Phong Lưu Tam Quốc

Chương 428 : Uy hiếp (Thượng)

    trước sau   
Hoàrchkng Nguyệagizt Anh rốgugbt cuộjpeic mởfqra miệagizng, nhưvhseng giọyjoxng nómqjmi toásrnbt ra lạqgohnh lùtbjrng:

- Nếgmwmu tưvhsemnfrng quâmqjmn muốgugbn nghĩdlqw cho trădklzm họyjox, tạqgohi sao phásrnbt đdklzjpeing nhiềpakau ngưvhselklwi tâmqjmy tiếgmwmn Giang Lădklzng?

Trưvhseơjxynng Lãmylrng nặxbygng nềpakamqjmi:

- Lấxezcy hy sinh nhỏxbyg đdklztwesi thiêncvon hạqgoh thásrnbi bìnqycnh thịgmwmnh thếgmwm, sao cómqjm thểqgoh khôxbygng làrchkm?

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh thảbqcin nhiêncvon nómqjmi:

- Chỉcbkt e làrchk Trưvhseơjxynng tưvhsemnfrng quâmqjmn vìnqyc íbqcich kỷtdqd bảbqcin thâmqjmn màrchkvhsehktxn cớmnfr thôxbygi.


Trưvhseơjxynng Lãmylrng đdklzlsyqng bậgugbt dậgugby, biểqgohu tìnqycnh khôxbygng còyzzsn nhưvhse mớmnfri đdklzflxeu cưvhselklwi giỡmziin nữyrzca, biếgmwmn thàrchknh bộjpeisrnbng lạqgohnh tựjjbsa bădklzng giásrnb. Bâmqjmy giờlklw Trưvhseơjxynng Lãmylrng thậgugbt sựjjbs tứlsyqc giậgugbn. Dùtbjr đdklzgugbi phưvhseơjxynng cómqjmrchk ngưvhselklwi con gásrnbi mìnqycnh hếgmwmt sứlsyqc ca ngợhktxi. Trưvhseơjxynng Lãmylrng khôxbygng nómqjmi lờlklwi nàrchko, chỉcbkt lạqgohnh lùtbjrng nhìnqycn Hoàrchkng Nguyệagizt Anh, sau đdklzómqjm xoay ngưvhselklwi nhấxezcc châmqjmn đdklzi hưvhsemnfrng cửlsyqa.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh khôxbygng hiểqgohu Trưvhseơjxynng Lãmylrng rốgugbt cuộjpeic muốgugbn làrchkm gìnqyc, nhưvhseng bịgmwm ásrnbnh mắctxut lạqgohnh lùtbjrng trưvhsemnfrc khi rờlklwi đdklzi củbqcia hắctxun đdklzómqjmng bădklzng trásrnbi tim.

rchkng kiềpakam néwwfpn cảbqcim giásrnbc kỳswnv lạqgoh kia, khómqjm hiểqgohu hỏxbygi:

- Tưvhsemnfrng quâmqjmn đdklzgmwmnh đdklzi đdklzâmqjmu?

Trưvhseơjxynng Lãmylrng khựjjbsng ngưvhselklwi, lạqgohnh giọyjoxng nómqjmi:

- Rúshcst binh vềpaka Giang Đinhsôxbygng.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh trong phúshcst chốgugbc khôxbygng biếgmwmt nêncvon nómqjmi gìnqyc, nhưvhseng câmqjmu sau củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng khiếgmwmn tim nàrchkng rớmnfrt xuốgugbng đdklzásrnby vựjjbsc, nhưvhse thásrnbng sásrnbu nổtwesi sưvhseơjxynng mùtbjr.

Trong giọyjoxng nómqjmi củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng chấxezct chứlsyqa lãmylrnh huyếgmwmt vôxbygnqycnh:

- Nădklzm sau khi tásrnbi chiếgmwmn thìnqyc ngưvhselklwi cómqjmtbjrng quan hệagiz vớmnfri Lưvhseu Biểqgohu, Thásrnbi Mạqgoho, dùtbjrrchk ai giếgmwmt trưvhsemnfrc nómqjmi sau. Tớmnfri lúshcsc đdklzómqjm, Hoàrchkng tiểqgohu thưvhsemylry cầflxeu nguyệagizn Nam quậgugbn vữyrzcng nhưvhse Thásrnbi Sơjxynn, Lưvhseu Biểqgohu chếgmwm tạqgoho vạqgohn nădklzm básrnb nghiệagizp đdklzi. Nếgmwmu khôxbygng thìnqyc khôxbygng phảbqcii hắctxun chếgmwmt chíbqcinh làrchk ta tửlsyq, khôxbygng cómqjm kếgmwmt cuộjpeic thứlsyq ba.Lúshcsc nàrchky Hoàrchkng Nguyệagizt Anh mớmnfri phásrnbt hiệagizn Trưvhseơjxynng Lãmylrng nómqjmi cựjjbsc kỳswnv nghiêncvom túshcsc, trong giọyjoxng nómqjmi cómqjm loạqgohi lựjjbsc lưvhsehktxng khôxbygng thểqgoh ngădklzn cảbqcin. Nếgmwmu thậgugbt nhưvhse hắctxun đdklzãmylrmqjmi thìnqyc Hoàrchkng Nguyệagizt Anh cómqjm thểqgohvhsefqrang tưvhsehktxng ra: nădklzm sau chiếgmwmn hỏxbyga lạqgohi dấxezcy lêncvon, bêncvon ngoàrchki tưvhselklwng thàrchknh Nam quậgugbn mỗqctxi nơjxyni đdklzpakau nhiễbvacm đdklzxbygsrnbu binh sĩdlqw Giang Đinhsôxbygng vàrchk Kinh Châmqjmu. Xásrnbc chồzimpng chấxezct thàrchknh núshcsi tỏxbyga ra mùtbjri tanh hôxbygi dưvhsemnfri thàrchknh. Mỗqctxi mộjpeit tòyzzsa thàrchknh bịgmwm chiếgmwmn hỏxbyga lan đdklzếgmwmn, tàrchkn phásrnb khôxbygng chịgmwmu nổtwesi. Dâmqjmn chúshcsng Kinh Châmqjmu bốgugbn phíbqcia kinh hoàrchkng bi ai bắctxut đdklzflxeu chạqgohy trốgugbi chếgmwmt. Trưvhseơjxynng Lãmylrng thủbqci đdklzoạqgohn cưvhselklwng thếgmwm đdklzqgohp trêncvon xásrnbc Lưvhseu Biểqgohu khôxbygng còyzzsn gai gómqjmc, ngồzimpi lêncvon bảbqcio tọyjoxa chủbqci thàrchknh Kinh Châmqjmu. Còyzzsn tộjpeic Hoàrchkng gia củbqcia nàrchkng sẽtwes bịgmwm diệagizt môxbygn. Càrchkng nhiềpakau binh sĩdlqw, dâmqjmn chúshcsng ởfqra trong chiếgmwmn hỏxbyga khôxbygng nhàrchk đdklzqgoh vềpaka, lưvhseu lạqgohc tha hưvhseơjxynng. Nghĩdlqw tớmnfri đdklzâmqjmy, ngưvhselklwi Hoàrchkng Nguyệagizt Anh đdklzásrnbnh rùtbjrng minh. Nếgmwmu thậgugbt đdklzqgoh Trưvhseơjxynng Lãmylrng bưvhsemnfrc ra khỏxbygi cửlsyqa nàrchky, vốgugbn chiếgmwmn hỏxbyga Kinh Sởfqramqjm thểqgohnqycnh ổtwesn, theo ngọyjoxn lửlsyqa giậgugbn dữyrzc củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng sẽtwes lạqgohi bốgugbc lêncvon vàrchko nădklzm sau. Lầflxen thứlsyq hai xâmqjmm nhậgugbp tấxezct nhiêncvon sẽtwesrchkmylro tốgugb thêncvom mãmylrnh liệagizt. Tớmnfri lúshcsc đdklzómqjm tiếgmwmng kêncvou than khắctxup trờlklwi, másrnbu chảbqciy thàrchknh sôxbygng, xưvhseơjxynng chấxezct thàrchknh núshcsi.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh khôxbygng dásrnbm tưvhsefqrang tưvhsehktxng nữyrzca, kiềpakau giọyjoxng quásrnbt:

- Trưvhseơjxynng Lãmylrng, ngưvhseơjxyni đdklzlsyqng lạqgohi đdklzómqjm cho ta!

Trưvhseơjxynng Lãmylrng nhúshcsn vai, lạqgohnh lùtbjrng nómqjmi:

- Hoàrchkng Nguyệagizt Anh tiểqgohu thưvhse, còyzzsn cómqjmnqyc sai bảbqcio?


Hoàrchkng Nguyệagizt Anh cảbqcim giásrnbc rõxbygrchkng Trưvhseơjxynng Lãmylrng xa cásrnbch mìnqycnh, khoảbqcing cásrnbch nhưvhsewwfpo rấxezct xa. Nàrchkng bỗqctxng thấxezcy tim đdklzau nhómqjmi, đdklzâmqjmy làrchk cảbqcim giásrnbc nàrchkng chưvhsea từbvacng trảbqcii qua, tạqgohi sao nhưvhse vậgugby?

Giọyjoxng nómqjmi lạqgohnh nhạqgoht củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng lạqgohi vang lêncvon:

- Khôxbygng phảbqcii kẻsfkk đdklzgmwmch chíbqcinh làrchk bằctxung hữyrzcu. Hoàrchkng Nguyệagizt Anh tiểqgohu thưvhse, tựjjbs giảbqcii quyếgmwmt cho tốgugbt.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh cảbqcim thấxezcy lờlklwi củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng nhưvhse gai đdklzâmqjmm sâmqjmu vàrchko tim mìnqycnh, khiếgmwmn trásrnbi tim nàrchkng bấxezct giásrnbc xéwwfp mởfqra. Mắctxut phưvhsehktxng ưvhsemnfrt nưvhsemnfrc, đdklzong đdklzflxey lệagiz. Trong mắctxut nàrchkng chỉcbkt thấxezcy thâmqjmn hìnqycnh cao to củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng mơjxyn hồzimp. Hắctxun đdklzlsyqng trưvhsemnfrc mắctxut nàrchkng yêncvon tĩdlqwnh nhưvhse Thásrnbi Sơjxynn, dưvhselklwng nhưvhsevhseơjxynn tay cómqjm thểqgoh chạqgohm vàrchko màrchk lạqgohi nhưvhse xa tậgugbn châmqjmn trờlklwi.

Trưvhseơjxynng Lãmylrng vốgugbn còyzzsn hy vọyjoxng sựjjbs việagizc cómqjm biếgmwmn chuyểqgohn, nhưvhseng thấxezcy Hoàrchkng Nguyệagizt Anh im lặxbygng nửlsyqa ngàrchky khôxbygng nómqjmi câmqjmu nàrchko, hắctxun nặxbygng nềpaka thởfqrarchki, dứlsyqt khoásrnbt đdklzngnty cửlsyqa bưvhsemnfrc ra ngoàrchki.

- Trưvhseơjxynng Lãmylrng, ngưvhseơjxyni quay vềpaka cho ta! Khôxbygng đdklzưvhsehktxc đdklzi!Tiếgmwmng thởfqrarchki củbqcia Trưvhseơjxynng Lãmylrng đdklzásrnbnh násrnbt tim Hoàrchkng Nguyệagizt Anh. Nàrchkng vẫmrsfn cựjjbsc kỳswnvnqycnh tĩdlqwnh cảbqcim xúshcsc bỗqctxng biếgmwmn hỗqctxn loạqgohn. Nàrchkng khôxbygng biếgmwmt tạqgohi sao mìnqycnh biếgmwmn thàrchknh nhưvhse vậgugby, chỉcbkt hiểqgohu rằctxung nếgmwmu đdklzqgoh Trưvhseơjxynng Lãmylrng bưvhsemnfrc ra cửlsyqa nàrchky, chẳrezlng nhữyrzcng dâmqjmn chúshcsng Kinh Sởfqra lạqgohi trảbqcii qua kiếgmwmp nạqgohn lầflxen nữyrzca, quan hệagiz giữyrzca nàrchkng vàrchk hắctxun cũkqming xong rồzimpi, cho dùtbjrrchk mốgugbi quan hệagizrchkng luôxbygn khôxbygng thừbvaca nhậgugbn.

Trưvhseơjxynng Lãmylrng đdklzlsyqng ởfqra ngưvhsemziing cửlsyqa, mộjpeit châmqjmn bêncvon trong, mộjpeit châmqjmn bêncvon ngoàrchki, tĩdlqwnh lặxbygng chờlklw Hoàrchkng Nguyệagizt Anh nómqjmi.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh tứlsyqc giậgugbn chạqgohy tớmnfri, chíbqcinh nàrchkng cũkqming khôxbygng hiểqgohu tạqgohi sao cómqjmrchknh đdklzjpeing xúshcsc đdklzjpeing nhưvhse vậgugby. Ngómqjmn tay thuôxbygn dàrchki kéwwfpo Trưvhseơjxynng Lãmylrng vàrchko trong, đdklzómqjmng cửlsyqa lạqgohi, phásrnbt ra tiếgmwmng nặxbygng nềpaka. Đinhsiểqgohn Vi vàrchk Bồzimp Nhu đdklzlsyqng ngoàrchki cửlsyqa vẻsfkk mặxbygt mờlklw mịgmwmt nhìnqycn Trưvhseơjxynng Lãmylrng.

Trưvhseơjxynng Lãmylrng từbvac từbvac quay đdklzflxeu lạqgohi, đdklzôxbygi mắctxut long lanh củbqcia Hoàrchkng Nguyệagizt Anh đdklzãmylr biếgmwmn đdklzxbyglsyqng.

Trưvhseơjxynng Lãmylrng bỗqctxng thấxezcy lòyzzsng rấxezct đdklzau, thầflxem hậgugbn mìnqycnh sao nhẫmrsfn tâmqjmm nhưvhse vậgugby, nómqjmi lờlklwi tàrchkn nhẫmrsfn đdklzếgmwmn thếgmwm vớmnfri Hoàrchkng Nguyệagizt Anh. Hắctxun khôxbygng thểqgoh khốgugbng chếgmwmrchkn tay chậgugbm rãmylri duỗqctxi ra, mởfqra khădklzn che mặxbygt Hoàrchkng Nguyệagizt Anh.

Hoàrchkng Nguyệagizt Anh ásrnbnh mắctxut ai oásrnbn nhìnqycn Trưvhseơjxynng Lãmylrng, khôxbygng ngădklzn cảbqcin hàrchknh đdklzjpeing củbqcia hắctxun, châmqjmu lệagiz nhưvhse đdklzlsyqt dâmqjmy lădklzn xuốgugbng.

Trưvhseơjxynng Lãmylrng nhìnqycn chădklzm chúshcs khuôxbygn mặxbygt mỹinhs miềpakau cómqjm khuyếgmwmt đdklziểqgohm củbqcia Hoàrchkng Nguyệagizt Anh. Vốgugbn khuôxbygn mặxbygt hoàrchkn mỹinhs, bởfqrai vìnqyc mộjpeit cásrnbi bớmnfrt hạqgoht vĩdlqwrchk khiếgmwmn ngưvhselklwi nảbqciy lêncvon đdklzau lòyzzsng. Nếgmwmu khôxbygng cómqjm bớmnfrt nàrchky, tin tưvhsefqrang Hoàrchkng Nguyệagizt Anh tuyệagizt đdklzgugbi làrchk mộjpeit mỹinhs nữyrzc tuyệagizt thếgmwm, Trưvhseơjxynng Lãmylrng khôxbygng chỉcbkt mộjpeit lầflxen nghĩdlqw nhưvhse vậgugby. Trưvhseơjxynng Lãmylrng vưvhseơjxynn ngómqjmn tay thôxbygsrnbp dịgmwmu dàrchkng lau giọyjoxt nưvhsemnfrc lómqjmng lásrnbnh trêncvon mặxbygt Hoàrchkng Nguyệagizt Anh. Cảbqcim thấxezcy xúshcsc giásrnbc chạqgohm vàrchko da thịgmwmt mềpakam mạqgohi.

Giọyjoxng hắctxun khàrchkn khàrchkn nómqjmi:

- Xin lỗqctxi, bảbqcio bốgugbi, đdklzqgoh muộjpeii đdklzau lòyzzsng, ngoan, khôxbygng khómqjmc.

mqjmi rồzimpi Trưvhseơjxynng Lãmylrng ôxbygm thâmqjmn thểqgoh mềpakam mạqgohi củbqcia Hoàrchkng Nguyệagizt Anh vàrchko ngựjjbsc, siếgmwmt chặxbygt khôxbygng buôxbygng tay.

Đinhsflxeu ómqjmc Hoàrchkng Nguyệagizt Anh trốgugbng rỗqctxng, khôxbygng cómqjmdklzng lựjjbsc suy nghĩdlqw, đdklzãmylr quêncvon giãmylry dụbscoa, khiếgmwmn Trưvhseơjxynng Lãmylrng dễbvacrchkng hoàrchkn thàrchknh hàrchknh đdklzjpeing mậgugbp mờlklw. Nàrchkng môxbygng lung cảbqcim thấxezcy ngựjjbsc Trưvhseơjxynng Lãmylrng thậgugbt rắctxun chắctxuc, thậgugbt thoảbqcii másrnbi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.