Phong Lưu Tam Quốc

Chương 445 : Gia quyến êm ấm (hạ)

    trước sau   
ktgeng hờvxtxn dỗvewdi liếhlecc, nhắtudtc nhởvtwcklkyi:

- Tưptwepvjzng quâydhen…

Trưptweơgfmcng Lãykmung thếhlec mớpvjzi tỉptwenh táaisro lạsjnji, da mặtuokt dàktgey nhưptwe hắtudtn khôdsdeng thèecmzm đidkczcxo ývoov, cốkibuqgqpnh trêvoovu chọyuimc nóklkyi:

- Đrngkãykmu gầhazhn mộwzeut nănfdmm khôdsdeng gặtuokp Châydhen tiểzcxou thưptwe, trong lòrdgung cựooccc kỳcpax mong nhớpvjz. Chỉptwe khôdsdeng ngờvxtx Châydhen tiểzcxou thưptwe ra ngoàktgei du lịzqgich mớpvjzi nửedtga nănfdmm, mộwzeut nănfdmm màktge đidkcãykmu thay da đidkczqgii thịzqgit, phong cáaisrch biếhlecn đidkczqgii lớpvjzn nhưptwe vậvewdy. Ăuuzfn mặtuokc thếhlecktgey khiếhlecn khuôdsden mặtuokt vốkibun đidkcãykmu quốkibuc sắtudtc thiêvoovn hưptweơgfmcng củrngka Châydhen tiểzcxou thưptwe thêvoovm cảadzem giáaisrc quyếhlecn rũyryq. Chậvewdc chậvewdc, thậvewdt khôdsdeng tệedtg, càktgeng cóklky thểzcxo hấnfdmp dẫhlecn áaisrnh mắtudtt.

nfdm Châydhen Mậvewdt cóklkyydhem tĩzodnnh nhưptweptwepvjzc thếhlecktgeo cũyryqng nghe khôdsdeng nổzqgii lờvxtxi nhưptwe vậvewdy, mặtuokt càktgeng đidkcbbljgfmcn.

ktgeng nhẹoocc giẫhlecm góklkyt ngọyuimc, tráaisrch mắtudtng:


- Tưptwepvjzng quâydhen, nếhlecu đidkcãykmu muộwzeun vậvewdy màktge ngưptweơgfmci đidkcếhlecn chỉptwektge đidkcáaisrnh giáaisr quầhazhn áaisro cáaisrch ănfdmn mặtuokc củrngka Châydhen Mậvewdt thìqgqp thứkibu cho khôdsdeng tiếhlecp đidkcóklkyn. Lạsjnji nóklkyi, y phụucgoc nàktgey làktge củrngka Dung tỷtudt tỷtudt, ta mưptweooccn mặtuokc khôdsdeng đidkcưptweooccc sao?

Trưptweơgfmcng Lãykmung ngâydhey ra, lậvewdp tứkibuc tỉptwenh ngộwzeuklkyi:

- Thìqgqp ra làktge vậvewdy, hèecmzn chi sao thấnfdmy quen mắtudtt quáaisr.

Châydhen Mậvewdt thấnfdmy Trưptweơgfmcng Lãykmung hiểzcxou thìqgqp mớpvjzi yêvoovn lòrdgung, nàktgeo biếhlect hắtudtn nóklkyi câydheu tiếhlecp theo khiếhlecn nàktgeng xấnfdmu hổzqgi muốkibun chui xuốkibung đidkcnfdmt.

- Mưptweooccn đidkcfuiwqgqp khôdsdeng mưptweooccn lạsjnji đidkci mưptweooccn bộwzeuktgey, xem ra nàktgeng rấnfdmt thíccejch nóklky thôdsdei. Khôdsdeng tệedtg khôdsdeng tệedtg, ta cũyryqng thíccejch bộwzeuktgey lắtudtm, nhiềkoetu chỗvewd gợoocci cảadzem, khiếhlecn ngưptwevxtxi nhìqgqpn khôdsdeng dờvxtxi mắtudtt đidkcưptweooccc.

Trưptweơgfmcng Lãykmung đidkczqgii biểzcxou tìqgqpnh, tàktgeptwevxtxi nóklkyi.

Châydhen Mậvewdt khôdsdeng cóklky đidkchazhy bụucgong mựooccc nưptwepvjzc, khôdsdeng biếhlect làktgem sao phảadzen báaisrc lờvxtxi Trưptweơgfmcng Lãykmung, chỉptwe biếhlect đidkcbblj mặtuokt ngơgfmc ngáaisrc tạsjnji đidkcóklky.

Trưptweơgfmcng Lãykmung tiếhlecp tụucgoc cưptwevxtxi gian nóklkyi:

- Đrngkưptweooccc rồfuiwi, khôdsdeng nóklkyi vấnfdmn đidkckoetktgey nữbffma. Bổzqgin tưptwepvjzng quâydhen cốkibu ývoov đidkcếhlecn gặtuokp nàktgeng, khôdsdeng lẽcuqrktgeng cứkibu đidkczcxo ta đidkckibung tạsjnji cửedtga thếhlecktgey?

Trờvxtxi đidkcnfdmt chứkibung giáaisrm, Trưptweơgfmcng Lãykmung thậvewdt sựoocc chỉptwe muốkibun vàktgeo ngồfuiwi chúnfdmt thôdsdei. Nhưptweng lờvxtxi nóklkyi vàktgektgenh đidkcwzeung mớpvjzi rồfuiwi củrngka hắtudtn khiếhlecn Châydhen Mậvewdt cảadzem thấnfdmy hếhlect sứkibuc khóklky xửedtg. Nàktgeng nghe lờvxtxi nàktgey chẳtavmng nhữbffmng khôdsdeng mờvxtxi Trưptweơgfmcng Lãykmung vàktgeo ngồfuiwi, ngưptweooccc lạsjnji tay chắtudtn ngang khung cửedtga, vẻsqek mặtuokt cảadzenh giáaisrc.

ktgeng nóklkyi:

- Trưptweơgfmcng tưptwepvjzng quâydhen, bâydhey giờvxtx trờvxtxi đidkcãykmu tốkibui lắtudtm rồfuiwi, Châydhen Mậvewdt rấnfdmt mệedtgt, cóklky lờvxtxi gìqgqpklkyi rõzubr tạsjnji đidkcâydhey đidkci.

- Trưptweơgfmcng Lãykmung, sao ngưptweơgfmci cóklky thểzcxo nhưptwe vậvewdy!


Trong đidkcêvoovm tốkibui thanh âydhem vang rấnfdmt xa, Trưptweơgfmcng Lãykmung làktgem bộwzeu khôdsdeng nghe thấnfdmy, vẻsqek mặtuokt hớpvjzn hởvtwc đidkci hưptwepvjzng chỗvewd nghỉptwe ngơgfmci củrngka mìqgqpnh.

rdgun mấnfdmy hộwzeu vệedtg thìqgqp sao? Thôdsdei đidkci, ai dáaisrm xem Trưptweơgfmcng Lãykmung làktgem việedtgc? Coi nhưptwevoovn trong đidkcang đidkcvoovn long đidkcadzeo phưptweooccng thìqgqp họyuimyryqng coi nhưptwe khôdsdeng biếhlect.

Rấnfdmt nhanh, Lữbffm Bốkibuqgqp con thơgfmc trănfdmng tròrdgun màktge mởvtwc tiệedtgc lớpvjzn, pháaisrt thiệedtgp mờvxtxi, ngưptwevxtxi cóklky uy tíccejn danh dựoocc, làktgem quan cóklky đidkczqgia vịzqgi trong Mạsjnjt Lănfdmng đidkckoetu ởvtwc trong sốkibu đidkcưptweooccc mờvxtxi. Nguyêvoovn phủrngk Lữbffm Bốkibu giănfdmng đidkcèecmzn kếhlect hoa, vui mừcytwng rộwzeun rãykmu. Đrngkưptweơgfmcng nhiêvoovn, đidkcâydhey chỉptwektge mặtuokt ngoàktgei.

Trưptweơgfmcng Lãykmung biếhlect rõzubrvoovn trong ẩuycln chứkibua hung hiểzcxom, cóklky mộwzeut âydhem mưptweu khôdsdeng thểzcxoklkyi rõzubr đidkcang chậvewdm rãykmui di đidkcwzeung.

Mắtudtt thấnfdmy sắtudtp tớpvjzi lúnfdmc bắtudtt đidkchazhu yếhlecn hộwzeui, tâydhem tìqgqpnh Trưptweơgfmcng Lãykmung bỗvewdng bấnfdmt an, cứkibu cảadzem giáaisrc bỏbbljklkyt cáaisri gìqgqp.

ptweơgfmcng Dung cẩuycln thậvewdn cũyryqng pháaisrt hiệedtgn Trưptweơgfmcng Lãykmung kháaisrc lạsjnj, mộwzeut bêvoovn giúnfdmp hắtudtn sửedtga sang quầhazhn áaisro, mộwzeut bêvoovn hỏbblji:

- Lãykmuo côdsdeng àktge, làktgem sao vậvewdy?

Trưptweơgfmcng Lãykmung nhícceju màktgey, nhănfdmn tráaisrn nóklkyi:

- Ta cứkibu cảadzem giáaisrc sựoocc việedtgc khôdsdeng đidkcơgfmcn giảadzen nhưptwe vậvewdy, dưptwevxtxng nhưptwe trong kếhlec hoạsjnjch cóklky mắtudtc xíccejch nàktgeo đidkcóklky chúnfdmng ta chưptwea mởvtwc ra.

ptweơgfmcng Dung lo lắtudtng nóklkyi:

- Nếhlecu đidkcãykmu thấnfdmy khôdsdeng ổzqgin thìqgqp thôdsdei đidkci, đidkccytwng đidkci nữbffma.

Trưptweơgfmcng Lãykmung kiêvoovn quyếhlect nóklkyi:- Khôdsdeng đidkcưptweooccc, nhấnfdmt đidkczqginh phảadzei đidkci!

ptweơgfmcng Dung vẻsqek mặtuokt lo lắtudtng nóklkyi:


- Nhưptweng lỡxwmy đidkcâydheu…

Trưptweơgfmcng Lãykmung thôdsde bạsjnjo cắtudtt đidkckibut lờvxtxi Dưptweơgfmcng Dung, nóklkyi:

- Ta sẽcuqr cẩuycln thậvewdn. Ta muốkibun nhìqgqpn xem Lữbffm Bốkibuklky thểzcxoydhey ra chuyệedtgn gìqgqp!

ptweơgfmcng Dung còrdgun muốkibun nóklkyi cáaisri gìqgqp, lúnfdmc nàktgey Hàktgen Cửedtg Tửedtg tiếhlecn vàktgeo.

ykmu cung kíccejnh nóklkyi:

- Chúnfdma côdsdeng, cỗvewd kiệedtgu đidkcãykmu chuẩuycln bịzqgi xong rồfuiwi.

Trưptweơgfmcng Lãykmung an ủrngki Dưptweơgfmcng Dung, nóklkyi:

- Thôdsdei ta đidkci trưptwepvjzc, lãykmuo côdsdeng làktgem việedtgc muộwzeui cứkibuvoovn tâydhem.

klkyi xong Trưptweơgfmcng Lãykmung còrdgun làktgem đidkcwzeung táaisrc tay ‘ok’, cưptwevxtxi vớpvjzi Dưptweơgfmcng Dung rồfuiwi mớpvjzi nhanh nhưptwe tia chớpvjzp đidkci ra.

ptweơgfmcng Dung thởvtwcktgei, chỉptwe đidkcàktgenh đidkczcxo hắtudtn đidkci.

Trưptweơgfmcng Lãykmung chưptwea bưptwepvjzc ra phủrngk thìqgqp bỗvewdng mộwzeut tiểzcxou binh từcytw hoa viêvoovn xôdsdeng ra, chắtudtn ngang trưptwepvjzc mặtuokt Trưptweơgfmcng Lãykmung.

ktgen Cửedtg Tửedtg trưptwepvjzc tiêvoovn di chuyểzcxon bưptwepvjzc châydhen chặtuokn trưptwepvjzc mặtuokt Trưptweơgfmcng Lãykmung, tay phảadzei đidkcèecmz binh khíccej, tùnfdmy thờvxtxi rúnfdmt ra.

ykmu vẻsqek mặtuokt cảadzenh giáaisrc, nghiêvoovm nghịzqgi quáaisrt:


- Nôdsdektgei ởvtwc đidkcâydheu ra, to gan nhưptwe vậvewdy! Khôdsdeng lẽcuqr ngưptweơgfmci muốkibun bấnfdmt lợoocci vớpvjzi chúnfdma côdsdeng?

aisrm Hắtudtc Ưoefeng Vệedtg kháaisrch lậvewdp tứkibuc tảadzen ra bao vâydhey tiểzcxou binh, chỉptwe cầhazhn y cóklkyktgenh đidkcwzeung gìqgqp, tin tưptwevtwcng sẽcuqr chịzqgiu côdsdeng kíccejch mãykmunh liệedtgt từcytw bốkibun phưptweơgfmcng táaisrm hưptwepvjzng.

Vốkibun Trưptweơgfmcng Lãykmung thầhazhm giậvewdt mìqgqpnh, nhưptweng nhìqgqpn kỹkoet mặtuokt màktgey ngưptwevxtxi đidkcóklky thìqgqp kinh kêvoovu:

- Châydhen tiểzcxou thưptwe, tạsjnji sao làktgektgeng?

Thìqgqp ra đidkcóklkyktge Châydhen Mậvewdt, chỉptwe kỳcpax lạsjnjktgektgeng lầhazhn đidkchazhu tiêvoovn mặtuokc quâydhen phụucgoc thịzqgi binh củrngka Trưptweơgfmcng Lãykmung, vẻsqek mặtuokt đidkctudtc ývoov đidkckibung đidkcóklky.

Trưptweơgfmcng Lãykmung đidkcáaisrnh giáaisrktgeng từcytw trêvoovn xuốkibung dưptwepvjzi, tấnfdmm tắtudtc khen rằvxtxng:

- Thậvewdt làktge mộwzeut ngưptwevxtxi đidkcàktgen ôdsdeng tuyệedtgt thếhlec anh tuấnfdmn, cho dùnfdmktgeng nữbffm giảadze nam trang thìqgqp vẫhlecn nổzqgii bậvewdt, phong đidkcwzeu phiêvoovn phiêvoovn. Sợooccktge Phan An tạsjnji thếhlec, Tốkibung Ngọyuimc trọyuimng sinh, tin tưptwevtwcng cũyryqng chỉptwe thếhlec thôdsdei. Nếhlecu sau nàktgey Châydhen tiểzcxou thưptwe thưptwevxtxng nữbffm giảadze nam trang đidkci ra ngoàktgei, chắtudtc chắtudtn cáaisrc côdsdeaisri tạsjnji Mạsjnjt Lănfdmng từcytw đidkcâydhey sẽcuqr nếhlecm nỗvewdi khổzqgiptweơgfmcng tưptwe, đidkcêvoovm ngủrngk khôdsdeng yêvoovn, khôdsdeng quâydhen khôdsdeng gảadze.

Châydhen Mậvewdt đidkckibui vớpvjzi bìqgqpnh luậvewdn củrngka Trưptweơgfmcng Lãykmung thìqgqp đidkcãykmu chuẩuycln bịzqgiydhem lývoov trưptwepvjzc rồfuiwi, tuy khôdsdeng đidkczcxo trong lòrdgung nhưptweng khóklkye miệedtgng vẫhlecn lộwzeu nụucgoptwevxtxi.

ktgeng nóklkyi:

- Tưptwepvjzng quâydhen nóklkyi xong rồfuiwi sao? Nóklkyi xong thìqgqp chúnfdmng ta đidkci thôdsdei.

Đrngkếhlecn lúnfdmc nàktgey Hàktgen Cửedtg Tửedtg mớpvjzi nhẹoocc nhàktgeng thởvtwc ra, cùnfdmng mấnfdmy Hắtudtc Ưoefeng Vệedtgnfdmt lui. Gãykmu đidkcãykmu thấnfdmy qua Châydhen Mậvewdt vàktgei lầhazhn, cóklky biếhlect chúnfdmt chúnfdmt quan hệedtg giữbffma nàktgeng cùnfdmng Trưptweơgfmcng Lãykmung dâydhey dưptwea khôdsdeng rõzubr.

Trưptweơgfmcng Lãykmung tòrdgurdgu hỏbblji:

- Châydhen tiểzcxou thưptwe, nàktgeng giảadze trang nhưptwe vậvewdy khôdsdeng lẽcuqrktge muốkibun cùnfdmng ta đidkci gặtuokp Lữbffm Bốkibu?


Châydhen Mậvewdt thảadzen nhiêvoovn nóklkyi:

- Tưptwepvjzng quâydhen vàktge Lữbffm Bốkibu âydhen oáaisrn khôdsdeng liêvoovn đidkcếhlecn bổzqgin tiểzcxou thưptwe, bổzqgin tiểzcxou thưptwe chỉptwe đidkci vìqgqp Quáaisrch Hoàktgen.

Trưptweơgfmcng Lãykmung càktgeng thêvoovm tòrdgurdgu hỏbblji:

- Làktgem sao vậvewdy?

Sắtudtc mặtuokt Châydhen Mậvewdt bỗvewdng biếhlecn lạsjnjnh lẽcuqro, đidkcáaisrp:

- Còrdgun khôdsdeng phảadzei vìqgqpptwepvjzng quâydhen gâydhey họyuima?

Trưptweơgfmcng Lãykmung vôdsdenfdmng buồfuiwn bựooccc nóklkyi:

- Lạsjnji liêvoovn quan đidkcếhlecn ta?

Châydhen Mậvewdt thấnfdmy Trưptweơgfmcng Lãykmung mặtuokt khổzqgi qua, cốkibujijqn ývoovptwevxtxi nóklkyi:

- Nếhlecu khôdsdeng phảadzei ngưptwevxtxi gieo hạsjnjt thìqgqp sao cóklky quảadze hiệedtgn giờvxtx?

Trưptweơgfmcng Lãykmung khôdsdeng muốkibun cùnfdmng Châydhen Mậvewdt đidkcáaisrnh đidkckibu, nghiêvoovm túnfdmc nóklkyi:

- Cóklky chuyệedtgn gìqgqp cứkibuklkyi thẳtavmng ra đidkci. Nếhlecu khôdsdeng cóklkyqgqp quan trọyuimng thìqgqp bổzqgin tưptwepvjzng quâydhen khuyêvoovn nàktgeng khôdsdeng cầhazhn đidkci. Cóklkyydheu yếhlecn hộwzeui chưptwea chắtudtc làktge yếhlecn hộwzeui tốkibut, lỡxwmy nhưptwe đidkcếhlecn lúnfdmc trởvtwc mặtuokt vớpvjzi Lữbffm Bốkibu, ta sợooccktgeng cóklky nguy hiểzcxom.

Tuy Châydhen Mậvewdt đidkckibui vớpvjzi Trưptweơgfmcng Lãykmung ra vẻsqek sắtudtp đidkctuokt mìqgqpnh thìqgqpgfmci khóklky chịzqgiu, dưptwevxtxng nhưptwektgeng yếhlecu ớpvjzt lắtudtm vậvewdy, nhưptweng trong lòrdgung cóklky chúnfdmt ngọyuimt ngàktgeo, cảadzem giáaisrc đidkcưptweooccc ngưptwevxtxi quan tâydhem khôdsdeng tệedtg.

Châydhen Mậvewdt khôdsdeng nóklkyi vòrdgung vo, thẳtavmng hưptwepvjzng chủrngk đidkckoet:

- Từcytwnfdmc bổzqgin tiểzcxou thưptwe trởvtwc vềkoet đidkcếhlecn nay còrdgun chưptwea thấnfdmy Quáaisrch Hoàktgen, ngưptweơgfmci nóklkyi cóklky phảadzei làktgeklky vấnfdmn đidkckoet khôdsdeng?

Trưptweơgfmcng Lãykmung đidkchazhu tiêvoovn làktge kinh ngạsjnjc, sau đidkcóklky suy tưptweklkyi:

- Khôdsdeng thểzcxoktgeo. Gầhazhn nhưptwe cảadze Mạsjnjt Lănfdmng đidkckoetu biếhlect Quáaisrch phu nhâydhen phủrngk Lữbffm Bốkibunfdmng Châydhen đidkcsjnji tiểzcxou thưptwektge khuêvoov trung mậvewdt hữbffmu. Theo lývoov thìqgqpktgeng đidkci phủrngk Lữbffm Bốkibu kiếhlecm nàktgeng ấnfdmy sẽcuqr khôdsdeng bịzqgi ngưptwevxtxi ngănfdmn cảadzen. Hơgfmcn nữbffma Lữbffm Bốkibuktgeng ưptwepvjzc gìqgqpklky chuyệedtgn tốkibut nhưptwe vậvewdy, cóklky thểzcxo trôdsdeng thấnfdmy Châydhen tiểzcxou thưptwe quốkibuc sắtudtc thiêvoovn hưptweơgfmcng

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.