Phong Lưu Tam Quốc

Chương 427 : Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (hạ)

    trước sau   
Trưzcywơprnzng Lãfjfang làupxnm vẻrxao mặatett nghiêchcjm tújjkdc, từybaong chữxvrx mộtbtlt phun ra:

- Du thuyếkqkkt phụxvrx thâkuepn nàupxnng, hếkqkkt sứjtjtc chiêchcju hàupxnng Lưzcywu Biểngsnu.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh ngẩlyain ra, thấaauqt thanh kêchcju:

- Chẳwtasng lẽkuep Trưzcywơprnzng tưzcywhczcng quâkuepn đnvobãfjfa khai chiếkqkkn vớhczci Lưzcywu Biểngsnu rồryxji?

Trưzcywơprnzng Lãfjfang gậvgkmt đnvobicbku, kiêchcju ngạiumto nózhuui:

- Khôfkrlng chỉwjftupxn thếkqkk, còkuepn đnvobãfjfa đnvobázcywnh hạiumtzcywc huyệbtkrn Hoa Dung, Cázcywnh Lăuswzng, hiệbtkrn đnvobang bao vâkuepy Nam quậvgkmn.
Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh khôfkrlng dázcywm tin vàupxno lỗohwq tai mìeeejnh, trợwtasn to mắybaot ngơprnz ngázcywc nhìeeejn Trưzcywơprnzng Lãfjfang.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang thấaauqy vẻrxao mặatett củkuepa Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh, hàupxno khíjjkd trong ngựucfvc xújjkdc đnvobtbtlng dâkuepng cao, nhưzcywng nghĩmtbg tớhczci trong quâkuepn sắybaop cạiumtn lưzcywơprnzng thựucfvc, lậvgkmp tứjtjtc ủkuepcosr.

Hắybaon lắybaoc đnvobicbku thởecsvupxni nózhuui:

- Mắybaot thấaauqy Nam quậvgkmn sắybaop vàupxno tay, quâkuepn ta lạiumti vàupxno lújjkdc nàupxny cạiumtn lưzcywơprnzng thựucfvc. Nếkqkku bâkuepy giờnsptjjkdt binh thìeeej thậvgkmt làupxn quázcyw đnvobázcywng tiếkqkkc. Nếkqkku khôfkrlng rújjkdt thìeeej mấaauqy vạiumtn đnvobiumti quâkuepn ăuswzn cázcywi gìeeej? Nghĩmtbg tớhczci nghĩmtbg lui, chỉwjftzhuu mộtbtlt chiêchcju làupxn dụxvrxupxnng Lưzcywu Biểngsnu. Nếkqkku muốdkjyn chiêchcju hàupxnng Lưzcywu Biểngsnu vậvgkmy nhấaauqt đnvobffzlnh phảuctji đnvobưzcywwtasc đnvoba sốdkjy vọqhqcng tộtbtlc Kinh Châkuepu ủkuepng hộtbtl. Làupxnm sao đnvobngsn đnvobưzcywwtasc họqhqckuepng hộtbtl đnvobâkuepy? Vậvgkmy phảuctji xem ngưzcywnspti đnvobi du thuyếkqkkt, màupxn ngưzcywnspti nàupxny chíjjkdnh làupxn phụxvrx thâkuepn đnvobiumti nhâkuepn củkuepa nàupxnng.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh đnvobújjkdng làupxnkuepn quắybaoc khôfkrlng thua tu mi, rấaauqt nhanh hiểngsnu mọqhqci chuyệbtkrn.

upxnng nhăuswzn màupxny liễgugdu nózhuui:

- Khôfkrlng phảuctji chứjtjt? Ngưzcywơprnzi nêchcjn biếkqkkt quan hệbtkr giữxvrxa phụxvrx thâkuepn đnvobiumti nhâkuepn ta vàupxnzcywu Biểngsnu, sao còkuepn muốdkjyn phụxvrx thâkuepn làupxnm thuyếkqkkt kházcywch?

Trưzcywơprnzng Lãfjfang tựucfv tin cưzcywnspti nózhuui:

- Tấaauqt nhiêchcjn bổnvobn tưzcywhczcng quâkuepn biếkqkkt quan hệbtkr củkuepa phụxvrx thâkuepn nàupxnng vàupxnzcywu Biểngsnu, nhưzcywng màupxn Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw, nàupxnng đnvobybaong quêchcjn Hoàupxnng tiêchcjn sinh, Lưzcywu Biểngsnu, Tházcywi Mạiumto làupxn quan hệbtkruswzng cứjtjtng, cũcosrng rấaauqt dễgugdupxnng rạiumtn nứjtjtt.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh híjjkdt sâkuepu, nózhuui:

- Cho dùmtzz vậvgkmy thìeeej phụxvrx thâkuepn khôfkrlng lýzcyw do bázcywn Lưzcywu Biểngsnu đnvobi?

Trưzcywơprnzng Lãfjfang cưzcywnspti hìeeejeeejzhuui:

- Hoàupxnng phu nhâkuepn mấaauqt sớhczcm, chôfkrln xuốdkjyng mầicbkm khiếkqkkn Hoàupxnng tiêchcjn sinh quyếkqkkt liệbtkrt vớhczci Tházcywi Mạiumto, Lưzcywu Biểngsnu.
Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh thảuctjn nhiêchcjn nózhuui:

- Nếkqkku chỉwjftupxnzcyw do nàupxny thìeeej bổnvobn tiểngsnu thưzcyw cho rằdcurng còkuepn khôfkrlng đnvobkuep khuyêchcjn đnvobưzcywwtasc phụxvrx thâkuepn ta.

Mắybaot Trưzcywơprnzng Lãfjfang bỗohwqng lózhuue tia sázcywng, nózhuui:

- Nếkqkku nhưzcyw thêchcjm vịffzlfkrln phu củkuepa Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw thìeeej chắybaoc phâkuepn lưzcywwtasng đnvobkuep nặatetng chứjtjt!

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh thấaauqt thanh, lớhczcn tiếkqkkng từybao chốdkjyi:

- Cázcywi gìeeej? Ngưzcywơprnzi nghĩmtbg đnvobfuxfp quázcyw nhỉwjft, khôfkrlng khảuctjuswzng!

Trưzcywơprnzng Lãfjfang nhújjkdn vai, cưzcywnspti nózhuui:

- Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw, cózhuu mộtbtlt đnvobiềtefku bổnvobn tưzcywhczcng quâkuepn phảuctji nózhuui rõdgej vớhczci nàupxnng, vịffzlfkrln phu nàupxny khôfkrlng phảuctji thậvgkmt màupxnupxn giảuctj. Bổnvobn tưzcywhczcng quâkuepn cũcosrng khôfkrlng muốdkjyn chiếkqkkm lợwtasi nàupxnng, chẳwtasng qua chỉwjftzhuu nhưzcyw vậvgkmy mớhczci lay đnvobtbtlng đnvobưzcywwtasc Hoàupxnng lãfjfao tiêchcjn sinh, hơprnzn nữxvrxa khiếkqkkn ôfkrlng ấaauqy lo lắybaong tìeeejnh cảuctjnh lậvgkmp trưzcywnsptng củkuepa nàupxnng, do đnvobózhuu du thuyếkqkkt cázcywc đnvobiumti vọqhqcng tộtbtlc.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh bựucfvc mìeeejnh nózhuui:

- Ngưzcywơprnzi muốdkjyn bổnvobn tiểngsnu thưzcyw lừybaoa gạiumtt phụxvrx thâkuepn ta? Nằdcurm mơprnz đnvobi!

Trưzcywơprnzng Lãfjfang sớhczcm đnvobãfjfajjkdnh trưzcywhczcc Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh sẽkuep phảuctjn ứjtjtng mãfjfanh liệbtkrt.

Hắybaon giảuctj bộtbtl đnvobau đnvobhczcn nózhuui: - Thìeeej ra Hoàupxnng tiểngsnu thưzcywcosrng làupxn hạiumtng tiểngsnu nhâkuepn nózhuui khôfkrlng giữxvrx lờnspti, coi nhưzcyw ta nhìeeejn lầicbkm ngưzcywnspti. Ai, sớhczcm biếkqkkt vậvgkmy ta cầicbkn gìeeej đnvobi chuyếkqkkn nàupxny.

zhuui xong hắybaon đnvobjtjtng lêchcjn, chuẩlyain bịffzl phấaauqt tay ázcywo ra đnvobi.
Bồryxj Nhu vộtbtli vàupxnng kêchcju lạiumti Trưzcywơprnzng Lãfjfang:

- Trưzcywơprnzng tưzcywhczcng quâkuepn đnvobybaong vộtbtli đnvobi!

Tiếkqkkp theo nàupxnng nhìeeejn Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh khôfkrlng nózhuui tiếkqkkng nàupxno, chẳwtasng biếkqkkt đnvobang suy nghĩmtbgzcywi gìeeej.

Bồryxj Nhu nhẹfuxf nhàupxnng hỏfuxfi:

- Sưzcyw muộtbtli, chuyệbtkrn nàupxny đnvobújjkdng làupxn khózhuu khăuswzn, chỉwjftupxn xem ởecsv Trưzcywơprnzng tưzcywhczcng quâkuepn khôfkrlng quảuctjn khózhuu nhọqhqcc trèxvrxo non lộtbtli suốdkjyi, nêchcjn suy nghĩmtbg mộtbtlt chújjkdt đnvobi. Nếkqkku thậvgkmt cảuctjm thấaauqy khôfkrlng đnvobưzcywwtasc thìeeejcosrng chỉwjftzhuu thểngsnupxnm tiểngsnu nhâkuepn nuốdkjyt lờnspti vậvgkmy.

zhuui xong nàupxnng còkuepn cốdkjy ýzcyw thởecsvupxni thưzcywnsptn thưzcywwtast.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh băuswzng tuyếkqkkt thôfkrlng minh, chỗohwqupxno khôfkrlng đnvobzcywn ra Trưzcywơprnzng Lãfjfang làupxnm bộtbtl, Bồryxj Nhu ởecsv mộtbtlt bêchcjn házcywt đnvobbtkrm. Nhưzcywng đnvobãfjfa hứjtjta vớhczci ngưzcywnspti rồryxji, thấaauqt hứjtjta thìeeej rấaauqt tệbtkr. Tâkuepm lýzcywupxnng kịffzlch liệbtkrt giãfjfay dụxvrxa.

upxnng đnvobnvobi lạiumti cázcywch kházcywc, nózhuui:

- Cho dùmtzz ta cózhuu thểngsn khuyêchcjn đnvobưzcywwtasc phụxvrx thâkuepn, sợwtasupxn chỉwjft mộtbtlt mìeeejnh phụxvrx thâkuepn thìeeej khôfkrlng thàupxnnh việbtkrc lớhczcn đnvobưzcywwtasc.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang khẽkuepzcywnspti nózhuui:

- Khôfkrlng chỉwjftzhuu phụxvrx thâkuepn nàupxnng, cózhuu cảuctjupxnng Đlwctjtjtc Côfkrlng.

zhuu lẽkuepfkrlm nay Trưzcywơprnzng Lãfjfang đnvobem đnvobếkqkkn quázcyw nhiềtefku bấaauqt ngờnspt cho Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh, đnvobôfkrli mắybaot nhưzcyw thu thủkuepy củkuepa nàupxnng luôfkrln trợwtasn to.

Nửdpswa ngàupxny sau nàupxnng mớhczci thởecsv ra mộtbtlt hơprnzi, tấaauqm tắybaoc khen:
- Trưzcywơprnzng tưzcywhczcng quâkuepn, thủkuep đnvoboạiumtn củkuepa ngưzcywơprnzi thậvgkmt làupxn quázcyw lợwtasi hạiumti.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang tiếkqkkn lêchcjn mộtbtlt bưzcywhczcc, cưzcywnspti toe toéfhost nózhuui:

- Vậvgkmy làupxn Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw đnvobryxjng ýzcyw rồryxji hảuctj?

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh phảuctjn xạiumtmtzzi mộtbtlt bưzcywhczcc, lạiumtnh lùmtzzng nózhuui:

- Bổnvobn tiểngsnu thưzcywkuepn chưzcywa đnvobryxjng ýzcyw đnvobâkuepu!

Trưzcywơprnzng Lãfjfang cưzcywnspti tàupxn nhìeeejn Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh, bỗohwqng vẫckesy tay vớhczci đnvobázcywm Đlwctiểngsnn Vi, bâkuepng quơprnzzhuui:

- Cázcywc ngưzcywơprnzi lùmtzzi ra ngoàupxni cửdpswa canh chừybaong, xem ra ta phảuctji cùmtzzng Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw nghiêchcjm tújjkdc, thâkuepn thiếkqkkt, cẩlyain thậvgkmn tròkuep chuyệbtkrn mộtbtlt phen, vậvgkmy thìeeej mớhczci cózhuu thểngsn tiêchcju trừybao lo lắybaong củkuepa nàupxnng.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh nhìeeejn khuôfkrln mặatett tàupxn ázcywc củkuepa Trưzcywơprnzng Lãfjfang, trong đnvobicbku chợwtast nhớhczczcywc loạiumti thủkuep đnvoboạiumtn vôfkrl sỉwjft hạiumtzcywu hắybaon từybaong làupxnm vớhczci mìeeejnh, trázcywi tim đnvobvgkmp thìeeejnh thịffzlch.

Giọqhqcng nàupxnng kinh hoảuctjng nózhuui:

- Ngưzcywơprnzi muốdkjyn làupxnm gìeeej?

Trưzcywơprnzng Lãfjfang khôfkrlng ngờnspteeejnh cózhuu ‘sứjtjtc uy hiếkqkkp’ lớhczcn đnvobếkqkkn vậvgkmy, cũcosrng ngâkuepy ra, nhưzcywng sau đnvobózhuuzcywnspti hìeeejeeejzhuui:

- Ta biếkqkkt nàupxnng cózhuu đnvobiềtefku do dựucfv, vậvgkmy hai chújjkdng ta hãfjfay nózhuui chuyệbtkrn giảuctji bàupxny hếkqkkt đnvobi, đnvobngsn ta mởecsvfkrlng xiềtefkng trózhuui tim nàupxnng.

zhuui xong hắybaon lạiumti lầicbkn nữxvrxa phấaauqt tay vớhczci đnvobázcywm Đlwctiểngsnn Vi.
Đlwctiểngsnn Vi thầicbkn kinh thôfkrl, khôfkrlng chújjkdt suy nghĩmtbgybao mộtbtlt tiếkqkkng, cho rằdcurng Trưzcywơprnzng Lãfjfang thậvgkmt làupxn muốdkjyn tròkuep chuyệbtkrn vớhczci Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh, nhanh chózhuung lùmtzzi ra. Mấaauqy Hắybaoc Ưiumtng Vệbtkr kházcywc đnvobdkjyi vớhczci Trưzcywơprnzng Lãfjfang làupxn tuyệbtkrt đnvobdkjyi phụxvrxng tụxvrxc, lặatetng lẽkuep đnvobi ra. Chỉwjftkuepn lạiumti Bồryxj Nhu đnvobjtjtng đnvobózhuu, khôfkrlng biếkqkkt làupxnm sao nhìeeejn Trưzcywơprnzng Lãfjfang, chẳwtasng biếkqkkt mìeeejnh nêchcjn đnvobi hay ởecsv. Kếkqkkt quảuctj khi nàupxnng trôfkrlng thấaauqy ázcywnh mắybaot ýzcyw bảuctjo củkuepa Trưzcywơprnzng Lãfjfang thìeeejkuepng giãfjfay dụxvrxa, ázcywnh mắybaot bấaauqt giázcywc liếkqkkc Đlwctiểngsnn Vi cao to vạiumtm vỡybao đnvobjtjtng thẳwtasng ngoàupxni cửdpswa, đnvobicbku ózhuuc khôfkrlng bịffzl khốdkjyng chếkqkk nhẹfuxf nhàupxnng bưzcywhczcc đnvobi.

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh sốdkjyt ruộtbtlt kêchcju:

- Sưzcyw tỷfhos, tỷfhos đnvobybaong đnvobi!

Bồryxj Nhu vốdkjyn cózhuu chújjkdt do dựucfv, vừybaoa lújjkdc Đlwctiểngsnn Vi cózhuu chújjkdt mấaauqt kiêchcjn nhẫckesn nózhuui:

- Đlwctiumti muộtbtli muộtbtli, ngưzcywơprnzi còkuepn dùmtzzng dằdcurng cázcywi gìeeej, đnvobi ra mau, đnvobngsn chújjkda côfkrlng vàupxn Hoàupxnng tiểngsnu thưzcywzhuui chuyệbtkrn!

Đlwctiểngsnn Vi vôfkrleeejnh nózhuui triệbtkrt đnvobngsn khiếkqkkn Bồryxj Nhu bázcywn đnvobjtjtng Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh.

upxnng nhỏfuxf giọqhqcng nózhuui:

- Sưzcyw muộtbtli, muộtbtli hãfjfay nózhuui chuyệbtkrn đnvobàupxnng hoàupxnng vớhczci Trưzcywơprnzng tưzcywhczcng quâkuepn đnvobi.

Khózhuue miệbtkrng Trưzcywơprnzng Lãfjfang treo nụxvrxzcywnspti tàupxn, miệbtkrng khôfkrlng quêchcjn nózhuui:

- Đlwctózhuung cửdpswa giùmtzzm ta, đnvoba tạiumt.

zcywnh cửdpswa tre pházcywt ra tiếkqkkng trong trẻrxaoo, trong thảuctjo đnvobưzcywnsptng quay vềtefk mộtbtlt mảuctjnh tĩmtbgnh lặatetng.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang vẻrxao mặatett lưzcywu manh nhìeeejn Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh. Ngưzcywnspti kia rõdgejupxnng tâkuepm lýzcyw bấaauqt an, mặatett ửdpswng hồryxjng. Dùmtzz mặatett nàupxnng bịffzl khăuswzn che khuấaauqt nhưzcywng Trưzcywơprnzng Lãfjfang cózhuu thểngsn từybao khózhuue mắybaot trắybaong noãfjfan nhìeeejn ra mộtbtlt chújjkdt màupxnu hồryxjng.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang nhếkqkkch hai châkuepn, nhàupxnn nhãfjfazhuui:

- Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw, ta biếkqkkt chuyệbtkrn nàupxny hơprnzi quázcyw đnvobázcywng, nhưzcywng trưzcywhczcc đnvobózhuuupxnng còkuepn làupxnm nhiềtefku chuyệbtkrn quázcyw đnvobázcywng hơprnzn màupxn ta khôfkrlng hềtefk ghi hậvgkmn. Bâkuepy giờnspt chỉwjftupxn muốdkjyn nàupxnng nhẹfuxf nhàupxnng giújjkdp mộtbtlt chuyệbtkrn màupxncosrng khôfkrlng chịffzlu sao?

Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh hồryxji phụxvrxc tâkuepm tìeeejnh, im lặatetng nhìeeejn Trưzcywơprnzng Lãfjfang.

Trưzcywơprnzng Lãfjfang thấaauqy Hoàupxnng Nguyệbtkrt Anh khôfkrlng phảuctjn ứjtjtng, buồryxjn bựucfvc nózhuui:

- Hoàupxnng tiểngsnu thưzcyw, hy vọqhqcng nàupxnng suy nghĩmtbg thêchcjm vìeeejkuepn chújjkdng Giang Đlwctôfkrlng, vìeeejkuepn chújjkdng Kinh Châkuepu đnvobi. Nếkqkku cứjtjt giằdcurng co kiểngsnu nàupxny, chỉwjft sợwtas hai bêchcjn đnvobtefku rơprnzi vàupxno đnvobaauqu tranh vĩmtbgnh viễgugdn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.