Phong Lưu Tam Quốc

Chương 449 : Hạ độc (hạ)

    trước sau   
Trưoattơauwlng Lãtmmgng tíjzurnh tớntryi tíjzurnh lui cũoattng khôuhiwng tíjzurnh tớntryi sójokot mộamkyt bưoattntryc nàucmty. Hắqzktn mộamkyt lúrcvhc lơauwlucmt, khôuhiwng đlhwewzvj trong lòamkyng lờnheki củxvfqa Toàucmtn Tôuhiwng, khiếqvian Lữntry Bốntryjokoauwl hộamkyi lẻdnzjn vàucmto. Sắqzktc mặblpdt Trưoattơauwlng Lãtmmgng ngàucmty càucmtng kéxieym.

Nhưoattng hắqzktn khôuhiwng mấyjept hy vọxgcnng tiếqviap tụsxusc nójokoi:

- Lữntry Bốntry, ngưoattơauwli đlhwesxjgng tưoattzoizng rằdjiwng ta chếqviat thìmnkyjoko thểwzvj hoàucmtn toàucmtn khốntryng chếqvia Giang Đevbfôuhiwng. Từsxjg Hoảfiklng, Trưoattơauwlng Liêllupu, Trìmnkynh Dụsxusc, bọxgcnn họxgcn sẽsxus giúrcvhp ta báuhiwo thùvgxz!

Lữntry Bốntry cho rằdjiwng tìmnkynh hìmnkynh đlhweãtmmg hoàucmtn toàucmtn nằdjiwm trong tầxieym khốntryng chếqvia, khôuhiwng giấyjepu giếqviam Trưoattơauwlng Lãtmmgng cáuhiwi gìmnky, muốntryn kểwzvj ra hếqviat sựxbmqjzurch vĩoatt đlhweefqti củxvfqa mìmnkynh.

Y nójokoi:

- Chắqzktc bọxgcnn họxgcn đlhweang đlhweau đlhwexieyu làucmtm cáuhiwch nàucmto ứwzvjng phójoko đlhweazpkt tấyjepn côuhiwng củxvfqa Tàucmto Nhâzoizn, Hạefqt Hầxieyu Uyêllupn.


Giọxgcnng Trưoattơauwlng Lãtmmgng tuy yếqviau ớntryt nhưoattng mắqzktt lójokoe tia sáuhiwng kỳfikl lạefqt, thởzoizucmti mộamkyt hơauwli, từsxjg từsxjgjokoi:

- Coi nhưoatt ta thua. Nójokoi đlhwei, làucmt ai ởzoiz sau lưoattng ngưoattơauwli nghĩoatt ra âzoizm mưoattu quỷqcjt kếqvia nhưoatt vậrcvhy?

Lữntry Bốntry đlhweqzktc ýpvhsoattnheki nójokoi:

- Nếqviau ta khôuhiwng nójokoi thìmnky ngưoattơauwli sẽsxusoattnh viễsxjgn khôuhiwng đlhweuhiwn ra đlhweưoattazpkc.

- Làucmt ta.

Mộamkyt giọxgcnng nójokoi trong trẻdnzjo lạefqtnh lùvgxzng vang bêllupn tai Trưoattơauwlng Lãtmmgng.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng nghi ngờnhek lỗtaez tai mìmnkynh nghe lầxieym, khôuhiwng dáuhiwm tin tưoattzoizng quay đlhwexieyu lạefqti.

Quáuhiwch Hoàucmtn lạefqtnh nhưoattitfing đlhwewzvjng đlhweójoko, vốntryn đlhweôuhiwi mắqzktt tràucmtn đlhwexieyy linh khíjzur biếqvian lạefqtnh lẽsxuso, khôuhiwng cójoko chúrcvht cảfiklm tìmnkynh.

Tráuhiwi tim Trưoattơauwlng Lãtmmgng nhưoatt bịrkbfrcvha đlhwercvhp, giốntryng nhưoatt đlhweao cắqzktt, đlhwexieyu ójokoc hỗtaezn loạefqtn.

Hắqzktn thấyjept thanh kêllupu:

- Quáuhiwch Hoàucmtn nàucmty làucmt thậrcvht hay giảfikl? Tạefqti sao nàucmtng phảfikli làucmtm nhưoatt vậrcvhy?

Quáuhiwch Hoàucmtnh tàucmtn nhẫblpdn vôuhiwmnkynh nójokoi:

- Bởzoizi vìmnky ta hậrcvhn ngưoattơauwli.


Trong lòamkyng Trưoattơauwlng Lãtmmgng dâzoizng lêllupn nỗtaezi cay đlhweqzktng, lẩyjepm bẩyjepm:

- Hậrcvhn ta gảfiklucmtng cho Lữntry Bốntry?

Quáuhiwch Hoàucmtn bìmnkynh tĩoattnh nójokoi:

- Vềekbz đlhweiểwzvjm nàucmty thìmnky ta hậrcvhn ngưoattơauwli, cũoattng cảfiklm tạefqt ngưoattơauwli.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng cựxbmqc kỳfikl đlhweau đlhwentryn nójokoi:

- Tạefqti sao?

Quáuhiwch Hoàucmtn nhẹcyek nhàucmtng đlhwei tớntryi bêllupn cạefqtnh Lữntry Bốntry, dịrkbfu dàucmtng tựxbmqa vàucmto ngựxbmqc y:

- Đevbfâzoizy chíjzurnh làucmtpvhs do.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng mộamkyt lầxieyn nữntrya nổvrumi lêllupn cảfiklm giáuhiwc thốntryng khổvrum bịrkbf đlhweàucmtn bàucmt phảfikln bộamkyi, đlhweójokoucmt khắqzktc cốntryt minh tâzoizm. Vìmnkyllupu màucmt thàucmtnh hậrcvhn, đlhweâzoizy làucmt lựxbmqc lưoattazpkng khủxvfqng bốntry cỡllupucmto chứwzvj.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng nójokoi:

- Lữntry Bốntry phảfikln bộamkyi cũoattng bởzoizi vìmnkyucmtng đlhwewzvjng phíjzura sau đlhwevrum dầxieyu vàucmto lửtdcla?

Quáuhiwch Hoàucmtn nójokoi:

- Bởzoizi vìmnky phụsxus quâzoizn ta ăitfin nhờnhekzoiz đlhwercvhu quáuhiw uổvrumng tàucmti.


Trưoattơauwlng Lãtmmgng thốntryng khổvrumjokoi:

- Mấyjepy ngàucmty trưoattntryc nàucmtng gặblpdp ta chỉnwqvucmt diễsxjgn kịrkbfch, vìmnky dễsxjgucmtng lừsxjga ta vàucmto kếqvia hoạefqtch củxvfqa nàucmtng?

Quáuhiwch Hoàucmtn thảfikln nhiêllupn nójokoi:

- Khôuhiwng sai.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng cưoattnheki thảfiklm nójokoi:- Tạefqti sao biếqvian thàucmtnh nhưoatt vậrcvhy?

Quáuhiwch Hoàucmtn nójokoi:

- Vậrcvhy phảfikli hỏxrrai tưoattntryng quâzoizn ngưoattơauwli.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng giẫblpdy dụsxusa phúrcvht chójokot:

- Nếqviau bâzoizy giờnhekucmtng hốntryi hậrcvhn còamkyn kịrkbfp.

Quáuhiwch Hoàucmtn bỗtaezng nởzoiz nụsxusoattnheki nójokoi:

- Cójoko lẽsxus đlhweazpki khi ngưoattơauwli uốntryng ly rưoattazpku đlhweamkyc kia pháuhiwt táuhiwc đlhweamkyc tíjzurnh rồlhwei bổvrumn phu nhâzoizn sẽsxus hốntryi hậrcvhn. Nhưoattng khi đlhweójoko ngưoattơauwli đlhweãtmmg chếqviat. Đevbfúrcvhng rồlhwei, quêllupn nójokoi vớntryi ngưoattơauwli, ly rưoattazpku củxvfqa ngưoattơauwli vàucmt củxvfqa họxgcn khôuhiwng giốntryng nhau. Bọxgcnn họxgcn chỉnwqvucmt nhuyễsxjgn cốntryt táuhiwn, trong rưoattazpku củxvfqa ngưoattơauwli làucmt thạefqtch tíjzurn.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng giậrcvhn dữntry bậrcvht cưoattnheki nójokoi:

- Uổvrumng côuhiwng bổvrumn tưoattntryng quâzoizn quan tâzoizm nàucmtng nhưoatt vậrcvhy, xem ra làucmt ta tựxbmqmnkynh đlhwea tìmnkynh.


Trưoattơauwlng Lãtmmgng nójokoi xong lờnheki nàucmty bỗtaezng giãtmmgy khỏxrrai Hàucmtn Cửtdcl Tửtdclzoizng đlhwellup, ngưoattnheki đlhwewzvjng sừsxjgng sữntryng nhưoattrcvhi khôuhiwng thểwzvj trècfuuo lêllupn, khíjzur thếqvia uy nghiêllupm pháuhiwt táuhiwn. Thếqviaucmty nàucmto cójoko chúrcvht gìmnky nhưoattucmt trúrcvhng đlhweamkyc?

Trưoattơauwlng Lãtmmgng thốntryng khổvrumoattnheki to nójokoi:

- Tốntryt tốntryt tốntryt, nếqviau vậrcvhy thìmnky chúrcvhng ta hãtmmgy kếqviat thúrcvhc đlhwei!

Trưoattơauwlng Lãtmmgng bỗtaezng chỉnwqvucmto Lữntry Bốntry, lạefqtnh lùvgxzng nójokoi:

- Cáuhiwc ngưoattơauwli muốntryn tạefqto phảfikln, vẫblpdn còamkyn non lắqzktm!

Tráuhiwi tim Lữntry Bốntryauwli xuốntryng đlhweáuhiwy vựxbmqc, vôuhiwvgxzng kinh ngạefqtc hỏxrrai:

- Ngưoattơauwli khôuhiwng uốntryng ly rưoattazpku đlhweójoko?

Trưoattơauwlng Lãtmmgng cưoattnheki lạefqtnh nójokoi:

- Đevbfãtmmg sớntrym đlhweekbz phòamkyng ngưoattơauwli, thủxvfq đlhweoạefqtn mècfuuo ba cẳcyekng củxvfqa ngưoattơauwli thìmnky lừsxjga đlhweưoattazpkc ai?

Lữntry Bốntry mắqzktt trợazpkn trừsxjgng, háuhiw to mồlhwem cójoko thểwzvj nuốntryt cỡllup nắqzktm tay, vẻdnzj mặblpdt khôuhiwng thểwzvj tin. Kếqvia hoạefqtch y cho rằdjiwng hoàucmtn mỹucmtuhiw khuyếqviat sao cójoko thểwzvj bịrkbf Trưoattơauwlng Lãtmmgng thấyjepy trưoattntryc chuẩyjepn bịrkbf sẵllupn rồlhwei?

Biểwzvju tìmnkynh chấyjepn kinh củxvfqa Lữntry Bốntry xem trong mắqzktt Trưoattơauwlng Lãtmmgng cựxbmqc kỳfikl đlhweblpdc sắqzktc.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng khôuhiwng đlhweqzktc ýpvhs bao lâzoizu, bởzoizi vìmnky hắqzktn thấyjepy áuhiwnh mắqzktt kinh sợazpk củxvfqa Lữntry Bốntry chậrcvhm rãtmmgi biếqvian thàucmtnh thôuhiw bạefqto, sáuhiwt khíjzur đlhwercvhm đlhweblpdc. Bởzoizi con ngưoattnheki bịrkbf buộamkyc đlhweếqvian tuyệcrrat cảfiklnh, ýpvhs chíjzur cầxieyu sinh sẽsxusucmt đlhwercvhp nồlhwei chìmnkym thuyềekbzn, liềekbzu mạefqtng. Lữntry Bốntry chíjzurnh làucmt chứwzvjng minh cho câzoizu trêllupn.

Lữntry Bốntry bỗtaezng ngửtdcla đlhwexieyu cưoattnheki thêllup tuyệcrrat, sảfikli bưoattntryc xôuhiwng tớntryi cáuhiwi ghếqvia, túrcvhm lấyjepy mộamkyt vòamkyoattazpku đlhwercvhp mạefqtnh xuốntryng đlhweyjept, pháuhiwt ra tiếqviang giòamkyn vang.


Y kêllupu to:

- Tốntryng Hiếqvian, Hầxieyu Thàucmtnh đlhweâzoizu!?

- Cójoko mạefqtt tưoattntryng!!!

Hai thanh âzoizm nhưoatt chuôuhiwng vang, từsxjg cửtdcla hôuhiwng lậrcvhp tứwzvjc tuôuhiwn vàucmto khôuhiwng íjzurt vệcrraoatt, mỗtaezi ngưoattnheki sáuhiwt khíjzur đlhwedjiwng đlhwedjiwng ậrcvhp hưoattntryng Trưoattơauwlng Lãtmmgng. Dẫblpdn đlhwexieyu đlhwei đlhweếqvian chíjzurnh làucmt Tốntryng Hiếqvian, Hầxieyu Thàucmtnh, hiểwzvjn nhiêllupn chúrcvhng đlhweãtmmg mai phụsxusc ởzoiz mặblpdt sau lâzoizu rồlhwei, sớntrym chờnhek đlhweếqvian mấyjept kiêllupn nhẫblpdn. Lúrcvhc nàucmty Lữntry Bốntry đlhwercvhp vỡllupamkyoattazpku làucmtm hiệcrrau, chúrcvhng lậrcvhp tứwzvjc dẫblpdn ngưoattnheki vọxgcnt ra.

Lữntry Bốntry biểwzvju tìmnkynh đlhwellupn cuồlhweng chỉnwqvucmto Trưoattơauwlng Lãtmmgng, cưoattnheki dữntry tợazpkn nójokoi:

- Ai cắqzktt cáuhiwi đlhwexieyu chójoko củxvfqa Trưoattơauwlng Lãtmmgng sẽsxus thưoattzoizng hậrcvhu hĩoattnh!

ucmtn Cửtdcl Tửtdclrcvht đlhweơauwln đlhweao chắqzktn trưoattntryc mặblpdt Trưoattơauwlng Lãtmmgng, tràucmtn đlhwexieyy cảfiklnh giáuhiwc nójokoi vớntryi Đevbfiểwzvjn Vi:

- Đevbfiểwzvjn tưoattntryng quâzoizn, chúrcvhng ta phảfikli cẩyjepn thậrcvhn bảfiklo vệcrra chúrcvha côuhiwng an toàucmtn, tuyệcrrat đlhwentryi khôuhiwng thểwzvjauwl suấyjept!

Đevbfiểwzvjn Vi nhìmnkyn hai bêllupn tuôuhiwn vàucmto rấyjept nhiềekbzu vệcrraoatt, mỗtaezi ngưoattnheki vójokoc dáuhiwng vạefqtm vỡllup khôuhiwi ngôuhiw, trêllupn tay quỷqcjt đlhwexieyu đlhweao sáuhiwng lójokoe sáuhiwt khíjzur, hiểwzvjn nhiêllupn làucmt hạefqtng dàucmty dặblpdn kinh nghiệcrram chiếqvian trưoattnhekng. Gãtmmg bịrkbfjzurch thíjzurch tíjzurnh hiếqviau chiếqvian.

Đevbfiểwzvjn Vi khíjzur pháuhiwch ngậrcvhp trờnheki nójokoi:

- Đevbfáuhiwm binh tôuhiwm tưoattntryng cua nàucmty làucmtm sao lọxgcnt vàucmto mắqzktt lãtmmgo Đevbfiểwzvjn ta!

uhiwi Hàucmtn Cửtdcl Tửtdclucmtm hìmnkynh chùvgxzy quáuhiwi lạefqt, sau đlhweójoko tay nắqzktm cằdjiwm, pháuhiwt ra tiếqviang huýpvhst giójoko sắqzktt nhọxgcnn.

Đevbflhweng loạefqtt bêllupn ngoàucmti đlhweefqti đlhweưoattnhekng cũoattng vọxgcnng lạefqti tiếqviang huýpvhst giójoko sắqzktc nhọxgcnn.

Lữntry Bốntry biếqvian sắqzktc mặblpdt, lậrcvhp tứwzvjc kêllupu to chỉnwqv huy thuộamkyc hạefqt:

- Mau, giếqviat Trưoattơauwlng Lãtmmgng cho ta!

Lữntry Bốntry vừsxjga dứwzvjt lờnheki thìmnky nghe thấyjepy cửtdcla đlhweefqti đlhweưoattnhekng bịrkbf pháuhiw.

ucmtn Sơauwln dẫblpdn theo ba trăitfim Hắqzktc Ưbllnng Vệcrra nhanh chójokong xôuhiwng vàucmto trong.

Kỳfikl thựxbmqc Hàucmtn Sơauwln đlhweãtmmg sớntrym cảfiklm giáuhiwc ra trong đlhweefqti đlhweưoattnhekng kháuhiwc thưoattnhekng, nhưoattng khôuhiwng nhậrcvhn đlhweưoattazpkc áuhiwm hiệcrrau củxvfqa Hàucmtn Cửtdcl Tửtdclllupn khôuhiwng dáuhiwm hàucmtnh đlhweamkyng.

Quáuhiwch Hoàucmtn sắqzktc mặblpdt phứwzvjc tạefqtp lùvgxzi trong mộamkyt gójokoc khôuhiwng bắqzktt mắqzktt, yêllupn tĩoattnh nhìmnkyn tìmnkynh hìmnkynh pháuhiwt triểwzvjn.

Tốntryng Hiếqvian, Hầxieyu Thàucmtnh dẫblpdn năitfim mưoattơauwli vệcrraoatt muốntryn bao vâzoizy ba ngưoattnheki Trưoattơauwlng Lãtmmgng.

Trưoattơauwlng Lãtmmgng cựxbmqc kỳfikl thôuhiwng minh lựxbmqa chọxgcnn lưoattng dựxbmqa tưoattnhekng, thiếqviau mộamkyt mặblpdt đlhwentryi đlhwerkbfch, uy hiếqviap giảfiklm rấyjept nhiềekbzu.

Tốntryng Hiếqvian lậrcvhp côuhiwng sốntryt ruộamkyt, giàucmtnh trưoattntryc xôuhiwng hưoattntryng Trưoattơauwlng Lãtmmgng. Trưoattnhekng thưoattơauwlng trong tay gãtmmgxiey giójoko lao đlhwei, khíjzur thếqvia kinh ngưoattnheki, tựxbmqa tia chớntryp đlhweâzoizm thẳcyekng hưoattntryng Trưoattơauwlng Lãtmmgng. Thưoattơauwlng củxvfqa Tốntryng Hiếqvian đlhweúrcvhng làucmt nhanh, nhưoattng cáuhiwch Trưoattơauwlng Lãtmmgng chưoatta tớntryi mộamkyt thưoattntryc thìmnky bịrkbf thanh đlhweao càucmtng nhanh hơauwln chặblpdn lạefqti.

ucmtn Cửtdcl Tửtdcl nhảfikly ngưoattnheki chắqzktn trưoattntryc mặblpdt Trưoattơauwlng Lãtmmgng, lạefqtnh giọxgcnng nójokoi:

- Muốntryn giếqviat chúrcvha côuhiwng thìmnky ngưoattơauwli phảfikli qua cửtdcla Hàucmtn Cửtdcl Tửtdclucmty đlhweãtmmg!

Tốntryng Hiếqvian vêllupnh váuhiwo nójokoi:

- Tiểwzvju tưoattntryng vôuhiw danh cũoattng dáuhiwm cuồlhweng ngạefqto! Hôuhiwm nay làucmt ngàucmty chếqviat củxvfqa ngưoattơauwli!

ucmtn Cửtdcl Tửtdcl khôuhiwng đlhweáuhiwp lờnheki, mắqzktt lạefqtnh nhìmnkyn chằdjiwm chằdjiwm mắqzktt Tốntryng Hiếqvian.

Tốntryng Hiếqvian héxieyt lớntryn mộamkyt tiếqviang đlhwewzvjitfing khíjzur thếqvia, trưoattnhekng thưoattơauwlng lạefqti xéxiey giójoko lao ra, đlhwerkbfnh trưoattntryc giếqviat Hàucmtn Cửtdcl Tửtdcl rồlhwei chéxieym Trưoattơauwlng Lãtmmgng.

Hầxieyu Thàucmtnh ởzoizllupn cạefqtnh mắqzktt nhìmnkyn màucmt thècfuum, thấyjepy Đevbfiểwzvjn Vi vàucmtucmtn Cửtdcl Tửtdcl bịrkbf Tốntryng Hiếqvian cùvgxzng vệcrraoatt kiềekbzm chếqvia, làucmt thờnheki cơauwl tốntryt nhấyjept đlhwewzvjtmmg lấyjepy đlhwexieyu Trưoattơauwlng Lãtmmgng. Gãtmmguhiwi ra song đlhweao, vộamkyi vàucmtng xôuhiwng tớntryi.

tmmguhiw mồlhwem đlhweùvgxza cợazpkt rằdjiwng:

- Trưoattơauwlng Lãtmmgng, hôuhiwm nay xem coi còamkyn ai bảfiklo vệcrra ngưoattơauwli!

Trưoattơauwlng Lãtmmgng lạefqtnh lùvgxzng nhìmnkyn Hầxieyu Thàucmtnh, mắqzktt tràucmtn đlhwexieyy tràucmto phúrcvhng.

vgxz Hầxieyu Thàucmtnh khôuhiwng đlhwexvfqoattng mãtmmgnh nhưoatt Lữntry Bốntry nhưoattng cũoattng làucmtamky ra từsxjg đlhweáuhiwm ngưoattnheki chếqviat, coi nhưoattucmt nhâzoizn vậrcvht nhìmnkyn quen tìmnkynh hìmnkynh. Nàucmto biếqviat bịrkbf Trưoattơauwlng Lãtmmgng áuhiwnh mắqzktt lạefqtnh lùvgxzng liếqviac mộamkyt cáuhiwi thìmnkyamkyng run sợazpk, song đlhweao nửtdcla đlhweưoattnhekng tạefqtm dừsxjgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.