Phong Lưu Tam Quốc

Chương 429 : Uy hiếp (hạ)

    trước sau   
Hai ngưeatjixrri nhưeatjvennnh nhâaaxbn dựbbiua vàaukso nhau.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng cảfflym thấiuqay hưeatjơpvxeng thơpvxem xộujkhc vàaukso mũxsnyi, khiếauksn tinh thầrxkxn rung đfmecujkhng. Hắrxixn cốjqvlpvxen cảfflym giánrjdc xúeqkwc đfmecujkhng, vỗvlfx vai Hoàauksng Nguyệebwyt Anh.

Hắrxixn nhẹrxnq giọxzeang nóixzbi:

- Bảfflyo bốjqvli, việebwyc kia bâaaxby giờixrr muộujkhi phảfflyi đfmecbbiung ýrwfz ta, biếaukst chưeatja.

Hoàauksng Nguyệebwyt Anh nhẹrxnq gậdmprt đfmecrxkxu, khôbkhing lêpvxen tiếauksng, chìvennm đfmecrxixm trong khôbkhing ngôbkhin ngữnaad.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng lòfmecng nhẹrxnq nhõacdom, dùpvxeng đfmecôbkhii tay nâaaxbng lêpvxen khuôbkhin mặlqbgt Hoàauksng Nguyệebwyt Anh, trong mắrxixt chỉnrjdixzb đfmecôbkhii mắrxixt sánrjdng ngờixrri củztzia nàauksng. Hắrxixn quêpvxen cánrjdi bớkrnyt khiếauksn ngưeatjixrri kinh hãvrrwi kia, bỗvlfxng đfmecem bờixrrbkhii dàauksy ấiuqan vàaukso đfmecôbkhii môbkhii anh đfmecàaukso củztzia Hoàauksng Nguyệebwyt Anh, hôbkhin mạolojnh.


Hoàauksng Nguyệebwyt Anh khôbkhing ngờixrr Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng sẽiofiauksm hàauksnh đfmecujkhng bấiuqat ngờixrr nhưeatj vậdmpry, đfmecrxkxu tiêpvxen ngâaaxby ra, sau đfmecóixzb nhưeatj bịvgqd đfmeciệebwyn giậdmprt, ngưeatjixrri mềppcxm nhũxsnyn. Bấiuqat giánrjdc bàauksn tay nhỏebwy nhắrxixn muốjqvln đfmecfssmy Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng ra, nhưeatjng lồbbiung ngựbbiuc hắrxixn nhưeatj sắrxixt thépvxep cứarplng rắrxixn khôbkhing hềppcx nhúeqkwc nhíeatjch. Nàauksng thửglsr hai phen, từmsumaaxbu trong linh hồbbiun truyềppcxn đfmecếauksn cảfflym giánrjdc khiếauksn ngưeatjixrri say mêpvxeauksm Hoàauksng Nguyệebwyt Anh khôbkhing còfmecn sứarplc phảfflyn khánrjdng, bắrxixt đfmecrxkxu ngầrxkxm chấiuqap nhậdmprn hàauksnh vi nửglsra xâaaxbm lưeatjixrrc, nửglsra cưeatjrwfzng épvxep củztzia Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng, cánrjdi cảfflym giánrjdc mấiuqat hồbbiun đfmecóixzb.

Hoàauksng Nguyệebwyt Anh làauks lầrxkxn đfmecrxkxu tiêpvxen, sao chịvgqdu đfmecưeatjixrrc tìvennnh hìvennnh nhưeatj vậdmpry. Cóixzb Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng lãvrrwo luyệebwyn dẫasjln dắrxixt, hai cánrjdi lưeatjrwfzi thỉnrjdnh thoảfflyng đfmecuổoltri theo, múeqkwt vàaukso, cùpvxeng múeqkwa.

Hai ngưeatjixrri hôbkhin trờixrri đfmeciuqat xoay chuyểxzean, đfmecếauksn khi sắrxixp tắrxixt thởekqg mớkrnyi tánrjdch ra.

Khuôbkhin mặlqbgt Hoàauksng Nguyệebwyt Anh sớkrnym đfmecebwy nhưeatjauks chua, cánrjdi bớkrnyt trêpvxen mặlqbgt càauksng bắrxixt mắrxixt.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng tựbbiu đfmecujkhng bỏebwy qua nóixzb, ánrjdnh mắrxixt thâaaxbm tìvennnh nhưeatjng khôbkhing quêpvxen trêpvxeu chọxzeac bảfflyo:

- Bảfflyo bốjqvli, vốjqvln chỉnrjd đfmecvgqdnh diễauksn kịvgqdch cho cha vợixrr xem, khôbkhing ngờixrr giảfflyauksm thậdmprt. Lãvrrwo bàauks nhưeatj muộujkhi ta xem ra khôbkhing chạolojy đfmecưeatjixrrc rồbbiui.

Đjqvlếauksn lúeqkwc nàauksy thìvenn Hoàauksng Nguyệebwyt Anh mớkrnyi tỉnrjdnh tánrjdo lạoloji, nhớkrny tớkrnyi hàauksnh đfmecujkhng xấiuqau hổoltr chếaukst ngưeatjixrri vừmsuma rồbbiui, mặlqbgt đfmecebwy đfmecếauksn nhỏebwy ra mánrjdu. Sao cóixzb thểxzea nhưeatj vậdmpry? Sao mìvennnh cóixzb thểxzeapvxepvxeauksng màauksng đfmecxzea Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng làauksm xong hàauksnh đfmecujkhng lưeatju manh? Nàauksng thầrxkxm tránrjdch mìvennnh, lòfmecng rốjqvli loạolojn, khôbkhing biếaukst làauksm sao đfmecjqvli mặlqbgt Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng, đfmecjqvli mặlqbgt bảfflyn thâaaxbn.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng khôbkhing nóixzbi câaaxbu nàaukso, bởekqgi vìvenn hắrxixn biếaukst bâaaxby giờixrr khôbkhing lêpvxen tiếauksng mớkrnyi càauksng mậdmprp mờixrr, càauksng cóixzb khôbkhing khíeatj dụqqfw dỗvlfxpvxen.

Quảffly nhiêpvxen, Hoàauksng Nguyệebwyt Anh tiếauksp xúeqkwc đfmecôbkhii mắrxixt sánrjdng ngờixrri củztzia Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng thìvenn nhưeatj bịvgqd đfmeciệebwyn giậdmprt, quay đfmecrxkxu đfmeci, đfmecôbkhii tay trắrxixng noãvrrwn chẳvennng biếaukst nêpvxen đfmeclqbgt ởekqg đfmecâaaxbu mớkrnyi tốjqvlt, khôbkhing ngừmsumng xoắrxixn góixzbc ánrjdo, xấiuqau hổoltr đfmecếauksn khôbkhing còfmecn mặlqbgt mũxsnyi.

Kỳqxcz thựbbiuc Hoàauksng Nguyệebwyt Anh biếauksn thàauksnh nhưeatj vậdmpry cóixzb thểxzea thôbkhing cảfflym, mắrxixc xíeatjch trọxzeang yếauksu nhấiuqat làauks đfmecếauksn từmsum quạolojt lôbkhing chim. Quạolojt nàauksy vốjqvln làauksnrjdu vậdmprt sưeatjbkhin củztzia Hoàauksng Nguyệebwyt Anh. Sưeatj phụqqfw củztzia nàauksng sớkrnym truyềppcxn tổoltr huấiuqan rằujkhng, ai cóixzb đfmecưeatjixrrc quạolojt nàauksy, cóixzb đfmecưeatjixrrc bíeatj mậdmprt trong câaaxby quạolojt, thìvenn chíeatjnh làauks chồbbiung củztzia nàauksng. Lúeqkwc đfmecóixzb Bồbbiu Nhu vìvennnrjdo thùpvxe trộujkhm quạolojt lôbkhing ngỗvlfxng, còfmecn tặlqbgng nóixzb cho Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng, tiếauksn tớkrnyi thúeqkwc đfmecfssmy hắrxixn phánrjd giảfflyi huyềppcxn cơpvxe trong câaaxby quạolojt. Tuy rằujkhng sau đfmecóixzb bịvgqd Hoàauksng Nguyệebwyt Anh lấiuqay lạoloji, nhưeatjng Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng đfmecúeqkwng thựbbiuc từmsumng cóixzb đfmecưeatjixrrc câaaxby quạolojt. Tổoltr huấiuqan sưeatjbkhin khôbkhing thểxzea khôbkhing nghe, dùpvxe Hoàauksng Nguyệebwyt Anh khôbkhing mấiuqay thíeatjch Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng cánrjdeatjnh lưeatju manh, khôbkhing thểxzea nghi ngờixrr, trong lòfmecng nàauksng đfmecãvrrwixzbixzbng dánrjdng củztzia hắrxixn, thêpvxem vàaukso tổoltr huấiuqan sưeatjbkhin, khiếauksn nàauksng khôbkhing thểxzea khôbkhing nhìvennn thẳvennng Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng. Vậdmpry nêpvxen cảfflym giánrjdc kỳqxcz lạolojauksy chậdmprm rãvrrwi đfmecâaaxbm chồbbiui, việebwyc hôbkhim nay khôbkhing phảfflyi toàauksn do lỗvlfxi Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng.

eqkwc nàauksy Hoàauksng Nguyệebwyt Anh đfmecãvrrw hoàauksn toàauksn tỉnrjdnh tánrjdo lạoloji, trong lòfmecng khôbkhing ngừmsumng suy nghĩiroenrjdc loạoloji vấiuqan đfmecppcx.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng thấiuqay ánrjdnh mắrxixt nàauksng trởekqg vềppcx trong trẻljhio, lòfmecng thầrxkxm kinh ngạolojc. Hoàauksng Nguyệebwyt Anh đfmecúeqkwng làauks khôbkhing phảfflyi bìvennnh thưeatjixrrng, nhanh vậdmpry đfmecãvrrwvennnh tĩiroenh lạoloji, ra ngoàauksi dựbbiu đfmecnrjdn củztzia hắrxixn.

Nếauksu đfmecãvrrw vậdmpry thìvenn Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng nóixzbi thẳvennng chíeatjnh đfmecppcx:- Nguyệebwyt Anh, rốjqvlt cuộujkhc muộujkhi muốjqvln sao, hãvrrwy nóixzbi thẳvennng đfmeci, đfmecmsumng chơpvxei tròfmec đfmecnrjdn đfmecjqvl vớkrnyi ta. Giúeqkwp hay làauks khôbkhing chỉnrjd mộujkht câaaxbu củztzia muộujkhi!


Hoàauksng Nguyệebwyt Anh biếaukst việebwyc nàauksy khôbkhing thểxzea qua loa, đfmecàauksnh gậdmprt đfmecrxkxu.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng reo lêpvxen, giang đfmecôbkhii tay hưeatjng phấiuqan muốjqvln ôbkhim Hoàauksng Nguyệebwyt Anh. Ai biếaukst nàauksng lắrxixc vai mộujkht cánrjdi, lấiuqap tứarplc tránrjdnh khỏebwyi cánrjdnh tay củztzia hắrxixn.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng ngâaaxby ngốjqvlc nóixzbi:

- Nguyệebwyt Anh, đfmecếauksn, đfmecxzea ta ôbkhim mộujkht cánrjdi.

Hoàauksng Nguyệebwyt Anh chưeatja từmsumng nghe lờixrri nóixzbi lộujkh liễauksu đfmecếauksn vậdmpry, cầrxkxn cổoltr tuyếaukst trắrxixng đfmecebwy hồbbiung.

auksng hừmsum lạolojnh nóixzbi:

- Nằujkhm mơpvxe đfmeci!

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng ngâaaxby ra, ngơpvxe ngánrjdc nóixzbi:

- Sao lạoloji khôbkhing? Lãvrrwo côbkhing ôbkhim lãvrrwo bàauksauks khôbkhing đfmecưeatjixrrc hảffly?

Hoàauksng Nguyệebwyt Anh xấiuqau hổoltr giẫasjlm châaaxbn, tránrjdch mắrxixng:

- Ai làauksvrrwo bad củztzia ngưeatjơpvxei? Thậdmprt khôbkhing biếaukst xấiuqau hổoltr!

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng dởekqg khóixzbc dởekqgeatjixrri nóixzbi:

- Mau vậdmpry đfmecãvrrw trởekqg mặlqbgt?Hoàauksng Nguyệebwyt Anh hừmsum mộujkht tiếauksng, ngoảfflynh mặlqbgt đfmeci khôbkhing thèfgtym nhìvennn Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng, nóixzbi:


- Ngưeatjơpvxei bớkrnyt đfmecrxixc ýrwfz đfmeci, việebwyc mớkrnyi rồbbiui chỉnrjdauks ngoàauksi ýrwfz muốjqvln. Bổoltrn tiểxzeau thưeatj giúeqkwp ngưeatjơpvxei chẳvennng qua vìvenn nghĩiroe cho dâaaxbn chúeqkwng Kinh Châaaxbu, ngưeatjơpvxei tuyệebwyt đfmecjqvli đfmecmsumng hiểxzeau lầrxkxm.

Trưeatjơpvxeng Lãvrrwng cưeatjixrri khổoltr, thầrxkxm oánrjdn nóixzbi, đfmecàauksn bàauks thậdmprt làauks nghĩiroe mộujkht đfmecujkhng nóixzbi mộujkht nẻljhio.

Trìvennnh Dụqqfwc bao vâaaxby Giang Lăujkhng nửglsra tuầrxkxn, mắrxixt thấiuqay lưeatjơpvxeng thảfflyo càauksng lúeqkwc càauksng chốjqvlng đfmecrwfz hếaukst nổoltri, lòfmecng cóixzb ýrwfzeqkwt lui. Lúeqkwc nàauksy trong quâaaxbn nổoltri lêpvxen lờixrri đfmecbbiun bốjqvln phíeatja, bảfflyo rằujkhng quâaaxbn lưeatjơpvxeng đfmecãvrrw hếaukst, chủztzieatjkrnyng chuẩfssmn bịvgqdeqkwt đfmecoloji quâaaxbn vềppcx Giang Đjqvlôbkhing. Đjqvla sốjqvl binh sĩiroe đfmecppcxu thu dọxzean đfmecbbiu đfmecolojc, chờixrr ngàauksy rúeqkwt binh.

Sau khi Trìvennnh Dụqqfwc biếaukst đfmeciềppcxu nàauksy, lậdmprp tứarplc nổoltri giậdmprn, ngay chiềppcxu hôbkhim đfmecóixzb lấiuqay lýrwfz do mêpvxe hoặlqbgc quâaaxbn tâaaxbm, giậdmprn dữnaad chépvxem quan lưeatjơpvxeng, treo xánrjdc ngoàauksi quâaaxbn viêpvxen ba ngàauksy đfmecxzea cảfflynh cánrjdo quâaaxbn uy. Cùpvxeng lúeqkwc đfmecóixzb, Trìvennnh Dụqqfwc ngầrxkxm sai thâaaxbn tíeatjn trấiuqan an thuộujkhc hạoloj, bảfflyo rằujkhng lưeatjơpvxeng thảfflyo đfmecang trêpvxen đfmecưeatjixrrng, khôbkhing vàauksi ngàauksy làauks tớkrnyi. Hàauksnh đfmecujkhng Trìvennnh Dụqqfwc lừmsuma gạolojt binh sĩiroexsnyng chỉnrjdvenn bấiuqat đfmecrxixc dĩiroe, nhưeatjng may làauks tạolojm thờixrri cóixzb thểxzea ánrjdp chếauks trậdmprn hìvennnh, sĩiroe khíeatj khôbkhing xuấiuqat hiệebwyn chưeatja chiếauksn trưeatjkrnyc loạolojn. Nhưeatjng cuốjqvli cùpvxeng thìvenn giấiuqay khôbkhing thểxzeaixzbi đfmecưeatjixrrc lửglsra, gãvrrwxsnyng biếaukst lừmsuma mộujkht lúeqkwc khôbkhing lừmsuma đfmecưeatjixrrc cảffly đfmecixrri.

Sau đfmecóixzb mấiuqay ngàauksy, Trìvennnh Dụqqfwc mạolojo hiểxzeam nguy hiểxzeam tíeatjnh mạolojng, đfmecíeatjch thâaaxbn ra tiềppcxn tuyếauksn, chỉnrjd huy binh sĩiroevrrwnh liệebwyt tấiuqan côbkhing Giang Lăujkhng thàauksnh.

Bốjqvln ngàauksy sau, binh sĩiroe mạolojo hiểxzeam đfmecrxkxy trờixrri mưeatja têpvxen, cóixzb trốjqvlng trậdmprn thúeqkwc giụqqfwc, từmsumng ngưeatjixrri cõacdong bao cánrjdt, khôbkhing sợixrr chếaukst, tre giàauksujkhng mọxzeac lấiuqap cánrjdt sôbkhing hộujkh thàauksnh Giang Lăujkhng. Chỉnrjd vậdmpry thôbkhii màauks quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing đfmecãvrrw trảfflynrjdi giánrjd đfmecrxixt làauks sinh mệebwynh hai ngàauksn binh sĩiroe. Sánrjdng sớkrnym ngàauksy hôbkhim sau khi lấiuqap sôbkhing hộujkh thàauksnh, năujkhm ngàauksn trọxzeang bộujkh binh cóixzbeatjekqgng Khâaaxbm dẫasjln dắrxixt cõacdong thang, đfmecfssmy xe đfmecqqfwng, đfmecíeatjnh mộujkhc lưeatjbkhing hưeatjkrnyng Giang Lăujkhng thàauksnh, bắrxixt đfmecrxkxu trậdmprn côbkhing kiêpvxen kịvgqdch liệebwyt.

Giang Lăujkhng tưeatjixrrng thàauksnh vừmsuma cao vừmsuma dàauksy. Khoánrjdi Lưeatjơpvxeng thìvenn tổoltr chứarplc khépvxeo lépvxeo, chỉnrjd gầrxkxn vạolojn quâaaxbn hộujkh thàauksnh phâaaxbn tánrjdn ra cánrjdc vịvgqd tríeatj, khúeqkwc gỗvlfx, thiếaukst lôbkhii, nưeatjkrnyc sôbkhii, dầrxkxu sôbkhii, khôbkhing thiếauksu thứarplvenn. Chỉnrjd cầrxkxn cóixzb cầrxkxu thang dựbbiua vàaukso, mặlqbgc kệebwyixzb ngưeatjixrri hay khôbkhing đfmecppcxu đfmecfssmy ra, sau đfmecóixzb đfmecem vậdmprt phẩfssmm sớkrnym chuẩfssmn bịvgqd tốjqvlt rảfflyi xuốjqvlng tớkrnyi tấiuqap. Quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing tửglsr thưeatjơpvxeng vôbkhi sốjqvl.

Mấiuqay ngàauksy kếauks tiếauksp, quâaaxbn thủztzi thàauksnh Nam quậdmprn chưeatja bịvgqd thưeatjơpvxeng bao nhiêpvxeu, quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing thìvenn tổoltrn thấiuqat thảfflym trọxzeang, nhâaaxbn sốjqvl binh sĩiroe giảfflym mạolojnh.

Tuy Trìvennnh Dụqqfwc nóixzbng nảfflyy nhưeatj giẫasjlm phảfflyi lôbkhii nhưeatjng khôbkhing cóixzbnrjdch nàaukso.

Tuy Giang Lăujkhng thàauksnh ổoltrn đfmecvgqdnh nhưeatjng dâaaxbn chúeqkwng bêpvxen trong cảffly ngàauksy hoang mang. Gầrxkxn mộujkht tuầrxkxn nay, trong thàauksnh Giang Lăujkhng ngàauksy đfmecêpvxem nghe tiếauksng trốjqvlng trậdmprn, kèfgtyn thổoltri liêpvxen miêpvxen, khiếauksn họxzea đfmecêpvxem khôbkhing ngủztzipvxen, cảffly ngàauksy hãvrrwi hùpvxeng. Rấiuqat sợixrr khoảfflynh khắrxixc tiếauksp theo thàauksnh phánrjd, tan cửglsra nánrjdt nhàauks. Bìvennnh thưeatjixrrng ban ngàauksy khôbkhing mộujkht ai dánrjdm ra đfmecưeatjixrrng, chỉnrjdixzb binh sĩiroe khôbkhing ngừmsumng đfmeci ngưeatjixrrc xuôbkhii. Thàauksnh thịvgqd phồbbiun hoa sớkrnym tiêpvxeu đfmeciềppcxu lạolojnh lẽiofio.

Khoánrjdi Lưeatjơpvxeng biếaukst quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing chỉnrjdauks hồbbiui quang phảfflyn chiếauksu, liềppcxu mìvennnh mộujkht phen, chỉnrjd cầrxkxn cóixzb thểxzea chốjqvlng chọxzeai qua khoảfflyng thờixrri gian nàauksy, quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing bởekqgi vìvenneatjơpvxeng thảfflyo khôbkhing đfmecztziaukseqkwt lui, khi đfmecóixzb chiếauksn thắrxixng sẽiofi nghiêpvxeng vềppcxvennnh. Mỗvlfxi lầrxkxn nghĩiroe đfmecếauksn đfmecâaaxby thìvennvrrw thầrxkxm cưeatjixrri đfmecrxixc ýrwfz.

Nhưeatjng lúeqkwc nàauksy Lưeatju Biểxzeau lạoloji khôbkhing chốjqvlng chọxzeai nổoltri nữnaada. Tạoloji hộujkhi nghịvgqd, trong châaaxbu trừmsum sốjqvl íeatjt ngưeatjixrri nắrxixm chắrxixc mộujkht sốjqvlvennnh huốjqvlng chiếauksn cuộujkhc, kiêpvxen quyếaukst ủztzing hộujkh chủztzi lựbbiuc tiếauksp tụqqfwc chiếauksn đfmeciuqau, đfmeca sốjqvl quan viêpvxen bìvennnh thưeatjixrrng bắrxixt đfmecrxkxu ủztzing hộujkh nghịvgqdfmeca, cóixzb ngưeatjixrri thậdmprm chíeatj muốjqvln mởekqg thàauksnh đfmecrxkxu hàauksng. Lưeatju Biểxzeau giậdmprn hộujkhc mánrjdu. Làauksm sao gãvrrw cam lòfmecng chíeatjnh quyềppcxn mộujkht tay mìvennnh gầrxkxy dựbbiung cứarpl thếauks bịvgqd hủztziy hoạoloji? Khi Khoánrjdi Việebwyt chủztzi trưeatjơpvxeng chiếauksn đfmeciuqau thìvenn tấiuqat cảffly ngưeatjixrri chốjqvlng đfmecjqvli đfmecppcxu thấiuqat vọxzeang lùpvxei ra.

Vốjqvln tưeatjekqgng sựbbiu việebwyc cứarpl thếauks giảfflyi quyếaukst, nàaukso biếaukst ban đfmecêpvxem ngàauksy thứarpl hai, canh ba, quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing bỗvlfxng phánrjdt đfmecujkhng lầrxkxn đfmecánrjdnh bấiuqat ngờixrrvrrwnh liệebwyt nhấiuqat đfmecjqvli vớkrnyi Giang Lăujkhng thàauksnh. Gầrxkxn nhưeatj tấiuqat cảffly binh sĩiroe đfmecppcxu tham gia chiếauksn dịvgqdch lầrxkxn nàauksy, tiếauksng giếaukst vang vọxzeang mưeatjixrri dặlqbgm, trốjqvlng trậdmprn vang đfmecrxkxy trờixrri. Trong phúeqkwt chốjqvlc, Giang Lăujkhng thàauksnh thầrxkxn hồbbiun nánrjdt thầrxkxn tíeatjnh, phậdmprp phồbbiung lo sợixrr. Ngay lúeqkwc nàauksy, Hoàauksng Thừmsuma Ngạolojn vàauksauksng Đjqvlarplc Côbkhing, hai vịvgqdaukso môbkhin Kinh Châaaxbu tậdmprp hợixrrp bốjqvln, năujkhm ngàauksn thựbbiuc khánrjdch thuộujkhc hạoloj, cùpvxeng vớkrnyi mộujkht sốjqvl quan viêpvxen bịvgqd quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing thua mua giảffly bộujkh chi việebwyn trậdmprn chiếauksn thủztzi thàauksnh. Khi đfmecếauksn dưeatjkrnyi thàauksnh thìvenn chúeqkwng bỗvlfxng tạolojo phảfflyn, chépvxem đfmecarplt khóixzba cửglsra, mởekqg rộujkhng cửglsra thàauksnh, nghêpvxenh quâaaxbn Giang Đjqvlôbkhing vàaukso thàauksnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.