Phong Lưu Tam Quốc

Chương 424 : Bàng Thống tới thăm (thượng)

    trước sau   
Đylyciềpzhgn Phong tứudcfc giậabddn thổmmzvi râmmzvu trợtqjbn mắvaxpt, hiểglcnn nhiêboqqn cựdpjic kỳurtz bấocjot mãlpxan Bàtqjbng Thốimysng.

Chỉqkrm Quádpgwch Gia làtqjb khômmfing biểglcnu lộzcwedpgwi gìjqam, nhưnfavng nhìjqamn đimysômmfii mắvaxpt thỉqkrmnh thoảglcnng lótfope tia sádpgwng làtqjb biếvsklt gãlpxa đimysang suy nghĩrmsv.

Trêboqqn đimysưnfavldlbng đimysi, Trưnfavơrdfang Lãlpxang từtqjbocqac đimysylycu vui sưnfavdceing tỉqkrmnh tádpgwo lạlpxai, sắvaxpp xếvsklp suy nghĩrmsv.

Hắvaxpn hỏsmgli hai ngưnfavldlbi bêboqqn cạlpxanh:

- Lầylycn nàtqjby Bàtqjbng Thốimysng tiếvskln đimysếvskln tấocjot nhiêboqqn làtqjbtfop mụcxyhc đimysíwcakch. Khômmfing lẽybzu hắvaxpn đimysãlpxa đimysdpgwn đimysưnfavtqjbc tìjqamnh cảglcnnh hiệabddn tạlpxai củcxyha chúocqang ta?

Đylyciềpzhgn Phong chưnfava nótfopi gìjqam thìjqam Quádpgwch Gia đimysãlpxaboqqn tiếvsklng:
- Rấocjot cótfop thểglcn.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang bỗstyqng giãlpxan châmmzvn màtqjby, cưnfavldlbi rằvqpnng:

- Nếvsklu hắvaxpn thậabddt cótfop thểglcn giúocqap ta mộzcwet tay, cho dùiqyl đimysi vàtqjbi bậabddn thìjqam chúocqang ta cũoizpng đimysádpgwng giádpgw.

Đylyciềpzhgn Phong nghe lờldlbi nàtqjby lửabdda giậabddn trong lòdurpng mớdceii tạlpxam bìjqamnh ổmmzvn.

Mấocjoy ngưnfavldlbi rấocjot nhanh đimysi ra cửabdda phủcxyh huyệabddn, liềpzhgn thấocjoy mộzcwet ngưnfavldlbi đimysàtqjbn ômmfing diệabddn mạlpxao cựdpjic kỳurtz xấocjou xíwcak. Gãlpxa cao chừtqjbng thưnfavdceic năwoqrm, mỏsmgl nhọwydmn mũoizpi bẹbowap, mắvaxpt nhỏsmgltqjby mỏsmglng, cótfoptqjbi cọwydmng râmmzvu dêboqq, lômmfii thômmfii lếvsklch thếvsklch, quầylycn ádpgwo loang lổmmzv, ngưnfavldlbi đimysàtqjbn ômmfing trung niêboqqn nhếvsklch nhádpgwc thếvskltqjby chíwcaknh làtqjbtqjbng Thốimysng. Kỳurtz thựdpjic Bàtqjbng Thốimysng chỉqkrm mớdceii hai mưnfavơrdfai bốimysn tuổmmzvi nhưnfavng trômmfing gãlpxa giàtqjbrdfan tuổmmzvi thậabddt rấocjot nhiềpzhgu.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang thấocjoy gãlpxa kiêboqqu ngạlpxao ưnfavupxnn ngựdpjic, bộzcwedpgwng hếvsklch mặylyct nhìjqamn đimysldlbi thìjqamnfavldlbi hìjqamjqam, trưnfavdceic tiêboqqn hàtqjbnh lễzubrtfopi:

- Sĩrmsv Nguyêboqqn, đimysãlpxammzvu khômmfing gặylycp, vẫtfopn khỏsmgle chứudcf?

Đylyciểglcnn Vi thômmfi giọwydmng nótfopi:

- Thìjqam ra làtqjb thằvqpnng nhãlpxai nhàtqjb ngưnfavơrdfai khômmfing biếvsklt trờldlbi cao đimysocjot rộzcweng. Lầylycn nàtqjby ngoan ngoãlpxan nghe chưnfava!

tqjbng Thốimysng khômmfing thèzubrm đimysglcn ýnkku Đylyciểglcnn Vi uy hiếvsklp, phớdceit lờldlblpxa, chỉqkrm hờldlbi hợtqjbt thi lễzubr cho cótfop, sau đimysótfop khuômmfin mặylyct xấocjou xíwcak lộzcwe nụcxyhnfavldlbi. Nótfopi gãlpxanfavldlbi màtqjb cảglcnm thấocjoy còdurpn khótfop coi hơrdfan làtqjb khótfopc.

tqjbng Thốimysng nótfopi:

- Nhờldlb Trưnfavơrdfang tưnfavdceing quâmmzvn tiếvskln đimysếvskln nghêboqqnh tiếvsklp, thậabddt làtqjb xấocjou hổmmzv khômmfing dádpgwm nhậabddn. Chỉqkrmtqjb thấocjoy phong thádpgwi tưnfavdceing quâmmzvn càtqjbng hơrdfan lúocqac xưnfava, Thốimysng thấocjoy rấocjot làtqjb an ủcxyhi.

Đylyciềpzhgn Phong, Quádpgwch Gia đimysimysi vớdceii lờldlbi Bàtqjbng Thốimysng nótfopi khômmfing cho làtqjb đimysúocqang, nhìjqamn biểglcnu tìjqamnh củcxyha gãlpxatqjbng thấocjoy đimysádpgwng ghéoizpt.
Trưnfavơrdfang Lãlpxang duỗstyqi tay ra làtqjbm đimyszcweng tádpgwc mờldlbi vàtqjbo, nótfopi:

- Sĩrmsv Nguyêboqqn, chúocqang ta trưnfavdceic tiêboqqn vàtqjbo trong rồtaxwi nótfopi chuyệabddn kỹgzhytqjbng hơrdfan.

tqjbng Thốimysng gậabddt đimysylycu, khômmfing thèzubrm đimysglcn ýnkku thâmmzvn phậabddn chủcxyh khádpgwch, cưnfavdceip đimysi trưnfavdceic. Gãlpxa ngẩwydmng đimysylycu đimysi trưnfavdceic Trưnfavơrdfang Lãlpxang, bưnfavdceic nhanh nhưnfav bay.

Đylyciềpzhgn Phong, Quádpgwch Gia trong mắvaxpt tótfope tia lửabdda giậabddn. Bàtqjbng Thốimysng nàtqjby hàtqjbnh đimyszcweng đimysúocqang làtqjbrdfai quádpgw đimysádpgwng.

Đylyciểglcnn Vi liêboqqn tụcxyhc to giọwydmng la:

- Cádpgwi têboqqn thấocjot phu to gan nàtqjby, xem ta khômmfing xéoizpocqai da chótfopdpgw củcxyha ngưnfavơrdfai!

tfopi xong Đylyciểglcnn Vi thậabddt sựdpjimmfing lêboqqn. May làtqjb Quádpgwch Gia kịdceip thờldlbi ra tiếvsklng ngăwoqrn lạlpxai mớdceii tạlpxam bìjqamnh ổmmzvn tíwcaknh tìjqamnh xúocqac đimyszcweng củcxyha Đylyciểglcnn Vi. Còdurpn ngưnfavldlbi gâmmzvy chuyệabddn thìjqamtqjbm nhưnfav khômmfing phádpgwt hiệabddn gìjqam hếvsklt, nghêboqqnh ngang tiếvskln lêboqqn.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang theo sau lưnfavng Bàtqjbng Thốimysng, lắvaxpc đimysylycu cưnfavldlbi khổmmzv. Cótfop việabddc cầylycu ngưnfavldlbi thìjqam phảglcni cụcxyhp đimysmmfii thômmfii.

Rấocjot nhanh mấocjoy ngưnfavldlbi đimysi tớdceii phòdurpng khádpgwch, bưnfavng tràtqjb ngồtaxwi xuốimysng, giớdceii thiệabddu đimysádpgwm Đylyciềpzhgn Phong. Đylyctqjbi Bàtqjbng Thốimysng ngừtqjbng uốimysng tràtqjb, bắvaxpt đimysylycu cótfop hứudcfng thúocqa nhìjqamn Trưnfavơrdfang Lãlpxang thìjqam hắvaxpn mỉqkrmm cưnfavldlbi, trưnfavdceic tiêboqqn mởhssg miệabddng nótfopi:

- Khômmfing biếvsklt lầylycn nàtqjby Sĩrmsv Nguyêboqqn tiếvskln đimysếvskln làtqjbtfop việabddc gìjqam muốimysn dạlpxay bảglcno? Lãlpxang sẽybzu rửabdda tai lắvaxpng nghe, kíwcaknh xin chỉqkrm dạlpxay cho.

tqjbng Thốimysng ngồtaxwi chàtqjbnh bàtqjbnh trêboqqn ghếvskl, vẻzubr mặylyct hờldlbi hợtqjbt nótfopi:

- Tưnfavdceing quâmmzvn cầylycn gìjqam khádpgwch sádpgwo nhưnfav vậabddy, thảglcno dâmmzvn khômmfing dádpgwm nhậabddn chỉqkrm dạlpxay. Nếvsklu khômmfing thìjqam chỉqkrm sợtqjb thâmmzvn con rệabddp Thốimysng đimysâmmzvy khômmfing đimysi ra cửabdda nổmmzvi.

tfopi rồtaxwi gãlpxadurpn cốimys ýnkku liếvsklc Đylyciểglcnn Vi.
Đylyciểglcnn Vi hừtqjb mộzcwet tiếvsklng, lầylycm bầylycm:

- Coi nhưnfav ngưnfavơrdfai biếvsklt khômmfin.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang biếvskln sắvaxpc mặylyct, quádpgwt:

- Đylyciểglcnn Vi, khômmfing đimysưnfavtqjbc vômmfi lễzubr vớdceii tiêboqqn sinh!

Đylyciểglcnn Vi khômmfing phụcxyhc trừtqjbng Bàtqjbng Thốimysng, lui vềpzhg sau lưnfavng Trưnfavơrdfang Lãlpxang, khômmfing nótfopi câmmzvu nàtqjbo. Chỉqkrmtqjb mắvaxpt trâmmzvu trợtqjbn trừtqjbng biểglcnu thịdcei trong lòdurpng gãlpxa cựdpjic kỳurtz khótfop chịdceiu.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang mỉqkrmm cưnfavldlbi nótfopi:

- Lãlpxang quảglcnn giádpgwo khômmfing tốimyst, xin tiêboqqn sinh đimystqjbng giậabddn.

tqjbng Thốimysng cưnfavldlbi to, vỗstyq tay bồtaxwm bộzcwep nótfopi:

- Tưnfavdceing quâmmzvn đimysâmmzvu cầylycn khádpgwch sádpgwo nhưnfav vậabddy. Nếvsklu đimysãlpxa thếvskl thìjqam Thốimysng khômmfing ngạlpxai nótfopi thẳdceing. Tưnfavdceing quâmmzvn, ngưnfavơrdfai cótfop biếvsklt tìjqamnh thếvsklocqac nàtqjby nguy cấocjop khômmfing?

Đylyciềpzhgn Phong rốimyst cuộzcwec khômmfing chịdceiu nổmmzvi Bàtqjbng Thốimysng huêboqqnh hoang, trầylycm giọwydmng nótfopi:

- Quâmmzvn ta vàtqjbi tuầylycn trưnfavdceic đimysádpgwnh hạlpxa Ôupxnmmzvm giếvsklt Thádpgwi Cômmfing. Sau đimysótfop phádpgw Hoàtqjbng Tổmmzvdpgwn Dưnfavơrdfang, đimyslpxai quâmmzvn thẳdceing tiếvskln Nam quậabddn. Nửabdda tuầylycn trưnfavdceic gầylycn nhưnfav toàtqjbn diệabddt quâmmzvn chủcxyh lựdpjic tádpgwc chiếvskln Kinh Châmmzvu. Quâmmzvn ta khíwcak thếvskl đimyslpxat tớdceii đimysqkrmnh cao chưnfava từtqjbng cótfop. Lúocqac nàtqjby Trìjqamnh Dụcxyhc đimyslpxai nhâmmzvn đimysãlpxa mang binh bắvaxpt đimysylycu bao vâmmzvy Nam quậabddn, thàtqjbnh phádpgwtqjb việabddc sớdceim hay muộzcwen, nótfopi gìjqam đimysếvskln nguy hiểglcnm? Bàtqjbng tiêboqqn sinh cầylycn gìjqam ra tiếvsklng đimyse dọwydma?

Đylyciềpzhgn Phong cốimys ýnkku nhấocjon mạlpxanh chữldlbtqjbng tiêboqqn sinh, ngầylycm mỉqkrma mai gãlpxa chỉqkrmtqjbmmfing dâmmzvn miềpzhgn núocqai màtqjb thômmfii.

tqjbng Thốimysng khômmfing thèzubrm liếvsklc Đylyciềpzhgn Phong, con mắvaxpt ti híwcaktfope tia sádpgwng, biểglcnu tìjqamnh vẫtfopn vômmfiiqylng kiêboqqu ngạlpxao nótfopi:
- Tưnfavdceing quâmmzvn khômmfing cầylycn gạlpxat ta. Quâmmzvn Giang Đylycômmfing khômmfing cótfopnfavơrdfang làtqjbwcak mậabddt thiêboqqn hạlpxa đimyspzhgu biếvsklt. Khômmfing ra mộzcwet tuầylycn thìjqam quâmmzvn lưnfavơrdfang sẽybzu đimysudcft, khômmfing ra hai thádpgwng binh sẽybzu tan tádpgwc. Chỉqkrm tiếvsklc đimysãlpxa tớdceii nưnfavdceic nàtqjby, lui thìjqamdurpng ngưnfavldlbi khômmfing cam nguyệabddn, tiếvskln thìjqamdurpng cótfopnfavtqjb sứudcfc khômmfing đimyscxyh.

tfopi xong Bàtqjbng Thốimysng còdurpn cốimys ýnkku thởhssgtqjbi mộzcwet tiếvsklng.

Đylyciềpzhgn Phong biếvskln sắvaxpc mặylyct, suýnkkut nhảglcny cẫtfopng lêboqqn, nótfopi:

- Đylycâmmzvy chỉqkrmtqjb lờldlbi đimystaxwn vômmfiwoqrn cứudcf, ai thèzubrm tin làtqjb thậabddt?

tqjbng Thốimysng cưnfavldlbi lạlpxanh nótfopi:

- Đylyciềpzhgn Phong, ngưnfavơrdfai cầylycn gìjqam lừtqjba mìjqamnh dốimysi ngưnfavldlbi? Cho dùiqyl miệabddng lưnfavupxni ngưnfavơrdfai cótfop trơrdfan tru cỡupxntqjbo cũoizpng khótfop sửabdda sựdpji thậabddt quâmmzvn đimysãlpxa hếvsklt lưnfavơrdfang.

Ngưnfavtqjbc lạlpxai Trưnfavơrdfang Lãlpxang biểglcnu hiệabddn rấocjot bằvqpnng phẳdceing, hắvaxpn cưnfavldlbi nótfopi:

- Phùiqyl Hạlpxao, Sĩrmsv Nguyêboqqn làtqjb kỳurtz nhâmmzvn thiêboqqn hạlpxa, chúocqang ta khômmfing lừtqjba đimysưnfavtqjbc hắvaxpn, sao khômmfing nótfopi thẳdceing cho rồtaxwi?

Khômmfing phảglcni Đylyciềpzhgn Phong sợtqjbtqjbng Thốimysng biếvsklt cádpgwi gìjqam, chỉqkrmtqjb trong lòdurpng khômmfing chịdceiu nổmmzvi cụcxyhc tứudcfc nàtqjby. Gãlpxa nghe Trưnfavơrdfang Lãlpxang nótfopi thếvskl thìjqam thởhssgtqjbi mộzcwet tiếvsklng, ngồtaxwi phịdceich xuốimysng, khômmfing nhiềpzhgu lờldlbi nữldlba, cótfop thểglcn thấocjoy tâmmzvm tìjqamnh tồtaxwi tệabdd đimysếvskln cựdpjic đimysiểglcnm.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang nhìjqamn Bàtqjbng Thốimysng, nghiêboqqm túocqac nótfopi:

- Quâmmzvn ta đimysúocqang làtqjb tiềpzhgm ẩwydmn nguy cơrdfa cựdpjic lớdcein, mong Sĩrmsv Nguyêboqqn dạlpxay cho ta.

tqjbng Thốimysng thu lạlpxai nụcxyhnfavldlbi, thảglcnn nhiêboqqn nótfopi:

- Lầylycn nàtqjby ta đimysếvskln cũoizpng làtqjbjqam thếvskl.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang mừtqjbng nhưnfav đimysboqqn nótfopi:

- Sĩrmsv Nguyêboqqn đimysãlpxa sớdceim nắvaxpm giữldlb tấocjot cảglcn trong tay, tíwcaknh trưnfavdceic hếvsklt cảglcn, cứudcfu binh sĩrmsv Giang Đylycômmfing ta trong nưnfavdceic sômmfii lửabdda bỏsmglng, Lãlpxang tạlpxai đimysâmmzvy trưnfavdceic tiêboqqn tạlpxa ơrdfan!

tfopi xong Trưnfavơrdfang Lãlpxang đimysudcfng lêboqqn, hàtqjbnh lễzubr vớdceii Bàtqjbng Thốimysng.

tqjbng Thốimysng khômmfing chúocqat khiêboqqm tốimysn, rấocjot làtqjbnfavhssgng thụcxyh nhậabddn lễzubr củcxyha Trưnfavơrdfang Lãlpxang.

Trêboqqn khuômmfin mặylyct xấocjou xíwcak lạlpxai lộzcwe nụcxyhnfavldlbi, gãlpxatfopi:

- Tưnfavdceing quâmmzvn yêboqqn tâmmzvm đimysi, Sĩrmsv nguyêboqqn đimysếvskln làtqjb đimysglcn giảglcni ưnfavu phiềpzhgn cho ngưnfavơrdfai. Tìjqamnh thếvskl đimysãlpxa rấocjot rõimystqjbng, tưnfavdceing quâmmzvn khômmfing thểglcnoizpo dàtqjbi trậabddn chiếvskln nữldlba. Nay chỉqkrmdurpn cádpgwch chiêboqqu hàtqjbng Lưnfavu Biểglcnu, đimysótfop mớdceii làtqjb thưnfavtqjbng thưnfavtqjbng sádpgwch.

Trưnfavơrdfang Lãlpxang, Đylyciềpzhgn Phong, Quádpgwch Gia nhìjqamn nhau, đimyspzhgu thấocjoy trong mắvaxpt đimysimysi phưnfavơrdfang sựdpji đimystaxwng ýnkku.

Hắvaxpn nótfopi:

- Lờldlbi Sĩrmsv Nguyêboqqn cùiqylng vớdceii ýnkkunfavhssgng củcxyha Lãlpxang giốimysng hệabddt nhau, chỉqkrmtqjb khômmfing biếvsklt nêboqqn phádpgwi ai đimysi du thuyếvsklt mớdceii tốimyst?

Trưnfavơrdfang Lãlpxang nótfopi lờldlbi nàtqjby thìjqam mắvaxpt nhìjqamn chằvqpnm chằvqpnm Bàtqjbng Thốimysng, ẩwydmn ýnkku cựdpjic kỳurtzimystqjbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.