Phong Lưu Tam Quốc

Chương 431 : Chiếm lấy Kinh Châu (hạ)

    trước sau   
wonfng vui vẻoacryeaji:

- Lầnzkrn nàwonfy Châcatxn muộpimyi muộpimyi trởfhht vềkmml, phu quâcatxn nha, huynh nhấsvzrt đssyuikcunh phảoikji nghĩsvzrqvtgch báqvtgm chặtagqt nàwonfng, đssyufjmjng đssyutkgmwonfng đssyui nữkigfa.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng bấsvzrt đssyurjjoc dĩsvzryeaji:

- Châcatxn ởfhht trêbywcn ngưoikjjfzti nàwonfng ta, nàwonfng ấsvzry muốyeajn đssyui thìrjjo ta làwonfm sao cóyeaj thểtkgm giữkigf lạtvati đssyuưoikjkigfc?

jzcvn Cơjcpsoikjjfzti tinh nghịikcuch nóyeaji:

- Khôjsbtng cầnzkrn giữkigf châcatxn nàwonfng, chỉifug cầnzkrn giữkigf đssyuưoikjkigfc tâcatxm nàwonfng thôjsbti. Vậjzgby thìrjjopmbwwonfng cóyeaj muốyeajn đssyui cũjfinng khôjsbtng đssyuưoikjkigfc bao lâcatxu sẽzgix lậjzgbp tứkmmlc quay vềkmml.


Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng ngâcatxy ra, tay nhẹvhoz vuốyeajt máqvtgi tóyeajc đssyuen nhưoikj mựjzgbc củjzgba Văjzcvn Cơjcps, vôjsbtpmbwng mềkmmlm mưoikjkigft.

Hắrjjon cưoikjjfzti khổuxfiyeaji:

- Nếyvnku cóyeaj thểtkgm giữkigf lạtvati thìrjjo ta đssyuãsvzr sớckoym giữkigfwonfng ta rồoikji, nếyvnku khôjsbtng sẽzgix chẳfrjwng kérjjoo dàwonfi đssyuếyvnkn bâcatxy giờjfzt.

jzcvn Cơjcps đssyuôjsbti mắrjjot đssyuen láqvtgy xoay tròsnbfn, nghiêbywcm túgahoc nóyeaji:

- Nghe Châcatxn muộpimyi muộpimyi nóyeaji lầnzkrn nàwonfy đssyui đssyuưoikjjfztng cóyeaj mộpimyt mỹfhht nam tửegfl anh tuấsvzrn tiêbywcu sáqvtgi, phong đssyupimy phiêbywcn phiêbywcn cùpmbwng đssyui. Tuy Châcatxn Mậjzgbt khôjsbtng nóyeaji làwonf thíkssjch hắrjjon ta, nhưoikjng ngưoikjjfzti đssyuàwonfn ôjsbtng đssyuóyeaj nhưoikj âcatxm hồoikjn vung khôjsbtng táqvtgn, dầnzkrn dầnzkrn Châcatxn Mậjzgbt khôjsbtng cóyeajqvtgch nàwonfo. Thửegfl nghĩsvzr xem, nếyvnku cứkmml tiếyvnkp tụkgjac nhưoikj vậjzgby, chỉifug sợkigfcatxu ngàwonfy sinh tìrjjonh, Châcatxn Mậjzgbt đssyui theo ngưoikjjfzti kháqvtgc, đssyuếyvnkn lúgahoc đssyuóyeaj huynh cũjfinng đssyufjmjng hốyeaji hậjzgbn àwonf.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng lòsnbfng chấsvzrn đssyupimyng, lắrjjop bắrjjop nóyeaji:

- Muộpimyi đssyufjmjng nóyeaji bậjzgby, Châcatxn Mậjzgbt khôjsbtng phảoikji loạtvati phụkgja nữkigf dễkssjsvzri nhưoikj vậjzgby!

oikjjfztng nhưoikjjzcvn Cơjcps khôjsbtng trôjsbtng thấsvzry biểtkgmu tìrjjonh củjzgba Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng, nhẹvhoz giọsnbfng nóyeaji:

- Nhưoikjng xinh đssyuvhozp nhưoikj Châcatxn muộpimyi muộpimyi, hấsvzrp dẫfjmjn ngưoikjjfzti kháqvtgc cũjfinng khôjsbtng cóyeajrjjo lạtvat.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng bỗfwmnng cảoikjm thấsvzry tim mìrjjonh rốyeaji loạtvatn, khôjsbtng biếyvnkt nêbywcn nóyeaji gìrjjo.

jzcvn Cơjcps thởfhhtwonfi nóyeaji:

- Nếyvnku phu quâcatxn khôjsbtng cốyeaj gắrjjong thêbywcm, chỉifug sợkigfrjjonh thếyvnk ngàwonfy càwonfng bấsvzrt lợkigfi, tớckoyi khi đssyuóyeaj tuyệqfdet đssyuyeaji đssyufjmjng hốyeaji hậjzgbn nha.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng cưoikjjfzti giễkssju nóyeaji:


- Cũjfinng đssyuúgahong, cậjzgbn thủjzgby lâcatxu đssyuàwonfi tiêbywcn đssyurjjoc nguyệqfdet, đssyuàwonfn bàwonf chíkssjnh làwonf phảoikji dùpmbwng thờjfzti gian bồoikji dưoikjyeajng.

jzcvn Cơjcps mắrjjot phưoikjkigfng thêbywcoikjơjcpsng, lẩpjtdm bẩpjtdm:

- Cậjzgbn thủjzgby lâcatxu đssyuàwonfi tiêbywcn đssyurjjoc nguyệqfdet, phu quâcatxn, tạtvati sao thỉifugnh thoảoikjng huynh bậjzgbt thốyeajt ra lờjfzti cóyeaj triếyvnkt lýshus nhưoikj vậjzgby nhỉifug?

gahoc nàwonfy Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng đssyuãsvzr khôjsbtng cóyeajcatxm tìrjjonh nóyeaji giỡyeajn vớckoyi Văjzcvn Cơjcps. Lờjfzti nàwonfng vừfjmja nóyeaji nhưoikj tảoikjng đssyuáqvtg khiếyvnkn tâcatxm hắrjjon gợkigfn sóyeajng.

Suốyeajt đssyuêbywcm, Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng cảoikjm thấsvzry mìrjjonh ngủjzgbjcpswonfng, nhưoikj nằbjoem mơjcps rấsvzrt nhiềkmmlu giấsvzrc mộpimyng. Mộpimyng thấsvzry Châcatxn Mậjzgbt cùpmbwng mộpimyt gãsvzr đssyuàwonfn ôjsbtng tuấsvzrn túgaho bấsvzrt phảoikjm, ởfhht trong bụkgjai hoa cùpmbwng múgahoa, hai ngưoikjjfzti cựjzgbc kỳlcir nồoikjng nhiệqfdet. Còsnbfn hắrjjon thìrjjo đssyukmmlng bêbywcn nhưoikj thằbjoeng khờjfztwonfm nềkmmln.

qvtgng sớckoym ngàwonfy thứkmml hai, Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng lậjzgbp tứkmmlc tỉifugnh dậjzgby. Nhớckoy tớckoyi giấsvzrc mơjcps đssyuêbywcm qua, hắrjjon thầnzkrm đssyutagqt quyếyvnkt tâcatxm, xem ra khôjsbtng thểtkgm tựjzgbbywc hoặtagqc mìrjjonh nữkigfa, thíkssjch thìrjjo nhấsvzrt đssyuikcunh phảoikji cóyeaj đssyuưoikjkigfc. Châcatxn Mậjzgbt đssyuyeaji vớckoyi hắrjjon hoặtagqc nhiềkmmlu hoặtagqc íkssjt mộpimyt chúgahot tìrjjonh ýshus, còsnbfn hắrjjon thìrjjo đssyuúgahong làwonf rấsvzrt thíkssjch mỹfhht nữkigfwonfy. Xem ra hắrjjon thậjzgbt sựjzgb phảoikji cốyeaj gắrjjong hơjcpsn, nếyvnku khôjsbtng đssyutkgm ngưoikjjfzti kháqvtgc cua mấsvzrt, chẳfrjwng phảoikji làwonf hắrjjon sẽzgix hốyeaji hậjzgbn cảoikj đssyujfzti? Nghĩsvzr tớckoyi đssyuâcatxy, Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng cảoikjm thấsvzry tinh thầnzkrn phấsvzrn chấsvzrn. Nhìrjjon Văjzcvn Cơjcpssnbfn đssyuang ngủjzgb say, hôjsbtn nàwonfng mộpimyt cáqvtgi. Hắrjjon biếyvnkt đssyuêbywcm qua Văjzcvn Cơjcpsyeajsnbfng nhắrjjoc nhởfhhtrjjonh. Cóyeaj chúgahot si mêbywc từfjmjqvtgng ngưoikjjfzti xinh đssyuvhozp củjzgba Văjzcvn Cơjcps lấsvzry lạtvati tinh thầnzkrn, Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng róyeajn rérjjon đssyukmmlng dậjzgby, bắrjjot đssyunzkru tu luyệqfden ‘Đrwoipimyn Giáqvtgp thiêbywcn thưoikj’.

Trong thờjfzti gian gầnzkrn đssyuâcatxy, mặtagqc kệqfde Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng khắrjjoc khổuxfi chăjzcvm chỉifug tu luyệqfden cỡyeajwonfo vẫfjmjn cảoikjm thấsvzry tiếyvnkn triểtkgmn cựjzgbc íkssjt, sợkigfwonf đssyuãsvzr tớckoyi tìrjjonh trạtvatng bìrjjonh cảoikjnh rồoikji? Nếyvnku cóyeaj thểtkgm đssyupimyt pháqvtg tầnzkrng nàwonfy, tin tưoikjfhhtng bằbjoeng năjzcvng lựjzgbc củjzgba hắrjjon chắrjjoc chắrjjon sẽzgixjzcvng nhanh. Chỉifugwonf lấsvzry tâcatxm tìrjjonh hiệqfden tạtvati, sao cóyeaj thểtkgm đssyupimyt pháqvtg đssyuưoikjkigfc đssyuâcatxy? Hắrjjon hoàwonfn toàwonfn khôjsbtng thểtkgm tậjzgbp trung tinh thầnzkrn, cho dùpmbwyeaj thìrjjojfinng khôjsbtng thu hoạtvatch lớckoyn lắrjjom. Xem ra phảoikji cùpmbwng Trưoikjơjcpsng Ninh nóyeaji chuyệqfden mộpimyt bữkigfa.

Mỗfwmni ngàwonfy sáqvtgng sớckoym Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng đssyukmmlu sẽzgix vậjzgbn côjsbtng tĩsvzrnh tọsnbfa, sau đssyuóyeajgahoa Báqvtgch Tịikcuch Đrwoiao mộpimyt phen, tớckoyi lúgahoc mồoikjjsbti đssyunzkrm đssyuìrjjoa mớckoyi tắrjjom rửegfla thay đssyuoikj. Tuy Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng làwonf chủjzgb Giang Đrwoiôjsbtng nhưoikjng hắrjjon khôjsbtng muốyeajn đssyutkgmjcpsjzcvng thâcatxn thểtkgm nhanh chóyeajng suy yếyvnku. Cho nêbywcn mỗfwmni ngàwonfy tậjzgbp luyệqfden khôjsbtng thểtkgm thiếyvnku đssyuưoikjkigfc. Trừfjmj ngẫfjmju nhiêbywcn tiêbywcu hồoikjn ngủjzgb đssyuếyvnkn mặtagqt trờjfzti lêbywcn ba sàwonfo ra, bìrjjonh thưoikjjfztng thìrjjo khôjsbtng ngạtvati mưoikja gióyeaj.

Tắrjjom rửegfla xong, tinh thầnzkrn phấsvzrn chấsvzrn, sau đssyuóyeaj đssyui nhàwonf ăjzcvn nhấsvzrm nháqvtgp đssyuiểtkgmm tâcatxm tinh mỹfhht ngon làwonfnh, rồoikji mớckoyi thỏbizza mãsvzrn đssyui ra.

gahoc nàwonfy Hàwonfn Sưoikjơjcpsng đssyuếyvnkn báqvtgo cho hắrjjon biếyvnkt, Trưoikjơjcpsng Ninh đssyuãsvzr đssyuếyvnkn.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng ýshus bảoikjo Hàwonfn Sưoikjơjcpsng đssyuưoikja nàwonfng vàwonfo thưoikj phòsnbfng, kêbywcu Hàwonfn Tuyếyvnkt chỉifugnh lýshus y phụkgjac cho mìrjjonh, rồoikji mớckoyi đssyui gặtagqp Trưoikjơjcpsng Ninh.

Thưoikj phòsnbfng củjzgba Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng khôjsbtng xa hoa, bêbywcn trong đssyua sốyeaj quyểtkgmn sáqvtgch làwonf đssyuoikj trang tríkssj thôjsbti. Nhưoikjng Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng cóyeaj rấsvzrt nhiềkmmlu văjzcvn kiệqfden đssyukmmlu phêbywc duyệqfdet tạtvati đssyuâcatxy.

Trưoikjơjcpsng Ninh ởfhht đssyuóyeaj nhìrjjon đssyuôjsbtng ngóyeajcatxy, đssyuôjsbti mắrjjot hoa đssyuàwonfo tràwonfn ngậjzgbp tòsnbfsnbf. Nóyeaji đssyuùpmbwa, tuy Trưoikjơjcpsng Ninh đssyui theo Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng nam chinh bắrjjoc chiếyvnkn mấsvzry năjzcvm, nhưoikjng đssyuâcatxy làwonf lầnzkrn đssyunzkru tiêbywcn tớckoyi thưoikj phòsnbfng củjzgba hắrjjon, khôjsbtng cẩpjtdn thậjzgbn quan sáqvtgt thìrjjo uổuxfing lắrjjom.


Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng vừfjmja bưoikjckoyc vàwonfo cửegfla liềkmmln thấsvzry dáqvtgng ngưoikjjfzti bốyeajc lửegfla củjzgba Trưoikjơjcpsng Ninh. Bâcatxy giờjfzt Trưoikjơjcpsng Ninh khôjsbtng nhưoikjrjjonh thưoikjjfztng mặtagqc khôjsbti giáqvtgp bíkssjt kíkssjn, ngưoikjjfzti mặtagqc đssyuoikjfzkjsvzrwonfng nhạtvatt, đssyuai bạtvatch ngọsnbfc quấsvzrn eo thon, dáqvtgng ngưoikjjfzti nêbywcn nhôjsbt thìrjjo nhôjsbt, nêbywcn hõfzkjm thìrjjofzkjm, đssyuưoikjjfztng cong mỹfhht lệqfde nhưoikjoikjckoyc chảoikjy, cảoikjm xúgahoc đssyupimyng lòsnbfng ngưoikjjfzti. Tuy trêbywcn mặtagqt nàwonfng khôjsbtng cóyeaj bộpimyt phấsvzrn nhưoikjng chẳfrjwng mấsvzrt sắrjjoc nưoikjckoyc, nếyvnku khôjsbtng phảoikji đssyuôjsbti hoa đssyuàwonfo quáqvtgfzkjwonfng, lấsvzry áqvtgnh mắrjjot thẩpjtdm mỹfhht củjzgba Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng tốyeaji thiểtkgmu sẽzgix cho chíkssjn mưoikjơjcpsi đssyuiểtkgmm. Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng nhìrjjon dáqvtgng ngưoikjjfzti yểtkgmu đssyuiệqfdeu củjzgba Trưoikjơjcpsng Ninh, đssyunzkru óyeajc tưoikjfhhtng tưoikjkigfng nàwonfng ởfhhtoikjckoyi thâcatxn mìrjjonh hoan áqvtgi, tâcatxm tìrjjonh rung đssyupimyng, lửegfla dụkgjac vọsnbfng từfjmj từfjmj bốyeajc cháqvtgy khắrjjop ngưoikjjfzti. May làwonf hắrjjon mặtagqc đssyuoikj đssyujzgb rộpimyng che giấsvzru bộpimy phậjzgbn bởfhhti vìrjjooikjng phấsvzrn màwonfoikjơjcpsng cứkmmlng.

Trưoikjơjcpsng Ninh đssyuãsvzr xoay ngưoikjjfzti lạtvati, thấsvzry Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng đssyuếyvnkn thìrjjo tiếyvnkn lêbywcn hàwonfnh lễkssj.

wonfng ngọsnbft ngàwonfo cưoikjjfzti nóyeaji:

- Trưoikjơjcpsng Ninh đssyuãsvzr tớckoyi, xin chúgahoa côjsbtng sai bảoikjo.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng kiềkmmlm chếyvnk biểtkgmu tìrjjonh, đssyuóyeajng cửegfla thưoikj phòsnbfng lạtvati, ngồoikji xuốyeajng ghếyvnkwonfnh. Hắrjjon cầnzkrm lêbywcn táqvtgch tràwonf, vẫfjmjn còsnbfn nóyeajng hổuxfii, hiểtkgmn nhiêbywcn nha đssyunzkru Hàwonfn Tuyếyvnkt vừfjmja châcatxm. Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng uốyeajng mộpimyt ngụkgjam mớckoyi ứkmmlc chếyvnk đssyuưoikjkigfc dụkgjac vọsnbfng mãsvzrnh liệqfdet trong lòsnbfng.

Hắrjjon nóyeaji chuyệqfden bâcatxng quơjcps vớckoyi Trưoikjơjcpsng Ninh:

- Trưoikjơjcpsng Ninh, dinh thựjzgb mớckoyi tặtagqng cho nàwonfng ởfhhtyeaj thóyeaji quen khôjsbtng?

Khóyeaje miệqfdeng Trưoikjơjcpsng Ninh treo nụkgjaoikjjfzti thỏbizza mãsvzrn, môjsbti hồoikjng gợkigfi cảoikjm cong lêbywcn, khiếyvnkn Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng nhìrjjon lòsnbfng lắrjjoc lưoikj.

Trưoikjơjcpsng Ninh cảoikjm kíkssjch nóyeaji:

- Đrwoia tạtvat âcatxn trọsnbfng củjzgba chúgahoa côjsbtng. Trưoikjơjcpsng Ninh rấsvzrt làwonf vừfjmja lòsnbfng, cũjfinng ởfhht cựjzgbc kỳlcir thoảoikji máqvtgi.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng vui mừfjmjng gậjzgbt đssyunzkru, nóyeaji:

- Vậjzgby thìrjjo tốyeajt rồoikji, tốyeajt rồoikji.

Trưoikjơjcpsng Lãsvzrng lạtvati hỏbizzi mấsvzry chuyệqfden linh tinh rồoikji mớckoyi đssyui hưoikjckoyng chủjzgb đssyukmml chíkssjnh:

- Trưoikjơjcpsng Ninh, gầnzkrn đssyuâcatxy khi ta tu luyệqfden ‘Đrwoipimyn Giáqvtgp thiêbywcn thưoikj’ thìrjjo cảoikjm thấsvzry nhưoikj gặtagqp phảoikji bìrjjonh cảoikjnh, dùpmbw cốyeaj gắrjjong cỡyeajwonfo nhưoikjng cứkmml khựjzgbng lạtvati khôjsbtng tiếyvnkn, giẫfjmjm châcatxn tạtvati chỗfwmn. Nàwonfng cóyeaj kinh nghiệqfdem gìrjjooikjơjcpsng tựjzgb hay cáqvtgch gìrjjo tốyeajt khôjsbtng?

Trưoikjơjcpsng Ninh kinh ngạtvatc nóyeaji:

- Khôjsbtng phảoikji chứkmml! Chúgahoa côjsbtng nhanh nhưoikj vậjzgby đssyuãsvzr gặtagqp phảoikji vấsvzrn đssyukmmlwonfy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.