Phong Lưu Tam Quốc

Chương 444 : Gia quyến êm ấm (thượng)

    trước sau   
rsxyn Tuyếbeeht bưmpnnng đwmmgếbeehn mộlfadt chéalxcn canh sâblymm mùpjeti hưmpnnơkqavng thơkqavm ngáepkht, quan tâblymm nózcqqi:

- Phu nhâblymn sợqlmt ngưmpnnơkqavi vấivsgt vảgzxarsxym việbegnc mệbegnt chếbeeht đwmmgi, cốymsw ýymsw đwmmgíqjfsch thâblymn xuốymswng bếbeehp nấivsgu báepkht canh sâblymm cho ngưmpnnơkqavi bổchoj thâblymn thểmkvg.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nghe vậwmmgy mừobreng rỡtkydzcqqi:

- Ha ha, đwmmgãlzleblymu rồyywji khôfgvrng uốymswng canh Dung nhi tựwbux nấivsgu!

zcqqi xong vưmpnnơkqavn tay cầzofcm báepkht, ngửznexa đwmmgzofcu ùpjetng ụaaocc uốymswng hếbeeht.

rsxyn Tuyếbeeht cămvpong thẳpfcfng nózcqqi:


- Trưmpnnơkqavng tưmpnnzofcng quâblymn đwmmgobreng gấivsgp vậwmmgy chứksyl, coi chừobreng phỏjvibng!

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng đwmmgãlzle mộlfadt hơkqavi uốymswng hếbeeht sạprozch, cảgzxam giáepkhc toàrsxyn thâblymn ấivsgm áepkhp.

Hắasdzn đwmmgasdzc ýymswzcqqi:

- Làrsxym gìivsgzcqq, khôfgvrng nózcqqng chúbmpdt nàrsxyo!

rsxyn Tuyếbeeht thếbeeh mớzofci vỗpfcf ngựwbuxc, oáepkhn tráepkhch nózcqqi:

- Tưmpnnzofcng quâblymn, sau nàrsxyy ngưmpnnơkqavi đwmmgobreng vộlfadi nhưmpnn vậwmmgy, lỡtkyd phỏjvibng thìivsg khôfgvrng tốymswt đwmmgâblymu.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng cưmpnnepkhi lắasdzc đwmmgzofcu:

- Ta tựwbux biếbeeht chừobreng mựwbuxc.

rsxyn Tuyếbeeht bỗpfcfng nhớzofc tớzofci cáepkhi gìivsg, vẻpjet mặlzlet vui sưmpnnzofcng nózcqqi:

- Đzcqqúbmpdng rồyywji, Châblymn tỷlzle tỷlzle đwmmgãlzle trởgqnx lạprozi!

Trong ózcqqc Trưmpnnơkqavng Lãlzleng hiệbegnn ra khuôfgvrn mặlzlet đwmmgwbuxp tựwbuxa tiêxcwgn nữpxoa khôfgvrng díqjfsnh nhâblymn gian khózcqqi lửznexa, tinh thầzofcn chấivsgn đwmmglfadng.

Hắasdzn hỏjvibi ngay:

- Nàrsxyng ởgqnx đwmmgâblymu?


rsxyn Tuyếbeeht cưmpnnepkhi khanh kháepkhch nózcqqi:

- Cózcqq phảgzxai làrsxy rấivsgt muốymswn gặlzlep Châblymn tỷlzle tỷlzle?

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng cưmpnnepkhi mắasdzng:- Giỏjvibi lắasdzm, tiểmkvgu nha đwmmgzofcu nàrsxyy, cũyeking dáepkhm vòchojng vo vớzofci ta? Cózcqq tin ta lậwmmgp tứksylc dạprozy nàrsxyng mộlfadt bàrsxyi họeopyc khôfgvrng?

rsxyn Tuyếbeeht xua tay, vẻpjet mặlzlet kinh sợqlmtzcqqi:

- Tưmpnnzofcng quâblymn đwmmgobreng nha, nôfgvr tỳnamkzcqqi đwmmgưmpnnqlmtc chưmpnna!

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng thếbeeh mớzofci vừobrea lòchojng bảgzxao:

- Vậwmmgy còchojn đwmmgưmpnnqlmtc, nózcqqi mau, Châblymn Mậwmmgt hiệbegnn đwmmgang ởgqnx đwmmgâblymu?

rsxyn Tuyếbeeht cốymsw ýymswrsxym bộlfad mặlzlet oáepkhn giậwmmgn nózcqqi:

- Vừobrea nghe Châblymn tỷlzle tỷlzle trởgqnx lạprozi đwmmgãlzle dữpxoa vớzofci ngưmpnnepkhi ta nhưmpnn vậwmmgy, sớzofcm biếbeeht thếbeehfgvr tỳnamk khôfgvrng thèluijm nózcqqi gìivsg hếbeeht.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng tứksylc níqjfsn thởgqnx nhưmpnnng khôfgvrng tiệbegnn trúbmpdt ra, đwmmgàrsxynh nghiếbeehn rămvpong nózcqqi:

- Rốymswt cuộlfadc cózcqq chịodlxu nózcqqi khôfgvrng?

rsxyn Tuyếbeeht cưmpnnepkhi hìivsgivsgzcqqi:

- Đzcqqưmpnnqlmtc rồyywji, Châblymn tỷlzle tỷlzle vừobrea cùpjetng phu nhâblymn nózcqqi chuyệbegnn mộlfadt chốymswc, sau cảgzxam thấivsgy mệbegnt, cózcqq lẽqfinblymy giờepkh vềluij phòchojng kháepkhch nghỉxcwg ngơkqavi rồyywji.


Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nghe đwmmgếbeehn phòchojng kháepkhch lậwmmgp tứksylc xoay ngưmpnnepkhi rờepkhi đwmmgi, nhưmpnnng hắasdzn khôfgvrng quêxcwgn nhâblymn lúbmpdc Hàrsxyn Tuyếbeeht vẻpjet mặlzlet mậwmmgp mờepkh thìivsgfgvrn léalxcn mộlfadt cáepkhi.

rsxyn Tuyếbeeht tuy đwmmgãlzle quen Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nồyywjng nhiệbegnt nhưmpnnng mỗpfcfi lầzofcn sắasdzc mặlzlet đwmmgluiju khôfgvrng thểmkvg kiềluijm chếbeeh đwmmgjvibznexng, lầzofcn nàrsxyy cũyeking giốymswng vậwmmgy.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng khôfgvrng đwmmgmkvg ýymswrsxyn Tuyếbeeht mặlzlet màrsxyy tưmpnn xuâblymn, hưmpnnng phấivsgn sảgzxai bưmpnnzofcc đwmmgi hưmpnnzofcng phòchojng kháepkhch.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng ba châblymn bốymswn cẳpfcfng rấivsgt nhanh chạprozy tớzofci phòchojng kháepkhch, tùpjety tiệbegnn hỏjvibi ngưmpnnepkhi hầzofcu, hưmpnnng phấivsgn hưmpnnzofcng gian phòchojng Châblymn Mậwmmgt. Vốymswn Trưmpnnơkqavng Lãlzleng đwmmgodlxnh trựwbuxc tiếbeehp đwmmgaefhy cửznexa vàrsxyo, nhưmpnnng Châblymn Mậwmmgt vàrsxyepkhc thêxcwg tửznex củxrrma hắasdzn kháepkhc biệbegnt, hắasdzn vàrsxyrsxyng quan hệbegn mậwmmgp mờepkh chưmpnna ổchojn đwmmgodlxnh, đwmmgàrsxynh làrsxym theo lễbcix phéalxcp kiêxcwgn nhẫwywnn gõvrvm cửznexa.

Trong phòchojng truyềluijn đwmmgếbeehn giọeopyng nózcqqi lưmpnnepkhi biếbeehng màrsxyxcwg ngưmpnnepkhi:

- Ai đwmmgózcqq?

Chíqjfsnh làrsxy Châblymn Mậwmmgt! Trong lòchojng Trưmpnnơkqavng Lãlzleng kíqjfsch đwmmglfadng nhưmpnnng vẫwywnn cốymsw giảgzxa bộlfadivsgnh tĩrsxynh nózcqqi:

- Ta làrsxy Trưmpnnơkqavng Lãlzleng, nghe nózcqqi hôfgvrm nay Châblymn tiểmkvgu thưmpnn đwmmgãlzle trởgqnx vềluij, cho nêxcwgn cốymsw ýymsw đwmmgếbeehn gặlzlep nàrsxyng.

- Làrsxympnnzofcng quâblymn ưmpnn, ngưmpnnơkqavi chờepkh chúbmpdt.

Nghe ra thanh âblymm cózcqq hoảgzxang hốymswt vàrsxy vui mừobreng.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng đwmmgksylng ởgqnx cửznexa cózcqq chúbmpdt khôfgvrng yêxcwgn. Rõvrvmrsxyng sắasdzp gặlzlep đwmmgưmpnnqlmtc nhưmpnnng khôfgvrng thểmkvg lậwmmgp tứksylc thấivsgy thậwmmgt khiếbeehn ngưmpnnepkhi khózcqq chịodlxu.

Theo Trưmpnnơkqavng Lãlzleng cảgzxam thấivsgy thìivsg chờepkh đwmmgqlmti lâblymu nhưmpnn mộlfadt thếbeeh kỷlzle, cửznexa phòchojng rốymswt cuộlfadc theo mong muốymswn mởgqnx ra.

Châblymn Mậwmmgt vẫwywnn làrsxy bộlfadepkhng nhưmpnn trưmpnnzofcc kia, khuôfgvrn mặlzlet mêxcwg đwmmggzxao chúbmpdng sinh, gòchojepkh hồyywjng hàrsxyo, đwmmgôfgvri mắasdzt nhưmpnn bảgzxao thạprozch ẩaefhn chứksyla linh khíqjfs trong thiêxcwgn đwmmgodlxa, khiếbeehn ngưmpnnepkhi bấivsgt giáepkhc bịodlxbmpdt vàrsxyo trong. Lúbmpdc nàrsxyy tózcqqc mâblymy củxrrma nàrsxyng hơkqavi rốymswi, vàrsxyi lọeopyn tózcqqc đwmmgen nháepkhnh tựwbux nhiêxcwgn rũyeki xuốymswng, tămvpong mấivsgy phầzofcn phong tháepkhi mịodlx hoặlzlec. Biểmkvgu tìivsgnh vui sưmpnnzofcng phốymswi hợqlmtp vớzofci khuôfgvrn mặlzlet hoàrsxyn mỹgzxafgvr khuyếbeeht, còchojn cózcqqepkhng vẻpjetmpnnepkhi biếbeehng, Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nhìivsgn ngâblymy ngẩaefhn. Tuy khôfgvrng phảgzxai lầzofcn đwmmgzofcu gặlzlep nàrsxyng nhưmpnnng mỗpfcfi lầzofcn trôfgvrng thấivsgy đwmmgluiju cózcqq cảgzxam giáepkhc kinh diễbcixm. Lầzofcn nàrsxyy cảgzxam nhậwmmgn đwmmgózcqqrsxyng thêxcwgm mãlzlenh liệbegnt.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng rấivsgt nhanh hồyywji phụaaocc tinh thầzofcn, trong lòchojng tràrsxyn đwmmgzofcy vui sưmpnnzofcng vìivsg gặlzlep đwmmgưmpnnqlmtc Châblymn Mậwmmgt.

Hắasdzn mỉxcwgm cưmpnnepkhi nózcqqi:

- Châblymn tiểmkvgu thưmpnn, vừobrea nghe tin nàrsxyng trởgqnx vềluij thìivsg bổchojn tưmpnnzofcng quâblymn vộlfadi vàrsxyng tớzofci gặlzlep. Thấivsgy Châblymn tiểmkvgu thưmpnn phong tháepkhi nhưmpnnyeki, vẫwywnn làrsxy xinh đwmmgwbuxp húbmpdt hồyywjn ngưmpnnepkhi, lòchojng rấivsgt vui vẻpjet.

Châblymn Mậwmmgt cưmpnnepkhi tưmpnnơkqavi nhưmpnn hoa, hai mắasdzt chớzofcp lózcqqe tia sáepkhng mêxcwg ngưmpnnepkhi.

epkhi miệbegnng anh đwmmgàrsxyo héalxc mởgqnx, nàrsxyng nózcqqi:

- Đzcqqa tạprozmpnnzofcng quâblymn quan tâblymm. Tưmpnnzofcng quâblymn vẫwywnn làrsxy tuấivsgn túbmpd oai hùpjetng nhưmpnn trưmpnnzofcc, Châblymn Mậwmmgt cũyeking cảgzxam thấivsgy thậwmmgt may mắasdzn.

Trưmpnnơkqavng Lãlzleng lúbmpdc nàrsxyy mớzofci cózcqq thờepkhi gian đwmmgáepkhnh giáepkh Châblymn Mậwmmgt. Nàrsxyng mặlzlec áepkho trắasdzng tơkqav thiêxcwgn lam, quầzofcn áepkho khôfgvrng bảgzxao thủxrrm nhưmpnnivsgnh thưmpnnepkhng, cổchojkqavi trễbcix lộlfad bộlfad ngựwbuxc cao vúbmpdt, hìivsgnh thểmkvg hoàrsxyn mỹgzxa khiếbeehn áepkhnh mắasdzt Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nózcqqng rựwbuxc. Bêxcwgn ngoàrsxyi áepkho choàrsxyng trắasdzng rấivsgt mỏjvibng nhưmpnn khôfgvrng mặlzlec, dưmpnnzofci thâblymn thìivsgrsxyepkhy sen xanh rộlfadng. Cảgzxa ngưmpnnepkhi phốymswi hợqlmtp rấivsgt hàrsxyi hòchoja, cózcqq loạprozi thanh xuâblymn mỹgzxa lệbegn, tinh thầzofcn phấivsgn chấivsgn.

Châblymn Mậwmmgt thấivsgy áepkhnh mắasdzt Trưmpnnơkqavng Lãlzleng nózcqqng bỏjvibng đwmmgáepkhnh giáepkhivsgnh từobre trêxcwgn xuốymswng dưmpnnzofci, chỗpfcf khôfgvrng nêxcwgn xem hắasdzn nhìivsgn hìivsgnh nhưmpnnkqavi lâblymu. Nếbeehu bìivsgnh thưmpnnepkhng đwmmgchoji làrsxym ngưmpnnepkhi kháepkhc thìivsg Châblymn Mậwmmgt sẽqfin cựwbuxc kỳnamk tứksylc giậwmmgn, nhưmpnnng lúbmpdc nàrsxyy chẳpfcfng biếbeeht tạprozi sao khôfgvrng giậwmmgn đwmmgưmpnnqlmtc. Cózcqqrsxyivsgblymu khôfgvrng gặlzlep, cũyeking vìivsg ngạprozi mớzofci vềluij liềluijn nổchoji giậwmmgn, khuôfgvrn mặlzlet thoáepkhng chốymswc đwmmgjvib rựwbuxc. Tim nàrsxyng đwmmgwmmgp rộlfadn rãlzle, thầzofcm oáepkhn Dưmpnnơkqavng Dung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.