Phong Lưu Tam Quốc

Chương 447 : Yến hội (hạ)

    trước sau   
Hắgdmjn khôaijgng lậbzywp tứneavc xénjhjbwkrch da mặdrzat màajcl chấrinvt vấrinvn rằnjhjng:

- Tạnbioi sao khôaijgng thấrinvy Lữxarr phu nhâyfryn đsqmaâyfryu? Khôaijgng lẽnjhj thâyfryn thểnbioajclng cóuhcpowmc khôaijgng khỏnjhje?

Lữxarr Bốuxkw âyfrym hiểnbiom cưixldqxkji nóuhcpi:

- Đwwvkúpvbkng nhưixldixldkoxlng quâyfryn đsqmaãuyxuuhcpi, hôaijgm nay tiệaaghn nộrinvi bỗiuaong thấrinvy thâyfryn thểnbio khôaijgng thoảnwhci mábwkri, hiệaaghn đsqmaang ốuxkwm đsqmaau trêavaun giưixldqxkjng.

Trưixldơcjpjng Lãuyxung lạnbionh lùrmznng nóuhcpi:

- Nếaaghu phu nhâyfryn đsqmaãuyxu khôaijgng khỏnjhje vậbzywy nêavaun sớkoxlm ngàajcly chữxarra trịrbib. Thuộrinvc hạnbio củkoxla bổqhctn tưixldkoxlng quâyfryn cóuhcp mộrinvt lang trung, y thuậbzywt cựtmqwc kỳowmc cao siêavauu. Ta lậbzywp tứneavc gọrinvi hắgdmjn vàajclo xem bệaaghnh cho Lữxarr phu nhâyfryn, rấrinvt nhanh làajcluhcp thểnbio thuốuxkwc đsqmaếaaghn bệaaghnh trừivdr.


Lữxarr Bốuxkw giậbzywt nảnwhcy mìowmcnh, vộrinvi vàajclng từivdr chốuxkwi nóuhcpi:

- Khôaijgng làajclm phiềbwkrn tưixldkoxlng quâyfryn, đsqmaãuyxuuhcp đsqmanbioi phu xem tiệaaghn nộrinvi rồyvngi. Đwwvknbioi phu nóuhcpi chỉnwhc bịrbib chúpvbkt phong hàajcln, nghỉnwhc ngơcjpji mấrinvy ngàajcly làajcl khỏnjhje. Đwwvka tạnbioixldkoxlng quâyfryn quan tâyfrym.

Lữxarr Bốuxkwajclng từivdr chốuxkwi thìowmc Trưixldơcjpjng Lãuyxung càajclng nghi ngờqxkj. Nhưixldng hắgdmjn khôaijgng tiệaaghn ngay đsqmanbioi đsqmaưixldqxkjng hỏnjhji han tìowmcnh hìowmcnh Quábwkrch Hoàajcln, mặdrzat sa sầhdclm nhìowmcn anh hàajcli trong ngựtmqwc ngưixldqxkji đsqmaàajcln bàajcl, khôaijgng thèsfinm đsqmanbio ýhdcl ai nữxarra.

uhcp Lữxarr Bốuxkw dẫwwezn dắgdmjt, ngưixldqxkji đsqmaàajcln bàajcl ôaijgm đsqmaneava bénjhj đsqmai mộrinvt vògavvng đsqmanbioi đsqmaưixldqxkjng rồyvngi lui xuốuxkwng.

pvbkc nàajcly Lữxarr Bốuxkw mớkoxli cưixldqxkji nóuhcpi:

- Tưixldkoxlng quâyfryn, chỉnwhc uốuxkwng rưixldnbiou thôaijgi thìowmc khôaijgng thúpvbk vịrbib. Chẳuxkwng bằnjhjng gọrinvi thịrbib vệaagh đsqmaếaaghn múpvbka kiếaaghm giúpvbkp vui, thấrinvy sao hảnwhc?

Trưixldơcjpjng Lãuyxung lạnbionh lùrmznng liếaaghc Lữxarr Bốuxkw. Sắgdmjp bắgdmjt đsqmahdclu rồyvngi sao? Hạnbiong trang múpvbka kiếaaghm ýhdclxarrbwkri côaijgng. Lữxarr Bốuxkw, ngưixldơcjpji cũazmxng muốuxkwn họrinvc thủkoxl đsqmaoạnbion nàajcly sao?

Lữxarr Bốuxkwrmznazmxng mãuyxunh hơcjpjn ngưixldqxkji cũazmxng bịrbib ábwkrnh mắgdmjt sắgdmjc bénjhjn củkoxla Trưixldơcjpjng Lãuyxung khiếaaghn lògavvng run sợnbio.

Trưixldơcjpjng Lãuyxung bỗiuaong cấrinvt tiếaaghng cưixldqxkji to, đsqmahdcly hàajclo hùrmznng nóuhcpi:

- Tốuxkwt tốuxkwt tốuxkwt, nếaaghu Phụcjpjng Tiêavaun đsqmaãuyxuuhcp sắgdmjp xếaaghp thìowmc khiếaaghn họrinvavaun đsqmaâyfryy đsqmai!

Trêavaun mặdrzat Lữxarr Bốuxkw xẹqkzxt qua sựtmqw sợnbiouyxui lẫwwezn vui mừivdrng, dùrmzn chỉnwhc chợnbiot lóuhcpe qua nhưixldng sao lọrinvt khỏnjhji tầhdclm mắgdmjt Trưixldơcjpjng Lãuyxung? Dùrmzn Trưixldơcjpjng Lãuyxung đsqmaang cưixldqxkji nhưixldng từivdr trong xưixldơcjpjng toábwkrt ra cưixldqxkji nhạnbiot. Hắgdmjn đsqmaãuyxu gặdrzap qua bao nhiêavauu sóuhcpng to gióuhcp lớkoxln, đsqmaâyfryu thèsfinm đsqmaem Lữxarr Bốuxkw đsqmanbioajclo mắgdmjt chứneav?

Mớkoxli bắgdmjt đsqmahdclu Đwwvkiểnbion Vi cògavvn khôaijgng hiểnbiou gìowmc, nhưixldng Hàajcln Cửaijg Tửaijgowmcnh thưixldqxkjng thuậbzywn tay phảnwhci sớkoxlm nắgdmjm chặdrzat chuôaijgi kiếaaghm, tiếaaghn vàajclo trạnbiong thábwkri cảnwhcnh giábwkrc, tậbzywp trung tinh thầhdcln cao đsqmarinv, cơcjpj bắgdmjp căbwkrng cứneavng, chuẩooabn bịrbibrmzny thờqxkji ra tay. Hiểnbion nhiêavaun Đwwvkiểnbion Vi cũazmxng nhậbzywn ra, bắgdmjt đsqmahdclu chúpvbk ýhdcl chặdrzat chẽnjhjajclnh đsqmarinvng bêavaun Lữxarr Bốuxkw.

Lữxarr Bốuxkw vỗiuao tay hai tiếaaghng, rấrinvt nhanh đsqmai ra hai kiếaaghm khábwkrch.


Hai ngưixldqxkji nàajcly mặdrzac đsqmayvnguakgneavajclu đsqmaen vàajcl trắgdmjng. Mộrinvt ngưixldqxkji cao to, vẻaijg mặdrzat thậbzywt thàajcl, huyệaaght thábwkri dưixldơcjpjng gồyvng cao, cóuhcpajcly kiếaaghm rậbzywm rạnbiop, đsqmai đsqmaưixldqxkjng long hàajclnh hổqhct bộrinv, khígavv thếaagh nhiếaaghp ngưixldqxkji. Ngưixldqxkji cògavvn lạnbioi vóuhcpc dábwkrng trung bìowmcnh, gògavvbwkruhcpp, tay châyfryn nhanh nhẹqkzxn, nhưixldng khiếaaghn Trưixldơcjpjng Lãuyxung ấrinvn tưixldnbiong sâyfryu nhấrinvt làajcl ábwkrnh mắgdmjt âyfrym trầhdclm kiêavauu ngạnbioo.

pvbka kiếaaghm? Trưixldơcjpjng Lãuyxung thầhdclm hừivdr lạnbionh. Chỉnwhc nhìowmcn dábwkrng vẻaijg củkoxla hai têavaun đsqmaóuhcp, cộrinvng thêavaum cábwkrch hígavvt thởxarr liềbwkrn biếaaght làajcl cao thủkoxl. Nóuhcpi làajcl Lữxarr Bốuxkwixldnbion danh múpvbka kiếaaghm đsqmaếaaghn ábwkrm sábwkrt hắgdmjn cògavvn đsqmaúpvbkng hơcjpjn.

Quan viêavaun trêavaun hếaaghn hộrinvi tuy cảnwhcm thấrinvy đsqmarinvt ngộrinvt nhưixldng nếaaghu Trưixldơcjpjng Lãuyxung đsqmaãuyxu cho phénjhjp thìowmc khôaijgng lắgdmjm miệaaghng.

Hai ngưixldqxkji đsqmaneavng chígavvnh giữxarra hàajclnh lễnqjn vớkoxli nhau, triểnbion khai tưixld thếaagh, bắgdmjt đsqmahdclu múpvbka kiếaaghm.

Trưixldơcjpjng Lãuyxung vừivdra nhìowmcn vừivdra lắgdmjc đsqmahdclu. Tạnbioi sao Lữxarr Bốuxkw ngu nhưixld vậbzywy? Nhìowmcn tưixld thếaagh hai ngưixldqxkji trong sâyfryn thìowmcuakgajclng đsqmaãuyxu quen múpvbka đsqmaao thưixldơcjpjng thựtmqwc sựtmqw, đsqmarinvng tábwkrc cóuhcp vẻaijg cứneavng nhắgdmjc khôaijgng tựtmqw nhiêavaun, khôaijgng cóuhcp loạnbioi hoa mỹrinvajcl mỹrinv cảnwhcm củkoxla múpvbka kiếaaghm, khôaijgng thểnbio hộrinvi ra đsqmaưixldnbioc sưixld phiêavauu dậbzywt tiêavauu sábwkri củkoxla kiếaaghm vũazmx. Trưixldơcjpjng Lãuyxung cho rằnjhjng hai ngưixldqxkji nàajcly làajcl bịrbib khôaijgng trâyfryu bắgdmjt chóuhcp đsqmai càajcly, cũazmxng làajclm khóuhcp họrinv. Trưixldơcjpjng Lãuyxung nhìowmcn bêavaun dưixldkoxli cábwkrc vịrbib quan, ai cũazmxng xem ngábwkrp ngủkoxl.

Hắgdmjn lóuhcpe ýhdcl nghĩneav, hénjhjt to vớkoxli ngưixldqxkji trong sâyfryn:

- Đwwvkàajcln ôaijgng thìowmc đsqmaivdrng nhưixld đsqmaàajcln bàajcl vậbzywy, múpvbka kiếaaghm cábwkri gìowmc, phảnwhci dùrmznng đsqmaao thưixldơcjpjng thậbzywt kìowmca! Ai thắgdmjng thìowmc bổqhctn tưixldkoxlng quâyfryn sẽnjhj thưixldxarrng hậbzywu hĩneavnh!

Việaaghc nàajcly trúpvbkng ýhdcl Lữxarr Bốuxkw, ýhdclixldqxkji càajclng đsqmabzywm.

Lờqxkji củkoxla Trưixldơcjpjng Lãuyxung quảnwhc nhiêavaun đsqmaem đsqmaếaaghn khígavvch lệaagh, hai ngưixldqxkji trong sâyfryn lậbzywp tứneavc duỗiuaoi tay châyfryn, bắgdmjt đsqmahdclu đsqmaábwkrnh thậbzywt.

Trêavaun tiệaaghc mấrinvy vịrbib quan lớkoxln Mạnbiot Lăbwkrng bịrbibgavvch đsqmarinvng tinh thầhdcln, rấrinvt hàajclo hứneavng xem diễnqjnn.

Kiếaaghm khábwkrch cao to đsqmai hưixldkoxlng mạnbionh mẽnjhj, trưixldqxkjng kiếaaghm rộrinvng mởxarrpvbkt vềbwkr, thếaaghaijgng nhưixld thủkoxly triềbwkru. Mỗiuaoi kiếaaghm vung qua, kiếaaghm phong rígavvt gàajclo, dờqxkji núpvbki lấrinvp biểnbion, khiếaaghn mấrinvy quan viêavaun ngồyvngi gầhdcln nhấrinvt sợnbio đsqmaếaaghn đsqmaqhct mồyvngaijgi lạnbionh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.