Phong Lưu Tam Quốc

Chương 452 : Ai thua? (thượng)

    trước sau   
Mặjcnnt ngoàsauvi mộstsyt sốhbcd thuộstsyc hạkkfd củgqrqa Lữnpng Bốhbcd bắcnknt đpvsnrdpgu phảnbljn côhnnyng nhưucgwng rấqxhgt nhanh bịhbcd cấqxhgm vệwpdk quâwpdkn phảnbljn kíiiwgch, chậkzkym rãiuisi bịhbcd áytbzp chếnblj.

Lữnpng Bốhbcdsauv Đzhuriểkzkyn Vi quyếnbljt đpvsnqxhgu tuy đpvsnjcnnc sắcnknc, nhưucgwng trậkzkyn chiếnbljn củgqrqa Tốhbcdng Hiếnbljn vàsauvsauvn Cửrdpg Tửrdpgnzzhng kháytbz hấqxhgp dẫvgpyn. Tốhbcdng Hiếnbljn làsauv trong tam quốhbcdc sửrdpg thăsulkng làsauvm mộstsyt trong táytbzm thuộstsyc hạkkfd củgqrqa Lữnpng Bốhbcd, bảnbljn thâwpdkn đpvsnãiuiszoumi lêsauvn bảnbljn lĩpgzqnh củgqrqa gãiuis. Chỉfyfx đpvsnáytbzng tiếnbljc gãiuis đpvsnptjbng phảnblji làsauvsauvn Cửrdpg Tửrdpg. Tuy rằpxgmng trong lịhbcdch sửrdpgsauvn Cửrdpg Tửrdpg chỉfyfxsauv mộstsyt tiểkzkyu tưucgwqcqung vôhnny danh, nhưucgwng nhờxkgfsauvo mộstsyt sốhbcd huấqxhgn luyệwpdkn côhnnyng nghệwpdk cao củgqrqa Trưucgwơdtmhng Lãiuisng, gãiuis rấqxhgt nhanh trởevoh thàsauvnh cao thủgqrq nổnzzhi bậkzkyt.

Mớqcqui đpvsnrdpgu Tốhbcdng Hiếnbljn cùobcnng Hàsauvn Cửrdpg Tửrdpgzoumhnnyng cózoum thủgqrq, nhưucgwng rấqxhgt nhanh bịhbcdsauvn ngoàsauvi tiếnbljng rêsauvn rỉfyfxvkltt thảnbljm liêsauvn tụptjbc khiếnbljn tâwpdkm tìhbcdnh rốhbcdi loạkkfdn. Vốhbcdn mắcnknc xíiiwgch quan trọpgzqng nhấqxhgt trong kếnblj hoạkkfdch làsauv phảnblji khốhbcdng chếnblj đpvsnưucgwwbnzc Trưucgwơdtmhng Lãiuisng, mưucgwwbnzn đpvsnózoum áytbzp chếnblj tấqxhgt cảnblj binh sĩpgzqsauv quan viêsauvn, đpvsnkkfdt tớqcqui mụptjbc đpvsníiiwgch. Nhưucgwng bâwpdky giờxkgf Trưucgwơdtmhng Lãiuisng bìhbcdnh yêsauvn vôhnny sựaoct, gãiuis thìhbcd bịhbcd đpvsnhbcdi thủgqrq trưucgwqcquc mắcnknt áytbzp chếnblj. Lạkkfdi thêsauvm Lữnpng Bốhbcdzoum danh xưucgwng làsauv Tiểkzkyu Ôfxvrn Hầrdpgu vôhnnyobcnng dũnzzhng mãiuisnh nhưucgwng vẫvgpyn bịhbcd Đzhuriểkzkyn Vi áytbzp chếnblj gắcnknt gao, trong phúmjjxt chốhbcdc khôhnnyng thểkzkysauvm gìhbcd đpvsnưucgwwbnzc Đzhuriểkzkyn Vi, tìhbcdnh huốhbcdng đpvsnang pháytbzt triểkzkyn theo phưucgwơdtmhng hưucgwqcqung tệwpdk hạkkfdi hơdtmhn. Nhưucgw vậkzkyy chẳsrkhng kháytbzc nàsauvo kếnblj hoạkkfdch củgqrqa chúmjjxng đpvsnãiuis thấqxhgt bạkkfdi. Đzhuriềaibzu nàsauvy khiếnbljn tim Tốhbcdng Hiếnbljn rơdtmhi vàsauvo đpvsnáytbzy vựaoctc, đpvsnqxhgu chíiiwg giảnbljm mạkkfdnh, thêsauvm vàsauvo bảnbljn thâwpdkn gãiuis khôhnnyng bằpxgmng Hàsauvn Cửrdpg Tửrdpg. Cứtvjz thếnblj, trưucgwqcquc đpvsnòhnnyn tấqxhgn côhnnyng dồnjnfn dậkzkyp củgqrqa Hàsauvn Cửrdpg Tửrdpg, Tốhbcdng Hiếnbljn chỉfyfxzoumucgwqcquc chốhbcdng chọpgzqi.

Trưucgwơdtmhng Lãiuisng tậkzkyp trung tấqxhgt cảnblj tinh thầrdpgn vàsauvo cuộstsyc đpvsnhbcdi đpvsnrdpgu đpvsnfyfxnh cao củgqrqa Lữnpng Bốhbcdsauv Đzhuriểkzkyn Vi.

Lữnpng Bốhbcdsauv Đzhuriểkzkyn Vi quấqxhgn quýbjrbt lấqxhgy nhau, mộstsyt bêsauvn muốhbcdn mưucgwwbnzn cáytbzi lợwbnzi binh khíiiwgsauvi kévklto giãiuisn khoảnbljng cáytbzch, cưucgwxkgfng côhnnyng mạkkfdnh đpvsnáytbznh. Mộstsyt phưucgwơdtmhng kháytbzc thìhbcdhbcdm mọpgzqi cáytbzch kévklto gầrdpgn cựaoct ly, pháytbzt uy ưucgwu thếnblj đpvsnáytbznh gầrdpgn thâwpdkn củgqrqa binh khíiiwg ngắcnknn.

Bỗtvjzng nhiêsauvn Lữnpng Bốhbcdmjjxsauvi, hiểkzkyn nhiêsauvn đpvsnãiuis bịhbcd Đzhuriểkzkyn Vi khózoum giảnblji quyếnbljt kíiiwgch đpvsnstsyng lửrdpga giậkzkyn. Phưucgwơdtmhng Thiêsauvn họpgzqa kíiiwgch củgqrqa y khôhnnyng chúmjjxt dấqxhgu hiệwpdku bắcnknn lêsauvn, mang theo tia sáytbzng chózoumi lòhnnya, sáytbzt khíiiwghnnyobcnng cưucgwxkgfng đpvsnkkfdi, phảnbljn chiếnblju bao phủgqrq tấqxhgt cảnblj tửrdpg huyệwpdkt trêsauvn ngưucgwxkgfi Đzhuriểkzkyn Vi. Đzhurstsyng táytbzc củgqrqa y nhưucgwzoumc biểkzkyn châwpdkn trờxkgfi khôhnnyng thểkzky nắcnknm bắcnknt.


Đzhuriểkzkyn Vi chỉfyfx thấqxhgy bốhbcdn phưucgwơdtmhng táytbzm hưucgwqcqung giózoum nổnzzhi mâwpdky phun, đpvsnrdpgy trờxkgfi tàsauvn ảnbljnh, trong phúmjjxt chốhbcdc khôhnnyng thểkzky nhìhbcdn rõnpng vịhbcd tríiiwgsauv tuyếnbljn đpvsnưucgwxkgfng côhnnyng kíiiwgch củgqrqa Phưucgwơdtmhng Thiêsauvn họpgzqa kíiiwgch. Chỉfyfxzoumytbzt khíiiwghnnyobcnng mạkkfdnh mẽqqvzucgwơdtmhng kìhbcdnh phong trózoumi chặjcnnt gãiuis. May làsauv Đzhuriểkzkyn Vi trảnblji qua trăsulkm trậkzkyn, kinh nghiệwpdkm chiếnbljn đpvsnqxhgu cựaoctc kỳoykq phong phúmjjx. Tay siếnbljt chặjcnnt, mắcnknt nhìhbcdn bốhbcdn phưucgwơdtmhng, tai nghe táytbzm hưucgwqcqung, tâwpdkm tĩpgzqnh nhưucgwucgwqcquc, dùobcnng tinh thầrdpgn cảnbljm nhậkzkyn khôhnnyng khíiiwg biếnbljn đpvsnnzzhi, phòhnnyng thủgqrq khôhnnyng lọpgzqt giọpgzqt nưucgwqcquc.

Lữnpng Bốhbcducgwxkgfi lạkkfdnh mộstsyt tiếnbljng, trưucgwxkgfng kíiiwgch trong tay bỗtvjzng vạkkfdch hìhbcdnh tròhnnyn, tàsauvn ảnbljnh trêsauvn trờxkgfi nhưucgw ngàsauvn tiễaoctn cùobcnng bắcnknn, lộstsy ra mũnzzhi nhọpgzqn, lâwpdky tốhbcdc đpvsnstsy mắcnknt thưucgwxkgfng khôhnnyng thểkzky thấqxhgy nhanh chózoumng tấqxhgn côhnnyng cáytbzc đpvsniểkzkym yếnblju trêsauvn ngưucgwxkgfi Đzhuriểkzkyn Vi.

Đzhuriểkzkyn Vi biếnbljt rõnpng trong ngàsauvn vạkkfdn tàsauvn ảnbljnh nàsauvy chỉfyfxzoum mộstsyt cáytbzi làsauv thậkzkyt. Nhưucgwng mỗtvjzi tàsauvn ảnbljnh kíiiwgch ảnbljnh đpvsnaibzu cózoumytbzt khíiiwghnnyobcnng sắcnknc bévkltn, khiếnbljn gãiuis khôhnnyng thểkzky chia rõnpng đpvsnâwpdku mớqcqui làsauvytbzt chiêsauvu châwpdkn chíiiwgnh. Đzhuriểkzkyn Vi híiiwgt sâwpdku mộstsyt hơdtmhi, quyếnbljt đpvsnhbcdnh lấqxhgy bấqxhgt biếnbljn ứtvjzng vạkkfdn biếnbljn.

Lữnpng Bốhbcd bỗtvjzng hévkltt to mộstsyt tiếnbljng:

- Đzhuri chếnbljt đpvsni!!!

Chớqcqup mắcnknt, Phưucgwơdtmhng Thiêsauvn họpgzqa kíiiwgch vạkkfdn vậkzkyt thàsauvnh mộstsyt. Tấqxhgt cảnbljsauvn ảnbljnh bỗtvjzng biếnbljn mấqxhgt hếnbljt, chỉfyfxhnnyn lạkkfdi mộstsyt luồnjnfng sáytbzng trắcnknng, dùobcnng tốhbcdc đpvsnstsy, gózoumc đpvsnstsy khôhnnyng gìhbcdytbznh kịhbcdp từpgzqvklt trêsauvn chévkltm qua.

Trưucgwơdtmhng Lãiuisng bỗtvjzng biếnbljn sắcnknc mặjcnnt, thầrdpgm kêsauvu to: tốhbcdc đpvsnstsy thậkzkyt nhanh, lựaoctc lưucgwwbnzng thậkzkyt báytbz đpvsnkkfdo. Hắcnknn thầrdpgm lo lắcnknng cho Đzhuriểkzkyn Vi.

Đzhuriểkzkyn Vi trong ngàsauvn câwpdkn treo sợwbnzi tózoumc biếnbljt rõnpng lựaoctc lưucgwwbnzng củgqrqa mìhbcdnh khôhnnyng chặjcnnn nổnzzhi sáytbzt chiêsauvu nàsauvy, nhưucgwng gãiuis khôhnnyng muốhbcdn chịhbcdu thua. Gãiuis liềaibzu mạkkfdng khôhnnyng lùobcni màsauv tiếnbljn lêsauvn, lấqxhgy côhnnyng làsauvm thủgqrq. Cổnzzh tay nhẹvmav run, kíiiwgch trong tay tráytbzi bỗtvjzng bay khỏctioi tay. Cùobcnng lúmjjxc đpvsnózoum, thâwpdkn hìhbcdnh to lớqcqun giốhbcdng mècvbco nhanh nhẹvmavn lêsauv châwpdkn tiếnbljn tớqcqui trưucgwqcquc, kíiiwgch trong tay phảnblji tấqxhgn côhnnyng mộstsyt chiêsauvu tia chớqcqup.

zhurinh!*

Lạkkfdi mộstsyt tiếnbljng binh khíiiwg va nhau cựaoctc kỳoykq lớqcqun. Kíiiwgch bay khỏctioi tay tráytbzi mạkkfdnh đpvsnkzkyp vàsauvo thâwpdkn kíiiwgch củgqrqa Phưucgwơdtmhng Thiêsauvn họpgzqa kíiiwgch. Lữnpng Bốhbcd bởevohi vìhbcd bịhbcd tay tráytbzi kíiiwgch ngăsulkn cảnbljn nêsauvn tốhbcdc đpvsnstsy khựaoctng lạkkfdi. Nhưucgwng lựaoctc lưucgwwbnzng mộstsyt kíiiwgch sao cózoum thểkzky so sáytbznh vớqcqui họpgzqa kíiiwgch đpvsnâwpdku? Y chỉfyfxdtmhi ngừpgzqng, tay tráytbzi kíiiwgch lậkzkyp tứtvjzc bịhbcd bắcnknn bay ra, tốhbcdc đpvsnstsy củgqrqa Lữnpng Bốhbcd khôhnnyng giảnbljm, vẫvgpyn làsauv cựaoctc nhanh giếnbljt tớqcqui.

Tuy y chỉfyfxdtmhi khựaoctng lạkkfdi nhưucgwng đpvsnhbcdi vớqcqui Đzhuriểkzkyn Vi thìhbcd đpvsnãiuis đpvsngqrq rồnjnfi. Đzhuriểkzkyn Vi khôhnnyng thểkzky kiềaibzm névkltn đpvsnáytbzy lòhnnyng mừpgzqng nhưucgw đpvsnsauvn, gồnjnfng ngưucgwxkgfi lao thẳsrkhng tớqcqui Lữnpng Bốhbcd. Lúmjjxc nàsauvy Lữnpng Bốhbcd mởevoh rộstsyng trưucgwqcquc mặjcnnt, sơdtmh hởevoh chồnjnfng chấqxhgt, chíiiwgnh làsauv thờxkgfi cơdtmh tốhbcdt nhấqxhgt pháytbz đpvsnhbcdch.

*Bùobcnm bùobcnm!*

Lạkkfdi làsauv tiếnbljng hai ngưucgwxkgfi va chạkkfdm, sau đpvsnózoum đpvsnkkfdi đpvsnưucgwxkgfng quay vềaibzhbcdnh tĩpgzqnh, tĩpgzqnh đpvsnếnbljn cózoum thểkzky nghe thấqxhgy tiếnbljng láytbzdtmhi.


Đzhuriểkzkyn Vi vàsauv Lữnpng Bốhbcd, hai ngưucgwxkgfi đpvsntvjzng thẳsrkhng tạkkfdi đpvsnózoum, giốhbcdng nhưucgw hai pho tưucgwwbnzng chiếnbljn thầrdpgn.

Tiếnbljng thởevoh dốhbcdc khe khẽqqvz, kíiiwgch củgqrqa Đzhuriểkzkyn Vi vưucgwqcqung mộstsyt mảnbljnh vảnblji nhỏctio phấqxhgt phơdtmh theo giózoum, chíiiwgnh làsauv vạkkfdt áytbzo củgqrqa Lữnpng Bốhbcd.

iiwgch củgqrqa Lữnpng Bốhbcdzoum mộstsyt giọpgzqt máytbzu đpvsnctio thắcnknm đpvsnang từpgzq từpgzq nhỏctio giọpgzqt xuốhbcdng.

- Ngưucgwơdtmhi thua.Lữnpng Bốhbcd bỗtvjzng ngửrdpga đpvsnrdpgu cuồnjnfng cưucgwxkgfi, biểkzkyu tìhbcdnh cựaoctc kỳoykq cuồnjnfng ngạkkfdo. Tózoumc rốhbcdi theo tiếnbljng cưucgwxkgfi tung bay.

Trêsauvn mặjcnnt Đzhuriểkzkyn Vi khôhnnyng cózoum chúmjjxt gìhbcd cháytbzn nảnbljn, thảnbljn nhiêsauvn nózoumi:

- Lãiuiso Đzhuriểkzkyn thua.

Đzhuriểkzkyn Vi thua thậkzkyt. Tuy rằpxgmng chọpgzqn cáytbzch đpvsnhbcdi phózoum đpvsnúmjjxng nhưucgwng chêsauvnh lệwpdkch thựaoctc lựaoctc nửrdpga bậkzkyc khôhnnyng thểkzky giúmjjxp gãiuis pháytbz giảnblji sáytbzt chiêsauvu củgqrqa Lữnpng Bốhbcd.

Đzhuriểkzkyn Vi bỗtvjzng thốhbcdt ra câwpdku nózoumi kinh ngưucgwxkgfi:

- Nhưucgwng ta cũnzzhng thắcnknng.

- Cáytbzi gìhbcd?

Lữnpng Bốhbcd ngừpgzqng lạkkfdi tiếnbljng cưucgwxkgfi, dùobcnng áytbznh mắcnknt thôhnny bạkkfdo nhìhbcdn ngựaoctc áytbzo bịhbcdvkltytbzch củgqrqa Đzhuriểkzkyn Vi. Vếnbljt thưucgwơdtmhng dàsauvi nửrdpga tấqxhgc dầrdpgn ứtvjza máytbzu tưucgwơdtmhi.

Y lạkkfdi lầrdpgn nữnpnga cuồnjnfng cưucgwxkgfi nózoumi:

- Ngưucgwơdtmhi nằpxgmm mơdtmh! Muốhbcdn thắcnknng bổnzzhn tưucgwqcqung quâwpdkn, chờxkgf kiếnbljp sau đpvsni!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.