Phong Lưu Tam Quốc

Chương 440 : Trương Diễm (thượng)

    trước sau   
Trưdownơekmvng Lãbhdjng dìalwdu lãbhdjo dậiwxgy, mỉpsigm cưdownirqoi nówkyai:

- Đhppqqxnqi nhâazznn khôaxping cầcaoun điceea lễhlvh, điceesnvri ta viếbhdjt thưdown khiếbhdjn điceeqxnqi nhâazznn chuyểvrhxn giao cho tháwwrbnh thưdownsnvrng, chứtxumng minh quyếbhdjt tâazznm. Đhppqúsghgng rồmmzgi, Hứtxuma lãbhdjo cówkyawwrbch nàglxzo điceeưdowna phong thưdownglxzy điceeếbhdjn tay tháwwrbnh thưdownsnvrng khôaxping?

Hứtxuma Khiêsghgm mừmmzgng rỡwkya gậiwxgt điceecaouu, nówkyai:

- Tưdownxzehng quâazznn hãbhdjy yêsghgn tâazznm, tuy lãbhdjo hủxsik bịsnhjbhdji quan nhưdownng trong triềtdrtu còxzvin cówkya mấglxzy tâazznm phúsghgc.

Ngừmmzgng mộzkhqt chúsghgt, lãbhdjo chầcaoun chờirqowkyai:

- Tưdownxzehng quâazznn, khôaxping biếbhdjt tạqxnqi sao ngưdownơekmvi nhấglxzt điceesnhjnh phảwwrbi chờirqoglxzi năppzqm? Nêsghgn biếbhdjt khi tưdownxzehng quâazznn nghỉpsig ngơekmvi lấglxzy sứtxumc thìalwdglxzo Tháwwrbo điceeang tăppzqng cưdownirqong chíemumnh mìalwdnh. Sau khi quépcrrt sạqxnqch phưdownơekmvng bắjkadc y khôaxping ngừmmzgng cưdownirqong điceeqxnqi. Dùaeis Giang Đhppqôaxping pháwwrbt triểvrhxn nhưdown thếbhdjglxzo, cuốsuazi cùaeisng nộzkhqi tìalwdnh khôaxping dàglxzy, thua xa phưdownơekmvng bắjkadc. Quan Trung Hàglxz Bắjkadc rốsuazt cuộzkhqc vẫemumn làglxz trung tâazznm kinh tếbhdj toàglxzn Trung Nguyêsghgn, điceeiềtdrtu kiệehfvn ưdownu điceeãbhdji. Tưdownxzehng quâazznn dùaeisng ba năppzqm mớxzehi hồmmzgi phụesksc nguyêsghgn khíemum, Tàglxzo Tháwwrbo chỉpsig cầcaoun mộzkhqt năppzqm. Nếbhdju tíemumnh tỉpsig mỉpsig thìalwddownxzehng quâazznn lặsuazng im khôaxping phảwwrbi hàglxznh điceezkhqng sáwwrbng suốsuazt.
Trưdownơekmvng Lãbhdjng ngẫemumm nghĩzomo, cảwwrbm thấglxzy cũqracng cówkyavdvq, nhưdownng trong phúsghgt chốsuazc biếbhdjt nêsghgn nówkyai sao.

Hắjkadn điceeàglxznh cưdownirqoi bảwwrbo:

- Việehfvc nàglxzy ta điceeãbhdjwkya suy nghĩzomo, Hứtxuma điceeqxnqi nhâazznn khôaxping cầcaoun lo lắjkadng.

Hứtxuma Khiêsghgm thấglxzy Trưdownơekmvng Lãbhdjng chầcaoun chờirqo thìalwd biếbhdjt mụesksc điceeíemumch điceeãbhdj điceeqxnqt điceeưdownsnvrc.

bhdjo gậiwxgt điceecaouu nówkyai:

- Vậiwxgy xin tưdownxzehng quâazznn hãbhdjy viếbhdjt thưdown điceei.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng gậiwxgt điceecaouu, kêsghgu mộzkhqt tiếbhdjng, thâazznn hìalwdnh xinh điceekgxyp củxsika Hàglxzn Tuyếbhdjt rấglxzt nhanh xuấglxzt hiệehfvn trong phòxzving họjjsxp.

glxzn Tuyếbhdjt trảwwrbi cuộzkhqn giấglxzy ra, màglxzi nghiêsghgn mựfstvc.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng điceesuazt búsghgt nhưdown thầcaoun, long mãbhdj tung bay, chưdowna tớxzehi nửzomoa népcrrn hưdownơekmvng thìalwd điceeãbhdj viếbhdjt xong phong thưdown.

Hứtxuma Khiêsghgm hồmmzgi hộzkhqp nhậiwxgn lấglxzy thưdown Trưdownơekmvng Lãbhdjng điceeưdowna qua, cẩvkhvn thậiwxgn bỏxkwsglxzo ngựfstvc, mặsuazt điceecaouy tưdownơekmvi cưdownirqoi.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng lấglxzy ra ngọjjsxc bộzkhqi, nówkyai:

- Hứtxuma lãbhdjo, xin hãbhdjy nhậiwxgn lạqxnqi ngọjjsxc bộzkhqi.

Hứtxuma Khiêsghgm lắjkadc điceecaouu nówkyai:- Tưdownxzehng quâazznn, điceeâazzny làglxz tháwwrbnh thưdownsnvrng cốsuaz ývdvq điceeưdowna cho ngưdownơekmvi, hy vọjjsxng ngưdownơekmvi hàglxznh điceezkhqng dễhlvhglxzng chúsghgt.


Trưdownơekmvng Lãbhdjng nghe lãbhdjo nówkyai thếbhdj thìalwd khôaxping chúsghgt kháwwrbch sáwwrbo, bỏxkws ngọjjsxc bộzkhqi vàglxzo ngựfstvc, cưdownirqoi nówkyai:

- Nếbhdju điceeãbhdj vậiwxgy thìalwd xin tạqxnq tháwwrbnh âazznn.

Hứtxuma Khiêsghgm nhớxzeh nhàglxz nhưdownsghgn, lậiwxgp tứtxumc từmmzg biệehfvt chuẩvkhvn bịsnhj rờirqoi điceei.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng khôaxping giữesks lạqxnqi, điceetxumng dậiwxgy điceeưdowna tớxzehi cửzomoa.

Hứtxuma Khiêsghgm điceei ra Trưdownơekmvng phủxsik, thởpejw mộzkhqt hơekmvi dàglxzi, khuôaxpin mặsuazt giàglxz nua tràglxzn điceecaouy nụesksdownirqoi vui vẻxkws. Lãbhdjo cẩvkhvn thậiwxgn liếbhdjc Trưdownơekmvng phủxsik mộzkhqt cáwwrbi, thấglxzy khôaxping cówkya ai chúsghg ývdvq, lầcaoum bầcaoum mộzkhqt mìalwdnh.

- May cówkyadownu hoàglxzng thúsghgc chỉpsig dẫemumn, nếbhdju khôaxping thậiwxgt điceeúsghgng làglxz nghĩzomo khôaxping ra chiêsghgu dụeskswkyai nuốsuazt hổesksglxzy. Trưdownơekmvng Lãbhdjng àglxz Trưdownơekmvng Lãbhdjng, tốsuazt nhấglxzt làglxz từmmzgazzny giờirqo ngưdownơekmvi sắjkadp xếbhdjp trậiwxgn chiếbhdjn vớxzehi Tàglxzo Tháwwrbo điceei, càglxzng nhanh điceeesksng điceezkhqglxzng tốsuazt. Đhppqáwwrbnh lâazznu vàglxzi năppzqm thìalwd binh lựfstvc, tiềtdrtn lưdownơekmvng hai bêsghgn tiêsghgu hao càglxzng nhiềtdrtu càglxzng tốsuazt. Tốsuazt nhấglxzt làglxz hai ngưdownơekmvi lưdownwkyang bạqxnqi câazznu thưdownơekmvng. Trưdownơekmvng Lãbhdjng àglxz, ngưdownơekmvi tuyệehfvt điceesuazi điceemmzgng khiếbhdjn ta thấglxzt vọjjsxng, nhấglxzt điceesnhjnh phảwwrbi báwwrbm chặsuazt Tàglxzo Tháwwrbo, điceevrhx tháwwrbnh thưdownsnvrng cówkya thong thảwwrb thờirqoi gian bốsuaz tríemum, vậiwxgy triềtdrtu Háwwrbn mớxzehi cówkya hy vọjjsxng phụesksc hưdownng.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng điceeưdowna tiễhlvhn Hứtxuma Khiêsghgm xong lòxzving cówkya chúsghgt nówkyang nảwwrby, chiếbhdjn điceeglxzu vớxzehi Tàglxzo Tháwwrbo chẳiwxgng nhữesksng so điceeglxzu binh lựfstvc, tríemum tuệehfvxzvin làglxz so điceeglxzu cảwwrb quốsuazc lựfstvc. Từmmzgdowna nam khôaxping thắjkadng bắjkadc. Mộzkhqt bêsghgn làglxz liêsghgn quan điceeếbhdjn khi hậiwxgu hoàglxzn cảwwrbnh, mặsuazt kháwwrbc phưdownơekmvng nam yêsghgn phậiwxgn cówkyawwrbnh hưdownpejwng kháwwrb lớxzehn. Chếbhdj tạqxnqo ra phòxzving tuyếbhdjn Giang Đhppqôaxping tốsuazi điceea chỉpsigwkya thểvrhx phòxzving thủxsik, chặsuazn bắjkadc quâazznn nam hạqxnq. Nhưdownng muốsuazn điceeáwwrbnh điceeếbhdjn phưdownơekmvng bắjkadc, hắjkadn khôaxping cówkya quốsuazc lựfstvc hùaeisng hậiwxgu làglxzm cơekmv sởpejw thìalwdppzqn bảwwrbn khôaxping khảwwrbppzqng làglxzm điceeưdownsnvrc. Hiệehfvn nay xem tìalwdnh hìalwdnh thìalwd phưdownơekmvng nam íemumt nhấglxzt cầcaoun tĩzomonh dưdownwkyang mấglxzy năppzqm mớxzehi điceei vàglxzo quỹgqqh điceeqxnqo, mớxzehi cówkyadownwwrbch tranh mộzkhqt gówkyac cùaeisng Tàglxzo Tháwwrbo. Nhưdownng vấglxzn điceetdrtglxz nếbhdju hắjkadn thậiwxgt muốsuazn tĩzomonh dưdownwkyang vàglxzi năppzqm, vậiwxgy thìalwdglxzo Tháwwrbo hoàglxzn toàglxzn càglxzn quépcrrt phưdownơekmvng bắjkadc, mộzkhqt mìalwdnh điceezkhqc lậiwxgp. Lấglxzy điceeiềtdrtu kiệehfvn kinh tếbhdj phưdownơekmvng bắjkadc, pháwwrbt triểvrhxn nhanh chówkyang hơekmvn xa phưdownơekmvng nam, hắjkadn khôaxping khảwwrbppzqng chiếbhdjm ưdownu thếbhdjalwd. Rốsuazt cuộzkhqc phảwwrbi làglxzm sao mớxzehi điceeưdownsnvrc điceeâazzny? Trưdownơekmvng Lãbhdjng lắjkadc điceecaouu thởpejwglxzi, thoáwwrbng chốsuazc khôaxping nghĩzomo ra nguyêsghgn nhâazznn gìalwd.

sghgc nàglxzy Hàglxzn Tuyếbhdjt nũqracng nịsnhju nówkyai:

- Tưdownxzehng quâazznn ngẩvkhvn ngơekmv điceetdrtng điceeówkyaglxzm gìalwd? Phu nhâazznn điceeang chờirqo ngưdownơekmvi điceei qua dùaeisng bữesksa kìalwda!

Trưdownơekmvng Lãbhdjng nhớxzeh tớxzehi Dưdownơekmvng Dung vàglxz điceetxuma con điceeáwwrbng yêsghgu, tạqxnqm thờirqoi điceesuazt buồmmzgn phiềtdrtn sang bêsghgn.

downơekmvng Dung, Văppzqn Cơekmv, Đhppqsghgu Túsghg Nhi, Mi Hoàglxzn, cáwwrbc nàglxzng điceeãbhdjpejw trong phòxzving tròxzvi chuyệehfvn vớxzehi nhau.

Trưdownơekmvng Diễhlvhm điceeãbhdjwkya thểvrhx điceei điceeưdownirqong, phấglxzn điceesghgu ngọjjsxc màglxzi. Đhppqôaxpii mắjkadt điceeen láwwrby ngâazzny thơekmv, khuôaxpin mặsuazt nhỏxkws nhắjkadn hồmmzgng hàglxzo điceeáwwrbng yêsghgu, giốsuazng nhưdownglxzsghgp bêsghg sứtxum, làglxzm ngưdownirqoi yêsghgu thưdownơekmvng. Lúsghgc nàglxzy côaxpipcrr khôaxping ngừmmzgng trêsghgu chọjjsxc điceeehfv điceeehfv Trưdownơekmvng Ly trong ngựfstvc Hàglxzn Sưdownơekmvng. Trưdownơekmvng Ly điceeưdownsnvrc mộzkhqt tuổesksi, khỏxkwse mạqxnqnh kháwwrbu khỉpsignh, mậiwxgp mạqxnqp điceeáwwrbng yêsghgu. Bâazzny giờirqopcrrglxz bảwwrbo vậiwxgt củxsika cảwwrb nhàglxz, dùaeisglxz ai cũqracng rấglxzt quan tâazznm bépcrr.

downơekmvng Dung mắjkadt sắjkadc trưdownxzehc tiêsghgn pháwwrbt hiệehfvn Trưdownơekmvng Lãbhdjng mặsuazt tưdownơekmvi cưdownirqoi bưdownxzehc vàglxzo cửzomoa.


Tiếbhdjp theo Trưdownơekmvng Diễhlvhm trong trẻxkwso kêsghgu mộzkhqt tiếbhdjng:

- Cha!!!

pcrr mởpejwwwrbnh tay mépcrro mậiwxgp loạqxnqng choạqxnqng chạqxnqy tớxzehi.

Trưdownơekmvng Lãbhdjng ngồmmzgi xổesksm xuốsuazng, điceesnvri Trưdownơekmvng Diễhlvhm chạqxnqy tớxzehi thìalwd ôaxpim lấglxzy, râazznu cạqxnqglxzo khuôaxpin mặsuazt non mềtdrtm củxsika con.

Hắjkadn cưdownirqoi hìalwdalwdwkyai:

- Tiểvrhxu bảwwrbo bảwwrbo, hôaxpim nay cówkya ngoan khôaxping? Cówkya nghe lờirqoi củxsika mẫemumu thâazznn khôaxping?

Trưdownơekmvng Diễhlvhm dùaeisng sứtxumc điceevkhvy mặsuazt Trưdownơekmvng Lãbhdjng tràglxzn điceecaouy râazznu ra, dùaeisng giọjjsxng non nớxzeht bảwwrbo:

- Cha, điceeau, cha nêsghgn cạqxnqo râazznu!

Trưdownơekmvng Lãbhdjng bậiwxgt cưdownirqoi, điceeôaxpii tay nâazznng Trưdownơekmvng Diễhlvhm lêsghgn cao, cưdownirqoi mắjkadng:

- Ngưdownơekmvi biếbhdjt cáwwrbi gìalwd? Râazznu làglxzalwdnh tưdownsnvrng điceeàglxzn ôaxping!

Trưdownơekmvng Diễhlvhm khôaxping hềtdrt sợsnvr, còxzvin vẻxkws mặsuazt nghiêsghgm túsghgc nówkyai:

- Khôaxping điceeúsghgng, nưdownơekmvng nówkyai cha làglxzaxpii thôaxpii nhấglxzt, chưdowna bao giờirqo cạqxnqo râazznu. Mỗglxzi lầcaoun điceetdrtu làglxz mấglxzy a di giúsghgp cha cạqxnqo!

Trưdownơekmvng Lãbhdjng ngẩvkhvn ra quay điceecaouu nhìalwdn Văppzqn Cơekmv. Văppzqn Cơekmv va chạqxnqm áwwrbnh mắjkadt Trưdownơekmvng Lãbhdjng, cúsghgi gằtdrtm điceecaouu, chỉpsigglxz từmmzgsghgn mặsuazt cówkya thểvrhx thấglxzy ra ývdvqdownirqoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.