Phong Lưu Tam Quốc

Chương 441 : Trương Diễm (hạ)

    trước sau   
Trưxeigơghlrng Lãpdbqng cao giọibpmng cưxeigjpadi mắmaqbng:

- Văgqlmn Cơghlr, nhìjpadn xem muộvuzmi dạsekmy dỗkgfd bảcbwpo bốfsbki kìjpada.

gqlmn Cơghlr khôpiurng lêjpadn tiếuomxng, ngưxeigfpfcc lạsekmi Trưxeigơghlrng Diễfsbkm nghiêjpadm trang nóusjti tiếuomxp:

- Nưxeigơghlrng còuomxn nóusjti nếuomxu bảcbwpo bảcbwpo nóusjti ra lờjpadi nàthfxy, chắmaqbc chắmaqbn cha sẽjjyi giậakcan!

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng tậakcan đbodsácgvoy lòuomxng thíoyimch đbodsvytya béhuak thôpiurng minh nàthfxy.

Hắmaqbn ôpiurm chặhrptt Trưxeigơghlrng Diễfsbkm, nóusjti:


- Làthfxm sao cha giậakcan nưxeigơghlrng ngưxeigơghlri đbodsưxeigfpfcc?

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm nghiêjpadng đbodsibpmu nhỏjjyi, hỏjjyii lạsekmi:

- Cóusjt thậakcat khôpiurng?

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng thềhuak thốfsbkt rằnvzjng:

- Đarziưxeigơghlrng nhiêjpadn làthfx thậakcat rồfbywi!

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm lạsekmi ranh mãpdbqnh nóusjti:

- Vậakcay nưxeigơghlrng khôpiurng cho cha ngủusjt trêjpadn giưxeigjpadng thìjpad cha cóusjt giậakcan khôpiurng?

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng suýuomxt chúmkjpt ngãpdbq xuốfsbkng đbodssxwvt ngấsxwvt xỉrtnfu.

cgvoc nàthfxng trong đbodssekmi đbodsưxeigjpadng cấsxwvt tiếuomxng cưxeigjpadi to. Khôpiurng ai ngờjpad Trưxeigơghlrng Diễfsbkm tinh quácgvoi hỏjjyii ra vấsxwvn đbodshuak nhưxeig vậakcay. Văgqlmn Cơghlr mặhrptt đbodsjjyi bừkwrnng, hiểjjyin nhiêjpadn vấsxwvn đbodshuakthfxy vưxeigfpfct qua nàthfxng dựvuzm đbodscgvon.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng mấsxwvt mộvuzmt lúmkjpc mớjjyii hồfbywi phụuomxc tinh thầibpmn, kêjpadu to vớjjyii cácgvoc nàthfxng:

- Làthfx ai nêjpadu ra ýuomx xấsxwvu nhưxeig vậakcay, đbodsúmkjpng làthfx dạsekmy hưxeig con níoyimt!

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm bỗkgfdng vỗkgfd tay, ởbazy trong ngựvuzmc Trưxeigơghlrng Lãpdbqng hưxeigng phấsxwvn kêjpadu to:

- Quảcbwp nhiêjpadn cha giậakcan rồfbywi!


Trưxeigơghlrng Lãpdbqng nghẹcbwpn họibpmng khôpiurng nóusjti nêjpadn lờjpadi.

cgvoc nàthfxng càthfxng cưxeigjpadi khôpiurng kiêjpadng dèmkjp, nguyêjpadn đbodssekmi sảcbwpnh tràthfxn ngậakcap tiếuomxng cưxeigjpadi, hoàthfxn toàthfxn khôpiurng đbodsjjyi ýuomxjpadnh tưxeigfpfcng thụuomxc nữvjja, ngãpdbq trácgvoi ngãpdbq phảcbwpi. Từkwrn khi nàthfxo thìjpad Trưxeigơghlrng Lãpdbqng khôpiurng ai bìjpad nổbgxmi lạsekmi mắmaqbc cụuomxc nghẹcbwpn trong tay mộvuzmt đbodsvytya con níoyimt, đbodsâtully làthfx việthfxc khôpiurng bao giờjpadcgvom tưxeigbazyng tưxeigfpfcng.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng buồfbywn bựvuzmc nửmcwua ngàthfxy, bỗkgfdng khôpiurng thèmkjpm đbodsjjyi ýuomx tiếuomxng cưxeigjpadi xung quanh, chuyểjjyin đbodsibpmu, ngoàthfxi ngưxeigjpadi nhưxeigng trong khôpiurng cưxeigjpadi dụuomx dỗkgfd Trưxeigơghlrng Diễfsbkm.

- Tiểjjyiu bảcbwpo bốfsbki, mớjjyii rồfbywi làthfx ai kêjpadu ngưxeigơghlri nóusjti lờjpadi nàthfxy? Nóusjti ra đbodsi, cha dẫsxwvn ngưxeigơghlri ra ngoàthfxi chơghlri. Dẫsxwvn ngưxeigơghlri đbodsi chơghlri diềhuaku, bắmaqbt thỏjjyi trắmaqbng.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm vừkwrna nghe Trưxeigơghlrng Lãpdbqng hứvytya dẫsxwvn ra ngoàthfxi chơghlri, mởbazy to đbodsôpiuri mắmaqbt nhỏjjyi đbodsen lácgvoy, vẻxdot mặhrptt vui sưxeigjjying hỏjjyii:

- Cha nóusjti thậakcat khôpiurng?

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm hỏjjyii lạsekmi khiếuomxn Đarzijpadu Túmkjp Nhi sốfsbkt ruộvuzmt, vộvuzmi vàthfxng nóusjti:

- Bảcbwpo bảcbwpo, tuyệthfxt đbodsfsbki khôpiurng đbodsưxeigfpfcc nóusjti!

Khuôpiurn mặhrptt vốfsbkn vui vẻxdot củusjta Trưxeigơghlrng Diễfsbkm biếuomxn ủusjtjrly, nóusjti:

- Túmkjppiurpiur khôpiurng cho bảcbwpo bảcbwpo nóusjti kìjpada.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng cưxeigjpadi cưxeigjpadi, mắmaqbt liếuomxc Đarzijpadu Túmkjp Nhi.

Mặhrptt Đarzijpadu Tu Nhi đbodsjjyi bừkwrnng, tìjpadnh hìjpadnh gấsxwvp rúmkjpt nàthfxng buộvuzmt miệthfxng, rõfpfcthfxng làthfx đbodsàthfxo hốfsbk chôpiurn mìjpadnh.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm mặhrptt nhưxeig đbodsưxeiga đbodsácgvom, nưxeigjjyic mắmaqbt long lanh ứvytya nơghlri khóusjte mắmaqbt, dưxeigjpadng nhưxeig tiếuomxp theo giâtully sẽjjyighlri xuốfsbkng.


piurhuak mắmaqbt ngấsxwvn lệthfxusjti:

- Cha đbodsãpdbqtullu rồfbywi khôpiurng mang bảcbwpo bảcbwpo ra chơghlri, cha khôpiurng cầibpmn bảcbwpo bảcbwpo nữvjjaa sao?

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng thấsxwvy Trưxeigơghlrng Diễfsbkm muốfsbkn khóusjtc màthfx cốfsbkhuakn, đbodsau lòuomxng nóusjti:

- Làthfxm gìjpadusjt, ngàthfxy mai cha dẫsxwvn ngưxeigơghlri ra chơghlri.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm chuyểjjyin buồfbywn thàthfxnh vui, hỏjjyii:

- Thậakcat khôpiurng ạsekm? Cha khôpiurng đbodsưxeigfpfcc gạsekmt ngưxeigjpadi nha!

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng mạsekmnh gậakcat đbodsibpmu, nóusjti:

- Sẽjjyi khôpiurng.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm xoe tròuomxn mắmaqbt, nóusjti:

- Cha, chỉrtnf hai ngưxeigjpadi chúmkjpng ta khôpiurng vui, tốfsbkt nhấsxwvt làthfx dẫsxwvn nưxeigơghlrng vàthfxcgvoc côpiurpiur nữvjjaa.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng cưxeigjpadi mắmaqbng:

- Con béhuak tinh ranh nàthfxy, cóusjt phảcbwpi làthfx bọibpmn họibpm cho ngưxeigơghlri thứvytyjpad tốfsbkt khôpiurng?

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm dùrzwrng tay nhỏjjyihuak chộvuzmp bảcbwp vai rộvuzmng lớjjyin củusjta Trưxeigơghlrng Lãpdbqng, làthfxm nũjrlyng nóusjti:


- Cha nóusjti đbodsi, cóusjt đbodsưxeigfpfcc khôpiurng nàthfxo!

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng vộvuzmi gậakcat đbodsibpmu, nóusjti:

- Đarziưxeigfpfcc đbodsưxeigfpfcc, bảcbwpo bảcbwpo nóusjti tấsxwvt nhiêjpadn làthfx đbodsưxeigfpfcc rồfbywi.

- Hay quácgvo!

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm hưxeigng phấsxwvn kêjpadu to, quay đbodsibpmu nóusjti vớjjyii Văgqlmn Cơghlr:

- Nưxeigơghlrng, ngưxeigjpadi xem bảcbwpo bảcbwpo lợfpfci hạsekmi khôpiurng, cha đbodsfbywng ýuomx rồfbywi!

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng lầibpmn nữvjjaa nghẹcbwpn họibpmng, hiểjjyin nhiêjpadn lạsekmi bịfrhq Trưxeigơghlrng Diễfsbkm tíoyimnh kếuomx mộvuzmt lầibpmn.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng bấsxwvt đbodsmaqbc dĩljqt lắmaqbc đbodsibpmu, nhẹcbwpusjtp cácgvoi mũjrlyi côpiurhuak, nóusjti:

- Con béhuakthfxy, thậakcat ranh ma.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm khanh khácgvoch cưxeigjpadi.

mkjpc nàthfxy Thácgvoi Văgqlmn Cơghlrghlri đbodsjjyi mặhrptt đbodsi tớjjyii, hiểjjyin nhiêjpadn đbodsfsbki vớjjyii việthfxc Trưxeigơghlrng Lãpdbqng xấsxwvu hổbgxm thìjpadghlri ngạsekmi.

thfxng vưxeigơghlrn tay, dịfrhqu dàthfxng nóusjti:

- Bảcbwpo bảcbwpo đbodsếuomxn đbodsâtully, đbodsjjyixeigơghlrng ôpiurm, cha ngưxeigơghlri mớjjyii làthfxm việthfxc xong hơghlri mệthfxt, đbodsjjyi hắmaqbn nghỉrtnf ngơghlri mộvuzmt chúmkjpt.


Trưxeigơghlrng Diễfsbkm ởbazy trong ngựvuzmc Trưxeigơghlrng Lãpdbqng giãpdbqy giụuomxa vàthfxi cácgvoi rơghlri xuốfsbkng đbodssxwvt, hếuomxch mũjrlyi nhỏjjyi bảcbwpo:

- Ta khôpiurng phảcbwpi tiểjjyiu đbodsthfx đbodsthfx, mỗkgfdi ngàthfxy cầibpmn ngưxeigjpadi ôpiurm!

gqlmn Cơghlr lắmaqbc đbodsibpmu, trêjpadn mặhrptt tràthfxn đbodsibpmy nụuomxxeigjpadi hiềhuakn từkwrn.

mkjpc nàthfxy Trưxeigơghlrng Lãpdbqng nhậakcan lấsxwvy khăgqlmn lôpiurng Dưxeigơghlrng Dung đbodsưxeiga, lau mặhrptt, cưxeigjpadi khổbgxmusjti:

- Khôpiurng ngờjpad bảcbwpo bảcbwpo biếuomxn lợfpfci hạsekmi nhưxeig vậakcay.

xeigơghlrng Dung dịfrhqu dàthfxng cưxeigjpadi nóusjti:

- Ai kêjpadu huynh làthfxm phụuomx thâtulln màthfx khôpiurng thờjpadi gian cùrzwrng con béhuak chơghlri? Con béhuak khôpiurng oácgvon huynh mớjjyii làthfx lạsekm.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng nghĩljqt thấsxwvy cũjrlyng đbodsúmkjpng. Từkwrn khi làthfxm đbodssekmi tưxeigjjying quâtulln, đbodskwrnng nóusjti làthfxrzwrng vớjjyii con cácgvoi khóusjt đbodsưxeigfpfcc vàthfxi lầibpmn vôpiur âtullu lo chơghlri đbodsùrzwra, ngay cảcbwp đbodsácgvom Dưxeigơghlrng Dung cũjrlyng íoyimt cóusjtghlr hộvuzmi ra ngoàthfxi giảcbwpi sầibpmu. Đarziưxeigfpfcc mộvuzmt vàthfxi thứvyty tấsxwvt nhiêjpadn sẽjjyi mấsxwvt đbodsi vàthfxi thứvyty khácgvoc, xem ra đbodsâtully làthfx châtulln ngôpiurn ngàthfxn năgqlmm khôpiurng thay đbodsbgxmi. Ngàthfxy mai hắmaqbn thậakcat sựvuzm phảcbwpi đbodsfnuzy ra mộvuzmt íoyimt việthfxc, cùrzwrng bọibpmn họibpm chơghlri mộvuzmt chúmkjpt.

Ngàthfxy thứvyty hai, Trưxeigơghlrng Lãpdbqng từkwrn trăgqlmm việthfxc bậakcan rộvuzmn rúmkjpt ra thờjpadi gian, mang theo cảcbwp nhàthfx lớjjyin béhuak, cóusjt Hắmaqbc Ưcflcng Vệthfxthfx mấsxwvy ngàthfxn cấsxwvm vệthfx quâtulln hộvuzm tốfsbkng, đbodsi du xuâtulln dạsekmo chơghlri ngoàthfxi thàthfxnh.

Từkwrnxeiga đbodsếuomxn nay, Giang Nam chíoyimnh làthfx thấsxwvt sơghlrn nhịfrhq thủusjty nhấsxwvt phâtulln đbodsiềhuakn, quầibpmn sơghlrn thanh túmkjprzwrng nưxeigjjyic xanh trong vắmaqbt gắmaqbn bóusjt thàthfxnh. Númkjpi Giang Đarziôpiurng khôpiurng hùrzwrng vĩljqt chóusjtt vóusjtt nhưxeig Thácgvoi Sơghlrn, khôpiurng númkjpi liềhuakn hiểjjyim trởbazy nhưxeig Thụuomxc Sơghlrn, nhưxeigng númkjpi Giang Nam cóusjtmkjp lệthfx dịfrhqu dàthfxng, cảcbwpm giácgvoc thanh thoácgvot. Númkjpi xanh nưxeigjjyic biếuomxc, hưxeigơghlrng hoa chim hóusjtt, cảcbwpnh đbodsàthfxo viêjpadn.

Vừkwrna ra ngoạsekmi ôpiur khôpiurng xa thìjpad Trưxeigơghlrng Diễfsbkm đbodsãpdbq chịfrhqu khôpiurng nổbgxmi muốfsbkn Trưxeigơghlrng Lãpdbqng xuốfsbkng xe đbodsi bộvuzm.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng thấsxwvy côpiurhuakbazy trong xe ngựvuzma ngồfbywi khôpiurng yêjpadn, liềhuakn theo lờjpadi Trưxeigơghlrng Diễfsbkm, quyếuomxt đbodsfrhqnh xuốfsbkng xe đbodsi đbodsưxeigjpadng bộvuzm.

Ra ngoàthfxi Trưxeigơghlrng Lãpdbqng dựvuzm đbodscgvon làthfx đbodsácgvom Văgqlmn Cơghlrjpadnh thưxeigjpadng cổbgxmng lớjjyin khôpiurng ra cổbgxmng sau khôpiurng vưxeigfpfct cũjrlyng quyếuomxt đbodsfrhqnh đbodsi bộvuzm, dùrzwr Trưxeigơghlrng Lãpdbqng cóusjt khuyêjpadn thếuomxthfxo thìjpad họibpmjrlyng khôpiurng đbodsbgxmi ýuomx. Nóusjti cácgvoi gìjpadthfxo hầibpmu môpiurn thâtullm nhưxeig hảcbwpi, hôpiurm nàthfxy hiếuomxm khi đbodsi ra, phảcbwpi ngắmaqbm phong cảcbwpnh đbodssxwvt Giang Nam xinh đbodscbwpp.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng thấsxwvy cácgvoc nàthfxng kiêjpadn quyếuomxt đbodsếuomxn vậakcay thìjpad khôpiurng làthfxm phảcbwpn đbodsfsbki nữvjjaa, dùrzwr sao chẳietdng phảcbwpi chuyệthfxn gìjpad ghêjpad gớjjyim, đbodsjjyicgvoc nàthfxng đbodsi bộvuzmmkjpn luyệthfxn thâtulln thểjjyi, ngưxeigfpfcc lạsekmi làthfx chuyệthfxn tốfsbkt.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm nắmaqbm tay Trưxeigơghlrng Lãpdbqng, giốfsbkng nhưxeig chim non ra khỏjjyii lồfbywng, khôpiurng ngừkwrnng hoan hôpiur, kêjpadu la, tòuomxuomx hỏjjyii nàthfxy hỏjjyii nọibpm.

Trưxeigơghlrng Ly ởbazy trong ngựvuzmc Dưxeigơghlrng Dung thỉrtnfnh thoảcbwpng mởbazy đbodsôpiuri mắmaqbt to tròuomxn nhìjpadn trácgvoi nhìjpadn phảcbwpi, rấsxwvt làthfx ngoan ngoãpdbqn.

Cấsxwvm vệthfx quâtulln sớjjyim phong tỏjjyia tuyếuomxn đbodsưxeigjpadng Trưxeigơghlrng Lãpdbqng đbodsi dạsekmo, mỗkgfdi mộvuzmt binh sĩljqt đbodshuaku cẩfnuzn thậakcan đbodshuak phòuomxng.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng ởbazyrzwrng đbodssxwvt rộvuzmng rãpdbqi giữvjjaa sưxeigjpadn númkjpi sai binh sĩljqt cắmaqbm trạsekmi nghỉrtnf ngơghlri. Bởbazyi vìjpad trừkwrnxeigơghlrng Dung vàthfx Triệthfxu Vũjrly ra, cácgvoc nàthfxng Văgqlmn Cơghlrjpadnh thưxeigjpadng thiếuomxu vậakcan đbodsvuzmng sớjjyim mệthfxt đbodsếuomxn mồfbywpiuri chảcbwpy đbodsibpmm đbodsìjpada, thởbazy hổbgxmn hểjjyin.

Binh sĩljqt rấsxwvt nhanh dọibpmn xong chỗkgfd tốfsbkt, ởbazy trêjpadn cỏjjyi xanh trảcbwpi thảcbwpm, sau đbodsóusjtxeigng ra bàthfxn hoa quảcbwp đbodsiểjjyim tâtullm, cho đbodsácgvom ngưxeigjpadi Trưxeigơghlrng Lãpdbqng giảcbwpi khácgvot bổbgxm sung nưxeigjjyic.

Đarziôpiuri tay Trưxeigơghlrng Lãpdbqng đbodshrptt sau gácgvoy, thảcbwp lỏjjying thâtulln thểjjyi nằnvzjm trêjpadn thảcbwpm, nhắmaqbm mắmaqbt cảcbwpm nhậakcan hơghlri thởbazy thiêjpadn nhiêjpadn, tâtullm tìjpadnh bìjpadnh hòuomxa.

Trưxeigơghlrng Diễfsbkm cóusjtthfxn Tuyếuomxt trôpiurng chừkwrnng, chạsekmy ngưxeigfpfcc chạsekmy xuôpiuri. Mộvuzmt lácgvot hácgvoi hoa đbodsuổbgxmi bắmaqbt bưxeigjjyim, mộvuzmt lácgvot nằnvzjm sấsxwvp trêjpadn mặhrptt đbodssxwvt chăgqlmm chúmkjp quan sácgvot cácgvoi gìjpad, bảcbwpn tíoyimnh con níoyimt bàthfxy cảcbwp ra đbodsóusjt. Đarziácgvom Dưxeigơghlrng Dung ởbazy mộvuzmt bêjpadn nóusjti chuyệthfxn, ngẫsxwvu nhiêjpadn truyềhuakn đbodsếuomxn tiếuomxng cưxeigjpadi khẽjjyi rộvuzmn rãpdbq.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng yêjpadn tĩljqtnh nằnvzjm đbodsóusjt, ngẫsxwvu nhiêjpadn nhớjjyi tớjjyii thếuomx giớjjyii xa xôpiuri đbodsãpdbq biếuomxn mơghlr hồfbyw, còuomxn cóusjt huynh đbodsthfx chiếuomxn hữvjjau đbodsãpdbq rờjpadi xa dưxeigơghlrng thếuomx, liêjpadn tụuomxc cảcbwpm thácgvon. Hắmaqbn đbodsãpdbq hoàthfxn toàthfxn dung nhậakcap vàthfxo xãpdbq hộvuzmi nàthfxy, còuomxn vìjpadusjt khôpiurng ngừkwrnng cốfsbk gắmaqbng phấsxwvn đbodssxwvu, truy đbodsuổbgxmi, hoàthfxn thàthfxnh thứvyty trưxeigjjyic kia chỉrtnfusjt thểjjyi thựvuzmc hiệthfxn trong mộvuzmng. Nếuomxu làthfxmkjpc trưxeigjjyic, đbodsácgvonh chếuomxt hắmaqbn cũjrlyng khôpiurng tin sẽjjyiusjt chuyệthfxn nhưxeig vậakcay. Bâtully giờjpad xem ra, thếuomx giớjjyii thậakcat làthfxpiurrzwrng kỳjrly diệthfxu.

- Phu quâtulln đbodssekmi nhâtulln, đbodsang nghĩljqtcgvoi gìjpad vậakcay?

jpadn tai truyềhuakn tiếuomxng nóusjti ngọibpmt ngàthfxo mềhuakm mạsekmi, lỗkgfdjrlyi cảcbwpm giácgvoc ngưxeiga ngứvytya, Trưxeigơghlrng Lãpdbqng khôpiurng thểjjyi khốfsbkng chếuomx hắmaqbt hơghlri mộvuzmt cácgvoi. Trưxeigơghlrng Lãpdbqng khôpiurng cầibpmn nghĩljqtjrlyng biếuomxt, thanh âtullm êjpadm tai dịfrhqu dàthfxng nhưxeig vậakcay chỉrtnfusjtgqlmn Cơghlr, mỹbuwo nữvjjathfxi mạsekmo song toàthfxn mớjjyii cóusjt.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng bắmaqbt lấsxwvy bàthfxn tay mềhuakm mạsekmi khôpiurng xưxeigơghlrng, xúmkjpc giácgvoc lạsekmnh lẽjjyio, làthfxn da cựvuzmc kỳjrly mềhuakm mạsekmi.

Trưxeigơghlrng Lãpdbqng mởbazy to mắmaqbt, trêjpadu đbodsùrzwra rằnvzjng:

- Khôpiurng ngờjpad nổbgxmi Thácgvoi đbodssekmi mỹbuwo nữvjjajpadnh thưxeigjpadng đbodsoan trang thụuomxc nhãpdbqjrlyng cóusjtmkjpc nghịfrhqch ngợfpfcm nhưxeig vậakcay?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.