Phong Lưu Tam Quốc

Chương 438 : Thánh chỉ (thượng)

    trước sau   
Trưldzxơsadfng Lãyokhng con mắezwkt xoay tròqhznn, trầtqztm ngâpbomm mộalbut lúqftfc mớrhcii nóbejti vớrhcii Hàrhcin Tuyếvgndt:

- Nếvgndu đxjoeãyokh vậotoky thìsadfrhcing dẫxquun hắezwkn vàrhcio đxjoei.

rhcin Tuyếvgndt ngoan ngoãyokhn vâpbomng dạhpcq, đxjoei ra ngoàrhcii.

Khôqhznng lâpbomu sau, Hàrhcin Tuyếvgndt dẫxquun mộalbut ôqhznng lãyokho tuổxjoei chừzyfung năaoizm mưldzxơsadfi lom khom bưldzxrhcic vàrhcio.

Ôurkang lãyokho tóbejtc trắezwkng xóbejta, nhăaoizn nheo, mặkyuvt đxjoetqzty vẻxhmw tang thưldzxơsadfng. Trêiqhnn ngưldzxpbomi lãyokho chỉrysb mặkyuvc đxjoecxdp vảxhmwi thôqhznpbomn chúqftfng bìsadfnh thưldzxpbomng, đxjoei đxjoeưldzxpbomng lảxhmwo đxjoexhmwo. Trừzyfu đxjoeôqhzni mắezwkt vàrhcing đxjoehpcqc ngẫxquuu nhiêiqhnn lóbejte tia sájdzpng ra, bềiqia ngoàrhcii khôqhznng khájdzpc gìsadf ôqhznng lãyokho bìsadfnh thưldzxpbomng.

Tuy ôqhznng lãyokho ngụhpcqy trang rấxquut tốmdxqt nhưldzxng Trưldzxơsadfng Lãyokhng vẫxquun thấxquuy ra chúqftft manh mốmdxqi. Đtqzttqztu tiêiqhnn làrhciyokho khôqhznng cóbejt loạhpcqi biểcealu tìsadfnh bấxquut an căaoizng thẳppacng khi dâpbomn chúqftfng bìsadfnh thưldzxpbomng thấxquuy quan lớrhcin. Thứhpcq hai, lãyokho giảxhmw dạhpcqng làrhcipbomn chúqftfng nhưldzxng từzyfuiqhnn trong toájdzpt ra mùifdli vịkryt ngưldzxpbomi đxjoeqnwoc sájdzpch. Mộalbut ngưldzxpbomi trong hoàrhcin cảxhmwnh đxjoekyuvc biệzyfut trảxhmwi qua hun đxjoeúqftfc, ngưldzxpbomi đxjoeóbejt biểcealu hiệzyfun ra khímise chấxquut tuyệzyfut đxjoemdxqi khájdzpc vớrhcii ngưldzxpbomi thưldzxpbomng.


Trưldzxơsadfng Lãyokhng nhìsadfn thấxquuu hếvgndt thảxhmwy, lòqhznng thầtqztm thởxziwrhcii. Hàrhcin Tuyếvgndt đxjoei theo hắezwkn nhiềiqiau năaoizm vậotoky màrhci vẫxquun ngâpbomy thơsadf nhưldzx ban đxjoetqztu. Tuy lòqhznng Trưldzxơsadfng Lãyokhng nghĩpmxt vậotoky nhưldzxng tay châpbomn khôqhznng chậotokm, vộalbui đxjoehpcqng dậotoky tiếvgndn lêiqhnn, đxjoeóbejtn chàrhcio khájdzpch nhâpbomn.

Ôurkang lãyokho biểcealu hiệzyfun cựhpcqc kỳxziwyokho luyệzyfun, lễaqem nghĩpmxta đxjoetqzty đxjoefbfi, ứhpcqng đxjoemdxqi khérysbo lérysbo, hiểcealn nhiêiqhnn khôqhznng phảxhmwi dâpbomn chúqftfng bìsadfnh thưldzxpbomng làrhcim đxjoeưldzxaqemc. Trưldzxơsadfng Lãyokhng càrhcing thêiqhnm chắezwkc chắezwkn ngưldzxpbomi nàrhciy làrhci nhâpbomn vậotokt cóbejt thâpbomn phậotokn, chẳppacng biếvgndt vi sao hóbejta trang thàrhcinh nhưldzx vậotoky, xem ra làrhcibejt khổxjoepbomm nóbejti khôqhznng ra lờpbomi.

Ôurkang lãyokho cẩcdxzn thậotokn đxjoeájdzpnh giájdzp Trưldzxơsadfng Lãyokhng mộalbut lúqftfc, ájdzpnh mắezwkt lộalbu vẻxhmw khen ngợaqemi.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng thấxquuy lãyokho nhìsadfn mìsadfnh màrhci khôqhznng nóbejti gìsadf thìsadfsadfi khóbejt chịkrytu.

Hắezwkn thảxhmwn nhiêiqhnn nóbejti:

- Khôqhznng biếvgndt xưldzxng hôqhzn vịkryt đxjoehpcqi nhâpbomn nàrhciy nhưldzx thếvgndrhcio?

Ôurkang lãyokho sắezwkc mặkyuvt nhưldzx thưldzxpbomng, mỉrysbm cưldzxpbomi nóbejti:

- Lãyokho phủfbfi họqnwo Hứhpcqa, mộalbut chữeqtm Khiêiqhnm.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng vắezwkt hếvgndt óbejtc cũfuqong khôqhznng nhớrhci ra ai làrhci Hứhpcqa Khiêiqhnm, chỉrysbbejt thểceal hỏabqli tiếvgndp:

- Ồvwus, khôqhznng biếvgndt hiệzyfun tạhpcqi đxjoehpcqi nhâpbomn cóbejt chứhpcqc vụhpcqsadf?

Ôurkang lãyokho mỉrysbm cưldzxpbomi nóbejti:

- Khôqhznng quan khôqhznng chứhpcqc.

- Cájdzpi gìsadf?


Trưldzxơsadfng Lãyokhng kinh ngạhpcqc, vẻxhmw khôqhznng vui càrhcing tăaoizng lêiqhnn. Khôqhznng phảxhmwi Trưldzxơsadfng Lãyokhng thấxquuy đxjoemdxqi phưldzxơsadfng khôqhznng cóbejt quan chứhpcqc nêiqhnn xem thưldzxpbomng, chỉrysbrhci khôqhznng thímisech lãyokho dùifdlng cájdzpch lừzyfua gạhpcqt đxjoehpcqt đxjoeếvgndn mụhpcqc đxjoeímisech gặkyuvp mặkyuvt mìsadfnh màrhci thôqhzni.

Hiểcealn nhiêiqhnn Hứhpcqa Khiêiqhnm làrhci ngưldzxpbomi nhìsadfn quen sóbejtng to gióbejt lớrhcin, khôqhznng bịkryt ájdzpnh mắezwkt lạhpcqnh nhạhpcqt củfbfia Trưldzxơsadfng Lãyokhng hùifdl dọqnwoa.

yokho vẫxquun làrhcisadfnh tĩpmxtnh nóbejti:- Nóbejti chímisenh xájdzpc hơsadfn làrhci sau khi đxjoei ra, lãyokho giàrhci ta trởxziw thàrhcinh khôqhznng quan chứhpcqc mộalbut thâpbomn nhẹkyuv nhàrhcing.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng rấxquut cóbejt hứhpcqng thúqftf hỏabqli:

- Rốmdxqt cuộalbuc làrhci tạhpcqi sao? Khôqhznng biếvgndt Hứhpcqa lãyokho cóbejt thểceal cho biếvgndt mộalbut chúqftft khôqhznng?

Hứhpcqa Khiêiqhnm khôqhznng thènezem đxjoeceal ýctnc, cưldzxpbomi nóbejti:

- Kỳxziw thựhpcqc khôqhznng cóbejtsadf, mấxquuy năaoizm trưldzxrhcic lãyokho hủfbfi nhậotokm chứhpcqc thịkryt lang, nhưldzxng sau loạhpcqn Trưldzxpbomng An, lãyokho hủfbfi thấxquuy triềiqiau cưldzxơsadfng khôqhznng chấxquun chỉrysbnh, dùifdlbejtqhznng muốmdxqn góbejtp sứhpcqc nhưldzxng bấxquut đxjoeezwkc dĩpmxt gian thầtqztn đxjoetqzty rẫxquuy, trung lưldzxơsadfng chịkrytu hãyokhm hạhpcqi, vốmdxqn cóbejt ýctnc đxjoekrytnh rúqftft lui, muốmdxqn mưldzxaqemn cơsadf hộalbui cájdzpo lãyokho hồcxdpi hưldzxơsadfng. Nhưldzxng lúqftfc nàrhciy thájdzpnh thưldzxaqemng cốmdxq ýctnc giữeqtm lạhpcqi, nêiqhnn lãyokho hủfbfi mớrhcii quyếvgndt đxjoekrytnh vìsadf hồcxdpi phụhpcqc triềiqiau Hájdzpn, cốmdxq gắezwkng góbejtp chúqftft sứhpcqc mọqnwon. Vậotoky nêiqhnn lãyokho hủfbfi cho tớrhcii nay giấxquuu giếvgndm tàrhcii vìsadf thájdzpnh thưldzxaqemng làrhcim việzyfuc. Vàrhcii ngàrhciy trưldzxrhcic khôqhznng biếvgndt lãyokho hủfbfirhcim sao đxjoeezwkc tộalbui chájdzpu củfbfia Cẩcdxzu Du, vốmdxqn Cẩcdxzu Du làrhci mộalbut quâpbomn cờpbom quan trọqnwong Tàrhcio tưldzxrhcing quâpbomn xếvgndp đxjoeếvgndn bêiqhnn ngưldzxpbomi Hiếvgndn đxjoeếvgnd. Lãyokho hủfbfibejt chúqftft gia sảxhmwn cũfuqong nằqftfm trong mắezwkt hắezwkn, vàrhcii phen mờpbomi gọqnwoi khôqhznng đxjoeưldzxaqemc, hắezwkn sớrhcim cóbejt thàrhcinh kiếvgndn vớrhcii lãyokho hủfbfi, vừzyfua lúqftfc gặkyuvp phảxhmwi việzyfuc nàrhciy, dưldzxrhcii cơsadfn nóbejtng giậotokn muốmdxqn đxjoeưldzxa lãyokho hủfbfirhcio chỗxziw chếvgndt. May làrhci thájdzpnh thưldzxaqemng mấxquuy lầtqztn thỉrysbnh cầtqztu mớrhcii đxjoeèneze érysbp sájdzpt tâpbomm củfbfia Cẩcdxzu Du. Chỉrysbrhci tộalbui chếvgndt cóbejt thểceal trájdzpnh nhưldzxng rơsadfi vàrhcio kếvgndt cuộalbuc bịkrytyokhi chứhpcqc. Việzyfuc qua đxjoei thájdzpnh thưldzxaqemng ôqhznm lãyokho hủfbfi khóbejtc mộalbut trậotokn, đxjoekyuvc biệzyfut lệzyfunh lãyokho hủfbfi nhâpbomn cơsadf hộalbui nàrhciy nam hạhpcq Giang Đtqztôqhznng, đxjoei gặkyuvp tưldzxrhcing quâpbomn, làrhcim việzyfuc lớrhcin. Thứhpcq hai cũfuqong đxjoeceal trájdzpnh Cẩcdxzu Du truy sájdzpt lãyokho hủfbfi.

Hứhpcqa Khiêiqhnm mộalbut hơsadfi nóbejti xong hếvgndt, mắezwkt đxjoehpcqc đxjoeãyokh đxjoeong đxjoetqzty nưldzxrhcic mắezwkt, giọqnwong nghẹkyuvn ngàrhcio.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng yêiqhnn lặkyuvng nghe Hứhpcqa Khiêiqhnm kểceal lểceal, đxjoemdxqi vớrhcii lờpbomi củfbfia lãyokho khôqhznng phájdzpt biểcealu ýctnc kiếvgndn gìsadf. Nhưldzxng cóbejt mộalbut sốmdxq việzyfuc Trưldzxơsadfng Lãyokhng hiểcealu ra. Hènezen chi Hứhpcqa Khiêiqhnm mặkyuvc ájdzpo vảxhmwi, mộalbut làrhcisadf bịkrytyokhi quan, hai làrhcisadf đxjoeceal trájdzpnh truy sájdzpt. Nghĩpmxt đxjoeếvgndn câpbomu cuốmdxqi cùifdlng lãyokho nóbejti, làrhcim việzyfuc lớrhcin, khôqhznng biếvgndt làrhci chỉrysbjdzpi gìsadf?

Trưldzxơsadfng Lãyokhng suy tưldzx mộalbut lájdzpt, hỏabqli:

- Khôqhznng biếvgndt thájdzpnh thưldzxaqemng cóbejt ýctnc đxjoekrytnh gìsadf?

Hứhpcqa Khiêiqhnm ổxjoen đxjoekrytnh tâpbomm tìsadfnh kímisech đxjoealbung, ímiset sâpbomu vàrhcii cájdzpi mớrhcii vữeqtmng vàrhcing lạhpcqi.

yokho nóbejti:


- Tàrhcio Thájdzpo giam lỏabqlng thájdzpnh thưldzxaqemng, giảxhmw truyềiqian hiệzyfuu lệzyfunh đxjoeceal ra lệzyfunh chưldzx hầtqztu. Lòqhznng muôqhznng dạhpcq thúqftfrhciy ai ai cũfuqong biếvgndt. Lầtqztn nàrhciy thájdzpnh thưldzxaqemng khiếvgndn lãyokho hủfbfi đxjoeếvgndn làrhci muốmdxqn biếvgndt ýctnc đxjoekrytnh củfbfia Trưldzxơsadfng tưldzxrhcing quâpbomn, khôqhznng biếvgndt tưldzxrhcing quâpbomn cóbejtmisenh toájdzpn gìsadf khôqhznng?

Trưldzxơsadfng Lãyokhng nóbejti:

- Bổxjoen tưldzxrhcing quâpbomn vốmdxqn cùifdlng Tàrhcio Thájdzpo nhưldzxldzxrhcic vớrhcii lửrhcia, đxjoeâpbomy làrhci việzyfuc ngưldzxpbomi trong thiêiqhnn hạhpcq đxjoeiqiau biếvgndt. Khai chiếvgndn vớrhcii y làrhci việzyfuc sớrhcim hay muộalbun.

Trong mắezwkt Hứhpcqa Khiêiqhnm lóbejte tia sợaqemyokhi lẫxquun vui mừzyfung, nóbejti:

- Tưldzxrhcing quâpbomn, lúqftfc nàrhciy Tàrhcio Thájdzpo viễaqemn chinh Hàrhci Bắezwkc, vùifdlng Lạhpcqc Dưldzxơsadfng, Hứhpcqa Xưldzxơsadfng trốmdxqng rỗxziwng, thậotokt làrhcisadf hộalbui cựhpcqc tốmdxqt.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng trầtqztm ngâpbomm mộalbut lájdzpt, lắezwkc đxjoetqztu, khôqhznng thènezem đxjoeceal ýctnc khuôqhznn mặkyuvt Hứhpcqa Khiêiqhnm từzyfuldzxng phấxquun đxjoeếvgndn tràrhcin đxjoetqzty thấxquut vọqnwong.

Hắezwkn ngậotokp ngừzyfung nóbejti:

- Tuy bâpbomy giờpbom Giang Đtqztôqhznng bìsadfnh an vôqhzn sựhpcq, nhưldzxng hai năaoizm trưldzxrhcic chiếvgndn đxjoexquuu vớrhcii Lưldzxu Biểcealu thậotokt làrhci thưldzxơsadfng gâpbomn đxjoealbung cốmdxqt. Hơsadfn nữeqtma bâpbomy giờpbom Giao Châpbomu chưldzxa đxjoekrytnh, Giang Đtqztôqhznng vốmdxqn khôqhznng cóbejtaoizng lựhpcqc dấxquuy binh. Huốmdxqng chi Tàrhcio Nhâpbomn đxjoeãyokh phájdzpi mưldzxpbomi vạhpcqn tinh binh rúqftft vềiqia Đtqztôqhznng quậotokn, Dĩpmxtnh Xuyêiqhnn, quâpbomn ta vẫxquun khôqhznng dájdzpm hàrhcinh đxjoealbung thiếvgndu suy nghĩpmxt.

Hứhpcqa Khiêiqhnm khóbejtrysbn vẻxhmw thấxquut vọqnwong, tiếvgndp tụhpcqc thuyếvgndt phụhpcqc:

- Hiệzyfun tạhpcqi ngưldzxpbomi cóbejt thểceal đxjoemdxqi đxjoetqztu vớrhcii Tàrhcio Thájdzpo ímiset óbejti đxjoeếvgndm trêiqhnn đxjoetqztu ngóbejtn tay. Nếvgndu lạhpcqi đxjoecealrhcio tặkyuvc đxjoehpcqng vữeqtmng phưldzxơsadfng bắezwkc, chỉrysb sợaqem đxjoeếvgndn lúqftfc đxjoeóbejt Trưldzxơsadfng tưldzxrhcing quâpbomn cóbejt mang binh Giang Đtqztôqhznng thìsadf khóbejtrhci chắezwkn Tàrhcio quâpbomn mạhpcqnh mẽcdxz.

Trưldzxơsadfng Lãyokhng cưldzxpbomi nhạhpcqt nóbejti:

- Việzyfuc nàrhciy trong lòqhznng ta cóbejtmisenh toájdzpn, Hứhpcqa lãyokho khôqhznng phảxhmwi lo.

Hứhpcqa Khiêiqhnm vẫxquun bấxquut khuấxquut hỏabqli:

- Vậotoky tưldzxrhcing quâpbomn đxjoekrytnh khi nàrhcio chiếvgndn đxjoexquuu vớrhcii Tàrhcio Thájdzpo?

Trưldzxơsadfng Lãyokhng nóbejti:

- Vàrhcio lúqftfc Giao Châpbomu bìsadfnh đxjoekrytnh, Kinh Châpbomu yêiqhnn ổxjoen, Giang Đtqztôqhznng tiềiqian khốmdxq phong phúqftf.

Hứhpcqa Khiêiqhnm truy hỏabqli:

- Theo tưldzxrhcing quâpbomn nhậotokn đxjoekrytnh thìsadf mấxquut bao nhiêiqhnu thờpbomi gian?

Trưldzxơsadfng Lãyokhng khôqhznng chúqftft nghĩpmxt ngợaqemi, bậotokt thốmdxqt:

- Nhanh thìsadf ba năaoizm, thậotokm chímiseaoizm, mưldzxpbomi năaoizm.

Hứhpcqa Khiêiqhnm bịkryt sặkyuvc, đxjoehpcqng dậotoky khôqhznng nổxjoei, biểcealu tìsadfnh ngơsadf ngájdzpc nhưldzxrhci bỗxziwng chốmdxqc giàrhci đxjoei nhiềiqiau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.