Phong Lưu Tam Quốc

Chương 446 : Yến hội (thượng)

    trước sau   
syaoi đwdtrếkfmcn cuốuaufi cùkjyjng Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng bậgibdt cưwdtrioyci.

Châujlwn Mậgibdt trừtuntng Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng, nósyaoi tiếkfmcp:

- Nhưwdtrng đwdtrúutrmng thậgibdt làneyc từtunt khi bổujlwn tiểvyteu thưwdtr trởvapn vềupbl, muốuaufn gặosykp Quápycqch Hoàneycn còsffun khósyaojcqqn lêqamln trờioyci, mấosbyy lầujlwn đwdtrupblu bịmudb từtunt chốuaufi ngoàneyci cửxapga. Nếkfmcu khôyoneng nósyaoi nàneycng đwdtrang dưwdtrvapnng bệpiwvnh thìoxwgneyckjyjng Lữzjyb Bốuauf đwdtri du lịmudbch. Châujlwn Mậgibdt nghĩosykqamln trong chắibxfc chắibxfn cósyao vấosbyn đwdtrupbl.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng kinh ngạoxnyc hỏtunti:

- Cósyao vấosbyn đwdtrupbloxwg?

Châujlwn Mậgibdt lạoxnynh lùkjyjng nósyaoi:


- Cósyao ba loạoxnyi khảwjukwgzqng, mộjqqvt làneycneycng đwdtrúutrmng thậgibdt khôyoneng muốuaufn gặosykp bổujlwn tiểvyteu thưwdtr. Hai làneycneycng bịmudb giam lỏtuntng, khôyoneng thểvyte gặosykp bổujlwn tiểvyteu thưwdtr. Ba làneycyonen vệpiwvwgzqn bảwjukn khôyoneng đwdtri vàneyco thôyoneng bápycqo.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng biếkfmcn sắibxfc, vẻzalw mặosykt trầujlwm trọgdrtng, tiếkfmcp lờioyci:

- Loạoxnyi thứoxwg nhấosbyt làneyc khôyoneng khảwjukwgzqng. Lấosbyy nàneycng ấosbyy vàneyc Châujlwn tiểvyteu thưwdtroxwgnh nghĩosyka khôyoneng cósyaozzaw do gìoxwg khôyoneng gặosykp. Nếkfmcu làneyc loạoxnyi thứoxwg hai vàneyc thứoxwg ba thìoxwgoxwgnh hìoxwgnh sẽhizd cựutdmc kỳkbif tệpiwv hạoxnyi.

Châujlwn Mậgibdt nósyaoi:

- Khôyoneng sai. Nếkfmcu bổujlwn tiểvyteu thưwdtr khôyoneng đwdtrpycqn lầujlwm, Lữzjyb Bốuauf thấosbyy Trưwdtrơjcqqng tưwdtrvapnng quâujlwn mấosbyy ngàneycy nay bỗsdvlng tăwgzqng nhâujlwn sốuauf thịmudb binh bảwjuko vệpiwv an toàneycn bảwjukn thâujlwn, đwdtrpycqn đwdtrưwdtrsylvc cósyao lẽhizd tin tứoxwgc lộjqqv ra ngoàneyci. Cho dùkjyj hắibxfn khôyoneng nghĩosyk ra đwdtriểvytem nàneycy thìoxwg tấosbyt nhiêqamln Trầujlwn Cung sẽhizd đwdtrpycqn đwdtrưwdtrsylvc. Đeviouaufi tưwdtrsylvng nghi ngờioycosyk nhiêqamln chĩosyka vềupbl Quápycqch Hoàneycn. Nếkfmcu thậgibdt làneyc vậgibdy, thếkfmc thìoxwgyonen vệpiwv khôyoneng đwdtri thôyoneng bápycqo làneyc việpiwvc vôyonekjyjng bìoxwgnh thưwdtrioycng. Bởvapni vìoxwg ai đwdtrupblu biếkfmct bổujlwn tiểvyteu thưwdtr chẳjooang nhữzjybng rấosbyt thâujlwn vớvapni Quápycqch Hoàneycn, cũaghxng làneyc bạoxnyn tốuauft cùkjyjng mấosbyy vịmudb phu nhâujlwn củdrjia Trưwdtrơjcqqng tưwdtrvapnng quâujlwn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng sốuauft ruộjqqvt nósyaoi:

- Quápycqch Hoàneycn sẽhizd khôyoneng gặosykp phảwjuki rắibxfc rốuaufi gìoxwg chứoxwg?

Châujlwn Mậgibdt thởvapnneyci thưwdtrioycn thưwdtrsylvt nósyaoi:

- Đevioâujlwy cũaghxng làneyc đwdtriềupblu bổujlwn tiểvyteu thưwdtr lo lắibxfng nhấosbyt.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng híkbift ngụbcnvm khíkbif lạoxnynh:

- Lữzjyb Bốuauf tuy dãrmhfujlwm hừtuntng hựutdmc nhưwdtrng đwdtruaufi vớvapni gia quyếkfmcn vẫbcnvn làneyc rấosbyt tốuauft.

Châujlwn Mậgibdt lắibxfc đwdtrujlwu nósyaoi:

- Nếkfmcu thêqamlm mộjqqvt tộjqqvi danh phảwjukn bộjqqvi thìoxwg Lữzjyb Bốuaufsffun đwdtruaufi xửxapg tốuauft vớvapni nàneycng sao?


Tuy Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng tinh thầujlwn khôyoneng yêqamln nhưwdtrng mặosykt ngoàneyci vẫbcnvn làneycoxwgnh tĩosyknh nósyaoi:

- Vậgibdy nàneycng thậgibdt sựutdm muốuaufn cùkjyjng ta đwdtri sao?

Châujlwn Mậgibdt nghiêqamlm túutrmc nósyaoi:

- Đevioúutrmng vậgibdy. Tưwdtrvapnng quâujlwn, lầujlwn nàneycy ngưwdtrơjcqqi nhấosbyt đwdtrmudbnh phảwjuki mang ta cùkjyjng đwdtri.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng vung tay lêqamln, khôyoneng thèujlwm đwdtrvyte ýzzaw, bưwdtrvapnc ra khỏtunti cửxapga, nósyaoi:

- Vậgibdy chỉbtsv đwdtràneycnh uấosbyt ứoxwgc Châujlwn tiểvyteu thưwdtrneycm tiểvyteu binh dưwdtrvapni tay bổujlwn tưwdtrvapnng quâujlwn vậgibdy.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng bưwdtrvapnc ra ngoàneyci phủdrji, trưwdtrvapnc cửxapga sớvapnm cósyao gầujlwn ngàneycn hộjqqv vệpiwv quâujlwn, cộjqqvng thêqamlm hai trăwgzqm Hắibxfc Ưtcttng Vệpiwv đwdtrôyoneng nghìoxwgn nghịmudbt chờioyc tạoxnyi đwdtrósyao. Hàneycn Sơjcqqn thấosbyy Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng đwdtri ra, nhanh chósyaong vékgayn màneycn đwdtrvyte hắibxfn đwdtri vàneyco.

Đevioneycn ngưwdtrioyci rầujlwm rộjqqv đwdtri hưwdtrvapnng phủdrji Lữzjyb Bốuauf.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng ởvapn trong kiệpiwvu đwdtroxwgng ngồuaufi khôyoneng yêqamln. Tạoxnyi sao hắibxfn lơjcqqneycjcqq ýzzaw nhưwdtr vậgibdy? Tạoxnyi sao trưwdtrvapnc đwdtrósyao khôyoneng tíkbifnh tớvapni bưwdtrvapnc nàneycy? Nếkfmcu Quápycqch Hoàneycn gặosykp nguy hiểvytem gìoxwg thìoxwg thủdrji phạoxnym chíkbifnh làneyc hắibxfn! Cẩzjybn thậgibdn suy nghĩosyk, Lữzjyb Bốuauf rốuauft cuộjqqvc dựutdma vàneyco cápycqi gìoxwg cho rằtuntng mìoxwgnh thàneycnh côyoneng? Mưwdtrioyci vạoxnyn nhâujlwn mãrmhfneyco Nhâujlwn sao? Nưwdtrvapnc xa khôyoneng cứoxwgu đwdtrưwdtrsylvc lửxapga gầujlwn, cho dùkjyjwdtrioyci vạoxnyn tưwdtrvapnng binh củdrjia gãrmhf từtuntosyknh Xuyêqamln ậgibdp đwdtrếkfmcn, đwdtrujlwu tiêqamln phảwjuki đwdtruaufi mặosykt làneyc Từtunt Hoảwjukng nổujlwi danh trầujlwm ổujlwn. Muốuaufn nhâujlwn lúutrmc Mạoxnyt Lăwgzqng nápycqo đwdtrjqqvng vưwdtrsylvt sôyoneng qua cầujlwu sao? Loạoxnyi suy nghĩosykneycy cũaghxng quápycq đwdtrơjcqqn giảwjukn rồuaufi. Nếkfmcu nhưwdtr Đevioôyoneng quậgibdn Hạoxny Hầujlwu Uyêqamln cùkjyjng xuấosbyt binh, đwdtrơjcqqn giảwjukn cósyao hai đwdtrưwdtrioycng: mộjqqvt làneyc ra Sơjcqqn Dưwdtrơjcqqng, sẽhizd đwdtruaufi mặosykt Trưwdtrơjcqqng Liêqamlu tríkbifaghxng song toàneycn, thêqamlm vàneyco Từtunt Châujlwu từtunt trưwdtrvapnc làneycwgzqn cứoxwg hắibxfn chúutrm trọgdrtng, binh hùkjyjng tưwdtrvapnng mạoxnynh, quâujlwn lưwdtrơjcqqng sung túutrmc, Hạoxny Hầujlwu Uyêqamln chưwdtra chắibxfc chiếkfmcm ưwdtru thếkfmcoxwg đwdtrưwdtrsylvc. Nếkfmcu ra Lưwdtrơjcqqng quậgibdn, vậgibdy đwdtruaufi mặosykt chíkbifnh làneyc Thọgdrt Xuâujlwn Từtunt Thứoxwg, càneycng khôyoneng nắibxfm chắibxfc phầujlwn thắibxfng. Lạoxnyi nósyaoi nhìoxwgn xa trôyoneng rộjqqvng nhưwdtrneyco Thápycqo tuyệpiwvt đwdtruaufi khôyoneng thểvyte trong lúutrmc phưwdtrơjcqqng bắibxfc y chưwdtra bìoxwgnh đwdtrmudbnh màneyc đwdtrãrmhf mởvapn chiếkfmcn tuyếkfmcn khápycqc, sẽhizd trởvapn thàneycnh gápycqnh nặosykng trầujlwm trọgdrtng. Hai đwdtrưwdtrioycng tưwdtrvapnng quâujlwn nàneycy mộjqqvt khi im hơjcqqi lặosykng tiếkfmcng, Lữzjyb Bốuauf rốuauft cuộjqqvc dựutdma vàneyco cápycqi gìoxwgneyc khôyoneng sợsylv? Nghĩosyk tớvapni đwdtrâujlwy, Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng ngẫbcnvm nghĩosyk muốuaufn vỡvapn đwdtrujlwu cũaghxng khôyoneng tưwdtrvapnng ra đwdtrưwdtrsylvc. Nếkfmcu Lữzjyb Bốuauf muốuaufn lêqamln ngôyonei chủdrji Giang Đevioôyoneng, thứoxwg nhấosbyt phảwjuki đwdtrưwdtrsylvc cápycqc đwdtroxnyi vọgdrtng tộjqqvc Giang Đevioôyoneng ủdrjing hộjqqv, thứoxwg hai phảwjuki cósyao đwdtrujlwy đwdtrdrji binh lựutdmc. Hai đwdtriềupblu nàneycy y đwdtrupblu khôyoneng cósyao, dựutdma vàneyco cápycqi gìoxwg muốuaufn tạoxnyo phảwjukn chứoxwg? Huốuaufng chi ba ngàneycn binh sĩosyk Nam Từtunt đwdtrãrmhf cắibxfm trạoxnyi ngoàneyci thàneycnh, năwgzqm ngàneycn nhâujlwn mãrmhf Ngưwdtru Chửxapgaghxng nhanh chósyaong chạoxnyy tớvapni. Thêqamlm vàneyco gầujlwn vạoxnyn quâujlwn thủdrji thàneycnh vốuaufn cósyao, Lữzjyb Bốuauf ngưwdtrơjcqqi còsffun cósyaowgzqng lựutdmc gìoxwgsyao thểvyte khốuaufng chếkfmc Mạoxnyt Lăwgzqng? Hàneycng loạoxnyt câujlwu hỏtunti, Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng khôyoneng thểvyte giảwjuki đwdtrápycqp đwdtrưwdtrsylvc. Chỉbtsvneyc trong đwdtrujlwu cósyao loạoxnyi xúutrmc đwdtrjqqvng muốuaufn đwdtrosbyu vớvapni Lữzjyb Bốuauf, sau đwdtrósyao buộjqqvc y lậgibdt lápycqneyci tẩzjyby, đwdtrvyte hắibxfn xem coi rốuauft cuộjqqvc cósyao bao nhiêqamlu câujlwn lưwdtrsylvng.

Khôyoneng lâujlwu sau Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng đwdtrãrmhf tớvapni phủdrji Lữzjyb Bốuauf.

Phủdrji Lữzjyb Bốuauf coi nhưwdtr kim bíkbifch huy hoàneycng, xâujlwy dựutdmng cựutdmc kỳkbifkjyjng vĩosyk. Trưwdtrvapnc cửxapga hai sưwdtr tửxapg đwdtrápycq to lớvapnn khíkbif thếkfmcneycng bạoxnyc.

utrmc nàneycy đwdtrãrmhf giăwgzqng đwdtrèujlwn kếkfmct hoa, khăwgzqn đwdtrtunt treo cao, khôyoneng khíkbifujlwn hoan.

Bởvapni vìoxwg Lữzjyb Bốuauf phápycqt thiệpiwvp mờioyci rộjqqvng rãrmhfi, đwdtra sốuauf quan lớvapnn Mạoxnyt Lăwgzqng đwdtrupblu tiếkfmcn đwdtrếkfmcn nêqamln rấosbyt nápycqo nhiệpiwvt. Cửxapga ngừtuntng đwdtrdrji loạoxnyi kiệpiwvu, mỗsdvli quan viêqamln mặosykt hồuaufng hàneyco khôyoneng ngừtuntng hỏtunti thăwgzqm nhau, cầujlwm tay nósyaoi cưwdtrioyci.


Lữzjyb Bốuaufneycm chủdrji nhâujlwn biểvyteu hiệpiwvn rấosbyt nhiệpiwvt tìoxwgnh, Trầujlwn Cung đwdtroxwgng cạoxnynh y thìoxwg khôyonen khékgayo lanh lẹdikc.

yonen quan thỉbtsvnh thoảwjukng kêqamlu lêqamln vịmudb quan lớvapnn nàneyco đwdtrếkfmcn, sau đwdtrósyao vang tiếkfmcng cưwdtrioyci đwdtrùkjyja.

Nếkfmcu nhưwdtr khôyoneng phảwjuki Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng biếkfmct sâujlwu xa trong đwdtrósyao, nhìoxwgn mặosykt ngoàneyci vui vẻzalw thếkfmcneycy, căwgzqn bảwjukn khôyoneng thấosbyy ra cósyaooxwg khápycqc thưwdtrioycng.

Khi Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng bưwdtrvapnc ra khỏtunti kiệpiwvu thìoxwg trưwdtrvapnc cửxapga vốuaufn ồuaufn àneyco bỗsdvlng biếkfmcn yêqamln tĩosyknh.

Mấosbyy quan viêqamln đwdtroxwgng tạoxnyi cửxapga chỉbtsvnh tềupblyone to hàneycnh lễsjxw:- Tham kiếkfmcn chúutrma côyoneng!

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng mỉbtsvm cưwdtrioyci ýzzaw bảwjuko:

- Mọgdrti ngưwdtrioyci khôyoneng cầujlwn đwdtra lễsjxw.

utrmc nàneycy bỗsdvlng vang tiếkfmcng phápycqo nổujlw.

*Bộjqqvp bùkjyjm bùkjyjm!*

Sau đwdtrósyaopycqc loạoxnyi nhạoxnyc sớvapnm chuẩzjybn bịmudb tốuauft cùkjyjng vang lêqamln, âujlwm nhạoxnyc vui vẻzalwujlwn hoan vang bốuaufn phíkbifa.

Lữzjyb Bốuauf tiếkfmcn lêqamln.

Y khôyoneng nhưwdtr mấosbyy quan viêqamln Giang Đevioôyoneng cúutrmi thấosbyp ngưwdtrioyci, trêqamln mặosykt tràneycn đwdtrujlwy vui sưwdtrvapnng nósyaoi:

- Tưwdtrvapnng quâujlwn cốuauf ýzzaw đwdtrếkfmcn chúutrmc mừtuntng, hạoxny quan cảwjukm thấosbyy vôyonekjyjng vinh hạoxnynh.


Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng bìoxwgnh tĩosyknh nósyaoi:

- Đevioâujlwy làneycqamln, bổujlwn tưwdtrvapnng quâujlwn còsffun hy vọgdrtng tưwdtrơjcqqng lai con củdrjia ngưwdtrơjcqqi cósyao thểvyte trởvapn thàneycnh tuyệpiwvt thếkfmc hổujlwwdtrvapnng nhưwdtrwdtrvapnng quâujlwn đwdtrâujlwy.

Lữzjyb Bốuaufwdtrioyci càneycng hớvapnn hởvapn, nósyaoi:

- Thuộjqqvc hạoxny dẫbcnvn đwdtrưwdtrioycng cho tưwdtrvapnng quâujlwn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng gậgibdt đwdtrujlwu, Lữzjyb Bốuauf dẫbcnvn hắibxfn vàneyco phủdrji. Đevioiểvyten Vi theo sápycqt bêqamln trápycqi Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng, Hàneycn Cửxapg Tửxapg thìoxwgvapnqamln phảwjuki. Sau lưwdtrng mớvapni làneyc đwdtrápycqm quan viêqamln, hai trăwgzqm Hắibxfc Ưtcttng Vệpiwv thìoxwg theo đwdtrtuntng sau cùkjyjng. Họgdrt sẽhizd khôyoneng đwdtrvyte Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng biếkfmcn mấosbyt trưwdtrvapnc mắibxft mìoxwgnh, mộjqqvt giâujlwy cũaghxng khôyoneng đwdtrưwdtrsylvc. Châujlwn Mậgibdt lẫbcnvn vàneyco trong, nghêqamlnh ngang tiếkfmcn vàneyco.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng vàneyc Lữzjyb Bốuaufwdtrvapnc vàneyco cửxapga phủdrji chưwdtra đwdtrếkfmcn nửxapga phúutrmt thìoxwg Hoàneycnh Sơjcqqn bỗsdvlng nhápycqy mắibxft vớvapni mấosbyy Hắibxfc Ưtcttng Vệpiwv. Mấosbyy Hắibxfc Ưtcttng Vệpiwvkjyjng gậgibdt nhẹdikc đwdtrujlwu, mộjqqvt ngàneycn hộjqqv vệpiwv quâujlwn lậgibdp tứoxwgc tảwjukn ra. Mặosykt ngoàneyci chẳjooang qua làneyc đwdtrếkfmcn tuầujlwn tra, kỳkbif thựutdmc làneyc theo dõzalwi toàneycn Lữzjyb phủdrji.

Rấosbyt nhanh, cósyao Lữzjyb Bốuauf dẫbcnvn dắibxft đwdtrãrmhf tớvapni đwdtroxnyi đwdtrưwdtrioycng yếkfmcn hộjqqvi.

Đevioápycqm trọgdrtng thầujlwn Đevioiềupbln Phong, Trưwdtrơjcqqng Chiêqamlu đwdtrãrmhf tụbcnv tậgibdp mộjqqvt chỗsdvl.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng tùkjyjy ýzzaw liếkfmcc mộjqqvt cápycqi, thầujlwm líkbifu lưwdtrvapni. Thậgibdt làneyc phôyone trưwdtrơjcqqng, cósyaojcqqn hai trăwgzqm cápycqi ghếkfmc, vàneyci chụbcnvc thịmudb nữzjybpycqng ngưwdtrioyci nhu mìoxwg xinh đwdtrdikcp khôyoneng ngừtuntng xuyêqamln qua. Trong đwdtroxnyi đwdtrưwdtrioycng mùkjyji rưwdtrsylvu thịmudbt tỏtunta bốuaufn phíkbifa, cápycqc loạoxnyi mósyaon ăwgzqn dâujlwn dãrmhf đwdtrupblu bàneycy trong đwdtrósyao, hiểvyten nhiêqamln Lữzjyb Bốuauf bỏtunt cảwjuk vốuaufn gốuaufc ra.

pycqc quan mộjqqvt phen lễsjxw tiếkfmct khápycqch sápycqo, Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng mờioyci ngồuaufi.

Quan viêqamln bêqamln dưwdtrvapni cósyao chúutrmt cẩzjybn thậgibdn, khôyoneng giốuaufng mớvapni rồuaufi thảwjuk lỏtuntng.

Lữzjyb Bốuauf bởvapni vìoxwgneyc chủdrji nhâujlwn nêqamln vịmudb tríkbifvapnwdtrvapni ghếkfmc Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng.

Y hỏtunti Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng rằtuntng:


- Tưwdtrvapnng quâujlwn, cósyao thểvyte tuyêqamln bốuauf bắibxft đwdtrujlwu đwdtrưwdtrsylvc chưwdtra?

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng gậgibdt đwdtrujlwu, nósyaoi vớvapni Lữzjyb Bốuauf:

- Vậgibdy bắibxft đwdtrujlwu đwdtri.

Lữzjyb Bốuaufwdtrvapnng tớvapni cápycqc quan, lớvapnn tiếkfmcng kêqamlu:

- Yếkfmcn hộjqqvi bắibxft đwdtrujlwu!

Tiếkfmcng nhạoxnyc bay bổujlwng.

Lữzjyb Bốuauf mặosykt hồuaufng hàneyco dẫbcnvn đwdtrujlwu cầujlwm vòsffuwdtrsylvu hưwdtrvapnng tớvapni Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng, nósyaoi:

- Thuộjqqvc hạoxny trưwdtrvapnc kíkbifnh tưwdtrvapnng quâujlwn mộjqqvt chékgayn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng cưwdtrioyci nósyaoi:

- Phụbcnvng Tiêqamln, ngưwdtrơjcqqi mởvapn đwdtrujlwu hay thậgibdt, nếkfmcu ngưwdtrơjcqqi đwdtrvyte mỗsdvli vịmudb quan đwdtrupblu kíkbifnh bổujlwn tưwdtrvapnng quâujlwn mộjqqvt chékgayn, vậgibdy tốuaufi nay bổujlwn tưwdtrvapnng quâujlwn phảwjuki bòsffu trởvapn vềupbl rồuaufi.

pycqc vịmudb quan thấosbyy Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng nósyaoi năwgzqng hàneyci hưwdtrvapnc, tâujlwm tìoxwgnh thảwjuk lỏtuntng, cùkjyjng trêqamlu cợsylvt.

Hiểvyten nhiêqamln Lữzjyb Bốuauf khôyoneng ngờioyc Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng nósyaoi vậgibdy, phúutrmt chốuaufc lúutrmng túutrmng thưwdtra rằtuntng:

- Thuộjqqvc hạoxny chỉbtsvneyc trưwdtrvapnc kíkbifnh rưwdtrsylvu, nếkfmcu tưwdtrvapnng quâujlwn khinh thưwdtrioycng thìoxwg thôyonei.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng cưwdtrioyci to, hàneyco hùkjyjng dâujlwng tràneyco nósyaoi:

- Đevioupblu nósyaoi phưwdtrơjcqqng bắibxfc đwdtràneycn ôyoneng phósyaong khoápycqng, hôyonem nay bổujlwn tưwdtrvapnng quâujlwn họgdrtc theo mùkjyji vịmudb đwdtrau cũaghxng thíkbifch!

syaoi xong hắibxfn ngửxapga đwdtrujlwu uốuaufng cạoxnyn.

Đevioápycqm quan viêqamln khôyoneng biếkfmct chuyệpiwvn thấosbyy Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng khíkbif phápycqch ngậgibdp trờioyci thìoxwgkjyjng khen nứoxwgc nởvapn, khôyoneng ngừtuntng la ósyao.

Chỉbtsv mấosbyy ngưwdtrioyci Đevioiềupbln Phong, Trưwdtrơjcqqng Chiêqamlu hơjcqqi lo âujlwu nhìoxwgn Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng

Theo hàneycnh đwdtrjqqvng sảwjukng khoápycqi củdrjia Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng, mỗsdvli quan viêqamln cũaghxng dầujlwn thảwjuk lỏtuntng, ngưwdtrơjcqqi kíkbifnh ta mộjqqvt chékgayn, ta cụbcnvng mộjqqvt ly, khôyoneng khíkbif ngàneycy càneycng sôyonei đwdtrjqqvng.

wdtrsylvu qua ba tuầujlwn, khôyoneng biếkfmct làneyc ai mởvapn đwdtrujlwu nósyaoi:

- Lữzjybwdtrvapnng quâujlwn, sao chưwdtra thấosbyy lệpiwvnh lang?

Lữzjyb Bốuauf vỗsdvl trápycqn, nhưwdtr tỉbtsvnh giấosbyc mộjqqvng nósyaoi:

- Chỉbtsv lo cùkjyjng mọgdrti ngưwdtrioyci uốuaufng rưwdtrsylvu nósyaoi cưwdtrioyci, đwdtrãrmhf quêqamln mấosbyt chuyệpiwvn nàneycy.

Y kêqamlu to:

- Thịmudb vệpiwv đwdtrâujlwu, mau mờioyci phu nhâujlwn vàneycyoneng tửxapg đwdtri ra!

Mộjqqvt thịmudbsffung rấosbyt nhanh đwdtri hưwdtrvapnng nộjqqvi việpiwvn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng lậgibdp tứoxwgc tậgibdp trung tinh thầujlwn, mắibxft lósyaoe tia cảwjuknh giápycqc. Thờioyci gian khôyoneng còsffun nhiềupblu.

Chỉbtsv chốuaufc lápycqt sau, mộjqqvt ngưwdtrioyci đwdtràneycn bàneyc phong thápycqi tuyệpiwvt mỹutdm ngựutdmc ôyonem anh hàneyci cósyao mấosbyy thịmudb đwdtruaufng cùkjyjng đwdtri thưwdtrvapnt tha tiếkfmcn đwdtrếkfmcn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng biếkfmcn sắibxfc, bởvapni vìoxwg ngưwdtrioyci đwdtràneycn bàneyc đwdtrósyao khôyoneng phảwjuki làneyc Quápycqch Hoàneycn.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng liếkfmcc Lữzjyb Bốuauf, nàneyco biếkfmct ngưwdtrioyci kia cưwdtrioyci âujlwm hiểvytem nhìoxwgn hắibxfn, mắibxft lósyaoe tia sápycqng lạoxnynh lùkjyjng.

Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng lòsffung căwgzqng thẳjooang, thầujlwm kêqamlu tiêqamlu rồuaufi.

Khôyoneng lẽhizd Quápycqch Hoàneycn đwdtrãrmhf gặosykp nguy hiểvytem? Trưwdtrơjcqqng Lãrmhfng lòsffung tràneycn đwdtrujlwy phẫbcnvn nộjqqv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.