Phong Lưu Tam Quốc

Chương 436 : Lữ Bố khả nghi (thượng)

    trước sau   
Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng nónmiei chuyệbhcrn cónmie bằxdjtng cónmie chứzjuqng, khiếfquan Lữwsuy Bốnxry khôaacong thểkuvz khôaacong tin.

Y hơjzubi cărpbcng thẳjzzang hỏilwoi:

- Lầositn nàrebzy tưwqwkfnjong quâemnfn đazwhosfbnh xuấfquat binh từfnjo đazwhâemnfu? Cónmie ýyvut đazwhosfbnh đazwhkuvz mạhintt tưwqwkfnjong xuấfquat chinh khôaacong?

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng từfnjo ázjuqnh mắolpet cărpbcng thẳjzzang củjxsqa Lữwsuy Bốnxry thấfquay ra vẻdqlj bấfquat an, lòkqvwng thầositm giậyhoxt mìwqwknh.

Hắolpen nónmiei:

- Thìwqwk chẳjzzang phảuppni bâemnfy giờsydtsvcxu ngưwqwkơjzubi đazwhếfquan bàrebzn bạhintc sao?


Lữwsuy Bốnxry con mắolpet xoay tròkqvwn nónmiei:

- Việbhcrc nàrebzy mạhintt tưwqwkfnjong cũlziing nónmiei khôaacong rõirio lắolpem, chỉeggs toàrebzn nghe tưwqwkfnjong quâemnfn sai bảuppno.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng giảuppn bộpadeemnfng quơjzubnmiei:

- Khôaacong bằxdjtng đazwhkuvz Phụwhzong Tiêsvcxn đazwhíywpwch thâemnfn dẫipncn đazwhositu, từfnjo Từfnjo Châemnfu tấfquan côaacong Đgubdôaacong quậyhoxn thìwqwk sao hảuppn?

Lữwsuy Bốnxry cắolpen rărpbcng, khôaacong chújfskt gìwqwk vui vẻdqlj đazwházjuqp:

- Tốnxryt!

Cảuppnm xújfskc buồilwon bựwsuyc sớfnjom lan tràrebzn toàrebzn thâemnfn Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng. Hắolpen chỉeggsptqny tiệbhcrn lừfnjoa gạhintt y mộpadet chújfskt, thếfquarebz Lữwsuy Bốnxry đazwhãdbfk lộpade ra chi tiếfquat, phảuppnn ứzjuqng ra ngoàrebzi dựwsuy đazwhzjuqn củjxsqa hắolpen. Chẳjzzang lẽjzza thậyhoxt sựwsuy xảuppny ra vấfquan đazwhxguz? Nónmiei theo lýyvut nếfquau khiếfquan y chỉeggs huy ba quâemnfn, bắolpec ra Từfnjo Châemnfu tấfquan côaacong Đgubdôaacong quậyhoxn cónmie Hạhint Hầositu Uyêsvcxn thìwqwk y phảuppni cựwsuyc kỳfnkwwqwkng phấfquan mớfnjoi đazwhújfskng chứzjuq? Đgubdónmie giờsydt y thíywpwch xôaacong pha chiếfquan đazwhfquau, tạhinti Đgubdôaacong quậyhoxn chiếfquan đazwhfquau mấfquay nărpbcm, quan hệbhcr giữwsuya y vàrebz Hạhint Hầositu Uyêsvcxn nhưwqwkwqwkfnjoc vớfnjoi lửyhoxa. Nhưwqwkng phảuppnn ứzjuqng hiệbhcrn tạhinti củjxsqa Lữwsuy Bốnxry thậyhoxt làrebz khiếfquan Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng thấfquat vọwqwkng tộpadet đazwheggsnh.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng nhìwqwkn chằxdjtm chằxdjtm Lữwsuy Bốnxry, ngưwqwksydti kia hiểkuvzn nhiêsvcxn tâemnfm tìwqwknh khôaacong yêsvcxn, thưwqwksydtng thấfquat thầositn.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng thầositm than, xem ra sựwsuy việbhcrc đazwhújfskng làrebz vậyhoxy rồilwoi, Lữwsuy Bốnxry tuyệbhcrt đazwhnxryi cónmie vấfquan đazwhxguz.

jfskc nàrebzy Lữwsuy Bốnxry bỗjmotng ngẩopixng đazwhositu, đazwhnxryi diệbhcrn Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng, ázjuqnh mắolpet lónmiee tia sázjuqng khónmie hiểkuvzu.

Y hơjzubi kíywpwch đazwhpadeng nónmiei:

- Chújfska côaacong, tuầositn sau làrebz ngàrebzy hai mưwqwkơjzubi bốnxryn, làrebz đazwhosity tházjuqng củjxsqa khuyểkuvzn tửyhox, thuộpadec hạhint mờsydti chújfska côaacong tiếfquan đazwhếfquan chújfskc mừfnjong.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng trong lòkqvwng giậyhoxt thónmiet, đazwhositu ónmiec lónmiee ra ýyvut nghĩsmwr, Hồilwong Môaacon Yếfquan? Chắolpec Lữwsuy Bốnxry khôaacong to gan nhưwqwk vậyhoxy chứzjuq? Nhưwqwkng nghĩsmwr tớfnjoi hàrebznh đazwhpadeng đazwhsvcxn cuồilwong củjxsqa y, ngay cảuppn danh hiệbhcru củjxsqa mìwqwknh màrebzkqvwn biếfquan đazwhskgni, Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng biếfquan thàrebznh cựwsuyc kỳfnkw cẩopixn thậyhoxn. Nêsvcxn biếfquat rằxdjtng Lữwsuy Bốnxry rấfquat íywpwt xưwqwkng hôaaco hắolpen làrebz chújfska côaacong, thưwqwksydtng chỉeggs dựwsuya theo chứzjuqc quan gọwqwki mộpadet tiếfquang tưwqwkfnjong quâemnfn.


Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng nhẹvwgt giọwqwkng hỏilwoi:

- Cónmie phảuppni làrebz Quázjuqch Hoàrebzn sinh?

Trong mắolpet Lữwsuy Bốnxrynmiee tia âemnfm hiểkuvzm vàrebz khôaacong vui, miệbhcrng thìwqwk cung kíywpwnh nónmiei:

- Chíywpwnh làrebz Quázjuqch thịosfb sinh.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng trong lòkqvwng thậyhoxt sựwsuy thốnxryng khổskgn tuyệbhcrt vọwqwkng rồilwoi. Khôaacong phảuppni bởjmoti vìwqwk Quázjuqch Hoàrebzn nhấfquat quyếfquat sinh đazwhzjuqa con thứzjuq hai cho Lữwsuy Bốnxry, màrebzwqwk trong mắolpet y lónmiee đazwhpadec ázjuqc vàrebz nhẫipncn tâemnfm. Nếfquau hắolpen khôaacong đazwhzjuqn sai, hàrebznh đazwhpadeng nàrebzy củjxsqa Lữwsuy Bốnxry chắolpec chắolpen cónmie mụwhzoc đazwhíywpwch. Còkqvwn ngưwqwksydti bàrebzy mưwqwku khẳjzzang đazwhosfbnh làrebz Trầositn Cung. Nhưwqwkng Lữwsuy Bốnxry cho rằxdjtng giếfquat mìwqwknh thìwqwknmie thểkuvz khốnxryng chếfqua Mạhintt Lărpbcng, thậyhoxm chíywpwrebz cảuppn Giang Đgubdôaacong sao? Nếfquau vậyhoxy thìwqwk Trầositn Cung đazwhãdbfk quázjuq tựwsuy cho làrebz đazwhújfskng rồilwoi. Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng càrebzng nghĩsmwrrebzng khôaacong đazwhújfskng, bêsvcxn trong chắolpec chắolpen cónmie vấfquan đazwhxguz.

Nghĩsmwr tớfnjoi đazwhâemnfy, Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng bỗjmotng thoảuppni mázjuqi cưwqwksydti nónmiei:

- Đgubdâemnfy làrebz chuyệbhcrn tốnxryt, ta sẽjzza đazwhíywpwch thâemnfn đazwhếfquan.

Nếfquau ngưwqwkơjzubi đazwhãdbfknmie âemnfm mưwqwku gìwqwk, vậyhoxy đazwhkuvz ta mởjmot mắolpet xem.

Lữwsuy Bốnxry khôaacong ngờsydt Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng dễudhbrebzng đazwhilwong ýyvut, hếfquat sứzjuqc vui mừfnjong nónmiei:

- Đgubda tạhint chújfska côaacong!

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng thảuppnn nhiêsvcxn nónmiei:

- Ngưwqwkơjzubi quázjuq kházjuqch sázjuqo. Đgubdưwqwkolpec rồilwoi, việbhcrc xuấfquat binh sau nàrebzy chújfskng ta bàrebzn tiếfquap.Lữwsuy Bốnxryfnjo mộpadet tiếfquang, vôaacoptqnng hưwqwkng phấfquan đazwhi xuốnxryng, ngưwqwksydti bỗjmotng biếfquan hàrebzo hứzjuqng tỏilwoa sázjuqng hẳjzzan ra. Nếfquau khôaacong phảuppni Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng cónmiefquan tưwqwkolpeng sẵluqzn rồilwoi, sẽjzza thậyhoxt sựwsuy cho rằxdjtng Lữwsuy Bốnxryrebzwqwkwqwknh đazwhilwong ýyvut tớfnjoi yếfquan hộpadei đazwhosity tházjuqng cázjuqi gìwqwkrebz vui sưwqwkfnjong.

Đgubdolpei Lữwsuy Bốnxry đazwhi, Đgubdiềxguzn Phong mớfnjoi chậyhoxm rãdbfki đazwhi ra khỏilwoi bìwqwknh phong, vẻdqlj mặjmott nghiêsvcxm trọwqwkng.


Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng nhìwqwkn Đgubdiềxguzn Phong, từfnjong chữwsuynmiei:

- Bâemnfy giờsydt ta mớfnjoi khẳjzzang đazwhosfbnh Lữwsuy Bốnxry chắolpec chắolpen cónmie vấfquan đazwhxguz.

Đgubdiềxguzn Phong nónmiei:

- Khôaacong sai, yếfquan hộpadei nàrebzy chỉeggs e làrebz Hồilwong Môaacon Yếfquan. Thuộpadec hạhint lo lắolpeng hắolpen sẽjzza bấfquat lợolpei vớfnjoi chújfska côaacong.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng lạhintnh lùptqnng nónmiei:

- Ta cũlziing nghĩsmwr vậyhoxy. Nhưwqwkng ta thậyhoxt sựwsuy khôaacong dázjuqm tin hắolpen sẽjzzarebzm chuyệbhcrn nhưwqwk vậyhoxy. Cho dùptqn giếfquat đazwhưwqwkolpec ta thìwqwk sao? Hắolpen cónmie thểkuvz đazwhưwqwkolpec đazwhếfquan cázjuqc quậyhoxn Giang Đgubdôaacong sao?

Đgubdiềxguzn Phong nónmiei:

- Chújfska côaacong cónmie từfnjong nghĩsmwr tớfnjoi, nếfquau ngưwqwkơjzubi bỗjmotng xảuppny ra chuyệbhcrn thìwqwk Giang Đgubdôaacong sẽjzza trởjmot thàrebznh bộpade dạhintng gìwqwk khôaacong?

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng ngâemnfy ra, hiểkuvzn nhiêsvcxn chưwqwka từfnjong nghĩsmwr tớfnjoi vấfquan đazwhxguzrebzy, lắolpec đazwhositu.

Đgubdiềxguzn Phong nghiêsvcxm tújfskc nónmiei:

- Lỡiuswrebz chújfska côaacong xảuppny ra chuyệbhcrn, Giang Đgubdôaacong nhưwqwk rắolpen mấfquat đazwhositu. Bởjmoti vìwqwkaacong tửyhoxkqvwn chưwqwka trưwqwkjmotng thàrebznh, khôaacong thểkuvzzjuqnh vázjuqc chuyệbhcrn tìwqwknh, lújfskc đazwhónmie sẽjzzajxsqy quyềxguzn, ngưwqwksydti cónmie ýyvut đazwhosfbnh sẽjzza bắolpet đazwhositu tranh quyềxguzn đazwhoạhintt vịosfb. Càrebzng đazwhfnjong nónmiei tớfnjoi mớfnjoi vừfnjoa bìwqwknh đazwhosfbnh Kinh Châemnfu, Giao Châemnfu sẽjzza phảuppnn loạhintn. Nhữwsuyng đazwhiềxguzu nàrebzy còkqvwn đazwhiusw, lo nhấfquat làrebzrebzo Tházjuqo đazwhpadet nhiêsvcxn mang nhâemnfn mãdbfk giếfquat qua. Nộpadei ưwqwku ngoạhinti hoạhintn, chỉeggs sợolpejzub nghiệbhcrp chújfska côaacong vấfquat vảuppn đazwházjuqnh xuốnxryng sẽjzza bịosfb hủjxsqy.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng nghe màrebz tim đazwhyhoxp châemnfn run, nónmiei:

- Sẽjzza khôaacong khuếfquach đazwhhinti nhưwqwk ngưwqwkơjzubi nónmiei chứzjuq?


Đgubdiềxguzn Phong nghiêsvcxm tújfskc nónmiei:

- Tuy rằxdjtng hơjzubi phónmieng đazwhhinti nhưwqwkng khôaacong cázjuqch sựwsuy thậyhoxt quázjuq xa.

Óptqnc Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng chợolpet lónmiee tia sázjuqng, sắolpec mặjmott tázjuqi nhợolpet nónmiei:

- Cónmie phảuppni làrebzrebzo Nhâemnfn mang mưwqwksydti vạhintn hàrebzng binh Hàrebz Bắolpec chỉeggsrebzrebzm bộpade, đazwhkuvz đazwházjuqnh lừfnjoa tầositm nhìwqwkn củjxsqa chújfskng ta? Kỳfnkw thựwsuyc đazwhâemnfy làrebz quâemnfn chíywpwnh quy củjxsqa chújfskng? Chỉeggs chờsydt Lữwsuy Bốnxry thàrebznh côaacong ázjuqm sázjuqt ta thìwqwk bỗjmotng tậyhoxp kíywpwch cứzjuq đazwhiểkuvzm chiếfquan lưwqwkolpec củjxsqa quâemnfn ta? Nếfquau đazwhújfskng nhưwqwk chújfskng ta phỏilwong đazwhzjuqn làrebz biểkuvzu hiệbhcrn giảuppn dốnxryi thìwqwk chújfskng cónmie khảuppnrpbcng thàrebznh côaacong rấfquat cao.

Đgubdiềxguzn Phong cũlziing bịosfbptqn giậyhoxt nảuppny mìwqwknh, giậyhoxm châemnfn nónmiei:

- Rấfquat cónmie khảuppnrpbcng!

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng suy nghĩsmwremnfu xa hơjzubn, mộpadet loạhintt âemnfm mưwqwku hiệbhcrn trong đazwhositu, khiếfquan hắolpen đazwhskgn mồilwoaacoi lạhintnh:

- Nếfquau chújfskng khốnxryng chếfqua trărpbcm quan Mạhintt Lărpbcng, bắolpet gia quyếfquan làrebzm con tin, chújfskng ta sẽjzzaejrlm chuộpadet sợolpe vỡiusw đazwhilwo, ngoan ngoãdbfkn mặjmotc cho Lữwsuy Bốnxry sắolpep đazwhjmott.

Đgubdiềxguzn Phong càrebzng nghe càrebzng sợolpe, càrebzng nghĩsmwrkqvwng càrebzng lạhintnh, chỉeggs thấfquay sốnxryng lưwqwkng lạhintnh toázjuqt.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng càrebzng nghĩsmwrrebzng thấfquay khôaacong đazwhújfskng, nónmiei vớfnjoi Đgubdiềxguzn Phong:

- Phùptqn Hạhinto, lậyhoxp tứzjuqc dẫipncn ngưwqwksydti giázjuqm sázjuqt Lữwsuy Bốnxry cho ta. Khôaacong đazwhếfquan bấfquat đazwholpec dĩsmwr thìwqwk tuyệbhcrt đazwhnxryi đazwhfnjong đazwházjuqnh rắolpen đazwhpadeng cỏilwo. Nhưwqwkng đazwhwhzong tớfnjoi líywpwnh truyềxguzn tin củjxsqa đazwhnxryi phưwqwkơjzubng thìwqwk gặjmotp bao nhiêsvcxu chặjmotn bấfquay nhiêsvcxu, ta muốnxryn biếfquat nộpadei dung chújfskng trao đazwhskgni.

Đgubdiềxguzn Phong liêsvcxn tụwhzoc vâemnfng dạhint.

dbfk ngẫipncm nghĩsmwr, cónmie chújfskt buồilwon bựwsuyc nónmiei:


- Chújfska côaacong, vẫipncn làrebznmie mộpadet đazwhiểkuvzm khôaacong thôaacong. Lữwsuy Bốnxry dựwsuya vàrebzo cázjuqi gìwqwk cho rằxdjtng bọwqwkn họwqwknmie thểkuvz khốnxryng chếfqua Mạhintt Lărpbcng? Khốnxryng chếfqua đazwhưwqwkolpec cảuppn Giang Đgubdôaacong? Nếfquau Mạhintt Lărpbcng triệbhcrt đazwhkuvzsvcx liệbhcrt, khôaacong thểkuvz vậyhoxn chuyểkuvzn thìwqwkzjuqc nơjzubi nhưwqwkzjuqt bụwhzoi rấfquat khónmie chặjmotn Tàrebzo Nhâemnfn tấfquan côaacong. Nhưwqwkng vấfquan đazwhxguzrebz hắolpen thôaacong qua thủjxsq đazwhoạhintn gìwqwk khốnxryng chếfqua Mạhintt Lărpbcng? Nếfquau khôaacong cónmiezjuqch lưwqwkolpec vẹvwgtn toàrebzn, tin tưwqwkjmotng Trầositn Cung sẽjzza khôaacong dễudhbrebzng ra tay!

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng vắolpet ónmiec suy tưwqwk:

- Cázjuqi nàrebzy cũlziing làrebz việbhcrc quan trọwqwkng ngưwqwkơjzubi phảuppni đazwhiềxguzu tra.

Đgubdiềxguzn Phong gậyhoxt đazwhositu ýyvut đazwhãdbfkirio.

dbfk dừfnjong mộpadet chújfskt, hơjzubi thắolpec mắolpec hỏilwoi:

- Nếfquau chújfskng ta đazwhzjuqn sai thìwqwksvcxn làrebzm sao?

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng khôaacong chújfskt suy nghĩsmwrnmiei:

- Thàrebz sai ngàrebzn lầositn cũlziing khôaacong thểkuvz đazwhkuvz chújfskng thàrebznh côaacong mộpadet lầositn!

Đgubdiềxguzn Phong đazwhilwong ýyvutnmiei:

- Đgubdújfskng vậyhoxy. Chújfska côaacong, còkqvwn cónmie việbhcrc gìwqwk sai bảuppno khôaacong? Nếfquau khôaacong cónmie thìwqwk thuộpadec hạhint đazwhi xuốnxryng làrebzm việbhcrc.

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng bỗjmotng nhiêsvcxn hỏilwoi:

- Phùptqn Hạhinto, hiệbhcrn tạhinti quâemnfn chíywpwnh quy thủjxsq thàrebznh Mạhintt Lărpbcng cónmie bao nhiêsvcxu ngưwqwksydti?

Đgubdiềxguzn Phong lấfquay làrebzm lạhint hỏilwoi:

- Khôaacong phảuppni cónmie mộpadet vạhintn quâemnfn thủjxsq thàrebznh àrebz? Làrebzm sao vậyhoxy?

Trưwqwkơjzubng Lãdbfkng giậyhoxt nảuppny mìwqwknh, nónmiei:

- Lújfskc trưwqwkfnjoc khôaacong phảuppni phâemnfn phốnxryi mộpadet vạhintn quâemnfn thủjxsq thàrebznh, mộpadet vạhintn quâemnfn hộpade vệbhcr sao?

Đgubdiềxguzn Phong khónmie hiểkuvzu đazwházjuqp:

- Bởjmoti vìwqwk tấfquan côaacong Kinh Châemnfu, cốnxry ýyvut lấfquay mộpadet vạhintn binh sĩsmwr ra chiếfquan trưwqwksydtng rồilwoi thôaacoi? Đgubdâemnfy làrebz chújfska côaacong đazwhíywpwch thâemnfn ra chỉeggs thịosfbrebz? Trong đazwhónmienmie rấfquat nhiềxguzu binh sĩsmwr chếfquat trậyhoxn sa trưwqwksydtng, còkqvwn lạhinti đazwhxguzu ởjmot Giang Lărpbcng giújfskp Trọwqwkng Đgubdzjuqc dàrebzn xếfquap mọwqwki việbhcrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.