Phong Lưu Tam Quốc

Chương 430 : Chiếm lấy Kinh Châu (thượng)

    trước sau   
Sau mộvxdlt trậfoznn huyếkdmnt chiếkdmnn, Nam quậfoznn đcqlsefgbi chủqnio, cờnebxzixb củqnioa Trưsntcơelbcng Lãdtping rốelbct cuộvxdlc cắngntm vàfozno mảrjydnh đcqlspackt Kinh Sởcplk rộvxdlng lớqydin.

Kiếkdmnn An năinrqm thứblvrikcru, năinrqm hai trăinrqm lẻyzzw hai côogmbng nguyêodcan, đcqlstlnqu thu, quâvufbn Giang Đmxozôogmbng dưsntcqydii tìlupunh huốelbcng quâvufbn lưsntcơelbcng chốelbcng đcqlscqls hếkdmnt nổefgbi, đcqlsưsntcugyic bảrjydn đcqlszijga Kinh Châvufbu làfozn Hoàfoznng gia vàfoznfoznng gia hếkdmnt sứblvrc trợugyi giúglvvp, nghêodcanh quâvufbn Giang Đmxozôogmbng vàfozno thàfoznnh. Lưsntcu Biểtlnqu chạqukzy trốelbcn khôogmbng kịzijgp, bịzijg bắngntt sốelbcng tạqukzi chỗrzhd. Khoáikcri Việrrpht, Khoáikcri Lưsntcơelbcng bịzijg chébgxlm. Tộvxdlc Khoáikcri gia ởcplk Nam quậfoznn bịzijg nhổefgb tậfoznn gốelbcc, cóelbcogmb sốelbc ngưsntcnebxi chịzijgu liêodcan lụuyccy. Tháikcri Mạqukzo, Lưsntcu Biểtlnqu đcqlstlnqu hàfoznng, sau đcqlsưsntcugyic phâvufbn phốelbci đcqlsi Nam Cưsntcơelbcng, khôogmbng bao giờnebxsntcqydic châvufbn vàfozno đcqlspackt Giang Đmxozôogmbng nữrfnpa.

Hoàfoznng Thừtrhma Ngạqukzn, Bàfoznng Đmxozblvrc Côogmbng đcqlsưsntcugyic Trưsntcơelbcng Lãdtping tặlrxqng lễodca vậfoznt tiềzcjsn tàfozni. Hoàfoznng Thừtrhma Ngạqukzn khôogmbng cóelbc ýxjowfoznm quan, Bàfoznng Đmxozblvrc Côogmbng thìlupu nhậfoznm chứblvrc Nam quậfoznn sửekft, chứblvrc vịzijg quan trọvxdlng.

Quâvufbn Trưsntcơelbcng Lãdtping vàfoznsntcu quâvufbn tạqukzi đcqlspackt Kinh Sởcplk chinh chiếkdmnn dàfozni đcqlsếkdmnn hai, ba năinrqm, Trưsntcơelbcng Lãdtping lạqukzi lầtlnqn nữrfnpa lấpacky ízixbt thắngntng nhiềzcjsu, hoàfoznn thàfoznnh mộvxdlt nébgxlt búglvvt đcqlsfoznm trong cuộvxdlc đcqlsnebxi truyềzcjsn kỳefgb củqnioa mìlupunh. Trưsntcqydic chiếkdmnm lĩyoqrnh cứblvr đcqlsiểtlnqm chiếkdmnn lưsntcugyic Ba Khâvufbu, buộvxdlc quâvufbn đcqlszijgch chia binh màfozn đcqlsi, sau nhiềzcjsu chỗrzhd đcqlsưsntcnebxng dàfozni đcqlsáikcrnh vùetcjng Giang Lăinrqng, đcqlsiềzcjsu đcqlsvxdlng quâvufbn đcqlsvxdli chủqnio lựccpuc Tháikcri Mạqukzo, sau đcqlsóelbc ra kỳefgb binh bao vâvufby Ôhfccvufbm, Háikcrn Dưsntcơelbcng, đcqlsáikcrnh xuốelbcng hai cứblvr đcqlsiểtlnqm phòglvvng ngựccpuelbczixbnh đcqlsqukzi biểtlnqu nhấpackt củqnioa Lưsntcu Biểtlnqu, cuốelbci cùetcjng lợugyii dụuyccng pháikcrp tăinrqng nhâvufbn, giảrjydm nhâvufbn, bao vâvufby tiêodcau diệrrpht quâvufbn táikcrc chiếkdmnn chủqnio lựccpuc trong Kinh. Rồbqgli nộvxdli ứblvrng ngoạqukzi hợugyip, mộvxdlt hơelbci đcqlsáikcrnh hạqukz Giang Lăinrqng, diệrrpht trừtrhm chízixbnh quyềzcjsn Lưsntcu Biểtlnqu, kébgxlo dàfozni Kinh Từtrhm, vìlupulupunh thủqnio giang thủqnio hoàfozni, bắngntc phạqukzt Trung Nguyêodcan bưsntcqydic ra mộvxdlt bưsntcqydic vữrfnpng chắngntc.

Giang Lăinrqng thàfoznnh pháikcr, tiêodcau biểtlnqu thếkdmn lựccpuc Lưsntcu Biểtlnqu tan rãdtpi. Từtrhm nay vềzcjs sau cáikcrc quậfoznn Kinh Châvufbu ai thấpacky cũzixbng hàfoznng. Thanh thếkdmn củqnioa Trưsntcơelbcng Lãdtping nhưsntc mặlrxqt trờnebxi ban trưsntca. Sau mấpacky ngàfozny Nam quậfoznn thàfoznnh bịzijg pháikcr, Trưsntcơelbcng Lãdtping khiếkdmnn Trìlupunh Dụuyccc cai quảrjydn mọvxdli chuyệrrphn, hắngntn thìlupu dẫzyqxn mộvxdlt đcqlsáikcrm ngưsntcnebxi rúglvvt trởcplk vềzcjs Giang Đmxozôogmbng.

Mạqukzt Lăinrqng.


Lạqukzi mộvxdlt năinrqm nữrfnpa, xuâvufbn vềzcjs hoa nởcplk, đcqlsàfozno mậfoznn nởcplk rộvxdl Giang Nam.

Trong chớqydip mắngntt, Trưsntcơelbcng Lãdtping quay vềzcjs Mạqukzt Lăinrqng đcqlsãdtpi mấpacky tháikcrng, mỗrzhdi mộvxdlt ngàfozny đcqlszcjsu bậfoznn rộvxdln côogmbng việrrphc.

glvvc Trưsntcơelbcng Lãdtping vui vẻyzzw nhấpackt làfozn mỗrzhdi buổefgbi tốelbci, bỏcbrk đcqlsi tấpackt cảrjydogmbng việrrphc, cùetcjng cáikcrc vịzijg thêodca tửekftsntcnebxi đcqlsùetcja, trêodcau chọvxdlc Trưsntcơelbcng Diễodcam, ôogmbm Trưsntcơelbcng Ly. Dưsntcơelbcng Dung sinh ra con trai Trưsntcơelbcng Ly lớqydin lêodcan trắngntng trẻyzzwo mậfoznp mạqukzp, cựccpuc kỳefgb đcqlsáikcrng yêodcau, Trưsntcơelbcng Lãdtping rấpackt làfozn thízixbch. Chỉsllyfozn trong lòglvvng Trưsntcơelbcng Lãdtping cóelbc chúglvvt tiếkdmnc núglvvi, khôogmbng thấpacky Châvufbn Mậfoznt nữrfnpa, khôogmbng biếkdmnt bâvufby giờnebxfoznng đcqlsang ởcplk đcqlsâvufbu?

Mộvxdlt ngàfozny nàfozny từtrhm Giao Châvufbu truyềzcjsn đcqlsếkdmnn tin tứblvrc, mưsntcnebxi vạqukzn nhâvufbn mãdtpi củqnioa Triệrrphu Vâvufbn bởcplki vìlupu khôogmbng cóelbc quâvufbn lưsntcơelbcng, đcqlsãdtpiglvvt vềzcjs Long Xuyêodcan nghỉslly ngơelbci. Đmxoziềzcjsu nàfozny khiếkdmnn sĩyoqr khízixb lung lay sắngntp đcqlsefgbelbcelbc hộvxdli tạqukzm thởcplk dốelbcc. Trưsntcơelbcng Lãdtping nghe đcqlsưsntcugyic tin tứblvrc, hơelbci bấpackt đcqlsngntc dĩyoqr lắngntc đcqlstlnqu. Giang Đmxozôogmbng căinrqn cơelbc mỏcbrkng, liêodcan tụuyccc vàfozni năinrqm chinh chiếkdmnn, tàfozni chízixbnh khôogmbng thiếkdmnu hụuycct đcqlsãdtpifozn may mắngntn lắngntm rồbqgli. Nếkdmnu đcqlsuyccng phảrjydi đcqlselbci thủqnio đcqlsrfnpng cấpackp cỡcqls Gia Cáikcrt Lưsntcugying, Tàfozno Tháikcro thìlupu chỉslly sợugyi rấpackt khóelbc mộvxdlt chốelbcc hạqukz gụuyccc. Tớqydii lúglvvc đcqlsáikcrnh lâvufbu dàfozni, chỉslly sợugyi cuốelbci cùetcjng chịzijgu thiệrrpht vẫzyqxn làfozn chízixbnh mìlupunh. Huốelbcng chi qua lầtlnqn nàfozny chứblvrng minh, hắngntn còglvvn khôogmbng cóelbc đcqlsqnio thựccpuc lựccpuc giữrfnp cho hai tuyếkdmnn khai chiếkdmnn. Nếkdmnu ngàfozny sau Tàfozno Tháikcro thốelbcng trịzijg phưsntcơelbcng bắngntc tấpackt nhiêodcan sẽvufb nam hạqukz. Tuyếkdmnn Kinh Châvufbu, Từtrhm Châvufbu, vâvufbn vâvufbn vàfoznvufbn, tớqydii lúglvvc đcqlsóelbc hắngntn cóelbc thểtlnq chốelbcng đcqlscqls bao lâvufbu? Nghĩyoqr tớqydii Biệrrpht Quyềzcjsn chízixbnh bởcplki vìlupu sau khi lấpacky đcqlsưsntcugyic Kinh Châvufbu, mởcplk ra Lưsntccqlsng Hồbqgl chiếkdmnn tuyếkdmnn mớqydii đcqlsưsntca tớqydii việrrphc gãdtpi nhanh chóelbcng diệrrpht vong. Lịzijgch sửekft soi sáikcrng, sao hắngntn khôogmbng ghi nhớqydi trong lòglvvng đcqlsưsntcugyic?Xxem ra hắngntn thậfoznt sựccpu phảrjydi nghỉslly ngơelbci vàfozni năinrqm, khiếkdmnn tấpackt cảrjyd vậfoznt tưsntc quâvufbn lưsntcơelbcng sung túglvvc rồbqgli mớqydii cóelbc sứblvrc mạqukznh lớqydin nhấpackt.

Sau đcqlsóelbc mộvxdlt năinrqm, Trưsntcơelbcng Lãdtping rúglvvc thậfoznt sâvufbu, tízixbch trữrfnpsntcơelbcng, tạqukzm xưsntcng vưsntcơelbcng. Trừtrhm Kinh Châvufbu ngẫzyqxu nhiêodcan làfoznm phảrjydn, Triệrrphu Vâvufbn lạqukzi lầtlnqn nữrfnpa nam hạqukz Giao Châvufbu ra, cáikcrc đcqlsqukzi chiếkdmnn tuyếkdmnn đcqlszcjsu im hơelbci lặlrxqng tiếkdmnng. Huấpackn luyệrrphn binh sĩyoqr, thu gom lưsntcơelbcng thảrjydo, nộvxdli chízixbnh khai pháikcr, vâvufbn vâvufbn vàfoznvufbn vâvufbn.

So vớqydii Giang Đmxozôogmbng sau đcqlsqukzi chiếkdmnn tĩyoqrnh dưsntccqlsng hồbqgli phụuyccc, Trung Nguyêodcan lạqukzi làfozn gợugyin sóelbcng khôogmbng tĩyoqrnh.

fozno Tháikcro đcqlsãdtpi đcqlsáikcrnh hạqukzxjow Châvufbu, bắngntt đcqlstlnqu càfoznn québgxlt Hàfozn Bắngntc. Vàfozni đcqlsblvra con Viêodcan Thiệrrphu tuy cốelbc sứblvrc chốelbcng cựccpu nhưsntcng khôogmbng phảrjydi đcqlselbci thủqnio củqnioa Tàfozno Tháikcro, liêodcan tiếkdmnp bạqukzi lui. Tàfozno Tháikcro biếkdmnt Trưsntcơelbcng Lãdtping đcqlsãdtpi chiếkdmnm đcqlsưsntcugyic Kinh Châvufbu, thầtlnqm lo lắngntng hắngntn binh ra Nam Dưsntcơelbcng, tiếkdmnn Dĩyoqrnh Xuyêodcan, bao vâvufby Lạqukzc Dưsntcơelbcng. Y nhanh chóelbcng khiếkdmnn đcqlsqukzi tưsntcqyding Tàfozno Nhâvufbn cùetcjng mưsntcu sĩyoqr Cẩndgxu Du lĩyoqrnh mưsntcnebxi vạqukzn hàfoznng binh Hàfozn Bắngntc đcqlsi đcqlsếkdmnn Sung Châvufbu, trợugyi giúglvvp Hạqukz Hầtlnqu Uyêodcan cáikcrc phưsntcơelbcng phòglvvng ngựccpu Trưsntcơelbcng Lãdtping xâvufbm nhậfoznp. Chízixbnh y thìlupuinrqng nhanh bưsntcqydic châvufbn bìlupunh đcqlszijgnh phưsntcơelbcng bắngntc.

Ngưsntcugyic lạqukzi lúglvvc nàfozny Lưsntcu Bịzijgelbc Gia Cáikcrt Lưsntcugying xui khiếkdmnn, phốelbci hợugyip Thụuyccc Trung pháikcrp chízixbnh, cùetcjng đcqlsáikcrm Trưsntcơelbcng Tùetcjng bízixb mậfoznt mưsntcu đcqlsbqgl đcqlsoạqukzt lạqukzi Thàfoznnh Đmxozôogmb. Gia Cáikcrt Lưsntcugying muốelbcn khiếkdmnn quâvufbn Lưsntcu Bịzijg đcqlsóelbcng ởcplk Quảrjydng Nguyêodcan, nghỉslly ngơelbci mộvxdlt năinrqm, thu mua lòglvvng ngưsntcnebxi, đcqlsugyii tớqydii thờnebxi cơelbc thízixbch hợugyip, lậfoznp tứblvrc khiếkdmnn Quan Vũzixb dẫzyqxn mộvxdlt đcqlsưsntcnebxng nhâvufbn mãdtpi thu lấpacky Kiếkdmnm Cáikcrc, thẳrfnpng tiếkdmnn Giang Du. Trưsntcơelbcng Phi thìlupuyoqrnh mộvxdlt đcqlsưsntcnebxng nhâvufbn mãdtpi tậfoznp kízixbch Dưsntcơelbcng Bìlupunh đcqlsqukzo xong trấpackn giữrfnp Manh quan. Lưsntcu Bịzijgetcjng Gia Cáikcrt Lưsntcugying tựccpu dẫzyqxn ba vạqukzn nhâvufbn mãdtpifoznp hưsntcqyding Tửekft Đmxozôogmbng. Cóelbcsntcu kếkdmn củqnioa Gia Cáikcrt Lưsntcugying, thủqniosntcqyding Tửekft Đmxozôogmbng làfozndtpinh Bao, Ngôogmb lan khôogmbng kịzijgp đcqlszcjs phòglvvng, mơelbcelbcfoznng màfoznng mộvxdlt têodcan bịzijg giếkdmnt, mộvxdlt têodcan bịzijg bắngntt. Tửekft Đmxozbqglng thấpackt thủqnio, Thàfoznnh Đmxozôogmb khôogmbng ổefgbn đcqlszijgnh. Tuy còglvvn cóelbc trạqukzm gáikcrc Phùetcj thàfoznnh, nhưsntcng trảrjydi qua Gia Cáikcrt Lưsntcugying đcqlsa mưsntcu túglvvc trízixb liêodcan tụuyccc sửekft kếkdmn, Thàfoznnh Đmxozôogmb đcqlsefgbi chủqniofozn việrrphc sớqydim hay muộvxdln.

Tứblvr quâvufbn thếkdmn châvufbn vạqukzc chậfoznm rãdtpii hìlupunh thàfoznnh.

fozno Tháikcro đcqlsvxdlc báikcr phưsntcơelbcng bắngntc, Trưsntcơelbcng Lãdtping gom thâvufbu Giang Nam, Lưsntcu Bịzijg thay thếkdmnsntcu Chưsntcơelbcng đcqlsblvrng vữrfnpng Thụuyccc Trung. Mãdtpi Đmxozhfccng thìlupu chiếkdmnm hữrfnpu Tâvufby Lưsntcơelbcng, Thiểtlnqm Tâvufby, đcqlsưsntca mắngntt tớqydii Quan Trung. Nhưsntcng lấpacky Trưsntcơelbcng Lãdtping hiểtlnqu biếkdmnt thìlupu mộvxdlt khi Hàfozn Bắngntc ổefgbn đcqlszijgnh, tấpackt nhiêodcan gặlrxqp nạqukzn chízixbnh làfozndtpi Đmxozhfccng. Tuy Mãdtpi Đmxozhfccng dũzixbng mãdtpinh nhưsntcng chưsntca phảrjydi đcqlselbci thủqnio củqnioa Tàfozno Tháikcro. Mãdtpi Đmxozhfccng bịzijg diệrrpht thìlupu sẽvufb nhưsntc trong sáikcrch sửekft ghi chébgxlp, thếkdmn ba châvufbn thàfoznnh hìlupunh.

Đmxozêodcam nay Trưsntcơelbcng Lãdtping ởcplk trong phòglvvng cùetcjng Văinrqn Cơelbcvufby mưsntca xong chuẩndgxn bịzijg ôogmbm nhau ngủqnio.

inrqn Cơelbc khuôogmbn mặlrxqt mỹbqez miềzcjsu, mắngntt tràfoznn đcqlstlnqy thỏcbrka mãdtpin sau bãdtpio táikcrp. Biểtlnqu tìlupunh vốelbcn đcqlsoan trang củqnioa nàfoznng trong khoảrjydnh khắngntc nàfozny tỏcbrka ra sựccpu tháikcrnh khiếkdmnt thầtlnqn tháikcrnh khôogmbng thểtlnq khinh nhờnebxn.

Giọvxdlng Văinrqn Cơelbc rấpackt làfozn ôogmbn nhu nũzixbng nịzijgu nóelbci:


- Phu quâvufbn đcqlsqukzi nhâvufbn, hôogmbm nay nhậfoznn đcqlsưsntcugyic thưsntc củqnioa Châvufbn Mậfoznt muộvxdli muộvxdli. Nàfoznng ấpacky nóelbci khôogmbng bao lâvufbu sau làfoznelbc thểtlnq vềzcjs Mạqukzt Lăinrqng, nghỉslly ngơelbci mộvxdlt thờnebxi gian.

Trưsntcơelbcng Lãdtping tim đcqlsfoznp rộvxdln rãdtpi, ngoàfozni miệrrphng thìlupu nhàfoznn nhạqukzt hỏcbrki lạqukzi:

- Ồdtpi? Phảrjydi khôogmbng?

inrqn Cơelbc khanh kháikcrch cưsntcnebxi, liếkdmnc Trưsntcơelbcng Lãdtping, quyếkdmnn rũzixb lan tràfoznn.

foznng vuốelbct lồbqglng ngựccpuc rắngntn chắngntc củqnioa Trưsntcơelbcng Lãdtping, mỉsllym cưsntcnebxi nóelbci:

- Đmxoztrhmng dụuyccng giọvxdlng đcqlsiệrrphu nàfozny, tuy biểtlnqu tìlupunh củqnioa phu quâvufbn đcqlsqukzi nhâvufbn giảrjyd bộvxdl khôogmbng thèyzzwm đcqlstlnq ýxjow, nhưsntcng nơelbci nàfozny đcqlsãdtpiikcrn huynh rồbqgli.

elbci xong dùetcjng ngóelbcn tay thon vẽvufb mộvxdlt vòglvvng nhỏcbrk trêodcan ngựccpuc Trưsntcơelbcng Lãdtping.

Trưsntcơelbcng Lãdtping cưsntcnebxi khổefgb, ôogmbm Văinrqn Cơelbcfoznng chặlrxqt, thảrjydn nhiêodcan nóelbci:

- Chẳrfnpng qua cóelbc chúglvvt kinh ngạqukzc màfozn thôogmbi. Lâvufbu vậfozny khôogmbng cóelbc tin tứblvrc củqnioa nàfoznng ấpacky, hôogmbm nay chợugyit nghe muộvxdli nóelbci nàfoznng ta trởcplk vềzcjs thìlupu tấpackt nhiêodcan sẽvufb kinh ngạqukzc.

inrqn Cơelbcsntcnebxi khẽvufbelbci:

- Phu quâvufbn đcqlsqukzi nhâvufbn cứblvr cứblvrng miệrrphng đcqlsi.

Trưsntcơelbcng Lãdtping thởcplkfozni nóelbci:

- Nàfoznng ấpacky trởcplk vềzcjs thìlupu sao chứblvr?

inrqn Cơelbc bỗrzhdng nhổefgbm ngưsntcnebxi dậfozny, trưsntcqydic ngựccpuc cảrjydnh đcqlsqukzp lộvxdl ra hoàfoznn toàfoznn, hai mắngntt Trưsntcơelbcng Lãdtping nhìlupun chằhfccm chằhfccm vàfozno đcqlsóelbc. Dùetcj đcqlsãdtpi nhấpackm nháikcrp vôogmb sốelbc lầtlnqn mùetcji vịzijg đcqlsóelbc nhưsntcng trong lòglvvng Trưsntcơelbcng Lãdtping khôogmbng thểtlnq khốelbcng chếkdmn đcqlsưsntcugyic mìlupunh, tràfoznn ngậfoznp xúglvvc đcqlsvxdlng kízixbch tìlupunh. Hiểtlnqn nhiêodcan Văinrqn Cơelbc khôogmbng biếkdmnt mìlupunh bấpackt giáikcrc lạqukzi khiêodcau khízixbch lửekfta dụuyccc củqnioa Trưsntcơelbcng Lãdtping.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.