Phong Lưu Tam Quốc

Chương 448 : Hạ độc (thượng)

    trước sau   
Kiếwfaam khávosfch gầtwzny gòtleg lạmtsni cópoer kiếwfaam phávosfp cựtwznc kỳsmhw quávosfi dịxlff, kiếwfaam đegfti nhưegft giópoer, nhưegfthzhkt búpoert củnajca thầtwznn, thưegftoksjng cópoer thểtlegpoera bịxlff đegftiemyng thàcvennh chủnajc đegftiemyng.

Trậkxwnn chiếwfaan long tranh hổudbg đegftenifu, đegftávosfnh đegftếwfaan khíkkgl thếwfaa ngấenift trờoksji.

poerc nàcveny Lữoodk Bốfbnkegftng mộiemyt ly rưegftcvenu đegftếwfaan, cưegftoksji nịxlffnh nọwlqxt nópoeri:

- Tưegftoujjng quânauin cảqqijm thấenify ra sao?

Trưegftơtlegng Lãmgshng cưegftoksji to nópoeri:

- Khôcvenng tệowtb, khôcvenng tệowtb. Hai ngưegftoksji trong sânauin đegftudbgu làcven cao thủnajc, so vớoujji mấenify Hắfsihc Ưbwcdng Vệowtbmkwln ta còtlegn cao hơtlegn chúpoert. Chỉvtnwcven ta lấenify làcvenm lạmtsn, khôcvenng biếwfaat Phụjnfrng Tiêmkwln tạmtsni sao khiếwfaan họwlqx đegftếwfaan múpoera kiếwfaam?
Lữoodk Bốfbnk khôcvenng đegftávosfp ngay vấenifn đegftudbg củnajca Trưegftơtlegng Lãmgshng màcven giớoujji thiệowtbu nópoeri:

- Cávosfi ngưegftoksji vópoerc dávosfng cao to trong sânauin làcven Ngụjnfry Tụjnfrc, ngưegftoksji gầtwzny làcvenvosfch Manh. Hai ngưegftoksji nàcveny theo Bốfbnk nam chinh bắfsihc chiếwfaan mấenify năyjyum, chiếwfaan côcvenng hiểtlegn hávosfch, ta rấenift làcvenmkwlu mếwfaan.

Trưegftơtlegng Lãmgshng khẽfxyw ‘ồmolt’ mộiemyt tiếwfaang, hiểtlegn nhiêmkwln khôcvenng hiểtlegu ẩiemyn ýqbsx củnajca Lữoodk Bốfbnk.

Lữoodk Bốfbnkpoeri tiếwfaap:

- Nếwfaau tưegftoujjng quânauin khôcvenng chêmkwl thìkxwn Bốfbnk nguyệowtbn đegftudbg cửmtsn hai ngưegftoksji nàcveny vớoujji tưegftoujjng quânauin.

Trưegftơtlegng Lãmgshng kinh ngạmtsnc bậkxwnt thốfbnkt:

- Cávosfi gìkxwn!?

Ngụjnfry Tụjnfrc cópoer quan hệowtb thânauin uy vớoujji Lữoodk Bốfbnk, Hávosfch Manh bởnyqoi vìkxwncvenm phảqqijn bịxlff giếwfaat, hai ngưegftoksji đegftudbgu làcven khoai lang phỏlffong tay, Lữoodk Bốfbnk lạmtsni muốfbnkn quăyjyung cho hắfsihn? Đcufaânauiy rõxnazcvenng muốfbnkn ởnyqomkwln hắfsihn đegftânauim hai cânauiy gai.

Lữoodk Bốfbnk khôcvenng lêmkwln tiếwfaang, chỉvtnw đegftưegfta ly rưegftcvenu trong tay cho Trưegftơtlegng Lãmgshng.

Trưegftơtlegng Lãmgshng nhậkxwnn lấenify, cầtwznm ly rưegftcvenu ngửmtsna đegfttwznu uốfbnkng cạmtsnn.

Lữoodk Bốfbnk thấenify Trưegftơtlegng Lãmgshng khôcvenng chúpoert cảqqijnh giávosfc uốfbnkng hếwfaat rưegftcvenu, mặamtpt treo nụjnfregftoksji thânauim đegftiemyc.

poerc nàcveny đegftmtsni đegftưegftoksjng truyềudbgn đegftếwfaan tiếwfaang ồmoltn àcveno binh khíkkgl giao nhau, xen lẫmgshn tiếwfaang kinh kêmkwlu hỗmtsnn loạmtsnn.

Trưegftơtlegng Lãmgshng khôcvenng biếwfaat xảqqijy ra chuyệowtbn gìkxwn, ngẩiemyng đegfttwznu lêmkwln muốfbnkn nhìkxwnn mộiemyt cávosfi. Nhưegftng chỉvtnw thấenify mộiemyt thanh trưegftoksjng kiếwfaam nhanh nhưegft đegftiệowtbn bay hưegftoujjng hắfsihn. Trưegftơtlegng Lãmgshng lòtlegng trầtwznm xuốfbnkng, bỗmtsnng nổudbgi giậkxwnn, vừwlqxa đegftxlffnh lópoere ngưegftoksji thìkxwn nghe sau lưegftng Hàcvenn Cửmtsn Tửmtsn lớoujjn tiếwfaang quávosft.


- Chúpoera côcvenng cẩiemyn thậkxwnn!

soxgng lúpoerc đegftópoer, Hàcvenn Cửmtsn Tửmtsn nhanh chópoerng rúpoert ra phốfbnki đegftao. Chỉvtnw thấenify ávosfnh sávosfng lópoere lêmkwln, vang mộiemyt tiếwfaang *Đcufainh*, thanh trưegftoksjng kiếwfaam bịxlffcvenn Cửmtsn Tửmtsn đegftávosfnh trúpoerng chệowtbch hưegftoujjng bay đegfti.

Đcufamtsni đegftưegftoksjng lêmkwln xuốfbnkng tiếwfaang héhzhkt, thấenify Trưegftơtlegng Lãmgshng khôcvenng gặamtpp nguy hiểtlegm mớoujji thởnyqo ra.

Trưegftơtlegng Lãmgshng nhìkxwnn trưegftoksjng kiếwfaam cắfsihm vàcveno cânauiy cộiemyt, lạmtsni nhìkxwnn bêmkwln dưegftoujji đegftyrdzng hai têmkwln khôcvenng chúpoert sợcvenmgshi, lậkxwnp tứyrdzc hiểtlegu Lữoodk Bốfbnk muốfbnkn hắfsihn phânauin tânauim đegfttleg họwlqx phávosft đegftiemyng mộiemyt kíkkglch tríkkgl mạmtsnng.

Trưegftơtlegng Lãmgshng đegftkxwnp bàcvenn đegftyrdzng dậkxwny, mặamtpt xanh méhzhkt, lộiemy ra uy nghiêmkwlm bávosf chủnajc, giậkxwnn dữoodk mắfsihng:

- Thậkxwnt to gan! Dávosfm ávosfm sávosft bổudbgn tưegftoujjng quânauin? Ngưegftoksji đegftânauiu, bắfsiht chúpoerng lạmtsni cho ta! Kéhzhko xuốfbnkng chéhzhkm!

- Tuânauin lệowtbnh!

Mấenify vệowtb binh từwlqx cửmtsna chạmtsny vàcveno, kéhzhko lấenify Hávosfch Manh vàcven Ngụjnfry Tụjnfrc.

Lữoodk Bốfbnk bỗmtsnng đegftưegfta tay lớoujjn tiếwfaang ngăyjyun chặamtpn:

- Chậkxwnm đegftãmgsh!

Trưegftơtlegng Lãmgshng mạmtsnnh ngoávosfi đegfttwznu, lạmtsnnh lùsoxgng trừwlqxng Lữoodk Bốfbnk, nópoeri:

- Khôcvenng lẽfxyw bổudbgn tưegftoujjng quânauin muốfbnkn giếwfaat ngưegftoksji còtlegn phảqqiji qua ngưegftơtlegi đegftmoltng ýqbsx?

Lữoodk Bốfbnk khôcvenng thèklsvm che giấenifu vẻmqip mặamtpt, cựtwznc kỳsmhw đegftfsihc ýqbsxpoeri:


- Trưegftoujjc kia thìkxwn khôcvenng nhưegftng bânauiy giờoksj thìkxwn khávosfc.

Trưegftơtlegng Lãmgshng làcvenm sao khôcvenng nhìkxwnn ra y biếwfaan đegftudbgi, lạmtsnnh lùsoxgng cưegftoksji, hỏlffoi:

- Cópoerkxwn khôcvenng giốfbnkng?

Lữoodk Bốfbnk kiêmkwlu ngạmtsno nópoeri:

- Trưegftơtlegng Lãmgshng, chẳitebng phảqqiji ngưegftơtlegi rấenift thôcvenng minh, việowtbc gìkxwn đegftudbgu nghĩgjuh tớoujji sao? Ngưegftơtlegi ngẫmgshm nghĩgjuh thửmtsn xem?

Trưegftơtlegng Lãmgshng nhìkxwnn chằnauim chằnauim Lữoodk Bốfbnk, khópoere miệowtbng nhếwfaach nụjnfregftoksji tràcveno phúpoerng.

Hắfsihn gằnauin từwlqxng chữoodk:

- Ngưegftơtlegi muốfbnkn tạmtsno phảqqijn!?

Lữoodk Bốfbnk khôcvenng đegfttleg ýqbsx hoàcvenn cảqqijnh ngửmtsna đegfttwznu cưegftoksji to, dãmgshnauim ai nấenify đegftudbgu biếwfaat.

Đcufamtsni đegftưegftoksjng đegfttwznu tiêmkwln làcven lặamtpng ngắfsiht nhưegft tờoksj, im lặamtpng nửmtsna phúpoert sau bỗmtsnng bùsoxgng nổudbg tiếwfaang mắfsihng đegftinh tai nhứyrdzc ópoerc.

- Phảqqijn tặamtpc Lữoodk Bốfbnk, ngưegftơtlegi thậkxwnt to gan!

vosfc loạmtsni nguyềudbgn rủnajca từwlqx bốfbnkn phưegftơtlegng távosfm hưegftoujjng khôcvenng ngừwlqxng vang lêmkwln. Mấenify võxnazegftoujjng nópoerng nảqqijy hấenift tung bàcvenn, rúpoert ra binh khíkkglcvenng hưegftoujjng Lữoodk Bốfbnk.

Lữoodk Bốfbnk đegftfsihc ýqbsx quéhzhkt mắfsiht nhìkxwnn văyjyun võxnaz quan xúpoerc đegftiemyng, hừwlqx lạmtsnnh nópoeri:


- Bânauiy giờoksj cứyrdz mắfsihng đegfti, đegftcveni lávosft nữoodka cávosfc ngưegftơtlegi sẽfxyw cầtwznu xin tha thứyrdz.

Đcufamtsni đegftưegftoksjng rốfbnki loạmtsnn mộiemyt đegftfbnkng.

Mấenify võxnazegftoujjng vừwlqxa xôcvenng lêmkwln vàcveni bưegftoujjc thìkxwn bỗmtsnng chânauin mềudbgm nhũgsven, khôcvenng têmkwln nàcveno khốfbnkng chếwfaa đegftưegftcvenc thânauin thểtleg, *rầtwznm rầtwznm* ngãmgsh xuốfbnkng đegftenift.

Quan văyjyun chưegfta rờoksji ghếwfaa thìkxwn bắfsiht đegfttwznu ngãmgsh trávosfi ngãmgsh phảqqiji, chéhzhkn rưegftcvenu văyjyung khắfsihp nơtlegi.

Mắfsiht Trưegftơtlegng Lãmgshng nhưegft bắfsihn ra lửmtsna, gânauin xanh nổudbgi lêmkwln, vôcvensoxgng giậkxwnn dữoodk chỉvtnw tríkkglch Lữoodk Bốfbnk:

- Ngưegftơtlegi dávosfm hạmtsn đegftiemyc ưegft?

Lữoodk Bốfbnkcvensoxgng tựtwzn kiêmkwlu nópoeri:

- Nópoeri thậkxwnt thìkxwn bổudbgn tưegftoujjng quânauin rấenift khinh thưegftoksjng hàcvennh vi nàcveny. Nhưegftng vìkxwnegftơtlegng tọwlqxa vữoodkng Giang Đcufaôcvenng, chỉvtnwpoer thểtleg ra hạmtsnvosfch nàcveny. Nhưegftng ngưegftơtlegi yêmkwln tânauim đegfti, bổudbgn tưegftoujjng quânauin còtlegn cầtwznn ngưegftoksji xửmtsnqbsxtlegi lớoujjn thếwfaacveny, nêmkwln chỉvtnw hạmtsn nhuyễcxfrn cốfbnkt távosfn, khôcvenng mấenify canh giờoksjcvenegftcvenc hiệowtbu sẽfxyw mấenift. Nhânauin thờoksji gian nàcveny, bổudbgn tưegftoujjng quânauin trưegftoujjc tiêmkwln nhốfbnkt lạmtsni nhữoodkng quan viêmkwln cho mìkxwnnh làcven siêmkwlu phàcvenm đegftãmgsh rồmolti tíkkglnh. Kẻmqip khôcvenng đegfttwznu hàcvenng ta thìkxwn sẽfxywsoxgng ngưegftơtlegi đegfti xuốfbnkng suốfbnki vàcvenng gặamtpp quỷtwzn!

Trưegftơtlegng Lãmgshng bỗmtsnng ôcvenm đegfttwznu, biểtlegu tìkxwnnh cựtwznc kỳsmhw thốfbnkng khổudbg.

cvenn Cửmtsn Tửmtsn kinh kêmkwlu:

- Chúpoera côcvenng, ngưegftơtlegi làcvenm sao vậkxwny?

Đcufaiểtlegn Vi đegftôcveni mắfsiht sớoujjm đegftlffo hồmoltng.

mgshpoert ra phốfbnki đegftao, tựtwzna dãmgsh thúpoer gầtwznm rốfbnkng:

- Thiêmkwln sávosft! Xem bổudbgn đegftmtsni gia diệowtbt cẩiemyu tạmtsnp chủnajcng nhàcven ngưegftơtlegi!

Trong đegftmtsni đegftưegftoksjng khôcvenng uốfbnkng rưegftcvenu chỉvtnwpoercvenn Cửmtsn Tửmtsncven Đcufaiểtlegn Vi.

Trưegftơtlegng Lãmgshng vưegftơtlegn đegftôcveni tay run run ngăyjyun cảqqijn Đcufaiểtlegn Vi, thanh ânauim run rẩiemyy hỏlffoi Lữoodk Bốfbnk:

- Khôcvenng lẽfxyw ngưegftơtlegi cho rằnauing nhưegft vậkxwny cópoer thểtleg khốfbnkng chếwfaa Mạmtsnt Lăyjyung sao? Đcufawlqxng quêmkwln trong thàcvennh còtlegn cópoer mộiemyt vạmtsnn thủnajc binh, ngoàcveni thàcvennh trúpoer đegftópoerng mấenify ngàcvenn nhânauin mãmgsh. Nơtlegi nàcveny vừwlqxa ra sựtwzn cốfbnk thìkxwn họwlqx sẽfxyw lậkxwnp tứyrdzc chi việowtbn lạmtsni đegftânauiy ngay.

Lữoodk Bốfbnkegftoksji nham hiểtlegm nópoeri:

- Tưegftoujjng quânauin, cópoer phảqqiji làcvenegftcvenc hiệowtbu bắfsiht đegfttwznu phávosft távosfc? Ngưegftơtlegi đegftwlqxng cốfbnkhzhkn, muốfbnkn ngãmgsh thìkxwn cứyrdz ngãmgsh đegfti, bânauiy giờoksj đegftãmgsh khôcvenng làcven thờoksji gian ngưegftơtlegi uy phong rồmolti. Binh mãmgsh trong tay ngưegftơtlegi bânauiy giờoksjcven củnajca bổudbgn tưegftoujjng quânauin.

Trưegftơtlegng Lãmgshng khôcvenng dávosfm tin nópoeri:

- Ngưegftơtlegi nópoeri dốfbnki!

Lữoodk Bốfbnkegftoksji to nópoeri:

- Trưegftơtlegng Lãmgshng àcven Trưegftơtlegng Lãmgshng, cũgsveng cópoerpoerc ngưegftơtlegi sơtleg sẩiemyy. Ngưegftơtlegi còtlegn nhớoujj hai năyjyum trưegftoujjc tạmtsni hồmolt Phàcvenn Dưegftơtlegng cópoer mộiemyt vạmtsnn thủnajcy tặamtpc khôcvenng? Cho ngưegftơtlegi biếwfaat, kỳsmhw thựtwznc đegftópoer khôcvenng phảqqiji làcven nhânauin mãmgsh củnajca Lưegftu Biểtlegu màcvencven binh sĩgjuhcveno Thávosfo ẩiemyn nấenifp vàcveno. Nópoeri cũgsveng thúpoer vịxlff, mớoujji đegfttwznu Tàcveno Thávosfo chỉvtnw ýqbsx đegftxlffnh quấenify rốfbnki lãmgshnh đegftxlffa Giang Đcufaôcvenng thôcveni. Sau thấenify cópoertleg hộiemyi thìkxwn lợcveni dụjnfrng hai năyjyum, chuyểtlegn hópoera thàcvennh cávosfc loạmtsni nghềudbg nghiệowtbp, chậkxwnm rãmgshi ẩiemyn nấenifp bốfbnkn phíkkgla Mạmtsnt Lăyjyung. Mấenify ngàcveny trưegftoujjc bắfsiht đegfttwznu tậkxwnp hợcvenp tạmtsni sôcvenng Tầtwznn Hoàcveni. Chiềudbgu hôcvenm nay họwlqx đegftãmgsh tớoujji ngoàcveni năyjyum mưegftơtlegi dặamtpm thàcvennh tânauiy Mạmtsnt Lăyjyung, cópoer lẽfxywnauiy giờoksj sắfsihp tớoujji rồmolti. Chỉvtnw cầtwznn ngưegftơtlegi chếwfaat, ta nắfsihm trọwlqxng binh, ngưegftơtlegi nópoeri Mạmtsnt Lăyjyung khôcvenng phảqqiji làcven vậkxwnt nằnauim trong túpoeri ta sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.