Phong Lưu Tam Quốc

Chương 425 : Bàng Thống tới thăm (hạ)

    trước sau   
xhmxng Thốjourng khôluikng từbodf chốjouri, chỉygyf bỗiwcwng nhiêjopon nhắnohjc tớntloi lầygyfn trưhdlgntloc khi gặdnnyp mặdnnyt, Trưhdlgơkjakng Lãbglcng đxhmxãbglcipsui câabldu gìjopo.

- Lầygyfn trưhdlgntloc gặdnnyp mặdnnyt tưhdlgntlong quâabldn, Thốjourng thưhdlgxizwng nhớntlo đxhmxếnjyrn lờxizwi củzhssa tưhdlgntlong quâabldn. Lầygyfn nàxhmxy nếnjyru thu đxhmxưhdlgbfimc Kinh Châabldu, xin tưhdlgntlong quâabldn nhiềbtiau thôluikng cảmsgxm cho dâabldn chúcnjung Kinh Châabldu, cũxizwng bảmsgxo vệtzexxhmxng gia ta trong chiếnjyrn hỏnlyua khôluikng bịtqen liêjopon lụabyxy.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng khôluikng chúcnjut nghĩysdt ngợbfimi đxhmxábglcp:

- Sĩysdt Nguyêjopon cóipsu âabldn vớntloi ta, ngưhdlgơkjaki cứuhemjopon lòkjakng đxhmxi. Chỉygyf cầygyfn Trưhdlgơkjakng Lãbglcng ta còkjakn ởuhem thìjopoxhmxng gia sẽpqiv đxhmxxizwi đxhmxxizwi hưhdlgng thịtqennh. Màxhmx Kinh Châabldu tấtatwt nhiêjopon sẽpqivxhmxng phồxffin vinh hơkjakn trưhdlgntloc, trăyhtcm họgxiw an cưhdlg lạhdlgc nghiệtzexp.

xhmxng Thốjourng gậhdlgt đxhmxygyfu nóipsui:

- Thốjourng tin tưhdlguhemng lờxizwi củzhssa tưhdlgntlong quâabldn. Vậhdlgy đxhmxưhdlgbfimc rồxffii, khôluikng còkjakn nhiềbtiau thờxizwi gian, Thốjourng lậhdlgp tứuhemc nhízcvtch ngưhdlgxizwi đxhmxi Nam quậhdlgn. Nhưhdlgng trưhdlgntloc khi đxhmxi còkjakn mộdnnyt chuyệtzexn xin tưhdlgntlong quâabldn làxhmxm tốjourt, nếnjyru khôluikng sợbfim rằqpctng du thuyếnjyrt khóipsuxhmx thàxhmxnh côluikng.
Trưhdlgơkjakng Lãbglcng nóipsui:

- Sĩysdt Nguyêjopon cóipsu việtzexc gìjopohdlgntlong bậhdlgn, Lãbglcng sẽpqiv cốjour gắnohjng hếnjyrt sứuhemc hoàxhmxn thàxhmxnh.

xhmxng Thốjourng cưhdlgxizwi nóipsui:

- Chỉygyf bằqpctng Bàxhmxng gia củzhssa thúcnjuc phụabyx thìjopo khóipsuxhmx thuyếnjyrt phụabyxc đxhmxưhdlgbfimc cábglcc đxhmxhdlgi gia tộdnnyc trong kinh. Cầygyfn tưhdlgntlong quâabldn đxhmxi mờxizwi Hoàxhmxng gia Hoàxhmxng Thừbodfa Ngạhdlgn tiêjopon sinh cùjvyqng du thuyếnjyrt mớntloi đxhmxưhdlgbfimc. Còkjakn vềbtia Hoàxhmxng tiêjopon sinh thìjopo, ha ha, việtzexc nàxhmxy chắnohjc khôluikng cầygyfn Thốjourng nhiềbtiau lờxizwi. Sưhdlgluikn Hoàxhmxng Nguyệtzext Anh vốjourn tạhdlgi Trung Châabldu Tung Sơkjakn, nhưhdlgng sau nàxhmxy khôluikng biếnjyrt tạhdlgi sao ngụabyxuhem Hoàxhmxnh Sơkjakn, cábglcch nơkjaki nàxhmxy khôluikng xa, tưhdlgntlong quâabldn phảmsgxi nhọgxiwc côluikng đxhmxízcvtch thâabldn đxhmxi mộdnnyt chuyếnjyrn rồxffii.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vộdnnyi vàxhmxng vàxhmxng gậhdlgt đxhmxygyfu nóipsui:

- Việtzexc nàxhmxy cứuhem giao cho ta, vềbtiajopon Lưhdlgu Biểnjyru thìjopo giao hếnjyrt cho Sĩysdt Nguyêjopon.

xhmxng Thốjourng gậhdlgt đxhmxygyfu, nóipsui từbodf biệtzext rồxffii xoay ngưhdlgxizwi rờxizwi đxhmxi.

Mấtatwy ngưhdlgxizwi Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vộdnnyi đxhmxuhemng dậhdlgy đxhmxưhdlga tiễtatwn. Tuy trong lòkjakng Đntloiềbtian Phong, Quábglcch Gia khôluikng muốjourn nhưhdlgng nếnjyru Bàxhmxng Thốjourng thậhdlgt cóipsu thểnjyr hoàxhmxn thàxhmxnh côluikng việtzexc, coi nhưhdlg giúcnjup đxhmxpbba Trưhdlgơkjakng Lãbglcng mộdnnyt phen, cho nêjopon hai ngưhdlgxizwi kiềbtiam néipsun thàxhmxnh kiếnjyrn, vui vẻqxcu đxhmxưhdlga tiễtatwn Bàxhmxng Thốjourng.

Đntlobfimi Bàxhmxng Thốjourng đxhmxi xa thìjopo Trưhdlgơkjakng Lãbglcng mớntloi thởuhemxhmxi nóipsui:

- May làxhmxipsuxhmxng Thốjourng trợbfim giúcnjup, nếnjyru khôluikng thìjopo đxhmxúcnjung làxhmx chẳqiwqng biếnjyrt nêjopon làxhmxm sao mớntloi tốjourt.

Quábglcch Gia luôluikn khôluikng lêjopon tiếnjyrng nay bỗiwcwng mởuhem miệtzexng nóipsui:

- Bàxhmxng Thốjourng nàxhmxy đxhmxúcnjung làxhmx khôluikng hềbtia đxhmxơkjakn giảmsgxn. Chúcnjua côluikng kízcvtnh trọgxiwng hắnohjn đxhmxúcnjung làxhmxipsubfer. Khôluikng nóipsui cábglci khábglcc, chỉygyf riêjopong việtzexc nắnohjm bắnohjt thờxizwi cơkjak tiếnjyrn đxhmxếnjyrn vừbodfa đxhmxúcnjung, nếnjyru ngưhdlgxizwi nàxhmxy ngay từbodf đxhmxygyfu đxhmxãbglcxhmxm việtzexc cho Lưhdlgu Biểnjyru thìjopo chỉygyf sợbfim sẽpqivxhmxjoponh đxhmxtqench củzhssa chúcnjua côluikng rồxffii.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng gậhdlgt đxhmxygyfu, rấtatwt tábglcn đxhmxxffing nóipsui:
- Đntloúcnjung thếnjyr.

Tuy Đntloiềbtian Phong khôluikng quen nhìjopon hàxhmxnh vi phong cábglcch củzhssa Bàxhmxng Thốjourng nhưhdlgng vẫohefn rấtatwt khâabldm phụabyxc nóipsui:

- Bàxhmxng Thốjourng đxhmxúcnjung làxhmx cựkjakc kỳtzexxhmxi năyhtcng. Lầygyfn nàxhmxy cóipsu thểnjyr giảmsgxi buồxffin phiềbtian cho chúcnjua côluikng, coi nhưhdlgxhmx chúcnjua côluikng may mắnohjn.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng cảmsgxm thábglcn nóipsui:

- Ta vàxhmxxhmxng Thốjourng chỉygyf gặdnnyp mặdnnyt mộdnnyt lầygyfn, nhưhdlgng khôluikng ngờxizw hắnohjn vàxhmxo lúcnjuc mấtatwu chốjourt thếnjyrxhmxy giúcnjup ta mộdnnyt tay, thậhdlgt đxhmxúcnjung làxhmxkjakng ngưhdlgxizwi khóipsukjak.

Đntloiềbtian Phong cũxizwng than thởuhem rằqpctng:

- Cóipsuabldu giúcnjup nhiềbtiau khôluikng bằqpctng giúcnjup đxhmxúcnjung lúcnjuc, chízcvtnh làxhmx đxhmxhdlgo lýbferxhmxy.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng cưhdlgxizwi nóipsui:

- Đntloưhdlgbfimc rồxffii, khôluikng nhiềbtiau lờxizwi nữtzexa, thờxizwi gian đxhmxãbglc gấtatwp rúcnjut, ta khôluikng ởuhem lạhdlgi lâabldu hơkjakn, lậhdlgp tứuhemc lêjopon đxhmxưhdlgxizwng đxhmxi gặdnnyp Hoàxhmxng Nguyệtzext Anh xin giúcnjup đxhmxpbba. Nhưhdlgng việtzexc nàxhmxy cầygyfn ta đxhmxízcvtch thâabldn ra tay, nếnjyru khôluikng dùjvyq ai đxhmxi chỉygyf sợbfim họgxiw khôluikng cho cábglcc ngưhdlgơkjaki mặdnnyt mũxizwi.

Đntloiềbtian Phong nhớntlo tớntloi quan hệtzex mậhdlgp mờxizw giữtzexa Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vàxhmx Hoàxhmxng Nguyệtzext Anh, khóipsue miệtzexng lộdnny nụabyxhdlgxizwi tàxhmx. Vừbodfa lúcnjuc Trưhdlgơkjakng Lãbglcng xoay ngưhdlgxizwi thấtatwy hếnjyrt biểnjyru tìjoponh củzhssa Đntloiềbtian Phong.

Hắnohjn cưhdlgxizwi mắnohjng:

- Hay cho Đntloiềbtian Phong, ngưhdlgơkjaki đxhmxang cưhdlgxizwi cábglci quỷltaojopo đxhmxóipsu?

Đntloiềbtian Phong sao chịtqenu nóipsui thậhdlgt, ấtatwp a ấtatwp úcnjung đxhmxábglcnh trốjourng lãbglcng, nóipsui ra mộdnnyt đxhmxjourng lýbfer do. Trưhdlgơkjakng Lãbglcng nhìjopon Đntloiềbtian Phong buồxffin cưhdlgxizwi nhưhdlg vậhdlgy thìjopo cấtatwt tiếnjyrng cưhdlgxizwi to. Đntloiềbtian Phong thấtatwy Trưhdlgơkjakng Lãbglcng cưhdlgxizwi, cùjvyqng cưhdlgxizwi hùjvyqa theo.
Trưhdlgơkjakng Lãbglcng dặdnnyn dòkjak mộdnnyt sốjour việtzexc, chuyểnjyrn quyềbtian đxhmxiềbtiau khiểnjyrn Hạhdlg Khẩjiqdu cho Đntloiềbtian Phong, hắnohjn thìjopo mang theo Quábglcch Gia, Đntloiểnjyrn Vi, Hàxhmxn Cửidkx Tửidkx, Hàxhmxn Sơkjakn, còkjakn cóipsuyhtcm trăyhtcm Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzexxhmxo buổipsui chiềbtiau ngàxhmxy hôluikm đxhmxóipsuzcvt mậhdlgt xuấtatwt phábglct.

Hoàxhmxnh Sơkjakn huyệtzexn, nóipsuuhem tạhdlgi Hồxffi Nam tỉygyfnh trung bộdnny nghiêjopong vềbtia đxhmxôluikng, trung du Tưhdlgơkjakng Giang, bởuhemi vìjopo Nam Nhạhdlgc Hoàxhmxnh Sơkjakn màxhmx đxhmxưhdlgbfimc gọgxiwi têjopon.

Hoàxhmxnh Sơkjakn lạhdlgi cóipsujopon làxhmx Nam Nhạhdlgc, làxhmx mộdnnyt trong ngũxizw nhạhdlgc củzhssa nưhdlgntloc ta, ởuhem tạhdlgi Trưhdlgxizwng Sa Hoàxhmxnh Sơkjakn huyệtzexn. Khízcvt hậhdlgu đxhmxdnnyc đxhmxábglco, khắnohjp nơkjaki làxhmx rừbodfng rậhdlgm câabldy trúcnjuc, quanh năyhtcm xanh biếnjyrc, kỳtzex hoa dịtqen thảmsgxo, bốjourn phízcvta ngábglct hưhdlgơkjakng. Phong cảmsgxnh thiêjopon nhiêjopon cựkjakc kỳtzex xinh đxhmxkwsfp, vậhdlgy nêjopon mớntloi cóipsu lờxizwi khen làxhmx ‘Nam Nhạhdlgc đxhmxdnnyc túcnju’. Từbodfng cóipsu thi nhâabldn ca ngợbfimi ngũxizw nhạhdlgc rằqpctng ‘Hằqpctng Sơkjakn nhưhdlg đxhmxi, Thábglci Sơkjakn nhưhdlg ngồxffii, Hoa Sơkjakn nhưhdlg đxhmxuhemng, Tung Sơkjakn nhưhdlg nằqpctm, chỉygyfipsu Nam Nhạhdlgc nhưhdlg bay.’

Đntloxhmxn ngưhdlgxizwi Trưhdlgơkjakng Lãbglcng trảmsgxi qua mấtatwy ngàxhmxy đxhmxi đxhmxưhdlgxizwng biểnjyrn, rấtatwt nhanh tớntloi Ba Khâabldu, tiếnjyrp theo từbodf Ba Khâabldu thay ngựkjaka, nhanh chóipsung chạhdlgy hưhdlgntlong Hoàxhmxnh Sơkjakn. Ngàxhmxy đxhmxi ngàxhmxn dặdnnym, đxhmxêjopom đxhmxi tábglcm trăyhtcm, cho dùjvyq Trưhdlgơkjakng Lãbglcng cóipsu khỏnlyue mạhdlgnh cũxizwng trong đxhmxbfimt hàxhmxnh quâabldn khẩjiqdn cấtatwp nàxhmxy thấtatwy cựkjakc kỳtzex mệtzext mỏnlyui.

Lạhdlgi qua mấtatwy ngàxhmxy, Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vàxhmx Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex đxhmxãbglc tớntloi Hoàxhmxnh Sơkjakn, bắnohjt đxhmxygyfu leo lêjopon đxhmxygyfnh.

Bởuhemi vìjopo khízcvt trờxizwi âabldm u, khôluikng thấtatwy mặdnnyt trờxizwi nóipsung bứuhemc, đxhmxygyfnh núcnjui mâabldy mờxizwhdlgbfimn lờxizw nhưhdlgjiqdn nhưhdlg hiệtzexn.

Thếnjyrcnjui Hoàxhmxnh Sơkjakn hùjvyqng vĩysdt, kéipsuo dàxhmxi mấtatwy trăyhtcm dặdnnym. Trong bảmsgxy mưhdlgơkjaki hai núcnjui lấtatwy Chúcnjuc Dung, Thiêjopon Trụabyx, Phùjvyq Dung, Tửidkxbglci, Thạhdlgch Bẩjiqdm, năyhtcm tòkjaka làxhmx nổipsui tiếnjyrng nhấtatwt. Hoàxhmxng Nguyệtzext Anh làxhmxuhem đxhmxygyfnh núcnjui Chúcnjuc Dung, sớntlom chiềbtiau khổipsu tậhdlgp võjopo họgxiwc, binh phábglcp.

Truyềbtian thuyếnjyrt Chúcnjuc Dung phong làxhmxkjaki Chúcnjuc Dung trúcnju ngụabyx. Chúcnjuc Dung làxhmx hỏnlyua thầygyfn trong truyềbtian thuyếnjyrt thầygyfn thoạhdlgi, làxhmx ngưhdlgxizwi phábglct minh ra lấtatwy lửidkxa làxhmx mồxffii lửidkxa Chúcnjuc Dung giữtzexjopon. Sau vìjopozcvtnh bábglci Chúcnjuc Dung, đxhmxdnnyc biệtzext lấtatwy núcnjui nàxhmxy gọgxiwi làxhmx Chúcnjuc Dung phong. Đntlodnny cao củzhssa Chúcnjuc Dung phong so vớntloi mặdnnyt biểnjyrn ưhdlgntloc chừbodfng mộdnnyt ngàxhmxn méipsut, làxhmx ngọgxiwn núcnjui cao nhấtatwt trong bảmsgxy mưhdlgơkjaki hai tòkjaka, cũxizwng làxhmxcnjui cao nhấtatwt trong Tưhdlgơkjakng Trung thung lũxizwng. Cổipsu nhâabldn từbodfng nóipsui ‘khôluikng leo lêjopon Chúcnjuc Dung thìjopo khôluikng biếnjyrt đxhmxdnny cao.’

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng từbodf phízcvta nam trèefxto lêjopon, mộdnnyt đxhmxưhdlgxizwng đxhmxi qua gióipsu thổipsui vùjvyqjvyq, mâabldy lữtzexng lờxizw trôluiki. Cảmsgxnh đxhmxkwsfp Nam Nhạhdlgc ởuhem chỗiwcw khôluikng núcnjui nàxhmxo khôluikng xanh ngábglct, khôluikng núcnjui nàxhmxo khôluikng cóipsuabldy. Thếnjyrcnjui liêjopon miêjopon rộdnnyng rãbglci, rừbodfng rậhdlgm rạhdlgp, bốjourn mùjvyqa nhưhdlg mộdnnyt, khiếnjyrn ngưhdlgxizwi cảmsgxm thấtatwy thiêjopon nhiêjopon rộdnnyng lớntlon, bấtatwt giábglcc mấtatwt hồxffin, giốjourng nhưhdlg đxhmxang mộdnnyng, bao dung cảmsgxkjakng vàxhmxhdlg duy củzhssa mìjoponh.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vàxhmx Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex củzhssa mìjoponh vừbodfa leo núcnjui vừbodfa ngắnohjm cảmsgxnh đxhmxkwsfp.

Đntloi hai canh giờxizw sau, Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vàxhmx Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex đxhmxãbglc leo lêjopon đxhmxygyfnh núcnjui Chúcnjuc Dung.

Đntlouhemng trêjopon đxhmxygyfnh Chúcnjuc Dung, đxhmxdnnyng nhìjopon la tiêjopou, mâabldy trắnohjng lưhdlgbfimn lờxizw, tâabldy ngắnohjm tuyếnjyrt phong, nhưhdlgjiqdn nhưhdlg hiệtzexn, bắnohjc thiếnjyru Ba Khâabldu, trờxizwi nưhdlgntloc mộdnnyt màxhmxu, nam ngóipsuhdlgơkjakng Giang, uyểnjyrn nhưhdlgzcvtch bạhdlgc. Trờxizwi đxhmxtatwt mêjoponh môluikng đxhmxhdlgp vàxhmxo mắnohjt, dưhdlgntloi châabldn núcnjui non trậhdlgp trùjvyqng nhưhdlgjvyqn đxhmxtatwt. Trưhdlgơkjakng Lãbglcng cảmsgxm thábglcn, bắnohjt đxhmxygyfu sai Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex đxhmxi tìjopom chỗiwcw Hoàxhmxng Nguyệtzext Anh cưhdlg ngụabyx. Hắnohjn thìjopojopom mộdnnyt chỗiwcw ngồxffii xuốjourng, cảmsgxm thábglcn trờxizwi đxhmxtatwt sábglcng tạhdlgo.

cnjuc nàxhmxy đxhmxygyfnh núcnjui mâabldy mùjvyq bay lữtzexng lờxizw, trong chớntlop mắnohjt rõjopoxhmxng thấtatwy mộdnnyt ngọgxiwn núcnjui nhưhdlgng bịtqen từbodfng đxhmxxhmxn sưhdlgơkjakng khóipsui bao phủzhss, dầygyfn ẩjiqdn núcnjup. Trưhdlgơkjakng Lãbglcng thấtatwy mìjoponh nhưhdlg đxhmxang cưhdlgpbbai mâabldy lưhdlgntlot gióipsu, chỉygyf thấtatwy từbodfng đxhmxxhmxn khóipsui trắnohjng quanh quẩjiqdn trưhdlgntloc ngựkjakc, lưhdlgntlot qua kẽpqiv tay, muốjourn vưhdlgơkjakn tay bắnohjt lấtatwy nhưhdlgng khôluikng thểnjyr chạhdlgm đxhmxưhdlgbfimc. Bỗiwcwng nhiêjopon, gióipsubglct phấtatwt qua mặdnnyt, gióipsu đxhmxi qua bầygyfu trờxizwi từbodfbglcm biếnjyrn trắnohjng, từbodf đxhmxabyxc đxhmxếnjyrn trong. Sưhdlgơkjakng mùjvyqxhmxy đxhmxdnnyc tábglcn đxhmxi, đxhmxygyfnh núcnjui phưhdlgơkjakng xa rõjopoxhmxng trưhdlgntloc mắnohjt.

Trưhdlgơkjakng Lãbglcng nằqpctm trêjopon mộdnnyt tảmsgxng đxhmxábglc lớntlon, nhắnohjm mắnohjt lạhdlgi, yêjopon lặdnnyng hưhdlguhemng thụabyxabldy mùjvyq nhẹkwsf vuốjourt lan da, từbodfng đxhmxbfimt lạhdlgnh lẽpqivo sảmsgxng khoábglci. Sưhdlgơkjakng khóipsui lưhdlgbfimn lờxizw, hắnohjn thấtatwy mìjoponh nhưhdlg bịtqen bao phủzhss trong đxhmxóipsu, đxhmxhdlgp mâabldy thàxhmxnh tiêjopon, thoảmsgxi mábglci khôluikng thểnjyr tảmsgx.

Khôluikng lâabldu sau cóipsu hai Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex vộdnnyi vàxhmxng tớntloi, hiểnjyrn nhiêjopon đxhmxãbglcjopom ra chỗiwcwipsu ngưhdlgxizwi ởuhem.

Mộdnnyt Hắnohjc Ưqxhmng Vệtzex quỳtzex xuốjourng thìjopo thầygyfm bêjopon tai Trưhdlgơkjakng Lãbglcng vàxhmxi câabldu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.