Phong Lưu Tam Quốc

Chương 443 : Tâm sự Quách Hoàn (hạ)

    trước sau   
Quátcbbch Hoàofjln mộsyhut hơduzui nówseai nhiềpbybu nhưwkxc vậpzgxy rõznndofjlng rấyvqtt mệqgwct, sắavczc mặuhaht biếwynfn trắavczng bệqgwcch.

Trưwkxcơduzung Lãduzung lửiavla giậpzgxn dâvbqlng cao, miễsicsn cưwkxcxxging tỉwynfnh tátcbbo lạnaeei, nówseai:

- Lữfaur Bốdeny muốdenyn giếwynft ta, hắavczn còvicxn non lắavczm!

Quátcbbch Hoàofjln sốdenyt ruộsyhut nówseai:

- Tưwkxccnfpng quâvbqln tuyệqgwct đtcbbdenyi đtcbbuaigng sơduzu sẩlzbwy, hôpzgxm nay khôpzgxng thàofjlnh, khówsea bảvbqlo đtcbbvbqlm lầwkxcn sau khôpzgxng ra ngoàofjli ýuutc muốdenyn!

Trưwkxcơduzung Lãduzung châvbqln thàofjlnh cảvbqlm kíphmzch nówseai:


- Đxszla tạnaeeofjlng, Quátcbbch Hoàofjln.

Sắavczc mặuhaht Quátcbbch Hoàofjln vẫkpmxn trắavczng bệqgwcch nhưwkxcng tốdenyt hơduzun trưwkxccnfpc mộsyhut chúhcwot.

ofjlng nhỏgeho giọkmring nówseai:

- Cówsea lẽphmz qua nhiềpbybu năiavlm nhưwkxc vậpzgxy, chỉwynfvbqlu nówseai nàofjly làofjlwkxccnfpng quâvbqln thậpzgxt lòvicxng nówseai vớcnfpi Quátcbbch Hoàofjln.

Trưwkxcơduzung Lãduzung cảvbqlm giátcbbc lòvicxng nhoi nhówseai, vẻjoqz mặuhaht trầwkxcm trọkmring nówseai:

- Khôpzgxng, cówsea mộsyhut sốdeny lờgvpli làofjl thậpzgxt, chẳdjjong qua nàofjlng cho nówseaofjl giảvbqlofjl thôpzgxi.

Quátcbbch Hoàofjln cưwkxcgvpli thảvbqlm nówseai:

- Thậpzgxt cũiqnnng thếwynf, giảvbqliqnnng tốdenyt, đtcbbếwynfn bâvbqly giờgvpl Quátcbbch Hoàofjln mớcnfpi cảvbqlm giátcbbc mìttvxnh còvicxn cówsea chúhcwot giátcbb trịrqgr sốdenyng sówseat.

Trưwkxcơduzung Lãduzung phátcbbt hiệqgwcn nàofjlng khátcbbc thưwkxcgvplng, quan tâvbqlm hỏgehoi:

- Gầwkxcn đtcbbâvbqly nàofjlng làofjlm sao vậpzgxy? Cówsea phảvbqli làofjl sinh bệqgwcnh? Thâvbqln thểwyotofjlng quátcbb yếwynfu.

Quátcbbch Hoàofjln buồtxtpn bãduzuwseai:

- Khôpzgxng cówseattvx đtcbbátcbbng lo, chỉwynfofjl mộsyhut tuầwkxcn chưwkxca từuaigng ngủuaig ngon màofjl thôpzgxi.

Trưwkxcơduzung Lãduzung chấyvqtn đtcbbsyhung, buộsyhut miệqgwcng hỏgehoi:


- Làofjlttvx chuyệqgwcn Lữfaur Bốdeny?

Quátcbbch Hoàofjln cốdenywsean nỗkyibi lòvicxng, cưwkxcgvpli nówseai:

- Đxszlưwkxcfaurc rồtxtpi, tưwkxccnfpng quâvbqln cẩlzbwn thậpzgxn mộsyhut chúhcwot, Quátcbbch Hoàofjln đtcbbãduzu đtcbbi ra mộsyhut thờgvpli gian, cầwkxcn phảvbqli quay vềpbyb, nếwynfu khôpzgxng Lữfaur Bốdeny sẽphmz nghi ngờgvpl.

Trưwkxcơduzung Lãduzung khôpzgxng phảvbqli đtcbbtxtp ngốdenyc, hiểwyotn nhiêiyzgn Quátcbbch Hoàofjln đtcbbdenyi vớcnfpi hắavczn vẫkpmxn còvicxn nhớcnfpduzui khôpzgxng quêiyzgn, nếwynfu khôpzgxng thìttvx khi nghe Lữfaur Bốdeny đtcbbrqgrnh hạnaeei mìttvxnh nàofjlng sẽphmz khôpzgxng lo lắavczng đtcbbếwynfn vậpzgxy.

Trưwkxcơduzung Lãduzung khôpzgxng chúhcwot nghĩwsea ngợfauri, cuốdenyi cùvicxng vẫkpmxn làofjlwseai:

- Vậpzgxy nàofjlng phảvbqli thậpzgxt cẩlzbwn thậpzgxn.

Quátcbbch Hoàofjln cưwkxcgvpli, nhẹkxuy gậpzgxt đtcbbwkxcu nówseai:

- Biếwynft rồtxtpi.

Trưwkxcơduzung Lãduzung nówseai:

- Ta tiễsicsn nàofjlng.

Quátcbbch Hoàofjln lắavczc đtcbbwkxcu:

- Khôpzgxng cầwkxcn.

wseai xong thong dong rờgvpli đtcbbi.


Trưwkxcơduzung Lãduzung nhìttvxn bówseang lưwkxcng nàofjlng khuấyvqtt xa, khôpzgxng thểwyot kiềpbybm chếwynf nỗkyibi thắavczc mắavczc.

Hắavczn lớcnfpn tiếwynfng hỏgehoi:

- Rốdenyt cuộsyhuc nàofjlng cówsea thíphmzch Lữfaur Bốdeny khôpzgxng?Quátcbbch Hoàofjln khựvicxng ngưwkxcgvpli lạnaeei, suy tưwkxc nửiavla ngàofjly, cuốdenyi cùvicxng dưwkxcgvplng nhưwkxc đtcbbuhaht quyếwynft tâvbqlm, nówseai:

- Hôpzgxm nay Quátcbbch Hoàofjln đtcbbếwynfn gặuhahp ngưwkxcơduzui chíphmznh làofjl đtcbbátcbbp átcbbn.

Quátcbbch Hoàofjln lạnaeei nówseai tiếwynfp:

- Lữfaur Bốdeny cuốdenyi cùvicxng khôpzgxng thểwyot cho tưwkxccnfpng quâvbqln sửiavl dụoagjng, nôpzgx tỳutqm cảvbqlm thấyvqty rấyvqtt đtcbbátcbbng tiếwynfc nhưwkxcng đtcbbãduzu khôpzgxng cówsea bấyvqtt cứuaig tiếwynfc nuốdenyi. Cówsea thểwyotofjlm, nôpzgx tỳutqm đtcbbãduzuofjlm tấyvqtt cảvbqlttvxwkxccnfpng quâvbqln. Nhưwkxcng trờgvpli khôpzgxng chiềpbybu lòvicxng ngưwkxcgvpli, sựvicx việqgwcc khôpzgxng thàofjlnh, vậpzgxy khôpzgxng còvicxn cátcbbch nàofjlo.

Trưwkxcơduzung Lãduzung nhìttvxn bówseang lưwkxcng nàofjlng rờgvpli đtcbbi lộsyhu vẻjoqzpzgx đtcbbơduzun, lòvicxng dấyvqty bãduzuo tốdeny thậpzgxt lâvbqlu khówsea thểwyotttvxnh tĩwseanh. Cátcbbi tìttvxnh củuaiga Quátcbbch Hoàofjln rốdenyt cuộsyhuc hắavczn hoàofjln toàofjln hiểwyotu thấyvqtu. Từuaighcwoc chàofjlo đtcbbgvpli đtcbbếwynfn nay, lòvicxng hắavczn chưwkxca lầwkxcn nàofjlo rung đtcbbsyhung nhưwkxc hiệqgwcn nay. Lầwkxcn đtcbbwkxcu tiêiyzgn, Trưwkxcơduzung Lãduzung hậpzgxn mìttvxnh hiểwyotu cátcbbi gìttvxofjl lịrqgrch sửiavl, bịrqgr ghi chéwseap mêiyzg hoặuhahc. Quátcbbch Hoàofjln giốdenyng nhưwkxctcbbc nàofjlng Dưwkxcơduzung Dung, đtcbbpbybu làofjl ngưwkxcgvpli đtcbbàofjln bàofjliyzgu hắavczn sâvbqlu đtcbbpzgxm! Nhưwkxcng Quátcbbch Hoàofjln khôpzgxng giốdenyng Dưwkxcơduzung Dung, nàofjlng vìttvx hắavczn cówsea thểwyot hy sinh tấyvqtt cảvbql, bao gồtxtpm thâvbqln thểwyot mềpbybm mạnaeei. Vìttvx hắavczn, nàofjlng trảvbql giátcbb quátcbb nhiềpbybu rồtxtpi. Buồtxtpn cưwkxcgvpli làofjl hắavczn còvicxn giữfaur sựvicx hoàofjli nghi nhìttvxn nàofjlng, ôpzgxng trờgvpli đtcbbdenyi vớcnfpi nàofjlng quátcbb khôpzgxng côpzgxng bìttvxnh.

Trưwkxcơduzung Lãduzung lẩlzbwm bẩlzbwm:

- Thậpzgxt ngốdenyc, tạnaeei sao phảvbqli làofjlm loạnaeei hy sinh nàofjly? Nàofjlng hy sinh nhưwkxc vậpzgxy cówsea đtcbbátcbbng khôpzgxng? Ta biếwynft nàofjlng cówsea chủuaig kiếwynfn hơduzun phụoagj nữfaurttvxnh thưwkxcgvplng, nhưwkxcng việqgwcc nhưwkxc vậpzgxy, nàofjlng đtcbbãduzu sai rồtxtpi.

wsea lẽphmz sau khi giảvbqli quyếwynft Lữfaur Bốdeny thìttvx hắavczn nêiyzgn cùvicxng nàofjlng nówseai chuyệqgwcn mộsyhut phen.

- Lữfaur Bốdeny àofjl Lữfaur Bốdeny, lầwkxcn nàofjly ngưwkxcơduzui thậpzgxt sựvicx chọkmric giậpzgxn ta rồtxtpi!

Trưwkxcơduzung Lãduzung căiavlm hậpzgxn nówseai.

Sau khi Quátcbbch Hoàofjln rờgvpli đtcbbi, Trưwkxcơduzung Lãduzung khôpzgxng còvicxn tâvbqlm tìttvxnh du sơduzun ngoạnaeen thủuaigy. Hắavczn vộsyhui vàofjlng tậpzgxp hợfaurp Hắavczc Ưfkiwng Vệqgwcofjl binh sĩwsea, dẫkpmxn theo ngưwkxcgvpli nhàofjl quay vềpbyb Mạnaeet Lăiavlng phủuaig. Trưwkxcơduzung Diễsicsm khôpzgxng vui, chu môpzgxi mặuhaht chùvicxoagj bộsyhu dạnaeeng rấyvqtt làofjl thưwkxcơduzung tâvbqlm tuyệqgwct vọkmring, khiếwynfn Dưwkxcơduzung Dung làofjlm mẹkxuy rấyvqtt đtcbbau lòvicxng. May làofjl Trưwkxcơduzung Lãduzung hứuaiga hẹkxuyn lầwkxcn sau chắavczc chắavczn dẫkpmxn côpzgxwsea đtcbbi ra ngoàofjli chơduzui, thếwynfofjl Trưwkxcơduzung Diễsicsm mớcnfpi vui vẻjoqz lạnaeei. Khówsea đtcbbưwkxcfaurc mộsyhut lầwkxcn đtcbbi ra du xuâvbqln lạnaeei kếwynft thúhcwoc vộsyhui vãduzu nhưwkxc vậpzgxy.


Trêiyzgn đtcbbưwkxcgvplng, mặuhaht Trưwkxcơduzung Lãduzung luôpzgxn âvbqlm trầwkxcm, tâvbqlm tìttvxnh buồtxtpn bựvicxc. Đxszlátcbbm Dưwkxcơduzung Dung khôpzgxng biếwynft xảvbqly ra chuyệqgwcn gìttvx, khôpzgxng dátcbbm hỏgehoi nhiềpbybu.

Vừuaiga vềpbyb nhàofjl, Trưwkxcơduzung Lãduzung lậpzgxp tứuaigc vộsyhui vàofjlng tìttvxm đtcbbátcbbm Đxszliềpbybn Phong bàofjln bạnaeec vềpbyb việqgwcc nàofjly, mãduzui đtcbbếwynfn bầwkxcu trờgvpli tốdenyi đtcbben mấyvqty ngưwkxcgvpli mớcnfpi tan họkmrip, quay vềpbyb nhàofjlttvxnh.

Mấyvqty ngàofjly sau đtcbbówsea, Trưwkxcơduzung Lãduzung bắavczt đtcbbwkxcu hùvicxng hổbgns chuẩlzbwn bịrqgrofjlnh đtcbbsyhung đtcbbdenyi phówsea Lữfaur Bốdeny. Bởqgwci vìttvx từuaig chỗkyib Quátcbbch Hoàofjln cówsea đtcbbưwkxcfaurc tin tứuaigc, hắavczn khôpzgxng dátcbbm quátcbbvicx y. Bìttvxnh thưwkxcgvplng ra vàofjlo tăiavlng sốdeny vệqgwc binh lêiyzgn rõznnd rệqgwct, bảvbqlo vệqgwc an toàofjln cho Trưwkxcơduzung Lãduzung.

Rấyvqtt nhanh, ngàofjly yếwynfn hộsyhui Lữfaur Bốdeny đtcbbãduzuwseai ngàofjly càofjlng tớcnfpi gầwkxcn, Trưwkxcơduzung Lãduzung khátcbbc thưwkxcgvplng bìttvxnh tĩwseanh lạnaeei, hiểwyotn nhiêiyzgn đtcbbãduzuwseaphmznh toátcbbn.

Ngàofjly hôpzgxm nay Trưwkxcơduzung Lãduzung đtcbbang cùvicxng Toàofjln Tôpzgxng bàofjln vềpbyb phòvicxng thủuaig thàofjlnh, thảvbqlo luậpzgxn sau khi Lữfaur Bốdenyofjlm phảvbqln thìttvxwsea thểwyot hữfauru hiệqgwcu trưwkxccnfpc tiêiyzgn đtcbbiềpbybu đtcbbsyhung quâvbqln đtcbbsyhui, bao vâvbqly tiêiyzgu diệqgwct phủuaig Lữfaur Bốdeny.

hcwoc đtcbbówsea Toàofjln Tôpzgxng sắavczc mặuhaht làofjl lạnaeewseai:

- Chủuaigpzgxng, còvicxn cówsea mộsyhut việqgwcc rấyvqtt làofjl kỳutqm lạnaee.

Trưwkxcơduzung Lãduzung hỏgehoi:

- Làofjl việqgwcc gìttvx?

Toàofjln Tôpzgxng ngẫkpmxm nghĩwsea, nówseai:

- Mấyvqty ngàofjly trưwkxccnfpc nhậpzgxn đtcbbưwkxcfaurc tin, nówseai rằohmrng sôpzgxng Tầwkxcn Hoàofjli xuấyvqtt hiệqgwcn mộsyhut đtcbbátcbbm ngưwkxcgvpli lai lịrqgrch khôpzgxng rõznnd. Mớcnfpi đtcbbwkxcu cho rằohmrng chúhcwong làofjl thủuaigy tặuhahc, nhưwkxcng thuộsyhuc hạnaee nghĩwsea tớcnfpi nghĩwsea lui, tạnaeei vùvicxng Giang Đxszlôpzgxng, đtcbbuhahc biệqgwct làofjl thàofjlnh trấyvqtn bốdenyn phíphmza quậpzgxn thàofjlnh bao phủuaig, dâvbqln chúhcwong an cưwkxc lạnaeec nghiệqgwcp, đtcbbêiyzgm khôpzgxng cầwkxcn đtcbbówseang cửiavla, ởqgwc đtcbbâvbqlu ra thủuaigy tặuhahc? Càofjlng quátcbbi lạnaeeofjl chúhcwong khôpzgxng cówseaofjlnh vi côpzgxn đtcbbtxtpttvx, cũiqnnng khôpzgxng nghe làofjlm gìttvx nhiễsicsu loạnaeen cưwkxcvbqln. Bâvbqly giờgvpl nghe chúhcwoa côpzgxng nówseai Lữfaur Bốdenywseavicxng xấyvqtu xa, cówsea phảvbqli làofjl…?

Toàofjln Tôpzgxng làofjl ngưwkxcgvpli thôpzgxng minh, mặuhaht sau khôpzgxng nówseai rõznnd, chờgvpl nghe suy nghĩwsea củuaiga Trưwkxcơduzung Lãduzung.

Trưwkxcơduzung Lãduzung vẻjoqz mặuhaht biếwynfn đtcbbbgnsi, hỏgehoi:


- Bọkmrin họkmri khoảvbqlng bao nhiêiyzgu ngưwkxcơduzui?

Toàofjln Tôpzgxng cưwkxcgvpli nówseai:

- Thátcbbi Bìttvxnh huyệqgwcn thủuaig lụoagjc tụoagjc bátcbbo vềpbyb, ưwkxccnfpc chừuaigng gầwkxcn ngàofjln ngưwkxcgvpli.

Trưwkxcơduzung Lãduzung nhẹkxuy nhõznndm thởqgwc phàofjlo, cưwkxcgvpli nówseai:

- Mộsyhut ngàofjln ngưwkxcgvpli cówsea thểwyot thàofjlnh việqgwcc lớcnfpn gìttvx? Việqgwcc nàofjly trưwkxccnfpc khôpzgxng gấyvqtp, chờgvpl xửiavluutc Lữfaur Bốdeny rồtxtpi ngưwkxcơduzui lạnaeei đtcbbi xem xéwseat, nếwynfu cảvbqlm thấyvqty cówsea vấyvqtn đtcbbpbybttvx thìttvx giảvbqli quyếwynft chúhcwong luôpzgxn.

Toàofjln Tôpzgxng chắavczp tay nówseai:

- Thuộsyhuc hạnaeeznnd!

Trưwkxcơduzung Lãduzung đtcbbuaigng lêiyzgn, vỗkyib bảvbql vai rắavczn chắavczc củuaiga Toàofjln Tôpzgxng, cưwkxcgvpli nówseai:

- Việqgwcc cứuaig đtcbbrqgrnh nhưwkxc thếwynf, tớcnfpi lúhcwoc thậpzgxt sựvicx xảvbqly ra chuyệqgwcn, ngưwkxcơduzui cứuaigofjlnh đtcbbsyhung theo kếwynf hoạnaeech.

Toàofjln Tôpzgxng lớcnfpn tiếwynfng đtcbbátcbbp:

- Thuộsyhuc hạnaee tuâvbqln lệqgwcnh!

Trưwkxcơduzung Lãduzung duỗkyibi lưwkxcng, lưwkxcgvpli biếwynfng nówseai:

- Đxszlưwkxcfaurc rồtxtpi, sắavczc trờgvpli khôpzgxng còvicxn sớcnfpm, bổbgnsn tưwkxccnfpng quâvbqln hơduzui mệqgwct, chuẩlzbwn bịrqgr vềpbyb phủuaig nghỉwynf ngơduzui, ngưwkxcơduzui cũiqnnng sớcnfpm đtcbbi nghỉwynf đtcbbi.

Toàofjln Tôpzgxng cung kíphmznh nówseai:

- Tưwkxccnfpng quâvbqln vìttvx Mạnaeet Lăiavlng ngàofjly đtcbbêiyzgm lao tâvbqlm, thuộsyhuc hạnaeepzgxvicxng kíphmznh nểwyot, nàofjlo dátcbbm làofjlm lưwkxcgvpli nhátcbbc.

Trưwkxcơduzung Lãduzung cưwkxcgvpli mắavczng:

- Làofjliyzgu ngưwkxcơduzui đtcbbi nghỉwynf ngơduzui, khôpzgxng phảvbqli bảvbqlo ngưwkxcơduzui làofjlm biếwynfng!

Toàofjln Tôpzgxng cảvbqlm đtcbbsyhung nówseai:

- Đxszla tạnaee chúhcwoa côpzgxng quan tâvbqlm.

Trưwkxcơduzung Lãduzung bậpzgxt cưwkxcgvpli, tâvbqlm tìttvxnh rấyvqtt tốdenyt, nhanh chówseang quêiyzgn mấyvqtt việqgwcc sôpzgxng Tầwkxcn Hoàofjli, bưwkxccnfpc ra khỏgehoi cửiavla.

Trưwkxcơduzung Lãduzung trởqgwc vềpbyb phủuaig, Hàofjln Tuyếwynft tiếwynfn lêiyzgn đtcbbówsean.

Trưwkxcơduzung Lãduzung trêiyzgu chọkmric nówseai:

- Nha đtcbbwkxcu, dưwkxcgvplng nhưwkxcwsea thờgvpli gian dàofjli ngưwkxcơduzui khôpzgxng nghêiyzgnh đtcbbówsean bổbgnsn tưwkxccnfpng quâvbqln vềpbyb phủuaig.

ofjln Tuyếwynft ngoan ngoãduzun tiếwynfn lêiyzgn, lấyvqty mộsyhut khăiavln lôpzgxng nówseang hổbgnsi giúhcwop Trưwkxcơduzung Lãduzung lau mặuhaht.

ofjlng cưwkxcgvpli nówseai:

- Thìttvx đtcbbâvbqly chẳdjjong phảvbqli vìttvx tiểwyotu côpzgxng tửiavl quátcbb đtcbbátcbbng yêiyzgu, Dưwkxcơduzung phu nhâvbqln khôpzgxng rảvbqlnh rang nêiyzgn mớcnfpi khiếwynfn ôpzgx tỳutqm đtcbbi hầwkxcu hạnaeewkxccnfpng quâvbqln sao.

Trưwkxcơduzung Lãduzung nghĩwsea đtcbbếwynfn Trưwkxcơduzung Ly, khówseae miệqgwcng nhếwynfch càofjlng cao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.