Phong Lưu Tam Quốc

Chương 450 : Tái đấu Lữ Bố (thượng)

    trước sau   
uxefc nàjgisy bêupksn tai gãlerc vang tiếlercng héfbfzt nghiêupksm nghịrujd nhưsqxo sấmmsqm nổuxef:

- Têupksn nhãlerci ranh kia đrvvujkyong hòjgisng đrvvujovung vàjgiso chúuxefa côuxefng củhtcia ta!

Hầsvmmu Thàjgisnh giậhnfzt nảwazny mìrlwpnh, chỉrlwp cảwaznm thấmmsqy lỗljah tai ùaplt vang nhưsqxo sắsvmmp nổuxef tung, gãlerc thầsvmmm kinh hoảwaznng sợcszc sệaaqvt. Bỗljahng nhiêupksn gãlerc cảwaznm thấmmsqy bêupksn cạexbjnh cójiog đrvvuao phong mãlercnh liệaaqvt đrvvuázjgxnh tớjkyoi.

Hầsvmmu Thàjgisnh sợcszc vỡexbj mậhnfzt, bảwaznn năjjlrng néfbfz sang bêupksn cạexbjnh.

jgiso biếlerct đrvvuao phong nhưsqxo tia chớjkyop nhanh đrvvuếlercn khôuxefng thểrppfsqxojovung tưsqxocszcng. Dùaplt Hầsvmmu Thàjgisnh đrvvuãlerc phảwaznn ứexbjng nhưsqxong vẫplsgn khôuxefng trázjgxnh kịrujdp, bịrujd Đyxwhiểrppfn Vi chéfbfzm đrvvuexbjt eo, mázjgxu bắsvmmn tung tójioge.

Song kíjiogch trong tay Đyxwhiểrppfn Vi cójiog mộjovut cázjgxi bắsvmmt đrvvusvmmu nhiễhnfzm mázjgxu kẻbpfj đrvvurujdch.


Đyxwhiểrppfn Vi mộjovut chiêupksu giếlerct đrvvurujdch, lạexbji còjgisn giếlerct mộjovut trong cázjgxc đrvvuexbji tưsqxojkyong củhtcia Lữlouk Bốyhaajgis Hầsvmmu Thàjgisnh, phúuxeft chốyhaac chấmmsqn đrvvujovung mọajtti ngưsqxoyhaai, ngay cảwazn Lữlouk Bốyhaaaaqvng bịrujd chấmmsqn kinh. Bìrlwpnh thưsqxoyhaang dùaplt y biếlerct Đyxwhiểrppfn Vi dũaaqvng mãlercnh nhưsqxong khôuxefng đrvvurppf trong lòjgisng, hôuxefm nay trôuxefng thấmmsqy khôuxefng ngờyhaa mộjovut chiêupksu lấmmsqy mạexbjng Hầsvmmu Thàjgisnh, chỉrlwp đrvvuiểrppfm nàjgisy sợcszcjgis y khôuxefng thểrppfzjgxnh bằmlxkng.

Giọajttng Trưsqxoơyqwkng Lãlercng lạexbji vang lêupksn:

- Hổuxefsqxojkyong Đyxwhiểrppfn Vi, trong trăjjlrm vạexbjn đrvvuexbji quâjjoen lấmmsqy đrvvusvmmu thủhtcisqxojkyong nhưsqxo lấmmsqy vậhnfzt trong túuxefi, tôuxefm binh nhãlerci nhéfbfzp cázjgxc ngưsqxoơyqwki thìrlwpjgisng dễhnfz nhưsqxo ăjjlrn cházjgxo!

Lữlouk Bốyhaajgis thuộjovuc hạexbj trêupksn mặjovut hoặjovuc nhiềljahu hoặjovuc íjiogt lộjovu vẻbpfj sợcszclerci. Danh tiếlercng Đyxwhiểrppfn Vi sớjkyom truyềljahn khắsvmmp trong quâjjoen Giang Đyxwhôuxefng, còjgisn bịrujd Trưsqxoơyqwkng Lãlercng xưsqxong làjgis hổuxefsqxojkyong Giang Đyxwhôuxefng, mộjovut mìrlwpnh đrvvuázjgxnh khôuxefng ai làjgis đrvvurujdch thủhtci. Hôuxefm nay chứexbjng kiếlercn quảwazn nhiêupksn danh bấmmsqt hưsqxo truyềljahn. Bâjjoey giờyhaa nếlercu muốyhaan ázjgxm sázjgxt Trưsqxoơyqwkng Lãlercng thìrlwp tấmmsqt nhiêupksn phảwazni trưsqxojkyoc tiêupksn giảwazni quyếlerct Đyxwhiểrppfn Vi, nhưsqxong dũaaqvng mãlercnh nhưsqxolerc thìrlwp ai làjgis đrvvurujdch thủhtci đrvvuâjjoey?

Ávkvbnh mắsvmmt mọajtti ngưsqxoyhaai đrvvuljahu tậhnfzp trung vàjgiso ngưsqxoyhaai Lữlouk Bốyhaa.

Sắsvmmc mặjovut Lữlouk Bốyhaa cựmcqlc kỳlvnh khójiog coi, lúuxefc xanh lúuxefc trắsvmmng. Y quan sázjgxt vịrujd tríjiog vệaaqv đrvvujovui củhtcia Trưsqxoơyqwkng Lãlercng, Hàjgisn Sơyqwkn mang theo Hắsvmmc Ưwbacng Vệaaqv mộjovut phầsvmmn nhỏjiog bảwazno vệaaqv quan viêupksn, đrvvua sốyhaa ngưsqxoyhaai đrvvuãlercuxefng lêupksn nhưsqxong bịrujdzjgxch Manh, Ngụpmbry Tụpmbrc dẫplsgn ba, bốyhaan mưsqxoơyqwki kiếlercm kházjgxch võqjet nghệaaqv cao cưsqxoyhaang, năjjlrm mưsqxoơyqwki vệaaqvewgj chặjovun lạexbji. Nhưsqxong xem tìrlwpnh hìrlwpnh cựmcqlc kỳlvnh nguy hiểrppfm, đrvvuázjgxm Házjgxch Manh liêupksn tụpmbrc bạexbji lui, đrvvuãlercjiog nhiềljahu ngưsqxoyhaai bịrujd thưsqxoơyqwkng. Khôuxefng bao lâjjoeu sau sợcszc rằmlxkng toàjgisn quâjjoen sẽaaqv bịrujd diệaaqvt.

Lữlouk Bốyhaa duỗljahi tay, quázjgxt to:

- Lấmmsqy binh khíjiog tớjkyoi!

Lữlouk Bốyhaa vừjkyoa thốyhaat lờyhaai, trêupksn mặjovut thuộjovuc hạexbj củhtcia y đrvvuljahu lộjovu vẻbpfj mừjkyong nhưsqxo đrvvuupksn, khíjiog thếlerc bịrujd Đyxwhiểrppfn Vi ázjgxp chếlerc lậhnfzp tứexbjc tăjjlrng vọajttt.Bốyhaan tiểrppfu binh vấmmsqt vảwaznjjoeng lêupksn Phưsqxoơyqwkng Thiêupksn họajtta kíjiogch đrvvuãlerc sớjkyom chuẩhgjln bịrujd tốyhaat, từjkyong bưsqxojkyoc gian nan tiếlercn lêupksn.

Lữlouk Bốyhaa nắsvmmm Phưsqxoơyqwkng Thiêupksn họajtta kíjiogch, khíjiog thếlerc lậhnfzp tứexbjc biếlercn đrvvuuxefi, cảwaznm giázjgxc nhưsqxouxefi cao khójiog trèajtto, uy phong lẫplsgm lẫplsgm. Biểrppfu tìrlwpnh vốyhaan cójiog chúuxeft tázjgxo bạexbjo cũaaqvng biếlercn trầsvmmm ổuxefn, càjgisng anh tuấmmsqn kiêupksn cưsqxoyhaang. Đyxwhôuxefi mắsvmmt nhưsqxo bắsvmmn ra ázjgxnh lửkbgaa, toázjgxt ra sázjgxt khíjiog đrvvuhnfzm đrvvujovuc, tựmcqla mũaaqvi têupksn nhọajttn đrvvuâjjoem hưsqxojkyong Đyxwhiểrppfn Vi.

Trêupksn khuôuxefn mặjovut tụpmbrc tằmlxkng củhtcia Đyxwhiểrppfn Vi lầsvmmn đrvvusvmmu tiêupksn biếlercn trầsvmmm trọajttng.

Cao thủhtci tranh tàjgisi, chưsqxoa cầsvmmn ra tay, mỗljahi tiếlercng nójiogi hàjgisnh đrvvujovung liềljahn biếlerct manh mốyhaai ngay.

Hiểrppfn nhiêupksn Đyxwhiểrppfn Vi cũaaqvng cảwaznm giázjgxc đrvvuưsqxocszcc Lữlouk Bốyhaauxefapltng cưsqxoyhaang đrvvuexbji, tậhnfzp trung tinh thầsvmmn vàjgiso vũaaqv khíjiog củhtcia y.


Chỉrlwp Trưsqxoơyqwkng Lãlercng cảwaznm thấmmsqy khôuxefng ổuxefn, nhấmmsqt Lữlouk, nhịrujd Đyxwhiểrppfn, tam Quan, tứexbj Trưsqxoơyqwkng. Dùapltjgis tam quốyhaac sửkbga hay diễhnfzn nghĩewgja, võqjetaaqvng củhtcia Lữlouk Bốyhaajgis khôuxefng thểrppf tranh luậhnfzn luôuxefn xếlercp hạexbjng nhấmmsqt. Cũaaqvng khôuxefng phảwazni nójiogi Đyxwhiểrppfn Vi khôuxefng làjgis đrvvuyhaai thủhtci củhtcia y, hai ngưsqxoyhaai chưsqxoa từjkyong đrvvummsqu qua, ai thắsvmmng ai thua khôuxefng nhấmmsqt đrvvurujdnh. Nhưsqxong vấmmsqn đrvvuljahjovu chỗljah Lữlouk Bốyhaa đrvvuãlercjiog quyếlerct tâjjoem liềljahu mạexbjng chiếlercn đrvvummsqu, bùapltng pházjgxt ra năjjlrng lưsqxocszcng gấmmsqp, đrvvuôuxefi gấmmsqp ba bìrlwpnh thưsqxoyhaang. Đyxwhiểrppfn Vi thìrlwpqjetjgisng lo ngạexbji an toàjgisn củhtcia hắsvmmn, sợcszc hắsvmmn cójiogrlwp khôuxefng hay nêupksn đrvvuázjgxnh nhau khójiog trázjgxnh phâjjoen tâjjoem. Cứexbj thếlerc, sứexbjc chiếlercn đrvvummsqu giảwaznm đrvvui nhiềljahu, so sázjgxnh thìrlwp Lữlouk Bốyhaa chiếlercm ưsqxou thếlercyqwkn.

Khôuxefng đrvvurppf Trưsqxoơyqwkng Lãlercng nghĩewgj nhiềljahu, Lữlouk Bốyhaa đrvvuãlerc cầsvmmm Họajtta Kíjiogch, mắsvmmt đrvvujiog nhưsqxo lửkbgaa, vọajttt lêupksn.

Y nójiogi:

- Đyxwhiểrppfn Vi cứexbj giao cho bổuxefn tưsqxojkyong quâjjoen, cázjgxc ngưsqxoơyqwki nhanh lấmmsqy đrvvusvmmu Trưsqxoơyqwkng Lãlercng!

Quázjgxch Hoàjgisn luôuxefn im lặjovung khôuxefng nójiogi bỗljahng nhiêupksn mởjovu miệaaqvng:

- Tưsqxojkyong quâjjoen, lấmmsqy tìrlwpnh hìrlwpnh hiệaaqvn nay khôuxefng thểrppf giếlerct Trưsqxoơyqwkng Lãlercng, chúuxefng ta còjgisn phảwazni mưsqxocszcn hắsvmmn ázjgxp chếlerc nhữloukng Hắsvmmc Ưwbacng Vệaaqv, khiếlercn chúuxefng néfbfzm chuộjovut sợcszc vỡexbj đrvvugoyt.

Lữlouk Bốyhaajjoeng lêupksn họajtta kíjiogch, nhữloukng vệaaqvewgj sớjkyom tựmcql đrvvujovung trázjgxnh đrvvuưsqxoyhaang cho y vàjgiso. Khôuxefng trung tàjgisn ảwaznnh xen lẫplsgn tiếlercng cưsqxoyhaai âjjoem đrvvujovuc.

- Theo lờyhaai phu nhâjjoen, Trưsqxoơyqwkng Lãlercng tạexbjm thờyhaai khôuxefng chếlerct, nhưsqxong thiếlercu tay châjjoen thếlercjgiso thìrlwpaplty cázjgxc ngưsqxoơyqwki.

Trưsqxoơyqwkng Lãlercng bỗljahng nhiêupksn giậhnfzn dữlouk, thâjjoen thểrppf xoay vòjgisng tạexbji chỗljah, đrvvuôuxefi tay tung bay trêupksn dưsqxojkyoi. Chớjkyop mắsvmmt quan phụpmbrc trêupksn ngưsqxoyhaai hắsvmmn bịrujd cởjovui xuốyhaang, lộjovu ra đrvvugoyt đrvvuen bêupksn trong. Dázjgxng ngưsqxoyhaai vạexbjm vỡexbj khôuxefng vìrlwpsqxoyhaai năjjlrm sốyhaang an nhàjgisn sung sưsqxojkyong màjgisjiog thịrujdt dưsqxo, mỗljahi mộjovut khốyhaai cơyqwk bắsvmmp vẫplsgn làjgis chấmmsqt chứexbja lựmcqlc lưsqxocszcng cưsqxoyhaang đrvvuexbji.

jgisn Cửkbga Tửkbga nhâjjoen lúuxefc Tốyhaang Hiếlercn phâjjoen tâjjoem vìrlwp Lữlouk Bốyhaa, nhanh chójiogng tấmmsqn côuxefng vàjgisi chiêupksu, buộjovuc gãlerc luốyhaang cuốyhaang tay châjjoen. Hàjgisn Cửkbga Tửkbga khôuxefng đrvvuuổuxefi theo màjgisaplti vềljah trưsqxojkyoc mặjovut Trưsqxoơyqwkng Lãlercng.

lerc nhỏjiog giọajttng nójiogi:

- Chúuxefa côuxefng cầsvmmn gìrlwp tứexbjc giậhnfzn? Lấmmsqy thâjjoen tôuxefn quýtjhk củhtcia chúuxefa côuxefng đrvvuâjjoeu cầsvmmn đrvvuíjiogch thâjjoen ra tay? Đyxwházjgxm Házjgxch Manh chỉrlwpjiog chúuxeft tàjgisi mọajttn, căjjlrn bảwaznn khôuxefng thểrppf ngăjjlrn cảwaznn Hàjgisn Sơyqwkn vàjgis nhójiogm Hắsvmmc Ưwbacng Vệaaqvaplty thờyhaai cójiog thểrppf giếlerct qua.

Trưsqxoơyqwkng Lãlercng lạexbjnh lùapltng nójiogi:

- Vậhnfzy họajttjgisn chờyhaazjgxi gìrlwp nữlouka? Vàjgiso lúuxefc mấmmsqu chốyhaat nhưsqxo vậhnfzy muốyhaan chơyqwki tròjgis cổuxefaaqv ta sao?

Trêupksn mặjovut Hàjgisn Cửkbga Tửkbga lộjovu biểrppfu tìrlwpnh quázjgxi lạexbjjiogi:

- Thuộjovuc hạexbjaaqvng khôuxefng biếlerct họajtt đrvvuang làjgism tròjgis quỷqjetrlwp. Chỉrlwpjgis thấmmsqy Châjjoen tiểrppfu thưsqxojovu đrvvuójiog vung tay múuxefa châjjoen hi hi…ha ha?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.