Phong Lưu Tam Quốc

Chương 451 : Tái đấu Lữ Bố (hạ)

    trước sau   
Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng ngẩyxmun ra, ngẩyxmung đpesrcyasu nhìgigdn, quảesyz nhiêhsbqn Châcyasn Mậtkdat đpesrang chỉdfis huy Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt vui quêhsbqn trờvzywi trărrftng. Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng trợzffcn trắqftang mắqftat líhwieu lưhgnsmchvi. Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt trưhgnskfqxc nay chỉdfis trung thàtkdanh vớkfqxi hắqftan, khi nàtkdao thìgigd đpesrếqsjvn lưhgnszffct Châcyasn Mậtkdat nhúmchvng tay vàtkdao chỉdfis huy? Trong lòvsrong hắqftan bỗhgnsng nổqbcpi lêhsbqn cảesyzm giávonic kiệlcdtt sứlghac.

Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng quay đpesrcyasu nhìgigdn Hàtkdan Cửeoeo Tửeoeo, gãbvfm vẻqsjv mặmogqt tràtkdan đpesrcyasy mậtkdap mờvzyw nhìgigdn hắqftan, hiểqhmvn nhiêhsbqn rấgdvwt làtkda hiểqhmvu rõvcyg vềtemq mốvuzui quan hệlcdtcyasy dưhgnsa giữcyasa hai ngưhgnsvzywi. Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng đpesrang muốvuzun nópesri cávonii gìgigd thìgigd bỗhgnsng mộbadft tiếqsjvng hétemqt to bừkzulng tỉdfisnh hắqftan, hópesra ra Đmobsiểqhmvn Vi vàtkda Lữcyas Bốvuzu đpesrãbvfm giao đpesrgdvwu.

Tốvuzung Hiếqsjvn nhâcyasn cơesyz hộbadfi tốvuzut Đmobsiểqhmvn Vi bịrrtk Lữcyas Bốvuzu quấgdvwn lấgdvwy, dẫdetdn nărrftm mưhgnsơesyzi vệlcdtyxmu khávonic xôlcdtng hưhgnskfqxng Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng.

gigdnh hìgigdnh biếqsjvn cărrftng thẳvuzung. Tuy Hàtkdan Cửeoeo Tửeoeo anh dũfnxnng nhưhgnsng hai đpesrgdvwm khópesr đpesrgdvwu lạoomhi bốvuzun tay, hảesyzo hávonin khôlcdtng chốvuzung nổqbcpi nhiềtemqu ngưhgnsvzywi. Mắqftat thấgdvwy Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng sắqftap tham gia vậtkdat lộbadfn thìgigdtkdan Sơesyzn dẫdetdn theo Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt rốvuzut cuộbadfc xôlcdtng tớkfqxi tham gia đpesrávoninh hộbadfi đpesrmlpcng, khiếqsjvn Hàtkdan Cửeoeo Tửeoeo thởoomh ra hơesyzi dàtkdai.

Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng trừkzulng Châcyasn Mậtkdat biểqhmvu tìgigdnh cựqsjvc kỳarfihgnsng phấgdvwn, tiếqsjvp theo trong vòvsrong bảesyzo vệlcdt củexeaa mấgdvwy Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt, chărrftm chúmchv quan sávonit trậtkdan chiếqsjvn Lữcyas, Đmobsiểqhmvn.

pesri khávonich quan thìgigd khôlcdtng gian trong sâcyasn hạoomhn chếqsjv Lữcyas Bốvuzu phávonit huy. Tuy rằeoeong y ởoomh trêhsbqn hay dưhgnskfqxi ngựqsjva đpesrtemqu vôlcdtinqxng kiêhsbqu dũfnxnng, nhưhgnsng khôlcdtng gian chỉdfis to cỡmchvtkdan tay hiểqhmvn nhiêhsbqn khôlcdtng phảesyzi nơesyzi tốvuzut cho y phávonit huy. Ngưhgnszffcc lạoomhi Đmobsiểqhmvn Vi, từkzul khi đpesri theo Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng thưhgnsvzywng cùinqxng Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt huấgdvwn luyệlcdtn. Dùinqx Đmobsiểqhmvn Vi hơesyzi khờvzyw khạoomho nhưhgnsng trờvzywi sinh cópesr trựqsjvc giávonic nhạoomhy bétemqn vớkfqxi võvcyg nghệlcdt, đpesrmogqc biệlcdtt làtkda sau khi cùinqxng Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt huấgdvwn luyệlcdtn, càtkdang cópesr thểqhmv lợzffci dụdfisng bấgdvwt cứlghaesyzi nàtkdao, bấgdvwt cứlgha đpesriềtemqu kiệlcdtn gìgigd chiếqsjvn đpesrgdvwu.


Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech củexeaa Lữcyas Bốvuzu nặmogqng cỡmchv trărrftm câcyasn, tưhgnskfqxng sĩyxmugigdnh thưhgnsvzywng đpesrkzulng nópesri cầcyasm nópesr chiếqsjvn đpesrgdvwu, cópesr cầcyasm nổqbcpi hay khôlcdtng làtkda cảesyz vấgdvwn đpesrtemq. Lữcyas Bốvuzuinqxng binh khíhwie nặmogqng nềtemqtkday chẳvuzung nhữcyasng dùinqxng kíhwiech nhưhgns bay, uy vũfnxntemq giópesrvsron vậtkdan chuyểqhmvn cựqsjvc kỳarfi tựqsjv nhiêhsbqn, cărrftn bảesyzn khôlcdtng thấgdvwy ra y cópesrgigd lao lựqsjvc.

Đmobsiểqhmvn Vi thìgigdtkda song kíhwiech cỡmchv nhỏvzyw. Đmobskzulng nhìgigdn song kíhwiech nhỏvzyw, sứlghac nặmogqng khôlcdtng nhẹlkbh chúmchvt nàtkdao. Nghe trong sâcyasn thỉdfisnh thoảesyzng truyềtemqn đpesrếqsjvn tiếqsjvng *Đmobsinh đpesrinh đpesrang đpesrang* giao nhau làtkdapesr thểqhmv biếqsjvt.

Nhưhgnsng hiểqhmvn nhiêhsbqn lựqsjvc cávoninh tay củexeaa Lữcyas Bốvuzu thắqftang nửeoeoa bậtkdac, Đmobsiểqhmvn Vi khôlcdtng dávonim cùinqxng y cứlghang đpesrvuzui cứlghang.

Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech củexeaa Lữcyas Bốvuzu nhưhgns tia chớkfqxp rạoomhch phávoni khung trờvzywi chỉdfis đpesrqhmv lạoomhi đpesrcyasy trờvzywi tàtkdan ảesyznh vàtkda khôlcdtng khíhwie dao đpesrbadfng. Sávonit khíhwie cựqsjvc kỳarfi sắqftac bétemqn ríhwiet gàtkdao chétemqm hưhgnskfqxng đpesrôlcdti tay Đmobsiểqhmvn Vi.

Thậtkdat khôlcdtng dávonim tưhgnsoomhng tưhgnszffcng kíhwiech loạoomhi to lớkfqxn màtkdapesr thểqhmv vẽrrtk ra đpesrưhgnsvzywng cópesr ưhgnsu mỹeurg nhưhgns vậtkday.

Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng gầcyasn nhưhgns khôlcdtng thểqhmv thấgdvwy rõvcyg quỹeurghwiech vậtkdan hàtkdanh củexeaa Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech vàtkda đpesriểqhmvm rơesyzi côlcdtng kíhwiech, chỉdfispesr thểqhmv cảesyzm thávonin tốvuzuc đpesrbadf củexeaa Lữcyas Bốvuzu thậtkdat làtkda nhanh kinh ngưhgnsvzywi.

Mắqftat Đmobsiểqhmvn Vi sávoning nhưhgns đpesruốvuzuc, gãbvfm gầcyasm lêhsbqn, thâcyasn hìgigdnh vạoomhm vỡmchv cựqsjvc nhanh nhẹlkbhn trong đpesrao quang kiếqsjvm ảesyznh mảesyznh lávoni khôlcdtng díhwienh thâcyasn. Đmobsôlcdti kiếqsjvm kíhwiech nhưhgns mọfijbc con mắqftat, mộbadft chiêhsbqu ‘Ngựqsjva hoang phâcyasn tôlcdtng’ bêhsbqn trávonii chétemqm xétemqo cổqbcp tay Lữcyas Bốvuzu, bêhsbqn phảesyzi đpesrâcyasm vàtkdao trávonin y.

Lữcyas Bốvuzuvonit khíhwiebvfmnh liệlcdtt, vôlcdtinqxng khávonit mávoniu, Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng đpesrlghang bêhsbqn ngoàtkdai màtkdafnxnng cảesyzm nhậtkdan rõvcyg rệlcdtt.

Hiểqhmvn nhiêhsbqn Lữcyas Bốvuzu khôlcdtng đpesrqhmv mắqftat côlcdtng kíhwiech củexeaa Đmobsiểqhmvn Vi, chỉdfis nhẹlkbh rung cổqbcp tay, Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech nặmogqng trărrftm câcyasn khôlcdtng chúmchvt dấgdvwu hiệlcdtu biếqsjvn đpesrqbcpi quỹeurghwiech, biếqsjvn thàtkdanh từkzul trávonii sang phảesyzi chétemqm đpesrếqsjvn. Khôlcdtng cópesr chúmchvt hoa mỹeurg, khôlcdtng cópesr chúmchvt uyểqhmvn chuyểqhmvn, chỉdfis bằeoeong lựqsjvc lưhgnszffcng tuyệlcdtt đpesrvuzui, chỉdfis bằeoeong tốvuzuc đpesrbadf tuyệlcdtt đpesrvuzui. Đmobsbadfng távonic nhìgigdn nhưhgns đpesrơesyzn giảesyzn lạoomhi đpesroomht tớkfqxi hiệlcdtu quảesyz thịrrtk giávonic kinh ngưhgnsvzywi. Kíhwiech củexeaa Lữcyas Bốvuzu nhưhgns thávonii sơesyzn ávonip đpesrdfisnh, dùinqxtkda ai, chỉdfis cầcyasn chạoomhm nhẹlkbhtkdao thìgigd tấgdvwt nhiêhsbqn sẽrrtk tan xưhgnsơesyzng návonit thịrrtkt, khôlcdtng còvsron mảesyznh vụdfisn.

Đmobsiểqhmvn Vi vẫdetdn vữcyasng vàtkdang nhưhgnsmchvi, tựqsjva con thuyềtemqn trong giôlcdtng tốvuzu, lắqftac lưhgns trávonii phảesyzi nhưhgnsng vữcyasng nhưhgns Thávonii Sơesyzn.

Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng kinh ngạoomhc távonin thávonin:

- Quảesyz nhiêhsbqn làtkda cao thủexea quyếqsjvt đpesrgdvwu, bìgigdnh thưhgnsvzywng mộbadft chiêhsbqu nửeoeoa thứlghac ởoomh trong tay họfijb lạoomhi đpesroomht tớkfqxi hiệlcdtu quảesyz khávonic biệlcdtt nhưhgns vậtkday.

Lữcyas Bốvuzu nhưhgns muốvuzun lậtkdap uy, muốvuzun trong thờvzywi gian ngắqftan giảesyzi quyếqsjvt Đmobsiểqhmvn Vi, kíhwiech trong tay nhưhgns giópesrvonip mưhgnsa sa, mộbadft thứlghac liềtemqn mộbadft thứlghac, mộbadft chiêhsbqu nốvuzui tiếqsjvp mộbadft chiêhsbqu, khôlcdtng ngừkzulng chĩyxmua hưhgnskfqxng Đmobsiểqhmvn Vi. Tựqsjva nhưhgnsbvfmnh hổqbcp xuốvuzung númchvi, Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech chíhwienh làtkda vuốvuzut hổqbcp sắqftac bétemqn nhấgdvwt, mang theo uy mãbvfmnh vua muôlcdtn thúmchv. Thếqsjv đpesri cựqsjvc kỳarfi mạoomhnh mẽrrtk, thanh thếqsjvesyzn hôlcdtpesrng gầcyasm, khôlcdtng ngừkzulng lấgdvwn lưhgnskfqxt ưhgnsu thếqsjv củexeaa Đmobsiểqhmvn Vi.


Lấgdvwy dũfnxnng mãbvfmnh nhưhgns Đmobsiểqhmvn Vi màtkda trong phúmchvt chốvuzuc bịrrtk Lữcyas Bốvuzu đpesrhsbqn cuồmlpcng tấgdvwn côlcdtng đpesrávoninh loạoomhn, khôlcdtng cópesr sứlghac phảesyzn kíhwiech.

Nếqsjvu nhưhgnsoomh trêhsbqn ngựqsjva thìgigd sẽrrtktkdagigdnh huốvuzung nhưhgns thếqsjvtkdao đpesrâcyasy? Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng nghĩyxmu tớkfqxi đpesrâcyasy thìgigd trong lòvsrong trừkzulvonin thávonin Lữcyas Bốvuzufnxnng mãbvfmnh ra khôlcdtng còvsron suy nghĩyxmu thứlgha hai.

Đmobsang lúmchvc Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng cho rằeoeong Đmobsiểqhmvn Vi tuyệlcdtt đpesrvuzui létemqp vếqsjv thìgigdbvfm lạoomhi dùinqxng hàtkdanh đpesrbadfng nópesri cho hắqftan biếqsjvt, Đmobsiểqhmvn Vi tuyệlcdtt đpesrvuzui khôlcdtng thua Lữcyas Bốvuzu bao nhiêhsbqu!

Đmobsiểqhmvn Vi trưhgnskfqxc đpesrópesr khôlcdtng chúmchvt dấgdvwu hiệlcdtu, vẫdetdn nhưhgns mặmogqt nưhgnskfqxc tĩyxmunh lặmogqng, ngẫdetdu nhiêhsbqn gợzffcn sópesrng lărrftn tărrftn. Nhưhgnsng khôlcdtng ai ngờvzyw rằeoeong lầcyasn nàtkday Đmobsiểqhmvn Vi sẽrrtk mang đpesrếqsjvn bãbvfmo távonip lớkfqxn nhưhgns vậtkday.

Đmobsiểqhmvn Vi giấgdvwu giếqsjvm khôlcdtng lộbadf mộbadft gópesrc, chẳvuzung nhữcyasng lầcyasn lưhgnszffct hópesra giảesyzi thếqsjvlcdtng củexeaa Lữcyas Bốvuzu, thiếqsjvt kíhwiech nhanh chópesrng hoávonin đpesrqbcpi, mộbadft cávonii chặmogqn Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech đpesriểqhmvm tựqsjva íhwiet sứlghac nhấgdvwt, cávonii kia thìgigd nhưhgns u hồmlpcn tỏvzywa ávoninh sávoning, đpesrâcyasm vàtkdao đpesriểqhmvm yếqsjvu nhấgdvwt củexeaa Lữcyas Bốvuzu.

Lữcyas Bốvuzurrftng thêhsbqm mộbadft bậtkdac nhậtkdan đpesrmlpcng Đmobsiểqhmvn Vi. Ngưhgnsvzywi nàtkday đpesrúmchvng làtkdagigdnh đpesrrrtkch sốvuzu mộbadft trong đpesrvzywi y. Toàtkdan thâcyasn vạoomhm vỡmchvtkda khôlcdtng mấgdvwt nhanh nhẹlkbhn, chiêhsbqu thứlghac mạoomhnh mẽrrtk nặmogqng nềtemq rồmlpci lạoomhi biếqsjvn hópesra đpesra đpesroan. Lữcyas Bốvuzupesr chúmchvt sợzffc, nhưhgnsng y to gan lớkfqxn mậtkdat, thu lạoomhi lòvsrong khinh thưhgnsvzywng, hếqsjvt sứlghac chărrftm chúmchv. Áqsjvnh mắqftat sắqftac bétemqn nhìgigdn trúmchvng quỹeurghwiech vậtkdan hàtkdanh song kíhwiech củexeaa Đmobsiểqhmvn Vi, nhờvzywtkdao ưhgnsu thếqsjv chiềtemqu dàtkdai củexeaa binh khíhwie Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech, bỗhgnsng nhiêhsbqn dùinqxng lựqsjvc, ávoninh sávoning tărrftng vọfijbt mấgdvwy lầcyasn. Áqsjvnh sávoning trắqftang chópesri mắqftat mang theo sứlghac giópesrlcdtinqxng sắqftac bétemqn, chẳvuzung nhữcyasng xẹlkbht qua sávonit chiêhsbqu củexeaa Đmobsiểqhmvn Vi màtkdavsron lấgdvwy tốvuzuc đpesrbadf mắqftat thưhgnsvzywng khópesr thấgdvwy chétemqm hưhgnskfqxng hai vai củexeaa gãbvfm. Tấgdvwn côlcdtng kẻqsjv đpesrrrtkch thìgigd sẽrrtk tựqsjv cứlghau, bao phủexea toàtkdan thâcyasn Đmobsiểqhmvn Vi trong kíhwiech ảesyznh.

Đmobsiểqhmvn Vi đpesrvuzui vớkfqxi đpesròvsron tấgdvwn côlcdtng nhưhgns giópesrvonip mưhgnsa sa củexeaa Lữcyas Bốvuzutkda vữcyasng nhưhgns Thávonii Sơesyzn, vẻqsjv mặmogqt hoàtkdan toàtkdan khôlcdtng sợzffcbvfmi. Bụdfisng hópesrp lạoomhi, châcyasn phảesyzi nhẹlkbh đpesroomhp, ngưhgnsvzywi theo kíhwiech chuyểqhmvn. Thâcyasn hìgigdnh cao to trong đpesrao quang kiếqsjvm ảesyznh cựqsjvc kỳarfi nhanh nhẹlkbhn, khôlcdtng ngừkzulng nétemq trávoninh trong loạoomhn chiêhsbqu.

Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech mỗhgnsi lầcyasn đpesrâcyasm ra quay vềtemq thìgigd sẽrrtk mang theo mávoniu đpesrvzyw, lầcyasn nàtkday sẽrrtk thấgdvwt thủexea sao? Thuộbadfc hạoomh củexeaa Lữcyas Bốvuzu bỗhgnsng nhiêhsbqn nghi ngờvzyw loạoomhi khảesyzrrftng nàtkday.

Nhưhgnsng Lữcyas Bốvuzu vẫdetdn vữcyasng vàtkdang, bởoomhi vìgigd y vôlcdtinqxng tin tưhgnsoomhng chíhwienh mìgigdnh.

Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech giốvuzung nhưhgns rồmlpcng thărrftng thiêhsbqn, ríhwiet gàtkdao nhưhgns sấgdvwm mang theo sávonit khíhwie, nhưhgns tia chớkfqxp lao tớkfqxi trưhgnskfqxc mặmogqt Đmobsiểqhmvn Vi.

Trávoninh cũfnxnng khôlcdtng đpesrưhgnszffcc, Đmobsiểqhmvn Vi lầcyasn đpesrcyasu tiêhsbqn giơesyz song kíhwiech dùinqxng tưhgns thếqsjv cứlghang rắqftan nghêhsbqnh đpesrópesrn thếqsjvlcdtng nàtkday.*Đmobsinh đpesrinh!*

Họfijba kíhwiech vàtkda song kíhwiech va nhau vang thanh âcyasm liêhsbqn miêhsbqn khôlcdtng dứlghat, hỏvzywa hoa bắqftan bốvuzun phíhwiea.

Tấgdvwt cảesyz ngưhgnsvzywi cópesr mặmogqt nghe nhiệlcdtt huyếqsjvt sôlcdti sụdfisc.

Trêhsbqn khuôlcdtn mặmogqt đpesren thui củexeaa Đmobsiểqhmvn Vi nổqbcpi gâcyasn xanh, mắqftat đpesrvzyw nhưhgnsvoniu. Từkzul song kíhwiech truyềtemqn đpesrếqsjvn lựqsjvc xung kíhwiech vôlcdtinqxng cưhgnsvzywng đpesroomhi, khiếqsjvn gãbvfm khôlcdtng thểqhmv khốvuzung chếqsjv song kíhwiech. Cávoninh tay Đmobsiểqhmvn Vi khẽrrtk run, bưhgnskfqxc châcyasn vữcyasng vàtkdang liêhsbqn tiếqsjvp thụdfist lùinqxi. Lựqsjvc cávoninh tay củexeaa gãbvfm nổqbcpi danh mạoomhnh mẽrrtk nhưhgnsng so đpesrgdvwu vớkfqxi Lữcyas Bốvuzu thìgigd vẫdetdn thua nửeoeoa bậtkdac.

Trong lòvsrong Lữcyas Bốvuzufnxnng vôlcdtinqxng kinh hãbvfmi, từkzul Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech truyềtemqn đpesrếqsjvn lựqsjvc lưhgnszffcng cưhgnsvzywng đpesroomhi khiếqsjvn cávoninh tay y vôlcdtinqxng khópesr chịrrtku. Loạoomhi cảesyzm giávonic nàtkday làtkda trưhgnskfqxc kia chưhgnsa từkzulng cópesr. Đmobsiểqhmvn Vi đpesrúmchvng làtkda kẻqsjv đpesrrrtkch mạoomhnh nhấgdvwt từkzul khi y ra đpesrvzywi tớkfqxi nay. Muốvuzun bảesyzo vệlcdt danh xưhgnsng mãbvfmnh tưhgnskfqxng sốvuzu mộbadft thìgigd nhấgdvwt đpesrrrtknh phảesyzi giếqsjvt ngưhgnsvzywi nàtkday! Khuôlcdtn mặmogqt Lữcyas Bốvuzu tràtkdan ngậtkdap sávonit khíhwie, mắqftat bắqftan ra tia sávoning đpesrávoning sợzffc, tiếqsjvn nhanh mộbadft bưhgnskfqxc, họfijba kíhwiech từkzul trêhsbqn trờvzywi giávoning xuốvuzung, mang theo lựqsjvc lưhgnszffcng bổqbcpmchvi đpesrtkdap vỡmchv đpesrávoni.

Đmobsiểqhmvn Vi khôlcdtng haongr khôlcdtng loạoomhn, bưhgnskfqxc châcyasn nhẹlkbh chuyểqhmvn nétemq trávoninh chiêhsbqu tràtkdan đpesrcyasy lựqsjvc lưhgnszffcng mạoomhnh mẽrrtk củexeaa Lữcyas Bốvuzu.

*Binh!*

Họfijba kíhwiech đpesrávoninh xuốvuzung, dưhgnskfqxi châcyasn bốvuzuc khópesri, đpesrgdvwt nứlghat ba thưhgnskfqxc.

Đmobsiểqhmvn Vi chấgdvwn kinh đpesrvuzui phưhgnsơesyzng cưhgnsvzywng đpesroomhi, trong lòvsrong dậtkday sópesrng, chiếqsjvn ýqeqs đpesrhsbqn cuồmlpcng nhanh chópesrng dâcyasng tràtkdao.

Ngưhgnsvzywi nàtkday mạoomhnh mẽrrtk tuyệlcdtt đpesrvuzui vưhgnszffct qua gãbvfm, đpesrávonim ngưhgnsvzywi Hứlghaa Chửeoeo, Thávonii Sửeoeo Từkzul, Triệlcdtu Vâcyasn, nếqsjvu khôlcdtng diệlcdtt trừkzul thìgigd sẽrrtktkda họfijba lớkfqxn cho chúmchva côlcdtng.

Đmobsiểqhmvn Vi gầcyasm mộbadft tiếqsjvng, song kíhwiech lầcyasn nữcyasa lao nhanh tớkfqxi.

Lữcyas Bốvuzu khôlcdtng thua ai, Phưhgnsơesyzng Thiêhsbqn họfijba kíhwiech vung lêhsbqn quay giávonio đpesrâcyasm mộbadft kíhwiech.

Đmobsiểqhmvn Vi vàtkda Lữcyas Bốvuzu đpesrávoninh khíhwie thếqsjv ngấgdvwt trờvzywi, Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng nhìgigdn vôlcdtinqxng chărrftm chúmchv. Bởoomhi vìgigd hai bêhsbqn biếqsjvn chiêhsbqu đpesrqbcpi chiêhsbqu tốvuzuc đpesrbadf quávoni nhanh, hưhgnshgns thựqsjvc thựqsjvc, châcyasn châcyasn giảesyz giảesyz, nêhsbqn tu vi củexeaa Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng nhìgigdn màtkda mắqftat hoa lêhsbqn, tinh thầcyasn hoảesyzng hốvuzut. May làtkda Hắqftac Ưvuwfng Vệlcdt đpesrãbvfm khốvuzung chếqsjv đpesrưhgnszffcc tìgigdnh hìgigdnh, cópesr khôlcdtng íhwiet ngưhgnsvzywi ởoomhhsbqn cạoomhnh bảesyzo vệlcdt hắqftan. Nhữcyasng thâcyasn tíhwien củexeaa Lữcyas Bốvuzu tuy vùinqxng vẫdetdy giãbvfmy chếqsjvt nhưhgnsng khôlcdtng cávonich nàtkdao tớkfqxi gầcyasn ngưhgnsvzywi Trưhgnsơesyzng Lãbvfmng đpesrưhgnszffcc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.