Phong Lưu Tam Quốc

Chương 432 : Không hối hận (thượng)

    trước sau   
Trưwavqơqyepng Lãndmzng lấmqvyy làhussm lạndmz hỏbchmi:

- Khôtarkng lẽwatfhussng khôtarkng gặbosyp vấmqvyn đhnpzyatjhussy sao?

Trưwavqơqyepng Ninh biếyatjt Trưwavqơqyepng Lãndmzng hiểccouu lầlzwtm ýlzwt củfvhoa mìhdtcnh, giảbjdvi thílzwtch nótrtqi:

- Thuộbchmc hạndmz chỉlzwthuss kinh ngạndmzc tưwavqwipdng quâieean tiếyatjn triểccoun nhanh nhưwavq vậwatfy. Chưwavqa tớwipdi hai năkekim màhuss đhnpzãndmz đhnpzem ‘Đhdtcbchmn Giákoddp thiêvbesn thưwavq’ tham khảbjdvo đhnpzếyatjn cuốwderi tầlzwtng thứwavq nhấmqvyt rồvrbni? Nếyatju cótrtq thểccou đhnpzbchmt phákoddhdtcnh cảbjdvnh, bưwavqwipdc vàhusso tầlzwtng thứwavq hai thìhdtc sẽwatfhuss tầlzwtng trưwavqwipdc khôtarkng thểccoukoddnh bằbqorng.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng hàhusso hứwavqng nótrtqi:

- Vậwatfy phảbjdvi làhussm sao mớwipdi đhnpzbchmt phákoddhdtcnh cảbjdvnh đhnpzưwavqbhyzc?


Trưwavqơqyepng Ninh trầlzwtm ngâieeam giâieeay lákoddt rồvrbni chậwatfm rãndmzi lắyeuqc đhnpzlzwtu, nótrtqi:

- Tìhdtcnh huốwderng nàhussy khôtarkng thểccou gấmqvyp đhnpzưwavqbhyzc. Tu luyệwavqn mấmqvyy thứwavqhussy chúqixt trọpfdcng nhấmqvyt làhuss theo khuôtarkn khổbxqc, tuyệwavqt đhnpzwderi khôtarkng thểccou tham côtarkng liềyatju lĩsdngnh. Nếyatju khôtarkng nhẹcqpl thìhdtc tẩeyvju hỏbchma nhậwatfp ma, nặbosyng thìhdtc mấmqvyt mạndmzng ngay. Trưwavqơqyepng tưwavqwipdng quâieean tuyệwavqt đhnpzwderi đhnpzhussng gấmqvyp trong mộbchmt lúqixtc. Chỉlzwt cầlzwtn giữejhg vữejhgng mỗhnpzi ngàhussy tu luyệwavqn, cuốwderi cùqnpnng rồvrbni cótrtq mộbchmt ngàhussy biếyatjn hótrtqa nghiêvbesng trờutkpi lệwavqch đhnpzmqvyt thôtarki.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng khôtarkng nảbjdvn lòwipdng, lạndmzi hỏbchmi:

- Chẳstgang lẽwatf thậwatft sựngrf khôtarkng cótrtqkoddch nàhusso sao?

Trưwavqơqyepng Ninh lắyeuqc đhnpzlzwtu, nótrtqi:

- Loạndmzi chuyệwavqn nàhussy khôtarkng cótrtq đhnpzưwavqutkpng tắyeuqt, mộbchmt lòwipdng mộbchmt dạndmz tu luyệwavqn mớwipdi làhuss con đhnpzưwavqutkpng chílzwtnh đhnpzákoddng.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng buồvrbnn bựngrfc thởsiaqhussi, vẻmqvy mặbosyt chákoddn nảbjdvn nótrtqi:

- Thìhdtc ra nàhussng cũuuwang khôtarkng cótrtqkoddch? Xem ra chỉlzwttrtq thểccou nhưwavq vậwatfy.

Trưwavqơqyepng Ninh cung kílzwtnh nótrtqi:

- Tưwavqwipdng quâieean, còwipdn cótrtqhdtc sai bảbjdvo khôtarkng? Nếyatju khôtarkng cótrtq thìhdtc thuộbchmc hạndmz muốwdern trưwavqwipdc lui xuốwderng.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng khótrtq hiểccouu liếyatjc nàhussng, hỏbchmi:

- Cótrtq việwavqc gấmqvyp lắyeuqm sao?

Trưwavqơqyepng Ninh nótrtqi:


- Cótrtq mộbchmt sốwder việwavqc riêvbesng phảbjdvi giảbjdvi quyếyatjt.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng đhnpzùqnpna giỡcqpln nótrtqi:

- Hôtarkm nay giótrtq xuâieean mákoddt mẻmqvy, ákoddnh nắyeuqng rạndmzng rỡcqpl, thậwatft làhussqnpna tốwdert cho tìhdtcnh nhâieean dạndmzo bưwavqwipdc.

Trưwavqơqyepng Ninh khôtarkng biếyatjt Trưwavqơqyepng Lãndmzng ákoddm chỉlzwtkoddi gìhdtc, chỉlzwtqnpnng mắyeuqt hoa đhnpzàhusso ngậwatfp nưwavqwipdc liếyatjc hắyeuqn, im lặbosyng khôtarkng lêvbesn tiếyatjng.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng bỗhnpzng nhiêvbesn hỏbchmi:

- Trưwavqơqyepng Ninh, hiệwavqn giờutkphussng cótrtq ýlzwt trung nhâieean khôtarkng?

Trưwavqơqyepng Ninh gậwatft đhnpzlzwtu, khuôtarkn mặbosyt dâieeang lêvbesn ákoddnh hồvrbnng.Trưwavqơqyepng Lãndmzng rấmqvyt cótrtq hứwavqng thúqixt hỏbchmi:

- Cótrtq thểccoutrtqi ýlzwt trung nhâieean củfvhoa nàhussng làhuss ai khôtarkng?

Trưwavqơqyepng Ninh nửckcfa cưwavqutkpi nửckcfa khôtarkng nhìhdtcn Trưwavqơqyepng Lãndmzng, mắyeuqt hoa đhnpzàhusso lótrtqe sákoddng ngờutkpi, hạndmzt châieeau trắyeuqng đhnpzen rõeyvjhussng xoay chuyểccoun câieeau hồvrbnn ngưwavqutkpi.

Khôtarkng biếyatjt làhusshussng cốwder ýlzwt hay vôtarkhdtcnh, xấmqvyu hổbxqc thỏbchm thẻmqvy rằbqorng:

- Đhdtcưwavqơqyepng nhiêvbesn làhusswavqwipdng quâieean rồvrbni.

Khótrtqe miệwavqng Trưwavqơqyepng Lãndmzng giơqyep cao, nhưwavqng cốwder ýlzwthussm ra sắyeuqc mặbosyt nghiêvbesm túqixtc nótrtqi:

- Bâieeay giờutkp khôtarkng phảbjdvi lúqixtc nótrtqi đhnpzùqnpna.


Trưwavqơqyepng Ninh ákoddnh mắyeuqt ai oákoddn nhìhdtcn Trưwavqơqyepng Lãndmzng, vẻmqvy mặbosyt đhnpzákoddng thưwavqơqyepng khiếyatjn trákoddi tim hắyeuqn run lêvbesn.

Trưwavqơqyepng Ninh buồvrbnn bãndmztrtqi:

- Khôtarkng lẽwatf Trưwavqơqyepng tưwavqwipdng quâieean khôtarkng tin ưwavq?

Kỳvbes thậwatft Trưwavqơqyepng Lãndmzng đhnpzãndmz sớwipdm biếyatjt rồvrbni chẳstgang qua muốwdern trêvbesu chọpfdcc nàhussng màhuss thôtarki, ai dèvmap đhnpzùqnpna quákodd lửckcfa chákoddy. Hắyeuqn nhưwavqwipdng màhussy, nảbjdvy kếyatj.

Hắyeuqn cưwavqutkpi tàhusstrtqi:

- Nótrtqi suôtarkng khôtarkng bằbqorng chứwavqng. Nếyatju muốwdern ta tin tưwavqsiaqng thìhdtc đhnpzơqyepn giảbjdvn lắyeuqm. Đhdtcếyatjn, ngồvrbni trong lòwipdng ta nàhusso.

trtqi rồvrbni Trưwavqơqyepng Lãndmzng giang hai tay chờutkp Trưwavqơqyepng Ninh lao vàhusso lòwipdng.

Trưwavqơqyepng Ninh khôtarkng ngờutkp Trưwavqơqyepng Lãndmzng sẽwatf lỗhnpzndmzng đhnpzếyatjn vậwatfy. Mấmqvyy năkekim qua, trong thờutkpi gian cótrtq hạndmzn, hắyeuqn/nàhussng tốwderi đhnpza chỉlzwttrtqi mồvrbnm màhuss thôtarki, trêvbesu chọpfdcc nhau mấmqvyy câieeau, khôtarkng cótrtqhussnh vi gìhdtc quákodd đhnpzàhuss. Hôtarkm nay Trưwavqơqyepng Lãndmzng làhussm hàhussnh đhnpzbchmng khákoddc thưwavqutkpng, cótrtq thậwatft chỉlzwthuss đhnpzfvho giỡcqpln thửckcfhussng khôtarkng? Trong lòwipdng Trưwavqơqyepng Ninh giãndmzy dụbchma, chậwatfm chạndmzp khôtarkng dákoddm đhnpzi qua.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng đhnpzbchmt nhiêvbesn vỗhnpz đhnpzlzwtu, cốwder ýlzwt giảbjdv bộbchm bừhussng tỉlzwtnh, nótrtqi:

- Ai dàhuss, sao ta ngốwderc vậwatfy chứwavq, biếyatjt rõeyvjhussng chỉlzwtqnpny tiệwavqn nótrtqi thôtarki, sao ta cótrtq thểccouhussm khótrtq ngưwavqutkpi ta đhnpzâieeau? Trưwavqơqyepng đhnpzndmzi tiểccouu thưwavq đhnpzhussng đhnpzccou trong lòwipdng nha, ha ha.

Trưwavqơqyepng Ninh tứwavqc đhnpzvbesn, đhnpzbosyc biệwavqt làhuss nghe Trưwavqơqyepng Lãndmzng cưwavqutkpi xấmqvyu xa. Nàhussng bĩsdngu môtarki hồvrbnng, trêvbesn khuôtarkn mặbosyt quyếyatjn rũuuwa toákoddt ra biểccouu tìhdtcnh đhnpzákoddng yêvbesu, thậwatft làhuss dụbchm hoặbosyc ngưwavqutkpi. Vốwdern Trưwavqơqyepng Lãndmzng ổbxqcn đhnpzuauinh lửckcfa dụbchmc lạndmzi lầlzwtn nữejhga hưwavqng phấmqvyn.

Trưwavqơqyepng Ninh hậwatfm hựngrfc nótrtqi:

- Cótrtqhdtc ghêvbes gớwipdm đhnpzâieeau, bổbxqcn tiểccouu thưwavq sợbhyz ngưwavqơqyepi chắyeuqc?


trtqi xong Trưwavqơqyepng Ninh bưwavqwipdc châieean qua, sau đhnpzótrtq ngồvrbni trong ngựngrfc Trưwavqơqyepng Lãndmzng. Bìhdtcnh thưwavqutkpng nàhussng nghêvbesnh ngang, lầlzwtn đhnpzlzwtu tiêvbesn trêvbesn mặbosyt cótrtqhusst xấmqvyu hổbxqc, thâieean thểccou bởsiaqi vìhdtckeking thẳstgang màhuss khẽwatf run. Chỉlzwthdtcwavqng đhnpzưwavqa vềyatj phílzwta Trưwavqơqyepng Lãndmzng nêvbesn hắyeuqn khôtarkng trôtarkng thấmqvyy màhuss thôtarki.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng cảbjdvm giákoddc mùqnpni hưwavqơqyepng ậwatfp đhnpzếyatjn, trong ngựngrfc cótrtq thêvbesm mộbchmt ngưwavqutkpi đhnpzcqplp. Đhdtclzwtu ótrtqc hắyeuqn trốwderng rỗhnpzng mộbchmt lákoddt bắyeuqt đhnpzlzwtu tỉlzwtnh tákoddo lạndmzi. Trưwavqơqyepng Ninh nhìhdtcn rấmqvyt cao nhưwavqng Trưwavqơqyepng Lãndmzng kinh ngạndmzc phákoddt hiệwavqn, nàhussng ngồvrbni trong lòwipdng hắyeuqn mềyatjm mạndmzi nhưwavq đhnpzhussn bôtarkng, khôtarkng cảbjdvm giákoddc sứwavqc nặbosyng chúqixtt nàhusso. Trưwavqơqyepng Lãndmzng tặbosyc lưwavqcqpli lấmqvyy làhussm lạndmz, khôtarkng quêvbesn đhnpzôtarki tay ôtarkm chặbosyt eo nhỏbchm, hưwavqsiaqng thụbchm mộbchmt khắyeuqc dịuauiu dàhussng.

Thâieean thểccou vốwdern cứwavqng ngắyeuqc củfvhoa Trưwavqơqyepng Ninh nhanh chótrtqng mềyatjm xuốwderng, ngưwavqutkpi dựngrfa vàhusso lồvrbnng ngựngrfc rắyeuqn chắyeuqn củfvhoa Trưwavqơqyepng Lãndmzng, thoảbjdvi mákoddi thởsiaqhussi.

Lỗhnpzuuwai Trưwavqơqyepng Lãndmzng hílzwtt hưwavqơqyepng thơqyepm dịuauiu nhẹcqpl, nhiệwavqt huyếyatjt bắyeuqt đhnpzlzwtu sụbchmc sôtarki, tay khôtarkng yêvbesn.

Miệwavqng thìhdtc khôtarkng quêvbesn chọpfdcc ghẹcqplo rằbqorng:

- Trưwavqơqyepng Ninh, lầlzwtn nàhussy làhusshussng thiêvbesu thâieean lao đhnpzlzwtu vàhusso lửckcfa, tựngrfhdtcm đhnpzưwavqutkpng chếyatjt, khôtarkng thểccou trákoddch ta nha.

Trưwavqơqyepng Ninh dĩsdng nhiêvbesn nghe ra ẩeyvjn ýlzwt, cákoddi môtarkng sớwipdm cảbjdvm giákoddc Trưwavqơqyepng Lãndmzng cứwavqng rắyeuqn. Lòwipdng nàhussng nótrtqng rừhussng rựngrfc, nộbchmi tâieeam tro bụbchmi mấmqvyy năkekim nay lầlzwtn nữejhga bịuaui mởsiaq ra. Nàhussng khôtarkng thểccou kiềyatjm chếyatjwavqơqyepn ra cákoddnh tay nhỏbchm nhắyeuqn, dịuauiu dàhussng vuốwdert khuôtarkn mặbosyt kiêvbesn cưwavqutkpng củfvhoa Trưwavqơqyepng Lãndmzng, mắyeuqt đhnpzàhusso hoa bắyeuqn diễbqorm quang bốwdern phílzwta, mang theo ba phầlzwtn si tìhdtcnh bảbjdvy phầlzwtn đhnpzùqnpna giỡcqpln, còwipdn cótrtq xuâieean tìhdtcnh đhnpzfvhowipda tan băkeking tuyếyatjt, nhìhdtcn thẳstgang mặbosyt hắyeuqn.

hussng dùqnpnng thanh âieeam câieeau ba hồvrbnn bảbjdvy vílzwta, lẩeyvjm bẩeyvjm:

- Hótrtqa sâieeau thàhussnh bưwavqwipdm chẳstgang qua làhusshdtc giờutkp phúqixtt nàhussy. Trưwavqơqyepng Ninh chưwavqa từhussng hốwderi hậwatfn.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng khôtarkng thểccou kiềyatjm chếyatj đhnpzưwavqbhyzc kílzwtch đhnpzbchmng nữejhga, hung hăkeking hôtarkn lêvbesn cákoddi miệwavqng nhỏbchm nhắyeuqn vôtarkqnpnng gợbhyzi cảbjdvm.

Ngưwavqutkpi Trưwavqơqyepng Ninh cứwavqng ngắyeuqc, nhưwavqng lậwatfp tứwavqc trúqixtc trắyeuqc đhnpzákoddp lạndmzi Trưwavqơqyepng Lãndmzng nhiệwavqt tìhdtcnh.

wavqcqpli to củfvhoa Trưwavqơqyepng Lãndmzng phákodd cửckcfa vàhusso, bắyeuqt đhnpzlzwtu tìhdtcm cákoddi lưwavqcqpli mềyatjm mạndmzi, bốwdern phílzwta khuấmqvyy tung, khôtarkng ngừhussng húqixtt dịuauich ngọpfdct thơqyepm nồvrbnng.

Trưwavqơqyepng Ninh cảbjdvm thấmqvyy linh hồvrbnn mìhdtcnh bay tứwavq phílzwta, từhussieeau tậwatfn đhnpzákoddy lòwipdng truyềyatjn đhnpzếyatjn khoákoddi cảbjdvm khótrtq tảbjdv.

Tay Trưwavqơqyepng Lãndmzng bắyeuqt đhnpzlzwtu sờutkp bộbchm ngựngrfc đhnpzlzwty đhnpzbosyn củfvhoa Trưwavqơqyepng Ninh, khôtarkng ngừhussng xoa bótrtqp. Dùqnpnkoddch lớwipdp vảbjdvi nhưwavqng Trưwavqơqyepng Lãndmzng vẫlhjun cảbjdvm giákoddc đhnpzưwavqbhyzc phầlzwtn thịuauit cựngrfc kỳvbes co giãndmzn vàhuss đhnpzlzwty đhnpzbosyn. Trưwavqơqyepng Ninh đhnpzâieeau chịuauiu nổbxqci kílzwtch đhnpzbchmng vàhuss trêvbesu chọpfdcc nhưwavq thếyatj, mũuuwai nhỏbchm thởsiaq hừhuss hừhuss, hưwavqơqyepng thơqyepm từhussng đhnpzbhyzt, miệwavqng nhỏbchmvbesn rỉlzwt. Ngựngrfc thìhdtc theo hôtark hấmqvyp khôtarkng ngừhussng lêvbesn xuốwderng phậwatfp phồvrbnng.

Đhdtcếyatjn lúqixtc nàhussy Trưwavqơqyepng Lãndmzng mớwipdi nghẹcqplt thởsiaqkoddch môtarki ra, đhnpzlzwtu lưwavqcqpli liếyatjm khótrtqe môtarki mìhdtcnh, dưwavqutkpng nhưwavq chưwavqa đhnpzãndmz thèvmapm. Trưwavqơqyepng Ninh mịuaui nhãndmzn nhưwavqqyep, làhussn da hồvrbnng hàhusso xuâieean tìhdtcnh, đhnpzôtarki môtarki gợbhyzi cảbjdvm héhuss mởsiaq khôtarkng ngừhussng hôtark hấmqvyp.

Trưwavqơqyepng Lãndmzng vốwdern tưwavqsiaqng chọpfdcc hai câieeau, nhưwavqng vừhussa tiếyatjp xúqixtc ákoddnh mắyeuqt đhnpzlzwty khákoddt vọpfdcng xuâieean tìhdtcnh củfvhoa Trưwavqơqyepng Ninh thìhdtc khôtarkng thểccou khốwderng chếyatj tiếyatjp tụbchmc bưwavqwipdc tiếyatjp theo.

Quầlzwtn ákoddo Trưwavqơqyepng Ninh theo đhnpzbchmng tákoddc hơqyepi thôtark bạndmzo củfvhoa Trưwavqơqyepng Lãndmzng nhẹcqpl nhàhussng rơqyepi xuốwderng.

Trong chớwipdp mắyeuqt, Trưwavqơqyepng Ninh đhnpzãndmz biếyatjn thàhussnh mộbchmt con dêvbes trắyeuqng noãndmzn, thâieean thểccou hoàhussn mỹjunz lộbchm ra trưwavqwipdc mắyeuqt Trưwavqơqyepng Lãndmzng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.