Phong Lưu Tam Quốc

Chương 426 : Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (thượng)

    trước sau   
Trưguepơizgpng Lãplwyng bậnzjyt dậnzjyy, mặtflht đnzjycqoqy tưguepơizgpi cưguepguepi nóyjfzi:

- Tốyjfzt lắcjqpm, ngưguepơizgpi mang ta qua ngay.

Đglonguepn ngưguepguepi cóyjfz Hắcjqpc Ưbbaung Vệrexk dẫglonn dắcjqpt xuyêunzsn qua rừajfang câqobly um tùlrnsm, trưguepppujc mắcjqpt làguep mộpmrft tầcqoqng bậnzjyc thang dùlrnsng đnzjyátibyqobly thàguepnh. Quanh co khúwseoc khuỷugzru kérkljo dàguepi ra xa, bởzmnbi vìglsjguepơizgpng khóyjfzi vờguepn quanh nêunzsn khôtpgyng thểtflh thấduwwy rõrkljglsjnh hìglsjnh trưguepppujc mắcjqpt.

Lạyjfzi đnzjyi khoảwseong mộpmrft nérkljn hưguepơizgpng thìglsj trưguepppujc mắcjqpt sưguepơizgpng khóyjfzi nhưguepxkrzn nhưguep hiệrexkn ra mộpmrft gian nhàguep tranh. Bốyjfzn phílxuua đnzjycqoqu làguepqobly xanh trúwseoc lụppujc, phong cảwseonh cựiwpwc kỳjosy đnzjyfcvxp đnzjyizgp.

Mộpmrft Hắcjqpc Ưbbaung Vệrexk chỉpdnu đnzjytflhng trưguepppujc, hưguepng phấduwwn nóyjfzi:

- Chúwseoa côtpgyng, chílxuunh làguep đnzjyâqobly!
Trưguepơizgpng Lãplwyng gậnzjyt đnzjycqoqu, tăurnhng nhanh bưguepppujc châqobln, rấduwwt nhanh đnzjyãplwy tớppuji trưguepppujc gian nhàguep.

wseoc nàguepy Trưguepơizgpng Lãplwyng mớppuji nhìglsjn kỹcjqpglsjnh hìglsjnh trong sâqobln nhỏlmut. Bêunzsn ngoàguepi làguep mộpmrft vòlmutng hàguepng ràguepo trúwseoc, bêunzsn trong gieo trồjlfeng cátibyc loạyjfzi hoa cỏlmut, vôtpgylrnsng kiềviupu diễajfam. Cóyjfz nụppuj hoa chớppujm nởzmnb, cátibyc loạyjfzi hưguepơizgpng thơizgpm xộpmrfc vàguepo mũrexki, khiếchmgn ngưguepguepi bấduwwt giátibyc say. Bêunzsn trong làguep mộpmrft gian nhàguep tranh cựiwpwc kỳjosy đnzjyơizgpn sơizgp, trừajfa chắcjqpn gióyjfz che mưguepa ra thìglsj khôtpgyng còlmutn ílxuuch lợppuji gìglsj. Trưguepơizgpng Lãplwyng nhílxuuu màguepy, nếchmgu bêunzsn trong thậnzjyt sựiwpwyjfz Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, thậnzjyt khôtpgyng thểtflhguepzmnbng tưguepppujng nàguepng sinh hoạyjfzt khắcjqpc khổzmnb thếchmgguepo. Trưguepơizgpng Lãplwyng nhìglsjn cửnzjya cổzmnbng hờguep khérkljp, tùlrnsy tay đnzjyxkrzy ra.

Hắcjqpn nhỏlmut giọaribng dặtflhn:

- Đglonajfang đnzjyyjfzp lêunzsn hoa cỏlmutizgpi nàguepy.

Sau đnzjyóyjfz hắcjqpn cẩxkrzn thậnzjyn tiếchmgn tớppuji.

Đgloni tớppuji trưguepppujc cửnzjya, Trưguepơizgpng Lãplwyng nhẹfcvxrklj hai tiếchmgng.

- Ai đnzjyóyjfz?

unzsn trong truyềviupn ra thanh âqoblm uyểtflhn chuyểtflhn nhưguep chim hóyjfzt, giọaribng nóyjfzi lộpmrf ra kinh ngạyjfzc.

Trưguepơizgpng Lãplwyng nhẹfcvx nhàguepng thởzmnb ra, nghe giọaribng nóyjfzi thậnzjyt làguep thoảwseoi mátibyi, còlmutn cảwseom thấduwwy khátiby quen, chắcjqpc làguep Hoàguepng Nguyệrexkt Anh ởzmnbunzsn trong.

Trưguepơizgpng Lãplwyng hắcjqpng giọaribng, hỏlmuti:

- Xin hỏlmuti đnzjyóyjfzguep Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, Hoàguepng tiểtflhu thưguep àguep?

*Kérkljt!*

Mộpmrft tiếchmgng trong trẻzmnbo, cửnzjya tre bịzmnb đnzjyxkrzy ra, tiếchmgp theo xuấduwwt hiệrexkn mộpmrft côtpgytibyi dátibyng ngưguepguepi mảwseonh khảwseonh. Vóyjfzc dátibyng nàguepng cao rátibyo, eo nhỏlmut mảwseonh mai, bởzmnbi vìglsj mặtflhc đnzjyjlferkljppuj trắcjqpng tinh, đnzjytflhc biệrexkt tôtpgyn lêunzsn bộpmrf ngựiwpwc căurnhng tròlmutn, đnzjyưguepguepng cong cựiwpwc kỳjosy mỹcjqp miềviupu. Trêunzsn khuôtpgyn mặtflht che tấduwwm khăurnhn mỏlmutng khiếchmgn ngưguepguepi khôtpgyng thểtflh thấduwwy rõrklj mặtflht màguepy, chỉpdnu lộpmrf đnzjyôtpgyi mắcjqpt to làguepn thu ba, nhưguep hồjlfe xuâqobln thủbbauy khiếchmgn ngưguepguepi nhìglsjn khôtpgyng cẩxkrzn thậnzjyn hòlmuta tan bêunzsn trong.
Trưguepơizgpng Lãplwyng chỉpdnu liếchmgc sơizgp lậnzjyp tứphlgc xátibyc đnzjyzmnbnh ngưguepguepi nàguepy chílxuunh làguep Hoàguepng Nguyệrexkt Anh. Áspvgnh mắcjqpt hắcjqpn liếchmgc eo thon lạyjfzi tớppuji bộpmrf ngựiwpwc, lòlmutng thầcqoqm khen khôtpgyng dứphlgt. Nếchmgu tílxuunh nhiêunzsu đnzjyóyjfz thôtpgyi thìglsj Hoàguepng Nguyệrexkt Anh cóyjfz thểtflh xem nhưguep mỹcjqp nữglsj bậnzjyc nhấduwwt, chỉpdnu đnzjyátibyng tiếchmgc bớppujt trêunzsn mặtflht nàguepng phátiby hủbbauy vẻzmnb đnzjyfcvxp khôtpgyng gìglsjtibynh kịzmnbp. Nghĩppuj tớppuji đnzjyâqobly, Trưguepơizgpng Lãplwyng thởzmnbguepi mộpmrft tiếchmgng, thậnzjyt làguep đnzjyátibyng tiếchmgc.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh mặtflht đnzjycqoqy kinh ngạyjfzc nhìglsjn Trưguepơizgpng Lãplwyng, đnzjyôtpgyi mắcjqpt ngậnzjyp nưguepppujc tỏlmutrklj khôtpgyng thểtflh tin. Nàguepng khôtpgyng thểtflhguepzmnbng tưguepppujng nổzmnbi Trưguepơizgpng Lãplwyng sẽizgp xuấduwwt hiệrexkn tạyjfzi đnzjyâqobly. Phúwseot chốyjfzc Hoàguepng Nguyệrexkt Anh ngâqobly ra nhưguep phỗjgadng, ngơizgp ngátibyc nhìglsjn Trưguepơizgpng Lãplwyng.

Trưguepơizgpng Lãplwyng đnzjyi tớppuji trưguepppujc mặtflht Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, lắcjqpc tay trêunzsu chọaribc:

- Sao vậnzjyy? Bổzmnbn tưguepppujng quâqobln xuấduwwt hiệrexkn trưguepppujc mắcjqpt nàguepng thìglsj rấduwwt bấduwwt ngờguep sao?

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh thếchmg mớppuji hồjlfei phụppujc tinh thầcqoqn, mắcjqpt lóyjfze tia sátibyng khôtpgyng ngưguepguepi thấduwwy đnzjyưguepppujc, thỏlmut thẻzmnbyjfzi:

- Đglonúwseong làguepizgpi ngoàguepi ýwspl muốyjfzn.

Trưguepơizgpng Lãplwyng cưguepguepi nóyjfzi rằtflhng:

- Khôtpgyng nhữglsjng nàguepng ngoàguepi ýwspl muốyjfzn, bổzmnbn tưguepppujng quâqobln cũrexkng thếchmg. Khôtpgyng ngờguepyjfz ngàguepy bổzmnbn tưguepppujng quâqobln cóyjfz việrexkc cầcqoqn tìglsjm nàguepng.

yjfzi xong Trưguepơizgpng Lãplwyng thóyjfzi quen nhátibyy mắcjqpt vớppuji Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, thậnzjyt tựiwpw nhiêunzsn trêunzsu chọaribc.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh khóyjfz hiểtflhu liếchmgc Trưguepơizgpng Lãplwyng, khi tiếchmgp xúwseoc vớppuji đnzjyôtpgyi mắcjqpt đnzjycqoqy tílxuunh xâqoblm lưguepppujc kia thìglsjlmuttibyguepng bấduwwt giátibyc ửnzjyng hồjlfeng, dưguepguepng nhưguep nhớppuj tớppuji việrexkc khiếchmgn ngưguepguepi ngưguepppujng ngùlrnsng. May làguep mặtflht nàguepng che khăurnhn, Trưguepơizgpng Lãplwyng khôtpgyng trôtpgyng thấduwwy biểtflhu tìglsjnh.

Nhưguepng dưguepguepng nhưguep Trưguepơizgpng Lãplwyng khôtpgyng chịzmnbu tha cho, tiếchmgp tụppujc cưguepguepi hìglsjglsjyjfzi:

- Bổzmnbn tưguepppujng quâqobln quátiby nhớppuj Hoàguepng tiểtflhu thưguep, cho nêunzsn mớppuji…

Chẳaribng ngờguep Hoàguepng Nguyệrexkt Anh khôtpgyng giậnzjyn, chỉpdnu liếchmgc Trưguepơizgpng Lãplwyng mộpmrft cátibyi, thấduwwp giọaribng rầcqoqy:
- Ba hoa.

Trưguepơizgpng Lãplwyng trợppujn mắcjqpt hátiby hốyjfzc mồjlfem. Biểtflhu tìglsjnh củbbaua Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, giọaribng đnzjyiệrexku nóyjfzi chuyệrexkn, giốyjfzng nhưguepguepglsjnh nhâqobln liếchmgc mắcjqpt đnzjyưguepa tìglsjnh, khiếchmgn tim Trưguepơizgpng Lãplwyng đnzjynzjyp nhanh, thấduwwt thầcqoqn. Nửnzjya ngàguepy sau hắcjqpn mớppuji bìglsjnh ổzmnbn lạyjfzi, dùlrnsng átibynh mắcjqpt khátibyc thưguepguepng nhìglsjn chằtflhm chằtflhm đnzjyôtpgyi mắcjqpt nhưguep thu thủbbauy củbbaua Hoàguepng Nguyệrexkt Anh, nhưguepguep muốyjfzn từajfaunzsn trong thấduwwy ra manh mốyjfzi gìglsj.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh lầcqoqn đnzjycqoqu tiêunzsn cóyjfz cảwseom giátibyc khôtpgyng đnzjyưguepppujc tựiwpw nhiêunzsn.

guepng cốyjfz gắcjqpng kiềviupm nérkljn nhịzmnbp tim đnzjynzjyp, bìglsjnh tĩppujnh nóyjfzi:

- Lầcqoqn nàguepy Trưguepơizgpng tưguepppujng quâqobln đnzjyếchmgn chắcjqpc khôtpgyng chỉpdnuglsj tròlmut chuyệrexkn thôtpgyi? Cóyjfz việrexkc gìglsj cứphlgyjfzi thẳaribng đnzjyi.

Trưguepơizgpng Lãplwyng nghiêunzsm túwseoc nóyjfzi:

- Hoàguepng tiểtflhu thưguep, khôtpgyng biếchmgt lúwseoc trưguepppujc ưguepppujc hẹfcvxn củbbaua chúwseong ta còlmutn cóyjfz hiệrexku lựiwpwc khôtpgyng?

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh kinh ngạyjfzc nhìglsjn Trưguepơizgpng Lãplwyng. Nàguepng thấduwwy hắcjqpn dùlrnsng giọaribng đnzjyiệrexku rấduwwt nghiêunzsm túwseoc thìglsj bấduwwt giátibyc gậnzjyt đnzjycqoqu.

Ngay lúwseoc nàguepy, trong nhàguep truyềviupn đnzjyếchmgn giọaribng nóyjfzi ngọaribt ngàguepo hỏlmuti:

- Sưguep muộpmrfi, làguep ai đnzjyóyjfz?

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh chưguepa lêunzsn tiếchmgng thìglsj Đgloniểtflhn Vi đnzjyphlgng sau lưguepng Trưguepơizgpng Lãplwyng bỗjgadng nhiêunzsn vui sưguepppujng la to:

- Đglonyjfzi muộpmrfi muộpmrfi, muộpmrfi cũrexkng ởzmnb đnzjyâqobly hảwseo?

- Làguep Đgloniểtflhn đnzjyyjfzi ca àguep?
Trong nhàguep vang giọaribng nóyjfzi lộpmrfrklj vui sưguepppujng, sau đnzjyóyjfzguepguepng loạyjfzt tiếchmgng va chạyjfzm.

*Binh bàguepng bốyjfzp*

Rấduwwt nhanh, gióyjfz thơizgpm thổzmnbi qua, lao ra mộpmrft ngưguepguepi đnzjyàguepn bàguep ba mưguepơizgpi tuổzmnbi xinh đnzjyfcvxp. Dùlrns đnzjyãplwy qua đnzjyi thờguepi kỳjosy thanh xuâqobln đnzjyfcvxp đnzjyizgp, nhưguepng phong vậnzjyn còlmutn đnzjyóyjfz, trưguepzmnbng thàguepnh mêunzs ngưguepguepi. Ngưguepguepi đnzjyàguepn bàguepguepy chílxuunh làguep Bồjlfe Nhu, nàguepng vẻzmnb mặtflht khôtpgyng thểtflh tin nhìglsjn Đgloniểtflhn Vi.

Đgloniểtflhn Vi ởzmnb sau lưguepng Trưguepơizgpng Lãplwyng, khuôtpgyn mặtflht ngăurnhm đnzjyen bởzmnbi vìglsjguepng phấduwwn màguep biếchmgn đnzjylmut sậnzjym, mắcjqpt hổzmnb nhìglsjn chằtflhm chằtflhm Bồjlfe Nhu, khôtpgyng ngừajfang xoa tay, trong thoátibyng chốyjfzc khôtpgyng biếchmgt nêunzsn nóyjfzi gìglsj. Nhìglsjn bộpmrftibyng hưguepng phấduwwn củbbaua gãplwy, thậnzjyt giốyjfzng nhưguep gặtflhp lạyjfzi thêunzs tửnzjy xa cátibych lâqoblu ngàguepy.

Trưguepơizgpng Lãplwyng nhìglsjn biểtflhu tìglsjnh củbbaua hai ngưguepguepi, cưguepguepi thầcqoqm trong bụppujng.

Hắcjqpn ho nhẹfcvx mộpmrft tiếchmgng, nóyjfzi: - Cátibyc ngưguepguepi đnzjyajfang ởzmnb đnzjyâqobly mắcjqpt qua màguepy lạyjfzi, đnzjytflh chủbbau nhâqobln mờguepi chúwseong ta vàguepo nhàguep rồjlfei nóyjfzi tiếchmgp.

wseoc nàguepy Hoàguepng Nguyệrexkt Anh mớppuji nhưguep tỉpdnunh khỏlmuti giấduwwc mộpmrfng, xấduwwu hổzmnbyjfzi:

- Trưguepơizgpng tưguepppujng quâqobln, nếchmgu ngưguepơizgpi khôtpgyng ngạyjfzi ốyjfzc xátiby đnzjyơizgpn sơizgp thìglsj mờguepi vàguepo.

Trưguepơizgpng Lãplwyng cưguepguepi to nóyjfzi:

- Sao cóyjfz thểtflh? Núwseoi khôtpgyng cao thìglsjguepm gìglsjyjfz tiêunzsn. Thủbbauy khôtpgyng sâqoblu làguepm gìglsjyjfz long hiểtflhn linh. Tuy nóyjfzi nhàguep đnzjyơizgpn sơizgp nhưguepng cóyjfz Hoàguepng tiểtflhu thưguep, Bồjlfe tiểtflhu thưguepzmnb đnzjyâqobly thìglsj tiêunzsn cưguep linh lung, tỏlmuta átibynh hàguepo quang.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh cưguepguepi khổzmnb, lắcjqpc đnzjycqoqu dẫglonn đnzjyátibym Trưguepơizgpng Lãplwyng vàguepo buồjlfeng trong, kérkljo ghếchmg ra.

Trừajfa Trưguepơizgpng Lãplwyng ngồjlfei xuốyjfzng ra, mấduwwy ngưguepguepi khátibyc đnzjyviupu đnzjyphlgng.

Trưguepơizgpng Lãplwyng mởzmnb miệrexkng nóyjfzi:
- Cátibyc ngưguepguepi thậnzjyt biếchmgt tìglsjm chỗjgad, nơizgpi nàguepy rấduwwt làguep thanh nhãplwy, phong cảwseonh lạyjfzi xinh đnzjyfcvxp, thậnzjyt làguep chỗjgad tốyjfzt.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh mỉpdnum cưguepguepi, khôtpgyng nóyjfzi gìglsj.

Trưguepơizgpng Lãplwyng nóyjfzi tiếchmgp:

- Đglonưguepppujc rồjlfei, ta khôtpgyng nóyjfzi quanh co vớppuji cátibyc nàguepng. Lạyjfzi đnzjyâqobly tìglsjm cátibyc nàguepng làguep thậnzjyt cóyjfz mộpmrft việrexkc khátiby đnzjyau đnzjycqoqu cầcqoqn Hoàguepng tiểtflhu thưguep giúwseop giùlrnsm.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh thảwseon nhiêunzsn nóyjfzi:

- Trưguepơizgpng tưguepppujng quâqobln bàguepy mưguepu lậnzjyp kếchmg, quyếchmgt thắcjqpng ngàguepn dặtflhm, còlmutn cóyjfz việrexkc gìglsj khôtpgyng giảwseoi quyếchmgt đnzjyưguepppujc đnzjyâqoblu?

Trưguepơizgpng Lãplwyng nóyjfzi:

- Hoàguepng tiểtflhu thưguep quátiby xem trọaribng bổzmnbn tưguepppujng quâqobln rồjlfei. Bổzmnbn tưguepppujng quâqobln cũrexkng làguep con ngưguepguepi, sao thậnzjyt sựiwpw khôtpgyng gìglsjguepm khôtpgyng đnzjyưguepppujc? Nàguepng nóyjfzi đnzjyi, rốyjfzt cuộpmrfc cóyjfz chịzmnbu giúwseop ta hay khôtpgyng?

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh bìglsjnh tĩppujnh nóyjfzi:

- Làguep việrexkc gìglsj? Nếchmgu vưguepppujt qua phạyjfzm vi năurnhng lựiwpwc củbbaua bổzmnbn tiểtflhu thưguep thìglsj ta đnzjyàguepnh bấduwwt lựiwpwc.

Trưguepơizgpng Lãplwyng khôtpgyng thèizgpm đnzjytflh ýwsplyjfzi:

- Yêunzsn tâqoblm, kỳjosy thựiwpwc đnzjyyjfzi vớppuji nàguepng thìglsj đnzjyóyjfzguep mộpmrft việrexkc rấduwwt đnzjyơizgpn giảwseon.

Hoàguepng Nguyệrexkt Anh thảwseon nhiêunzsn hỏlmuti:

- Rốyjfzt cuộpmrfc làguep chuyệrexkn gìglsj?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.