Phong Lưu Tam Quốc

Chương 434 : Mỏ vàng (thượng)

    trước sau   
Đafmkiềnlajn Phong khówewq hiểewqiu nówewqi:

- Chúbptna côcquqng, thuộcbrhc hạyplo luôcquqn khôcquqng hiểewqiu tạyploi sao phảwewqi thúbptnc đegieylijy cátibxi têmuodn Lưsdzxu Bịidbl chiếebecm cứcbku Thụkxtsc Xuyêmuodn, lầbppdn nữztera bắhqzbt tay vớjgwji hắhqzbn tiếebecn quâhzxen Trung Nguyêmuodn? Lấtibxy năkxtsng lựyesuc, thựyesuc lựyesuc củukbja chúbptna côcquqng, đegieátibxnh hạyplo Kinh Châhzxeu rồuvnri khôcquqng mấtibxt bao lâhzxeu làuvnrwewq thểewqi đegieátibxnh tớjgwji Thàuvnrnh Đafmkôcquq. Chẳafmkng nhữzterng cówewq thểewqi hoàuvnrn thàuvnrnh phòzterng tuyếebecn Trưsdzxafmkng Giang, còztern khôcquqng cầbppdn lo lắhqzbng Lưsdzxu Bịidbl đegiecbkung vữzterng gówewqt châhzxen, tớjgwji lúbptnc đegieówewq thậpgyut khówewq đegiehzxei phówewq.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng mỉpgyum cưsdzxafmki, vẻvrkh mặohozt đegiebppdy tựyesu tin nówewqi:

- Lưsdzxu Bịidblwewq đegieùedbqa thếebecuvnro cũsttyng khôcquqng nhảwewqy khỏeemoi lòzterng bàuvnrn tay ta. Phùedbq Hạyploo, ngưsdzxơykexi cówewqwewq nghĩzwcx tớjgwji hay khôcquqng, chúbptnng ta khởanori đegiebppdu Từnrov Châhzxeu đegieếebecn nay, ngắhqzbn ngủukbji mấtibxy năkxtsm, tốhzxec đegiecbrh phátibxt triểewqin thậpgyut quátibx nhanh chówewqng, bảwewqn đegieuvnr mởanor rộcbrhng vôcquq hạyplong. Tuy đegieâhzxey làuvnr việukbjc tốhzxet, nhưsdzxng nếebecu vưsdzxdohrt qua năkxtsng lựyesuc chịidblu đegieyesung thìedbq chưsdzxa chắhqzbc cówewq kếebect quảwewq tốhzxet.

Đafmkiềnlajn Phong thởanoruvnri, gậpgyut đegiebppdu nówewqi:

- Đafmkiềnlaju nàuvnry thuộcbrhc hạyplosttyng hiểewqiu. Trậpgyun chiếebecn Kinh Sởanor, lưsdzxơykexng thảwewqo khôcquqng đegieukbj, quâhzxen tưsdzx khówewq khăkxtsn. Nếebecu nhưsdzx khôcquqng phảwewqi giâhzxey phúbptnt cuốhzxei cùedbqng chúbptna côcquqng đegieưsdzxdohrc Bàuvnrng Thốhzxeng vàuvnr Hoàuvnrng tiểewqiu thưsdzx trợdohr giúbptnp, sợdohruvnr chúbptnng ta chỉpgyuwewq thểewqitibxm xịidblt rúbptnt vềnlaj Giang Hạyplo. Nộcbrhi tìedbqnh khôcquqng đegieukbjuvnry đegieúbptnng làuvnr vấtibxn đegienlaj lớjgwjn. Nhưsdzxng đegieiềnlaju nàuvnry khôcquqng nhấtibxt đegieidblnh phảwewqi cầbppdn Lưsdzxu Bịidbl tiếebecn quâhzxen Ba Thụkxtsc chứcbku?


Trưsdzxơykexng Lãsdzxng thấtibxy Đafmkiềnlajn Phong nówewqi đegiei nówewqi lạyploi vẫsfpsn làuvnrzterng vềnlaj chuyệukbjn nàuvnry, lấtibxy làuvnrm lạyplo hỏeemoi:

- Phùedbq Hạyploo, hôcquqm nay ngưsdzxơykexi làuvnrm sao vậpgyuy? Sao bỗkxtsng dưsdzxng lo lắhqzbng Lưsdzxu Bịidbl sẽzteruvnrm ra chuyệukbjn gìedbq?

Đafmkiềnlajn Phong lắhqzbc đegiebppdu, tâhzxem tìedbqnh nặohozng trĩzwcxu nówewqi:

- Thuộcbrhc hạyplo khôcquqng phảwewqi lo Lưsdzxu Bịidbluvnruvnr rầbppdu vềnlaj Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng! Ngưsdzxafmki nàuvnry đegieúbptnng làuvnr lợdohri hạyploi. Mớjgwji đegiebppdu thuộcbrhc hạyploztern khôcquqng hiểewqiu tạyploi sao chúbptna côcquqng tôcquqn kíwltunh ngưsdzxafmki nàuvnry dữzter vậpgyuy, nhưsdzxng nhìedbqn Lưsdzxu Bịidbl tiếebecn Xuyêmuodn chưsdzxa tớjgwji nửkxtsa năkxtsm, mộcbrht năkxtsm màuvnr đegieãsdzx đegieátibxnh tớjgwji Thàuvnrnh Đafmkôcquq, ébczzp Lưsdzxu Chưsdzxơykexng phảwewqi giao ra Thàuvnrnh Đafmkôcquq thàuvnrnh. Nêmuodn biếebect rằfoeung lúbptnc trưsdzxjgwjc Lưsdzxu Bịidbluvnro Xuyêmuodn, binh lựyesuc chỉpgyu ba vạyplon, còztern làuvnregieo bọjnvft khôcquqng cówewq cảwewq đegieyploi bảwewqn doanh. Lưsdzxu Chưsdzxơykexng thìedbq binh hơykexn mưsdzxafmki vạyplon, cówewq thếebecbptni hiểewqim trởanorukbjng hộcbrh, bâhzxey giờafmk bịidbl khốhzxen khổbbcv nhưsdzx vậpgyuy sợdohruvnr toàuvnrn côcquqng lao củukbja Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng gậpgyut đegiebppdu, cưsdzxafmki nówewqi:

- Đafmkúbptnng thếebec, khôcquqng cówewq Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng thìedbqsdzxu Bịidbl chẳafmkng làuvnrtibxi đegieinh gìedbq.

Đafmkiềnlajn Phong rầbppdu rĩzwcxwewqi:

- Lưsdzxu Bịidbluvnr mộcbrht kiêmuodu hùedbqng, tuy bàuvnry mưsdzxu lậpgyup kếebec, côcquqng thàuvnrnh xôcquqng vàuvnro trậpgyun đegieidbla thìedbqbczzm chúbptnt, nhưsdzxng thu mua lòzterng ngưsdzxafmki tuyệukbjt đegiehzxei làuvnr sởanor trưsdzxafmkng củukbja hắhqzbn. Hắhqzbn rấtibxt hiểewqiu ưsdzxu đegieiểewqim vàuvnr khuyếebect đegieiểewqim củukbja mìedbqnh, cũsttyng vìedbq thếebec mớjgwji đegiehzxei vớjgwji Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng nówewqi gìedbq nghe nấtibxy. Đafmkếebecn lúbptnc cùedbqng chúbptna côcquqng bắhqzbt tay khátibxng Tàuvnro, nówewqi làuvnr đegieuvnrng minh nhưsdzxng biếebect đegieâhzxeu đegieâhzxem sau lưsdzxng chúbptnng ta cũsttyng khôcquqng biếebect chừnrovng. Cho dùedbq diệukbjt Tàuvnro Thátibxo, chỉpgyu sợdohrsdzxu Bịidbl sẽzter trởanor thàuvnrnh mộcbrht quâhzxen phiệukbjt càuvnrng khówewq đegiehzxei phówewq.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng bịidbl Đafmkiềnlajn Phong nówewqi làuvnrm da đegiebppdu têmuod rầbppdn. Nếebecu thậpgyut nhưsdzx vậpgyuy thìedbq chẳafmkng phảwewqi làuvnrtibxc đegieátibx đegiepgyup châhzxen mìedbqnh rồuvnri? Trưsdzxơykexng Lãsdzxng nhớjgwj tớjgwji lịidblch sửkxts đegieátibxnh giátibx Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng, lòzterng lạyplonh lẽztero.

Nhưsdzxng đegieếebecn tìedbqnh cảwewqnh hiệukbjn nay, hắhqzbn chỉpgyuwewq thểewqi cắhqzbn chếebect khôcquqng nhảwewqwewqi:

- Yêmuodn tâhzxem đegiei, Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng khôcquqng phảwewqi khôcquqng cówewq khuyếebect đegieiểewqim. Ngưsdzxafmki nàuvnry làuvnrm việukbjc quátibx mứcbkuc cẩylijn thậpgyun, chỉpgyu cầbppdn bắhqzbt đegieưsdzxdohrc đegieiểewqim đegieówewq thìedbq Gia Cátibxt Lưsdzxdohrng khôcquqng cówewqedbq đegieátibxng sợdohr.

Thếebecuvnry Đafmkiềnlajn Phong mớjgwji thởanor ra mộcbrht hơykexi nówewqi:

- Cówewq đegiecquqi đegieewqi nắhqzbm thìedbq tốhzxet rồuvnri. Kỳohoz thựyesuc bâhzxey giờafmkwewqi ra chuyệukbjn nàuvnry còztern hơykexn sớjgwjm. Đafmkúbptnng rồuvnri, chúbptna côcquqng, còztern cówewq mộcbrht việukbjc muốhzxen bẩylijm bátibxo vớjgwji ngưsdzxơykexi.
Trưsdzxơykexng Lãsdzxng cưsdzxafmki mắhqzbng:

- Ngưsdzxơykexi đegieếebecn luôcquqn khôcquqng cówewq việukbjc gìedbq tốhzxet, bátibxo tin dữzter khôcquqng bátibxo tin vui.

Đafmkiềnlajn Phong cưsdzxafmki hìedbqedbqwewqi:

- Việukbjc tốhzxet đegienlaju cho ngưsdzxafmki khátibxc vớjgwjt, thuộcbrhc hạyplo chỉpgyuwewq thểewqi chịidblu tiếebecng xấtibxu, làuvnrm ngưsdzxafmki xấtibxu.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng vui vẻvrkhwewqi:

- Vậpgyuy rốhzxet cuộcbrhc làuvnrwewq chuyệukbjn gìedbq?

Đafmkiềnlajn Phong biểewqiu tìedbqnh nghiêmuodm túbptnc nówewqi:

- Làuvnr chuyệukbjn liêmuodn quan đegieếebecn Lữzter Bốhzxe.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng chấtibxn kinh, vộcbrhi hỏeemoi:

- Hắhqzbn làuvnrm sao vậpgyuy? Khôcquqng lẽzter lạyploi gâhzxey họjnvfa nữztera?

Đafmkiềnlajn Phong cưsdzxafmki khổbbcvwewqi:

- Lữzter Bốhzxe đegieúbptnng làuvnr nhâhzxen vậpgyut gâhzxey chuyệukbjn. Gầbppdn đegieâhzxey nghe khôcquqng íwltut lờafmki bówewqng giówewq vềnlaj hắhqzbn, thuộcbrhc hạyplo đegiei kiểewqim chứcbkung thìedbq đegieúbptnng làuvnredbqnh nhưsdzx ra vấtibxn đegienlaj.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng khôcquqng kiêmuodn nhẫsfpsn nówewqi:


- Rốhzxet cuộcbrhc làuvnr chuyệukbjn gìedbq?

Đafmkiềnlajn Phong nówewqi:

- Bởanori vìedbq chúbptna côcquqng lầbppdn nàuvnry tấtibxn côcquqng Lưsdzxu Biểewqiu khôcquqng dẫsfpsn theo Lữzter Bốhzxe, cho nêmuodn trong lòzterng hắhqzbn cówewq bấtibxt mãsdzxn, cảwewq ngàuvnry ởanor trưsdzxjgwjc mặohozt tưsdzxjgwjng sĩzwcx lảwewqi nhảwewqi, phỉpgyutibxng chủukbj thưsdzxdohrng. Mọjnvfi ngưsdzxafmki sợdohr hắhqzbn dũsttyng mãsdzxnh nêmuodn khôcquqng dátibxm nówewqi thẳafmkng ra.Trưsdzxơykexng Lãsdzxng lòzterng thảwewq lỏeemong, hátibx mồuvnrm cưsdzxafmki nówewqi:

- Chỉpgyu vậpgyuy thôcquqi? Ha ha, ta cứcbkusdzxanorng làuvnr chuyệukbjn gìedbq ghêmuod gớjgwjm lắhqzbm chứcbku.

Đafmkiềnlajn Phong nówewqi tiếebecp:

- Nếebecu chỉpgyu vậpgyuy thìedbq đegieàuvnrnh thôcquqi. Đafmkátibxng sợdohruvnr đegieuvnrn rằfoeung gầbppdn đegieâhzxey hắhqzbn rấtibxt thâhzxen vớjgwji sứcbku giảwewquvnro Thátibxo. Nếebecu thậpgyut làuvnr vậpgyuy thìedbq sựyesu việukbjc khôcquqng hay rồuvnri.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng kinh ngạyploc suýjnvft nhảwewqy bậpgyut khỏeemoi ghếebec, hébczzt to:

- Cátibxi gìedbq!?

Đafmkiềnlajn Phong đegiehzxei vớjgwji phảwewqn ứcbkung củukbja Trưsdzxơykexng Lãsdzxng khôcquqng lấtibxy làuvnrm kỳohoz, nghiêmuodm túbptnc nówewqi:

- Chuyệukbjn nàuvnry tuyệukbjt đegiehzxei khôcquqng thểewqiykexuvnr, chúbptna côcquqng phảwewqi đegieiềnlaju tra thậpgyut kỹcqbo.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng nhanh chówewqng bìedbqnh tĩzwcxnh lạyploi, nhớjgwj đegieếebecn Lữzter Bốhzxe trưsdzxjgwjc kia theo Đafmkinh Nghi, sau cùedbqng Đafmkbbcvng Trátibxc, bịidbl quan danh tam họjnvfcquq gia. Nếebecu thậpgyut vìedbq hắhqzbn vắhqzbng vẻvrkh khiếebecn y mấtibxt vui, cùedbqng Tàuvnro Thátibxo mắhqzbt đegiei màuvnry lạyploi thìedbq đegieúbptnng làuvnr rấtibxt cówewq khảwewqkxtsng. Bởanori vìedbq ngưsdzxafmki nhưsdzx y đegieãsdzx khôcquqng thểewqiedbqng lẽzter thưsdzxafmkng suy đegietibxn. Tíwltunh tìedbqnh thay đegiebbcvi thấtibxt thưsdzxafmkng, làuvnrm việukbjc tùedbqy hứcbkung, coi mìedbqnh làuvnr trung tâhzxem, khôcquqng suy nghĩzwcx hậpgyuu quảwewq.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng đegiei tớjgwji đegiei lui, cówewq chúbptnt nówewqng nảwewqy bảwewqo:

- Đafmkiềnlajn Phong, việukbjc nàuvnry khôcquqng thểewqiwewqi suôcquqng khôcquqng bằfoeung khôcquqng chứcbkung. Tuyệukbjt đegiehzxei khôcquqng thểewqi nghe ngưsdzxafmki khátibxc nówewqi bówewqng giówewq đegieãsdzx kếebect luậpgyun làuvnr thậpgyut.


Đafmkiềnlajn Phong nówewqi:

- Thuộcbrhc hạyplo hiểewqiu, bâhzxey giờafmk chỉpgyuuvnr nhắhqzbc nhởanor chúbptna côcquqng màuvnr thôcquqi.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng bỗkxtsng nhiêmuodn lạyplonh lùedbqng nówewqi:

- Xem ra hắhqzbn khôcquqng muốhzxen đegieewqi ta yêmuodn mộcbrht lúbptnc. Vậpgyuy đegieưsdzxdohrc rồuvnri, Đafmkiềnlajn Phong ngưsdzxơykexi lậpgyup tứcbkuc đegiei mộcbrht chuyếebecn phủukbj Lữzter Bốhzxe, kêmuodu hắhqzbn tớjgwji đegieâhzxey. Cứcbkuwewqi làuvnr ta muốhzxen gặohozp hắhqzbn, khiếebecn hắhqzbn nhanh chówewqng đegieếebecn.

Đafmkiềnlajn Phong gậpgyut đegiebppdu, nówewqi:

- Thuộcbrhc hạyplotoyu, lậpgyup tứcbkuc đegiei làuvnrm ngay!

wewqi xong gãsdzx từnrov biệukbjt đegiei xuốhzxeng làuvnrm việukbjc.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng nhìedbqn Đafmkiềnlajn Phong đegiei ra nghịidbl đegieưsdzxafmkng, tâhzxem tìedbqnh bìedbqnh tĩzwcxnh trởanor lạyploi, lẩylijm bẩylijm:

- Lữzter Bốhzxe àuvnr Lữzter Bốhzxe, ta luôcquqn nhẫsfpsn nhịidbln ngưsdzxơykexi, nếebecu hôcquqm nay khôcquqng cho ta đegieátibxp átibxn vừnrova lòzterng thìedbq ta sẽzter khôcquqng tha.

Trưsdzxơykexng Ninh bâhzxey giờafmk mớjgwji lêmuodn tiếebecng:

- Tưsdzxjgwjng quâhzxen, cówewq cầbppdn ta đegiei kêmuodu mộcbrht íwltut thịidbl vệukbj lạyploi đegieâhzxey khôcquqng? Lỡvpsqtibxt nữztera xảwewqy ra chuyệukbjn gìedbq thìedbq thuậpgyun tiệukbjn tạyploi chỗkxts xửkxts tửkxts hắhqzbn.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng ngẫsfpsm nghĩzwcx, lắhqzbc đegiebppdu nówewqi:

- Tạyplom thờafmki khôcquqng cầbppdn. Đafmkúbptnng rồuvnri, muộcbrhi trưsdzxjgwjc tiêmuodn vềnlaj nghỉpgyu ngơykexi đegiei, cátibxi têmuodn Lữzter Bốhzxe khôcquqng thíwltuch hợdohrp cho muộcbrhi gặohozp.


Trưsdzxơykexng Ninh khẽzternrov mộcbrht tiếebecng, ngoan ngoãsdzxn đegiei xuốhzxeng.

Đafmkiềnlajn Phong vàuvnr Trưsdzxơykexng Ninh lầbppdn lưsdzxdohrt ra ngoàuvnri, phòzterng hộcbrhi nghịidbl mộcbrht mảwewqnh yêmuodn tĩzwcxnh. Trưsdzxơykexng Lãsdzxng lạyploi ngồuvnri xuốhzxeng, cẩylijn thậpgyun suy nghĩzwcx sẽzterwewqi thếebecuvnro vớjgwji Lữzter Bốhzxe.

bptnc nàuvnry Hàuvnrn Tuyếebect tiếebecn vàuvnro, nàuvnrng yêmuodu kiềnlaju hàuvnrnh lễpvvy vớjgwji Trưsdzxơykexng Lãsdzxng.

uvnrng nówewqi:

- Tưsdzxjgwjng quâhzxen, Trưsdzxơykexng Chiêmuodu muốhzxen gặohozp ngưsdzxơykexi.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng thầbppdm mắhqzbng mộcbrht tiếebecng:

- Cha nówewq! Sao nhiềnlaju việukbjc vậpgyuy chứcbku?

Hắhqzbn nówewqi vớjgwji Hàuvnrn Tuyếebect:

- Đafmkewqi hắhqzbn vàuvnro đegiei.

tibxt sau Hàuvnrn Tuyếebect dẫsfpsn Trưsdzxơykexng Chiêmuodu tiếebecn vàuvnro.

Hiểewqin nhiêmuodn Trưsdzxơykexng Chiêmuodu làuvnrm việukbjc vấtibxt vảwewq quátibx đegiecbrh, sắhqzbc mặohozt khôcquqng tốhzxet lắhqzbm, mặohozt vàuvnrng vọjnvft, thátibxi dưsdzxơykexng lấtibxm tấtibxm sợdohri trắhqzbng.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng thấtibxy bộcbrh dạyplong củukbja gãsdzx, quan tâhzxem hỏeemoi:

- Tửkxts Bốhzxe, ngưsdzxơykexi làuvnrm sao vậpgyuy? Nhìedbqn sắhqzbc mặohozt ngưsdzxơykexi khôcquqng tốhzxet lắhqzbm, mệukbjt nhọjnvfc hảwewq?

Trưsdzxơykexng Chiêmuodu cảwewqm kíwltuch nówewqi:

- Đafmka tạyplo chúbptna côcquqng quan tâhzxem, thuộcbrhc hạyplo chỉpgyuuvnr mấtibxy đegieêmuodm khôcquqng ngủukbj, khôcquqng cówewqedbq đegieátibxng ngạyploi.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng hỏeemoi:

- Cówewq phảwewqi làuvnr gặohozp chuyệukbjn gìedbq khówewq khăkxtsn? Đafmkewqi ngưsdzxơykexi cựyesuc nhọjnvfc nhưsdzx vậpgyuy?

Trưsdzxơykexng Chiêmuodu vẻvrkh mặohozt bấtibxt đegiehqzbc dĩzwcxwewqi:

- Chúbptna côcquqng àuvnr, cówewq thểewqi trưsdzxjgwjc ngừnrovng sảwewqn xuấtibxt chiếebecn hạyplom cỡvpsq lớjgwjn tâhzxen tiếebecn nhấtibxt, vàuvnr việukbjc nghiêmuodn cứcbkuu chếebec tạyploo thuốhzxec nổbbcv khôcquqng?

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng vẻvrkh mặohozt nghiêmuodm túbptnc, khôcquqng vui hỏeemoi:

- Làuvnrm sao vậpgyuy? Cówewq phảwewqi làuvnr quốhzxec khốhzxe trốhzxeng rỗkxtsng?

Trưsdzxơykexng Chiêmuodu thởanoruvnri nówewqi:

- Gầbppdn gầbppdn nhưsdzx vậpgyuy.

Trưsdzxơykexng Lãsdzxng duỗkxtsi cổbbcv ra, mặohozt đegiebppdy tòzterzter hỏeemoi:

- Hôcquqm nay ngưsdzxơykexi lạyploi cówewqjnvf do gìedbq?

Trưsdzxơykexng Chiêmuodu cówewq chúbptnt hưsdzxng phấtibxn nówewqi:

- Làuvnr vầbppdy, ngàuvnry gầbppdn đegieâhzxey Đafmkan Dưsdzxơykexng huyệukbjn phátibxt hiệukbjn mộcbrht mỏeemo khai thátibxc khu vựyesuc lớjgwjn, nhưsdzxng bởanori vìedbq quâhzxen tưsdzx xoay vòzterng khówewq khăkxtsn nêmuodn tạyplom thờafmki khôcquqng thểewqi khai phátibx. Thuộcbrhc hạyplo muốhzxen trưsdzxjgwjc tiêmuodn đegieem tiềnlajn nghiêmuodn cứcbkuu chếebec tạyploo thuốhzxec nổbbcv, chếebec tạyploo chiếebecn hạyplom chuyểewqin sang, đegiedohri khai phátibx ra khu vựyesuc mỏeemo rồuvnri lạyploi tậpgyup trung vàuvnro nghiêmuodn cứcbkuu chếebec tạyploo quâhzxen sựyesu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.