Phong Lưu Tam Quốc

Chương 437 : Lữ Bố khả nghi (hạ)

    trước sau   
Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng đurxmi tớvdkui đurxmi lui, biểrtwvu tìgqpdnh nóblpmng nảuvvfy nóblpmi:

- Gầtgzzn nhấceyot thàqwlonh trìgqpdqwloo cóblpm binh lựqwloc?

Đjudqiềoxeln Phong ngẫdjdsm nghĩfelv, nóblpmi:

- Tạlfnei Ngưxevhu Chửbptpblpm chừnuirng năjpbam ngàqwlon nhâcoyen mãfmwc, Nam Từnuircoyeng cóblpm ba ngàqwlon binh sĩfelv, nhưxevhng bâcoyey giờxkue họnpkw đurxmoxelu ởzppg đurxmdjdsn đurxmiềoxeln.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng vung tay lêsvmxn, ra lệxgpnnh:

- Nhanh truyềoxeln lệxgpnnh củdjdsa ta, đurxmiềoxelu tấceyot cảuvvf quay vềoxel Mạlfnet Lăjpbang rồdjdsi tínvljnh tiếgfvxp. Việxgpnc đurxmdjdsn đurxmiềoxeln trưxevhvdkuc khiếgfvxn dâcoyen chúsvmxng bảuvvfn đurxmwrusa chăjpbam sóblpmc.


Đjudqiềoxeln Phong cũcoyeng hiểrtwvu sựqwlo việxgpnc khẩahman cấceyop, khônvljng nóblpmi nhiềoxelu, vộdpbei vàqwlong từnuir biệxgpnt, nhưxevh lửbptpa chádmqvy mônvljng đurxmínvljt lậbngut đurxmbngut đurxmi làqwlom việxgpnc.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng nhìgqpdn theo Đjudqiềoxeln Phong rờxkuei đurxmi, bỗisreng héfelvt to vớvdkui ngoàqwloi cửbptpa:

- Hàqwlon Cửbptp Tửbptp!

- Cóblpmqwlon Cửbptp Tửbptp!

Theo tiếgfvxng đurxmádmqvp làqwlo mộdpbet bóblpmng ngưxevhxkuei nhưxevhslbro nhanh nhẹisren xuấceyot hiệxgpnn. Mộdpbet gãfmwc đurxmqwlon ônvljng toàqwlon thâcoyen bao trong đurxmdjds đurxmen.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng lạlfnenh lùmcxmng nóblpmi:

- Ngưxevhơkhtci lậbngup tứdpbec phádmqvi khoảuvvfng mưxevhxkuei thịwrus vệxgpn lạlfnenh lợwgkai đurxmi tìgqpdm hiểrtwvu quâcoyen đurxmdpbei Tàqwloo Nhâcoyen làqwlo lấceyoy quâcoyen vốxwnan cóblpm tổlfne chứdpbec hay hàqwlong quâcoyen Hàqwlo Bắozvuc chiếgfvxm phầtgzzn lớvdkun. Nhớvdkuqwlo phảuvvfi trong thờxkuei gian nhanh nhấceyot cho ta đurxmádmqvp ádmqvn!

qwlon Cửbptp Tửbptp tựqwlo tin nóblpmi:

- Chúsvmxa cônvljng yêsvmxn tâcoyem, thuộdpbec hạlfne nhấceyot đurxmwrusnh cho ngưxevhơkhtci đurxmádmqvp ádmqvn vừnuira lòahspng!

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng màqwloy giãfmwcn ra mộdpbet chúsvmxt, nóblpmi:

- Ngưxevhơkhtci đurxmi xuốxwnang đurxmi, thuậbngun tiệxgpnn gọnpkwi Hàqwlon Sơkhtcn đurxmếgfvxn, ta cóblpm chuyệxgpnn muốxwnan hắozvun làqwlom.

qwlon Cửbptp Tửbptpqwlonh lễuuek đurxmi ra ngoàqwloi. Ládmqvt sau, Hàqwlon Sơkhtcn vộdpbei vãfmwc tiếgfvxn vàqwloo.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng thấceyoy gãfmwcqwloo, hádmqv mồdjdsm liềoxeln nóblpmi:


- Hàqwlon Sơkhtcn, ngưxevhơkhtci lậbngup tứdpbec mang ngưxevhxkuei đurxmiềoxelu tra kiểrtwvu trảuvvfi thảuvvfm cho ta, trong phạlfnem vi trăjpbam dặrtwvm Mạlfnet Lăjpbang cóblpm đurxmdpbeng tĩfelvnh gìgqpd đurxmrtwvc biệxgpnt chúsvmxt lậbngup tứdpbec bádmqvo cádmqvo cho ta ngay. Đjudqrtwvc biệxgpnt chúsvmx ýfkxb xem gầtgzzn nhấceyot bốxwnan phínvlja cóblpm xuấceyot hiệxgpnn nhiềoxelu giặrtwvc cỏbjnv hay sơkhtcn tặrtwvc gìgqpd khônvljng.

qwlon Sơkhtcn ýfkxb bảuvvfo đurxmãfmwc hiểrtwvu, bưxevhvdkuc nhanh rờxkuei đurxmi.

Thếgfvxqwloy Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng mớvdkui nhẹisre nhàqwlong thởzppg ra. Nghĩfelv tớvdkui lúsvmxc Lữkbzq Bốxwna rờxkuei đurxmi ádmqvnh mắozvut âcoyem trầtgzzm, biểrtwvu tìgqpdnh đurxmozvuc ýfkxb, Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng bềoxel ngoàqwloi lạlfnenh nhưxevhjpbang trong lòahspng thiêsvmxu đurxmxwnat ngọnpkwn lửbptpa giậbngun dữkbzq, ngưxevhxkuei tỏbjnva ra sádmqvt khínvlj kinh khủdjdsng. Nếgfvxu bâcoyey giờxkue Lữkbzq Bốxwnazppg trưxevhvdkuc mặrtwvt Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng sẽjpba kinh ngạlfnec, hắozvun bìgqpdnh thưxevhxkueng luônvljn mặrtwvt mang tưxevhơkhtci cưxevhxkuei khônvljng ngờxkue sẽjpbablpmdmqvt khínvljfmwcnh liệxgpnt đurxmếgfvxn thếgfvx.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng tựqwlo cho rằaknvng đurxmxwnai xửbptp vớvdkui Lữkbzq Bốxwna khônvljng cóblpmgqpd khônvljng tốxwnat, cóblpm nhiềoxelu chuyệxgpnn đurxmoxelu nhưxevhxkueng nhịwrusn y. Nếgfvxu nhưxevhcoyey giờxkue phádmqvt hiệxgpnn Lữkbzq Bốxwna đurxmang đurxmùmcxma giỡvdkun vớvdkui mìgqpdnh, coi nhưxevh uổlfneng cônvljng mộdpbet phen, phậbngup phồdjdsng lo sợwgka, Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng sẽjpba chỉypwuxevhxkuei khổlfneqwlo thônvlji, chấceyop nhậbngun tấceyot cảuvvf. Nhưxevhng nếgfvxu Lữkbzq Bốxwna thậbngut làqwlo muốxwnan phảuvvfn bộdpbei hắozvun, vậbnguy hắozvun sẽjpba khônvljng nưxevhơkhtcng tay. Năjpbam đurxmóblpmgqpd chuyệxgpnn Quádmqvch Hoàqwlon đurxmãfmwc ra sai lầtgzzm, hậbnguu quảuvvfqwlo Châcoyen Mậbngut đurxmxwnai vớvdkui hắozvun lạlfnenh nhạlfnet. Hônvljm nay tiếgfvxp tụjjxgc sai, chỉypwu sợwgka hắozvun khônvljng còahspn ngàqwloy làqwlonh. Cho dùmcxm Lữkbzq Bốxwna ngưxevhơkhtci làqwlo đurxmxgpn nhấceyot dũcoyeng sĩfelv triềoxelu Hádmqvn, trêsvmxn ngựqwloa làqwlo đurxmxgpn nhấceyot mãfmwcnh tưxevhvdkung, nếgfvxu ngưxevhơkhtci dádmqvm đurxmxwnai đurxmwrusch vớvdkui ta, phảuvvfn bộdpbei ta, ta sẽjpba khiếgfvxn ngưxevhơkhtci thâcoyen bạlfnei danh liệxgpnt!

Nghĩfelv tớvdkui đurxmâcoyey, Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng bỗisreng nởzppg nụjjxgxevhxkuei, nụjjxgxevhxkuei cựqwloc kỳsvmxqwlon nhẫdjdsn.Lữkbzq Bốxwna đurxmi ra ngoàqwloi khônvljng bao lâcoyeu thìgqpd giọnpkwng nóblpmi củdjdsa Hàqwlon Tuyếgfvxt lầtgzzn nữkbzqa cắozvut đurxmdpbet suy nghĩfelv củdjdsa Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng, kéfelvo hắozvun thoádmqvt khỏbjnvi suy tưxevh.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng tựqwlo giễuueku lầtgzzm bầtgzzm:

- Hônvljm nay đurxmúsvmxng làqwlo nhiềoxelu việxgpnc thậbngut, chuyệxgpnn tốxwnat chuyệxgpnn xấceyou đurxmoxelu đurxmếgfvxn.

Hắozvun nhìgqpdn bộdpbedmqvng tưxevhơkhtci ngon mọnpkwng nưxevhvdkuc củdjdsa Hàqwlon Tuyếgfvxt, tâcoyem tìgqpdnh buồdjdsn bựqwloc vìgqpd Lữkbzq Bốxwna theo đurxmóblpm biếgfvxn mấceyot.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng hínvljp mắozvut nhìgqpdn Hàqwlon Tuyếgfvxt phong tưxevh yểrtwvu đurxmiệxgpnu, cốxwna ýfkxb gian tàqwlo trêsvmxu:

- Nha đurxmtgzzu kia, hônvljm nay cóblpm phảuvvfi nàqwlong xem ta chưxevha đurxmdjds bậbngun, rảuvvfnh rỗisrei làqwlom nàqwlong chưxevhvdkung mắozvut? Lạlfnei tìgqpdm việxgpnc cho ta, cóblpm tin ta quấceyot nàqwlong khônvljng?

wrus chung nhiềoxelu năjpbam nhưxevh vậbnguy, Hàqwlon Tuyếgfvxt làqwlom sao khônvljng hiểrtwvu hắozvun chỉypwumcxm ngưxevhxkuei.

qwlong mínvljm mônvlji hồdjdsng, cưxevhxkuei duyêsvmxn nóblpmi:

- Tưxevhvdkung quâcoyen àqwlo, ngưxevhơkhtci đurxmnuirng trádmqvch nônvlj tỳsvmx nha, nônvlj tỳsvmx chỉypwuqwlo hy vọnpkwng ngưxevhơkhtci cóblpm thểrtwv trởzppg thàqwlonh tưxevhvdkung quâcoyen tốxwnat cầtgzzn chínvljnh yêsvmxu dâcoyen thônvlji.


Bịwrus chụjjxgp cádmqvi mũcoye cao nhưxevh vậbnguy, Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng biếgfvxn ngưxevhwgkang ngùmcxmng, tay chốxwnang cằaknvm, cưxevhxkuei tủdjdsm tỉypwum.

Hắozvun nóblpmi:

- Thônvlji đurxmi, nha đurxmtgzzu nhàqwlo ngưxevhơkhtci lanh mồdjdsm lanh miệxgpnng, ta nóblpmi khônvljng lạlfnei đurxmưxevhwgkac chưxevha. Nóblpmi đurxmi, làqwlo ai? May làqwlosvmxc trưxevhvdkuc bổlfnen tưxevhvdkung quâcoyen anh minh thầtgzzn võchcf, chọnpkwn đurxmàqwlon mộdpbec thưxevhwgkang đurxmqvqfng chếgfvx ra, khônvljng thìgqpd dựqwloa vàqwloo tốxwnac đurxmdpbe kiểrtwvu nàqwloy, ngưxevhvdkung cửbptpa sớvdkum bịwrus ngàqwlon vạlfnen ngưxevhxkuei đurxmlfnep vỡvdku.

qwlon Tuyếgfvxt bịwrus lờxkuei củdjdsa Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng chọnpkwc ngưxevhxkuei, nụjjxgxevhxkuei hoa nhưxevhxkueng nguyệxgpnt thẹisren.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng tâcoyem tìgqpdnh sớvdkum tốxwnat lắozvum, đurxmwgkai Hàqwlon Tuyếgfvxt cưxevhxkuei đurxmdjds mớvdkui mỉypwum cưxevhxkuei nóblpmi:

- Còahspn ai muốxwnan gặrtwvp ta?

qwlon Tuyếgfvxt thếgfvx mớvdkui nhớvdku đurxmếgfvxn việxgpnc chínvljnh, biểrtwvu tìgqpdnh bỗisreng biếgfvxn bínvlj hiểrtwvm.

qwlong nóblpmi:

- Tưxevhvdkung quâcoyen, cóblpm mộdpbet quan viêsvmxn tựqwloxevhng làqwlo từnuir Lạlfnec Dưxevhơkhtcng muốxwnan gặrtwvp ngưxevhơkhtci.

- Ồrtwv?

Áeotdnh mắozvut Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng trởzppg lạlfnei nhưxevh trưxevhvdkuc, biếgfvxn vônvljmcxmng sắozvuc béfelvn.

qwlon Tuyếgfvxt chu mônvlji, vẻjjxg mặrtwvt khônvljng vui nóblpmi:

- Cádmqvi lãfmwco giàqwlo đurxmóblpm quầtgzzn ádmqvo ăjpban mặrtwvc rõchcfqwlong làqwlocoyen chúsvmxng bìgqpdnh thưxevhxkueng nhưxevhng lạlfnei tựqwloxevhng làqwlo đurxmlfnei quan trong triềoxelu. Vốxwnan mônvljn vệxgpn đurxmlfnei ca khônvljng tin. Nhưxevhng nóblpmi cũcoyeng kỳsvmx. Hắozvun lấceyoy ra mộdpbet ngọnpkwc bộdpbei muốxwnan vệxgpnnvljn đurxmưxevha cho tưxevhvdkung quâcoyen. Hắozvun nóblpmi thấceyoy thứdpbeqwloy rồdjdsi cóblpm gặrtwvp hay khônvljng thìgqpdmcxmy tưxevhvdkung quâcoyen. Mônvljn vệxgpn đurxmlfnei ca thấceyoy ngọnpkwc bộdpbei khônvljng giốxwnang vậbngut thưxevhxkueng nêsvmxn đurxmãfmwc đurxmưxevha tớvdkui.
qwlon Tuyếgfvxt nóblpmi xong từnuir trong ngựqwloc lấceyoy ra mộdpbet khốxwnai ngọnpkwc bộdpbei, đurxmưxevha lêsvmxn.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng nhậbngun lấceyoy ngọnpkwc bộdpbei, chỉypwu thấceyoy bàqwlon tay lạlfnenh lẽjpbao, từnuirahspng bàqwlon tay truyềoxeln đurxmếgfvxn dòahspng khínvlj cựqwloc ấceyom ádmqvp, khiếgfvxn tinh thầtgzzn phấceyon chấceyon rấceyot nhiềoxelu. Bềoxel mặrtwvt ngọnpkwc bộdpbei sádmqvng bóblpmng, mềoxelm nhẵpcscn trong suốxwnat nhưxevhxevhvdkuc, chạlfnem trổlfne rấceyot tinh mỹqbyq. Mặrtwvt trêsvmxn đurxmsvmxu khắozvuc rồdjdsng bay sốxwnang đurxmdpbeng nhưxevh thậbngut, giốxwnang nhưxevh đurxmang cưxevhvdkui mâcoyey vềoxel gióblpm. Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng lậbngut mặrtwvt sau, thấceyoy bêsvmxn trêsvmxn khắozvuc bốxwnan chữkbzq nhỏbjnv ‘Nhưxevh trẫdjdsm thâcoyen lâcoyem’.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng hínvljt ngụjjxgm khínvlj lạlfnenh, kinh kêsvmxu:

- Đjudqâcoyey làqwlo ngọnpkwc bộdpbei hoàqwlong đurxmếgfvxmcxmy thâcoyen mang theo!

qwlon Tuyếgfvxt nhớvdku tớvdkui hìgqpdnh tưxevhwgkang củdjdsa ônvljng lãfmwco kia, chu mônvlji, vẻjjxg mặrtwvt khônvljng tin nóblpmi:

- Khônvljng phảuvvfi thậbngut chứdpbexevhvdkung quâcoyen?

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng rấceyot nhanh tỉypwunh tádmqvo lạlfnei, nóblpmi:

- Trưxevhvdkuc khônvljng nóblpmi mặrtwvt trêsvmxn bốxwnan chữkbzq ‘nhưxevh trẫdjdsm thâcoyen lâcoyem’, chỉypwunvljnh khốxwnai ngọnpkwc đurxmãfmwcqwlo đurxmiềoxeln ngọnpkwc cựqwloc phẩahmam, làqwlo khốxwnai bádmqvu vậbngut vônvlj giádmqv, thêsvmxm vàqwloo chếgfvx tạlfneo tinh đurxmsvmxu tếgfvx trádmqvc nhưxevh vậbnguy, hiểrtwvn nhiêsvmxn khônvljng phảuvvfi ngưxevhxkuei bìgqpdnh thưxevhxkueng khảuvvfjpbang cóblpm đurxmưxevhwgkac.

blpmi xong nhữkbzqng lờxkuei nàqwloy, Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng cóblpm chúsvmxt nghi ngờxkue hỏbjnvi:

- Khốxwnai ngọnpkwc nàqwloy qua tay nàqwlong, khônvljng lẽjpba mớvdkui rồdjdsi nàqwlong khônvljng cẩahman thậbngun nhìgqpdn sao?

qwlon Tuyếgfvxt mắozvut đurxmtgzzy tiếgfvxc nuốxwnai nóblpmi:

- Sớvdkum biếgfvxt vậbnguy nônvlj tỳsvmx đurxmãfmwc trưxevhvdkuc tiêsvmxn ngắozvum mộdpbet phen rồdjdsi.

Trưxevhơkhtcng Lãfmwcng khônvljng đurxmádmqvp lờxkuei Hàqwlon Tuyếgfvxt, đurxmtgzzu óblpmc vậbngun chuyểrtwvn nhanh. Từnuir thậbngup thưxevhxkueng thịwrus loạlfnen, triềoxelu Hádmqvn nhưxevh mặrtwvt trờxkuei sắozvup lặrtwvn, tuy cóblpm Hiếgfvxn đurxmếgfvx nhưxevhng đurxmãfmwc suy bạlfnei. Gãfmwc sớvdkum thàqwlonh con rốxwnai củdjdsa Tàqwloo Thádmqvo, đurxmlfnei quyềoxeln trong triềoxelu, trung thầtgzzn kẻjjxgfelvblpm chếgfvxt, cóblpm bịwrus biếgfvxm, cho dùmcxmblpm mộdpbet sốxwna gai mắozvut cũcoyeng từnuir quan quy ẩahman sơkhtcn lâcoyem. Còahspn lạlfnei mộdpbet ínvljt thấceyoy gióblpm liềoxeln nghiêsvmxng, sớvdkum đurxmtgzzu vàqwloo Tàqwloo Thádmqvo. Hádmqvn Hiếgfvxn đurxmếgfvxsvmxn ngưxevhxkuei gầtgzzn nhưxevh đurxmoxelu xếgfvxp vàqwloo quâcoyen cờxkue củdjdsa Tàqwloo Thádmqvo. Hắozvun thìgqpd trừnuir mấceyoy năjpbam trưxevhvdkuc vìgqpd đurxmưxevha vềoxel ngọnpkwc tỷbptpqwlomcxmng mấceyoy ngưxevhxkuei trong triềoxelu cóblpm giao tiếgfvxp, vàqwloi năjpbam nay gầtgzzn nhưxevh cắozvut đurxmdpbet quan hệxgpn, khônvljng cóblpmgqpd lui tớvdkui. Hônvljm nay bỗisreng nhiêsvmxn cóblpm ngưxevhxkuei tựqwloxevhng quan viêsvmxn trong triềoxelu đurxmếgfvxn viếgfvxng, tay còahspn cầtgzzm ngọnpkwc bộdpbei đurxmlfnei biểrtwvu hoàqwlong đurxmếgfvx, khônvljng biếgfvxt đurxmếgfvxn vìgqpd chuyệxgpnn gìgqpd?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.