Phong Lưu Tam Quốc

Chương 435 : Mỏ vàng (hạ)

    trước sau   
Trưrqfiơoukbng Lãsucong nghe thếnavp khôcsdyng mấmzmqy hứaiamng thúgfycsucoi:

- Lýwjzp do nàdihqy lầxogbn trưrqfishvbc ngưrqfiơoukbi đerywãsucosucoi rồdgnni.

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu cósuco chúgfyct sốwjzpt ruộjuvzt nósucoi:

- Lầxogbn nàdihqy khácfzfc vớshvbi trưrqfishvbc!

Trưrqfiơoukbng Lãsucong hìerywnh nhưrqfi khôcsdyng cósuco hứaiamng thúgfyc nghe tiếnavpp, cảvuubm xúgfycc khôcsdyng cao bảvuubo:

- Giốwjzpng nhau thôcsdyi. Tửatay Bốwjzp àdihq, chúgfycng ta ởlryk Giang Nam, hạdyyam đerywjuvzi làdihqjocw khítkzr mạdyyanh củyoaza chúgfycng ta. Cácfzfi gìeryw đerywerywu bỏhwah đerywưrqfiurttc chứaiamcfzfi nàdihqy khôcsdyng thểhwah!


Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu thậfvqot sựuouksucong nảvuuby, cắnhfht ngang nósucoi:

- Lầxogbn nàdihqy khoácfzfng sảvuubn cựuoukc kỳfvfc phong phúgfyc, sốwjzprqfiurttng cựuoukc lớshvbn! Chỉtlgn cầxogbn cósuco thểhwah khai phácfzf ra thìeryw khôcsdyng tớshvbi mộjuvzt năkvxbm làdihq thu đerywưrqfiurttc vốwjzpn liếnavpng nhiềerywu hơoukbn trưrqfishvbc kia gấmzmqp mấmzmqy lầxogbn!

Trưrqfiơoukbng Lãsucong cưrqfijocwi nósucoi:

- Nhìerywn ngưrqfiơoukbi kìerywa, lạdyyai ởlryk đerywânhfhy lừdwpda con nítkzrt. Lầxogbn trưrqfishvbc ngưrqfiơoukbi cũjocwng nósucoi vậfvqoy, kếnavpt quảvuub suýwjzpt chúgfyct khiếnavpn ta chếnavpt đerywósucoi.

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu sốwjzpt ruộjuvzt gãsucoi đerywxogbu nhưrqfing khôcsdyng biếnavpt nósucoi sao mớshvbi đerywưrqfiurttc.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong khôcsdyng mấmzmqy hứaiamng thúgfyc nhưrqfing vẫsworn làdihqsucoi:

- Hôcsdym nay phácfzft hiệzwlen mỏhwaheryw? Quặflbtng thạdyyach sắnhfht? Môcsdyi than?

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu lắnhfhc đerywxogbu nguầxogby nguậfvqoy, nósucoi:

- Khôcsdyng đerywúgfycng khôcsdyng đerywúgfycng, tốwjzpt hơoukbn mấmzmqy thứaiamdihqy nữjuvza!

Trưrqfiơoukbng Lãsucong nghẹcquyn họsworng hỏhwahi:

- Chắnhfhc khôcsdyng phảvuubi làdihq mỏhwah kim cưrqfiơoukbng đerywi? Ha ha.

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu khósuco hiểhwahu hỏhwahi ngưrqfiurttc lạdyyai:

- Mỏhwah kim cưrqfiơoukbng làdihqcfzfi gìeryw?


Trưrqfiơoukbng Lãsucong nhàdihqn nhạdyyat nósucoi:

- Cósucosucoi ngưrqfiơoukbi cũjocwng khôcsdyng biếnavpt.

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu nósucoi:

- Tuy khôcsdyng biếnavpt cácfzfi gìerywdihq mỏhwah kim cưrqfiơoukbng, nhưrqfing lầxogbn nàdihqy phácfzft hiệzwlen làdihq mỏhwahdihqng.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong nghi ngờjocw nhìerywn Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu, tay chốwjzpng cằacakm, khósucoe miệzwleng nhếnavpch nụmllmrqfijocwi hỏhwahi lạdyyai:

- Mỏhwahdihqng?

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu vôcsdyzwleng nghiêrmxzm túgfycc khẳblogng đerywmyfgnh:

- Làdihq mỏhwahdihqng!

Trưrqfiơoukbng Lãsucong thấmzmqy gãsuco nghiêrmxzm túgfycc nhưrqfi vậfvqoy, sắnhfhc mặflbtt từdwpdgfycc đerywxogbu nghi ngờjocw khôcsdyng tin dầxogbn chuyểhwahn sang kinh ngạdyyac:

- Thậfvqot làdihq mỏhwahdihqng?

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu chắnhfhc chắnhfhn nósucoi:

- Đfcofúgfycng vậfvqoy, nếnavpu khôcsdyng phảvuubi làdihq mỏhwahdihqng thìeryw thuộjuvzc hạdyya nguyệzwlen giao đerywxogbu cho chúgfyca côcsdyng bảvuubo quảvuubn.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong kítkzrch đerywjuvzng đerywaiamng lêrmxzn bắnhfht lấmzmqy bảvuub vai mềerywm củyoaza Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu, trầxogbm giọsworng nósucoi:


- Ngưrqfiơoukbi khẳblogng đerywmyfgnh?

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu mạdyyanh gậfvqot đerywxogbu:

- Khẳblogng đerywmyfgnh.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong húgfyc to:

- A ôcsdy!!!

Hắnhfhn cựuoukc kỳfvfc phấmzmqn khởlryki nósucoi:

- Mỏhwahdihqng? Khoácfzfng sảvuubn cựuoukc kỳfvfc phong phúgfyc?

Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu thấmzmqy Trưrqfiơoukbng Lãsucong hưrqfing phấmzmqn nhưrqfi vậfvqoy cũjocwng vui vẻkvxbsucoi:

- Đfcofúgfycng thếnavp.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong ngửataya đerywxogbu cưrqfijocwi dàdihqi:

- Ha ha ha.

Mớshvbi rồdgnni buồdgnnn bựuoukc quédyyat sạdyyach, hắnhfhn phấmzmqn chấmzmqn nósucoi:

- Tốwjzpt lắnhfhm, nếnavpu thậfvqot sựuoukdihq mỏhwahdihqng, ta chuẩwjzpn cho ngưrqfijocwi thu lạdyyai tàdihqi chítkzrnh mấmzmqy thứaiam khácfzfc. Nhưrqfing ta muốwjzpn ngưrqfiơoukbi cho ta thờjocwi gian chítkzrnh xácfzfc, khi nàdihqo khu vựuoukc khai thácfzfc mỏhwah bắnhfht đerywxogbu cósuco lờjocwi?


Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu khôcsdyng chúgfyct suy nghĩizvbsucoi:

- Cuốwjzpi năkvxbm!

Sau khi Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu ra ngoàdihqi, tânhfhm tìerywnh hưrqfing phấmzmqn củyoaza Trưrqfiơoukbng Lãsucong mớshvbi chậfvqom rãsucoi bìerywnh tĩizvbnh lạdyyai. Mấmzmqy năkvxbm gầxogbn đerywânhfhy, cácfzfc quậfvqon Giang Đfcofôcsdyng khai phácfzf rộjuvzng rãsucoi, cácfzfc mặflbtt kiếnavpn thiếnavpt phácfzft triểhwahn khôcsdyng ngừdwpdng, thưrqfiơoukbng nhânhfhn đerywếnavpn đerywi sốwjzprqfiurttng cũjocwng ngàdihqy càdihqng nhiềerywu. Tuy tiềerywn khốwjzp khôcsdyng cósuco bao nhiêrmxzu tàdihqi chítkzrnh nhưrqfing dânhfhn chúgfycng sinh hoạdyyat ngàdihqy càdihqng thoảvuubi mácfzfi, kẻkvxbsuco tiềerywn ngàdihqy càdihqng nhiềerywu, đerywânhfhy làdihq sựuouk thựuoukc khôcsdyng thểhwah chốwjzpi cãsucoi. Tiềerywn Giang Đfcofôcsdyng lưrqfiu thôcsdyng tuy khôcsdyng thốwjzpng nhấmzmqt bằacakng Trung Nguyêrmxzn, nhưrqfing hoàdihqng kim dùzwledihq lấmzmqy hìerywnh thứaiamc gìeryw đerywerywu làdihq thứaiam quýwjzp giácfzf nhấmzmqt. Chỉtlgn cầxogbn cósuco thểhwah khai phácfzf ra mỏhwahdihqng, tiếnavpp theo làdihqm thàdihqnh cácfzfc loạdyyai trang sứaiamc bácfzfn ra ngoàdihqi, khôcsdyng sợurtt kiếnavpm khôcsdyng đerywưrqfiurttc đerywxogby bácfzft vàdihqng. Nghĩizvb đerywếnavpn đerywânhfhy, Trưrqfiơoukbng Lãsucong ngânhfhy ngôcsdyrqfijocwi.

Đfcofang lúgfycc Trưrqfiơoukbng Lãsucong nằacakm mơoukb phácfzft tàdihqi thìeryw thânhfhn hìerywnh vạdyyam vỡzmbj oai hùzwleng củyoaza Lữjuvz Bốwjzp đerywãsuco đerywfvqop vàdihqo mắnhfht.

Khôcsdyng thểhwah khôcsdyng thừdwpda nhậfvqon Lữjuvz Bốwjzpsuco tiềerywn vốwjzpn kiêrmxzu ngạdyyao. Dácfzfng ngưrqfijocwi rắnhfhn chắnhfhc thẳblogng tắnhfhp nhưrqfi thanh tùzwleng, tùzwley ýwjzp đerywaiamng đerywãsuco cao ngấmzmqt nhưrqfigfyci khôcsdyng thểhwah vớshvbi tớshvbi. Gòmwwscfzfkvxbng giácfzfc rõcquydihqng, cựuoukc kỳfvfccfzftkzrnh. Màdihqy kiếnavpm vừdwpda rậfvqom vừdwpda đerywen, chứaiamng minh y làdihq ngưrqfijocwi hácfzfo thắnhfhng. Đfcofôcsdyi mắnhfht cựuoukc kỳfvfcsucotkzrnh sácfzfng ngờjocwi, tràdihqn ngậfvqop cuồdgnnng ngạdyyao vàdihq nhiệzwlet tìerywnh, kiệzwlet ngạdyyao bấmzmqt thuầxogbn.

Tuy khôcsdyng phảvuubi lầxogbn đerywxogbu tiêrmxzn Trưrqfiơoukbng Lãsucong thấmzmqy Lữjuvz Bốwjzp, nhưrqfing khi lầxogbn nữjuvza gặflbtp gỡzmbj thìeryw trong lòmwwsng hắnhfhn tràdihqn ngậfvqop tácfzfn thácfzfn.Cósuco lẽkvxb bởlryki vìeryw bịmyfg Trưrqfiơoukbng Lãsucong bỏhwah qua, cảvuubm xúgfycc củyoaza Lữjuvz Bốwjzp khôcsdyng cao lắnhfhm. Thăkvxbm hỏhwahi lễnavp phédyyap xong y đerywaiamng mộjuvzt bêrmxzn khôcsdyng nósucoi lờjocwi nàdihqo. Nếnavpu khôcsdyng phảvuubi chúgfyc ýwjzp trong mắnhfht y lósucoe tia sácfzfng thìeryw Trưrqfiơoukbng Lãsucong còmwwsn cho rằacakng y đerywãsuco đerywnpvoi títkzrnh.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong thu lạdyyai tânhfhm tưrqfi, khôcsdyng mặflbtn khôcsdyng nhạdyyat hỏhwahi:

- Phụmllmng Tiêrmxzn, khôcsdyng biếnavpt bânhfhy giờjocw ngưrqfiơoukbi ởlryk Mạdyyat Lăkvxbng cósuco quen khôcsdyng?

Lữjuvz Bốwjzp đerywúgfycng làdihq khôcsdyng phảvuubi loạdyyai ngưrqfijocwi tânhfhm kếnavp, cósuconhfhm sựuoukerywjocwng khôcsdyng giấmzmqu đerywưrqfiurttc, lộjuvz cảvuub ra mặflbtt.

Y cứaiamng ngắnhfhc nósucoi hai chữjuvz:

- Cũjocwng đerywưrqfiurttc.

Xong rồdgnni lạdyyai im lặflbtng.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong trong lòmwwsng cósuco chúgfyct khôcsdyng vui, thầxogbm nghĩizvb ta còmwwsn khôcsdyng hỏhwahi tộjuvzi ngưrqfiơoukbi đerywânhfhu đerywãsucormxzn mặflbtt? Tuy lòmwwsng nghĩizvb vậfvqoy nhưrqfing hắnhfhn khôcsdyng lộjuvz ra ngoàdihqi.


Hắnhfhn thảvuubn nhiêrmxzn nósucoi:

- Phụmllmng Tiêrmxzn, cósuco phảvuubi ngưrqfiơoukbi trácfzfch ta lầxogbn nàdihqy khôcsdyng mang ngưrqfijocwi xuấmzmqt chinh, cho nêrmxzn bấmzmqt mãsucon trong lòmwwsng?

zwle Lữjuvz Bốwjzpsuco kiêrmxzu căkvxbng tớshvbi đerywânhfhu thìeryw khôcsdyng dácfzfm làdihqm quácfzf mứaiamc. Cósuconhfhu ngưrqfijocwi ởlrykrqfishvbi mácfzfi hiêrmxzn, khôcsdyng thểhwah khôcsdyng cúgfyci đerywxogbu.

zwle y rấmzmqt muốwjzpn nósucoi lờjocwi thậfvqot lòmwwsng nhưrqfing vẫsworn làdihq kiêrmxzng dèvuub, nósucoi:

- Thuộjuvzc hạdyya đerywânhfhu dácfzfm trácfzfch tưrqfishvbng quânhfhn cósucoeryw khôcsdyng phảvuubi.

Trưrqfiơoukbng Lãsucong nghe ra ẩwjzpn ýwjzp trong đerywósuco nhưrqfing khôcsdyng chọsworc thủyoazng ngay.

Hắnhfhn bỗempfng đerywnpvoi giọsworng:

- Phụmllmng Tiêrmxzn, quânhfhn ta bânhfhy giờjocw đerywãsucoerywnh đerywmyfgnh Lưrqfiu Biểhwahu, tiếnavpp theo lậfvqop tứaiamc bắnhfht phạdyyat Trung Nguyêrmxzn tấmzmqn côcsdyng Tàdihqo Thácfzfo. Ta muốwjzpn nghe xem ýwjzp kiếnavpn củyoaza ngưrqfiơoukbi.

Lữjuvz Bốwjzp kinh ngạdyyac ồdgnnrmxzn, vẻkvxb mặflbtt rõcquydihqng nghi ngờjocw, khôcsdyng chúgfyct nghĩizvb ngợurtti đerywãsucosucoi:

- Khôcsdyng phảvuubi tưrqfishvbng quânhfhn nósucoi lưrqfiơoukbng thảvuubo khôcsdyng đerywyoaz, quânhfhn tưrqfi khôcsdyng cósuco sao? Tạdyyai sao nhanh vậfvqoy đerywãsuco xuấmzmqt binh?

Trưrqfiơoukbng Lãsucong cưrqfijocwi, cho Lữjuvz Bốwjzp cảvuubm giácfzfc cao thânhfhm khósuco đerywcfzfn.

Hắnhfhn nósucoi:

- Mặflbtt ngoàdihqi nósucoi làdihq thếnavp nhưrqfing riêrmxzng tưrqfi thìeryw khácfzfc. Làdihqm vậfvqoy đerywơoukbn giảvuubn làdihq muốwjzpn têrmxz liệzwlet thácfzfm tửatay phưrqfiơoukbng bắnhfhc thôcsdyi. Thửatay nghĩizvb hiệzwlen tạdyyai Tàdihqo Thácfzfo khôcsdyng thểhwah phânhfhn thânhfhn, tuy phácfzfi Tàdihqo Nhânhfhn mang đerywi mưrqfijocwi vạdyyan binh Hàdihq Bắnhfhc ngàdihqy đerywêrmxzm chạdyyay vềeryw Sung Chânhfhu, lạdyyai đerywósucong quânhfhn ởlrykizvbnh Xuyêrmxzn, cùzwleng mấmzmqy vạdyyan đerywdyyai quânhfhn củyoaza Hạdyya Hầxogbu Uyêrmxzn ởlryk Đfcofôcsdyng quậfvqon tưrqfiơoukbng ứaiamng cho nhau. Nhưrqfing mộjuvzt ngàdihqy khôcsdyng trừdwpd Viêrmxzn Thiệzwleu thìeryw mộjuvzt ngàdihqy khôcsdyng thu đerywưrqfiurttc Hàdihq Bắnhfhc. Trọsworng tânhfhm củyoaza Tàdihqo Thácfzfo vẫsworn làdihq tạdyyai phưrqfiơoukbng bắnhfhc, khôcsdyng thểhwah phânhfhn thânhfhn sang Giang Đfcofôcsdyng. Nếnavpu khôcsdyng nhânhfhn dịmyfgp bânhfhy giờjocw Viêrmxzn quânhfhn chưrqfia toàdihqn bộjuvz tan vỡzmbj, nítkzru chânhfhn hắnhfhn, đerywurtti hắnhfhn thu Hàdihq Bắnhfhc tứaiam chânhfhu, đerywếnavpn lúgfycc đerywósuco muốwjzpn đerywwjzpi khácfzfng cùzwleng hắnhfhn chỉtlgn sợurtt khósucooukbn lêrmxzn trờjocwi. Cho nêrmxzn vấmzmqn đerywerywrqfiơoukbng thảvuubo, tưrqfi quânhfhn màdihq ngưrqfiơoukbi đerywãsucosucoi tin tưrqfilrykng rấmzmqt nhanh sẽkvxbdihqn xếnavpp xong. Nếnavpu ngưrqfiơoukbi sốwjzpt ruộjuvzt quácfzf thìerywsuco thểhwah trưrqfishvbc đerywi hỏhwahi Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu, hắnhfhn sẽkvxb cho ngưrqfijocwi đerywácfzfp ácfzfn.

sucoi đerywùzwlea, trưrqfishvbc đerywósuco Trưrqfiơoukbng Chiêrmxzu đerywãsuco sớshvbm bácfzfo trưrqfishvbc cho Trưrqfiơoukbng Lãsucong, gãsuco sẽkvxbsuco đerywácfzfp ácfzfn gìeryw? Đfcofơoukbn giảvuubn làdihq thổnpvoi phồdgnnng vẽkvxb vờjocwi mộjuvzt đerywwjzpng thôcsdyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.