhụwdmxc nhâjrlqn cávfpxch củckdna tưnffhwpjong quâjrlqn sao?

Lữdakg Bốdjzfnffhzodei thảksssm nóescfi:

- Làlpssm mộjvpmt ngưnffhzodei đrifyàlpssn ôrifyng đrifyưnffhzodeng đrifyưnffhzodeng thưnffhwpjoc bảksssy, ngay cảksss ngưnffhzodei đrifyàlpssn bàlpssmrignh yêpwxzu cũxatqng khôrifyng bảkssso vệlacu đrifyưnffhuktvc thìmrigescfi gìmrig đrifyếccgvn tôrifyn nghiêpwxzm? Từccdanffha đrifyưnffhuktvc làlpssm vua thua làlpssm giặwzqgc. Hôrifym nay nếccgvu ta đrifyãbvee thua Trưnffhơssdqng Lãbveeng, vậbveey làlpss thua tấwwsft cảksss. Bốdjzf biếccgvt mìmrignh khóescf trávfpxnh cávfpxi chếccgvt, nhưnffhng nàlpssng thìmrig khávfpxc. Liêpwxzn lụwdmxy mạxqfong sốdjzfng củckdna nàlpssng, khiếccgvn Bốdjzf oanh oanh liệlacut liệlacut chiếccgvn đrifywwsfu sau đrifyóescf ngãbvee xuốdjzfng, chẳxqfong bằmobjng đrifyqjnj Trưnffhơssdqng Lãbveeng bỏdjzf đrifyi ýjrlq muốdjzfn giếccgvt nàlpssng, đrifyqjnj hắorten tha cho nàlpssng con đrifyưnffhzodeng sốdjzfng.

Quávfpxch Hoàlpssn đrifyôrifyi mắortet ưnffhwpjot lệlacu, lầegcpn nàlpssy nàlpssng thậbveet sựxatq cảksssm đrifyjvpmng.

Lữdakg Bốdjzfnffhzodei, rấwwsft cay đrifyorteng. Y nhìmrign Quávfpxch Hoàlpssn thậbveet sâjrlqu lắorteng, trong mắortet tràlpssn đrifyegcpy dịlcpju dàlpssng.

Mọhcqhi ngưnffhzodei chỉnffh biếccgvt Lữdakg Bốdjzf vong âjrlqn bộjvpmi nghĩczofa, kiêpwxzu ngạxqfoo bấwwsft quầegcpn, lạxqfoi khôrifyng ngờzode y sẽqleh thâjrlqm tìmrignh vớwpjoi mộjvpmt ngưnffhzodei phụwdmx nữdakg đrifyếccgvn vậbveey. Trong lòczofng họhcqh kinh ngạxqfoc cũxatqng cảksssm thávfpxn, thếccgv nhâjrlqn tìmrignh làlpssmrig.

Lữdakg Bốdjzf bỏdjzf đrifyi Phưnffhơssdqng Thiêpwxzn họhcqha kímrigch thàlpssnh danh đrifyãbveejrlqu, hai đrifyegcpu gốdjzfi chậbveem rãbveei quỳezja xuốdjzfng. Khoảksssnh khắortec thâjrlqn hìmrignh nặwzqgng nềfkwh đrifybveep xuốdjzfng đrifywwsft, mặwzqgt đrifywwsft nhưnffh rung rinh, tựxatqa tòczofa nhàlpss sậbveep xuốdjzfng. Mộjvpmt đrifyxqfoi chiếccgvn thầegcpn sụwdmxp đrifywdmx, trởnjii thàlpssnh sao băfpypng rơssdqi rụwdmxng.

Trong lòczofng Trưnffhơssdqng Lãbveeng trăfpypm mốdjzfi cảksssm xúisklc ngổwdmxn ngang. Nếccgvu nhưnffh Lữdakg Bốdjzf sắortep chếccgvt còczofn giãbveey dụwdmxa, tuy hắorten vẫbvydn cóescf thểqjnj đrifyávfpxnh ngãbvee y nhưnffhng sẽqleh trảksssi cávfpxi giávfpx thảksssm thiếccgvt. Bâjrlqy giờzode y bóescf tay chịlcpju tróescfi, việlacuc xửvefxjrlq Quávfpxch Hoàlpssn càlpssng biếccgvn rắortec rốdjzfi thêpwxzm. Nhưnffhng mặwzqgc kệlacu sựxatq việlacuc thếccgvlpsso, phảksssi nêpwxzn tróescfi chặwzqgt Lữdakg Bốdjzf, sau đrifyóescf đrifyqjnj binh sĩczof đrifyèwdmx đrifyegcpu y, Trưnffhơssdqng Lãbveeng mớwpjoi nhẹywcj nhõlcpjm thởnjii phàlpsso. Nóescfi thậbveet, Lữdakg Bốdjzf cho ngưnffhzodei ta ávfpxp lựxatqc quávfpx mạxqfonh, cávfpxmrignh khóescf nắortem bắortet cộjvpmng thêpwxzm thúisklmrignh nhiệlacut huyếccgvt, khôrifyng biếccgvt khi nàlpsso thìmrig y bỗbpbgng nhiêpwxzn biếccgvn đrifywdmxi ýjrlq đrifylcpjnh.

Trưnffhơssdqng Lãbveeng thấwwsfy Lữdakg Bốdjzf đrifyãbvee nằmobjm trong vòczofng khốdjzfng chếccgv củckdna mìmrignh, thếccgvlpssy mớwpjoi chuyểqjnjn ávfpxnh mắortet vềfkwhnffhwpjong Quávfpxch Hoàlpssn.

nffhzodeng nhưnffh Quávfpxch Hoàlpssn cảksssm nhậbveen đrifyưnffhuktvc ávfpxnh mắortet sắortec bénffhn củckdna Trưnffhơssdqng Lãbveeng, đrifyâjrlqm ngưnffhzodei khóescf chịlcpju, nàlpssng dũxatqng cảksssm đrifyóescfn đrifyuktv.

Trưnffhơssdqng Lãbveeng đrifyãbvee hoàlpssn toàlpssn thấwwsft vọhcqhng vớwpjoi Quávfpxch Hoàlpssn, ávfpxnh mắortet khôrifyng chúisklt cảksssm tìmrignh nhìmrign nàlpssng. Nếccgvu khôrifyng phảksssi trưnffhwpjoc kia nàlpssng từccdang cứoleru hắorten, Trưnffhơssdqng Lãbveeng sẽqleh khôrifyng thèwdmxm đrifyqjnj ýjrlq tớwpjoi nàlpssng.

Trưnffhơssdqng Lãbveeng im lặwzqgng nửvefxa ngàlpssy mớwpjoi từccda từccdaescfi:

- Nàlpssng nghĩczof ta nêpwxzn xửvefxjrlqlpssng nhưnffh thếccgvlpsso đrifyâjrlqy?

Lữdakg Bốdjzf nghe vậbveey bỗbpbgng kịlcpjch liệlacut giãbveey dụwdmxa. Mấwwsfy Hắortec Ưvhsgng Vệlacu khôrifyng thểqjnj kiềfkwhm chếccgv đrifyưnffhuktvc y, bịlcpj giãbveey ra. May làlpssjrlqy thừccdang tróescfi chặwzqgt y.

Lữdakg Bốdjzfnffht to:

- Trưnffhơssdqng Lãbveeng, chẳxqfong phảksssi ngưnffhơssdqi đrifyãbvee đrifynbning ýjrlq vớwpjoi Lữdakg Bốdjzf rồnbnii sao!?

Trưnffhơssdqng Lãbveeng khôrifyng thèwdmxm đrifyqjnj ýjrlq y, chỉnffh nhìmrign Quávfpxch Hoàlpssn.

czofng đrifyãbvee chếccgvt, đrifyôrifyi mắortet Quávfpxch Hoàlpssn khôrifyng cóescf chúisklt sứolerc sốdjzfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.