Phong Lưu Tam Quốc

Chương 423 : Phục kích (hạ)

    trước sau   
cmuvc nàqjbhy, nộadspi bộadsp nhâselsn viêsivpn Lưbykgu Biểysosu bắojppt đnyhivbpbu dao đnyhiadspng. Làqjbh phòfrojng thủpwhq, làqjbh cầvbpbu hòfroja hay làqjbhqjbhng, chia thàqjbhnh ba pháyzaoi, khôvzqpng ai nhưbykgsmqxng nhau.

Chu Du lĩqjbhnh thủpwhqy quâselsn đnyhiãohodsivpn bờsmqx Giang Lăgiojng quậvetvn, bắojppt đnyhivbpbu côvzqpng kíbzkjch vùqjbhng Côvzqpng An, chặqnkqt chẽnyhi kiềnyhim chếgbmt nhâselsn mãohodbykgơrlilng Kiệpdpgm. Hoàqjbhng Trung lĩqjbhnh ba ngàqjbhn nhâselsn mãohod từdsph Ba Lăgiojng xuấgyuzt pháyzaot, bắojppt đnyhivbpbu càqjbhn quéhaqdt Trưbykgsmqxng Sa. Mộadspt vạpnipn nhâselsn mãohod Hoàqjbhng Tựojpp chậvetvm rãohodi dựojppa hưbykgsmqxng Nam quậvetvn. Ởmxqu mặqnkqt ngoàqjbhi tìuhqsnh thếgbmt kháyzaoqjbh tốpwjct nhưbykgng Trìuhqsnh Dụvetvc mưbykgu tíbzkjnh sâselsu xa trong lòfrojng vôvzqpqjbhng lo lắojppng. Quâselsn Giang Đullnôvzqpng thậvetvt sựojpp đnyhiãohod cạpnipn lưbykgơrlilng thựojppc, quâselsn lưbykgơrlilng khôvzqpng đnyhipwhq chốpwjcng đnyhilkhg mộadspt tháyzaong. Tuy từdsph ba binh đnyhiiềnyhiu đnyhiadspng mấgyuzy vạpnipn cốpwjcc thạpnipch, nhưbykgng rõvzmhqjbhng tựojppa muốpwjci bỏcmuv biểysosn. Vốpwjcn vùqjbhng Cáyzaonh Lăgiojng tíbzkjch trữiuhr khôvzqpng íbzkjt lưbykgơrlilng thảqnkqo, nàqjbho biếgbmtt tưbykgsmqxng đnyhinyhich thấgyuzy Cáyzaonh Lăgiojng khôvzqpng thểysos giữiuhr đnyhiưbykgovytc, thiêsivpu đnyhipwjct hếgbmtt lưbykgơrlilng thảqnkqo. Chúcmuvng khôvzqpng ăgiojn đnyhiưbykgovytc thìuhqs khôvzqpng muốpwjcn cho quâselsn đnyhinyhich dùqjbhng. Nếgbmtu Lưbykgu Biểysosu thậvetvt liềnyhiu mạpnipng tửadsp thủpwhq Nam quậvetvn, chỉdxhy sợovyt lấgyuzy binh lựojppc hiệpdpgn tạpnipi củpwhqa Trìuhqsnh Dụvetvc rấgyuzt khówqjy đnyhiáyzaonh chiếgbmtm.

Trìuhqsnh Dụvetvc đnyhiem tin tứlkhgc nàqjbhy vộadspi vàqjbhng báyzaoo cho Trưbykgơrlilng Lãohodng.

Trưbykgơrlilng Lãohodng cũfwrang khôvzqpng ngờsmqx kếgbmt hoạpnipch củpwhqa mìuhqsnh uổvzmhng phíbzkj. Tuy hạpnip đnyhiưbykgovytc Cáyzaonh Lăgiojng nhưbykgng lưbykgơrlilng thảqnkqo đnyhinyhiu biếgbmtn thàqjbhnh tro, vậvetvy phảqnkqi làqjbhm sao mớsmqxi tốpwjct đnyhiâselsy?

Trưbykgơrlilng Lãohodng suốpwjct đnyhiêsivpm gọnkswi Đullniềnyhin Phong, Quáyzaoch Gia bàqjbhn bạpnipc việpdpgc nàqjbhy.

Trưbykgơrlilng Lãohodng tâselsm tìuhqsnh nặqnkqng nềnyhiwqjyi:
- Bâselsy giờsmqxsivpn làqjbhm sao đnyhiâselsy? Quâselsn lưbykgơrlilng củpwhqa quâselsn ta đnyhiãohod chốpwjcng đnyhilkhg hếgbmtt nổvzmhi, nếgbmtu nhưbykgbykgu Biểysosu tửadsp thủpwhq, thêsivpm vàqjbho Giang Lăgiojng thàqjbhnh chắojppc chắojppn, chỉdxhy sợovyt trong thờsmqxi gian ngắojppn chúcmuvng ta khôvzqpng làqjbhm gìuhqs đnyhiưbykgovytc chúcmuvng. Tấgyuzt cảqnkq đnyhiiềnyhiu trưbykgsmqxc đnyhiówqjy đnyhiãohodqjbhm biếgbmtn thàqjbhnh uổvzmhng côvzqpng.

Đullniềnyhin Phong cũfwrang trầvbpbm trọnkswng nówqjyi:

- Đullnúcmuvng thếgbmt. Ngàqjbhy hôvzqpm trưbykgsmqxc Trưbykgơrlilng Chiêsivpu cówqjy gửadspi thưbykg đnyhiếgbmtn, tuy họnkswuhqsm mọnkswi cáyzaoch chuẩvbzcn bịnyhibykgơrlilng thựojppc nhưbykgng kho lưbykgơrlilng cáyzaoc nơrlili đnyhiãohod chuyểysosn vậvetvn trốpwjcng rỗyzaong rồoynsi, thậvetvt làqjbh khôvzqpng còfrojn cáyzaoch nàqjbho.

Trưbykgơrlilng Lãohodng thởcmhcqjbhi, mắojppt nhìuhqsn Quáyzaoch Gia.

Quáyzaoch Gia suy tưbykg mộadspt lúcmuvc, chậvetvm rãohodi nówqjyi:

- Nếgbmtu đnyhiãohod khôvzqpng còfrojn đnyhiưbykgsmqxng gom gówqjyp lưbykgơrlilng thảqnkqo, vậvetvy chúcmuvng ta chỉdxhywqjyyzaoch xuốpwjcng tay vớsmqxi đnyhipwjci thủpwhq. Tranh thủpwhq sớsmqxm ngàqjbhy côvzqpng pháyzao Nam quậvetvn thàqjbhnh, bắojppt lấgyuzy Lưbykgu Biểysosu.

Trưbykgơrlilng Lãohodng tứlkhgc giậvetvn nówqjyi:

- Nam quậvetvn bộadsp dễoyns đnyhiáyzaonh lắojppm sao? Nếgbmtu đnyhiúcmuvng thếgbmt thìuhqs chúcmuvng ta khôvzqpng cầvbpbn ngồoynsi đnyhivbpby rầvbpbu rĩqjbh rồoynsi!

Quáyzaoch Gia nówqjyi:

- Lúcmuvc nàqjbhy đnyhiãohod khôvzqpng thểysosqjbhm việpdpgc theo lẽnyhi thưbykgsmqxng. Nếgbmtu cówqjy thểysos chiêsivpu hàqjbhng Lưbykgu Biểysosu chíbzkjnh làqjbh thưbykgovytng thưbykgovytng sáyzaoch.

Trưbykgơrlilng Lãohodng bấgyuzt giáyzaoc gậvetvt đnyhivbpbu, nówqjyi:

- Tuy nówqjyi thếgbmt nhưbykgng chỉdxhy sợovytbykgu Biểysosu sẽnyhi khôvzqpng dễoynsqjbhng chịnyhiu hàqjbhng.

Quáyzaoch Gia nghĩqjbh hếgbmtt nửadspa ngàqjbhy, cuốpwjci cùqjbhng thởcmhcqjbhi nówqjyi:
- Nghĩqjbh tớsmqxi nghĩqjbh lui vẫvetvn khôvzqpng tìuhqsm thấgyuzy ngưbykgsmqxi nàqjbho đnyhii du thuyếgbmtt Lưbykgu Biểysosu đnyhiưbykgovytc.

Đullniềnyhin Phong tòfrojfroj hỏcmuvi:

- Quâselsn sưbykg, trong lòfrojng ngưbykgơrlili nhâselsn tuyểysosn tốpwjct nhấgyuzt chíbzkjnh làqjbh ai?

Quáyzaoch Gia chậvetvm rãohodi nówqjyi:

- Đullnáyzaom danh sĩqjbh Kinh Châselsu Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn. Tạpnipi Kinh Châselsu bọnkswn họnkswqjbh danh sĩqjbh, lạpnipi cówqjy quan hệpdpg gia tộadspc khổvzmhng lồoyns. Nếgbmtu cówqjy thểysos khiếgbmtn họnksw du thuyếgbmtt Lưbykgu Biểysosu, tin tưbykgcmhcng sựojpp việpdpgc sẽnyhi đnyhiơrliln giảqnkqn rấgyuzt nhiềnyhiu. Nhưbykgng chúcmuvng ta khôvzqpng quen thuộadspc ai trong sốpwjc đnyhiówqjy, cũfwrang khôvzqpng biếgbmtt họnksw tạpnipi đnyhiâselsu, càqjbhng đnyhidsphng nówqjyi tớsmqxi họnksw sẽnyhi giúcmuvp chúcmuvng ta du thuyếgbmtt Lưbykgu Biểysosu.

Mắojppt Trưbykgơrlilng Lãohodng sáyzaong ngờsmqxi.

bykgơrlilng đnyhipwjci Quáyzaoch Gia thởcmhcqjbhi than ngắojppn, Trưbykgơrlilng Lãohodng nảqnkqy ra ýmbdcbykgcmhcng, gia tộadspc Bàqjbhng Đullnlkhgc Côvzqpng ởcmhc tạpnipi Kinh Châselsu cựojppc kỳgpapwqjy danh tiếgbmtng, hơrliln nữiuhra quan hệpdpg vớsmqxi cáyzaoc đnyhipnipi vọnkswng tộadspc Kinh Châselsu rấgyuzt thâselsn thiếgbmtt, nhưbykgng cứlkhg nhấgyuzt quyếgbmtt khôvzqpng làqjbhm tay sai cho Lưbykgu Biểysosu. Nếgbmtu hắojppn cówqjy thểysos thuyếgbmtt phụvetvc đnyhiưbykgovytc bọnkswn họnksw du thuyếgbmtt, vậvetvy cơrlil hộadspi thàqjbhnh côvzqpng sẽnyhigiojng lớsmqxn nhiềnyhiu. Màqjbh muốpwjcn khiếgbmtn Bàqjbhng gia chịnyhiu làqjbhm vậvetvy còfrojn cầvbpbn xuốpwjcng tay vớsmqxi Bàqjbhng Thốpwjcng. Chỉdxhyqjbhselsy giờsmqxqjbhng Thốpwjcng đnyhiang ởcmhc đnyhiâselsu? Hắojppn phảqnkqi làqjbhm sao tìuhqsm ra đnyhiưbykgovytc gãohod? Nghĩqjbh tớsmqxi nhữiuhrng đnyhiiềnyhiu nàqjbhy, Trưbykgơrlilng Lãohodng cảqnkqm thấgyuzy đnyhiau đnyhivbpbu.

Quáyzaoch Gia nhìuhqsn Trưbykgơrlilng Lãohodng vẻuhqs mặqnkqt khổvzmh qua, cho rằoilsng hắojppn vẫvetvn đnyhiang lo lắojppng vấgyuzn đnyhinyhibykgơrlilng thảqnkqo.

ohod mởcmhc miệpdpgng an ủpwhqi rằoilsng:

- Chúcmuva côvzqpng đnyhidsphng quáyzao lo, sựojpp việpdpgc luôvzqpn sẽnyhiwqjyyzaoch giảqnkqi quyếgbmtt thôvzqpi. Thuyềnyhin đnyhiếgbmtn đnyhivbpbu cầvbpbu tựojpp nhiêsivpn thẳendwng.

Trưbykgơrlilng Lãohodng biếgbmtt gãohod hiểysosu sai, cưbykgsmqxi khẽnyhiwqjyi:

- Ta vừdspha rồoynsi đnyhiang nghĩqjbhyzaoch làqjbhm sao thuyếgbmtt phụvetvc Bàqjbhng Đullnlkhgc Côvzqpng, khiếgbmtn hắojppn du thuyếgbmtt vọnkswng tộadspc Kinh Châselsu, hoan nghêsivpnh quâselsn ta làqjbhm chủpwhq Nam quậvetvn.

Quáyzaoch Gia cũfwrang rầvbpbu rĩqjbhwqjyi:
- Sớsmqxm biếgbmtt vậvetvy khôvzqpng bằoilsng đnyhiiềnyhiu vềnyhi Từdsph Thứlkhg, lúcmuvc trưbykgsmqxc hắojppn ởcmhc Kinh Châselsu cówqjy nhâselsn mạpnipch rấgyuzt rộadspng.

Trưbykgơrlilng Lãohodng thởcmhcqjbhi nówqjyi:

- Đullnáyzaong tiếgbmtc ngàqjbhy đnyhiówqjy ta khôvzqpng mờsmqxi đnyhiưbykgovytc Bàqjbhng Thốpwjcng, nếgbmtu khôvzqpng thìuhqs nhờsmqx quan hệpdpg củpwhqa hắojppn, cówqjy lẽnyhiwqjy mấgyuzy phầvbpbn hy vọnkswng.

Đullniềnyhin Phong luôvzqpn khôvzqpng lêsivpn tiếgbmtng bỗyzaong nhiêsivpn mởcmhc miệpdpgng nówqjyi:

- Chúcmuva côvzqpng, khôvzqpng bằoilsng thửadspsivpn Hoàqjbhng Nguyệpdpgt Anh xem?

Trưbykgơrlilng Lãohodng kinh kêsivpu:

- Nàqjbhng?

Đullniềnyhin Phong gậvetvt đnyhivbpbu:

- Đullnúcmuvng vậvetvy. Lúcmuvc trưbykgsmqxc chúcmuva côvzqpng từdsphng nówqjyi, Hoàqjbhng Nguyệpdpgt Anh chíbzkjnh làqjbh con gáyzaoi củpwhqa Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn, màqjbh quan hệpdpg giữiuhra Hoàqjbhng gia vàqjbhqjbhng gia từdsphbykga đnyhiãohodselsy dưbykga, giao lưbykgu nhiềnyhiu thếgbmt hệpdpg. Tin tưbykgcmhcng chỉdxhy cầvbpbn ngưbykgsmqxi Hoàqjbhng gia muốpwjcn biếgbmtt thìuhqs chắojppc chắojppn cówqjy thểysos đnyhiàqjbho ra Bàqjbhng Thốpwjcng đnyhiang ởcmhc đnyhiâselsu. Cho nêsivpn chỉdxhy cầvbpbn cówqjy thểysos mờsmqxi đnyhiưbykgovytc Hoàqjbhng Nguyệpdpgt Anh xuốpwjcng núcmuvi, tung tíbzkjch củpwhqa Bàqjbhng Thốpwjcng sẽnyhi khôvzqpng trốpwjcn đnyhii đnyhiâselsu đnyhiưbykgovytc.

Trưbykgơrlilng Lãohodng gậvetvt gùqjbhwqjyi:

- Phùqjbh Hạpnipo nówqjyi cựojppc kỳgpapwqjymbdc.

Đullniềnyhin Phong nówqjyi xong lờsmqxi nàqjbhy, mắojppt bỗyzaong lówqjye tia sáyzaong kỳgpap lạpnip, nówqjyi:

- Nếgbmtu cówqjy thểysosuhqsm đnyhiếgbmtn Hoàqjbhng Nguyệpdpgt Anh, nówqjyi khôvzqpng chừdsphng cówqjy thểysos thuyếgbmtt phụvetvc đnyhiưbykgovytc Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn, vậvetvy sựojpp việpdpgc càqjbhng dễoynsqjbhng hơrliln.
Quáyzaoch Gia nhíbzkju màqjbhy nówqjyi:

- Quâselsn hệpdpg giữiuhra Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn vàqjbh Tháyzaoi Mạpnipo rõvzmhqjbhng bàqjbhy ra đnyhiówqjyqjbh?

Đullniềnyhin Phong cựojppc kỳgpap tựojpp tin nówqjyi:

- Tuy phu nhâselsn củpwhqa Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn làqjbh muộadspi muộadspi củpwhqa Tháyzaoi Mạpnipo, nhưbykgng Hoàqjbhng Thừdspha Ngạpnipn cùqjbhng Tháyzaoi Mạpnipo khôvzqpng hợovytp nhau làqjbh việpdpgc tấgyuzt cảqnkq đnyhinyhiu biếgbmtt. Thuộadspc hạpnip lo lắojppng ngưbykgovytc lạpnipi làqjbh phíbzkja Bàqjbhng Thốpwjcng. Ngưbykgsmqxi nàqjbhy đnyhiãohod mộadspt lầvbpbn từdsph chốpwjci chúcmuva côvzqpng, lầvbpbn nàqjbhy mờsmqxi xuốpwjcng núcmuvi khôvzqpng biếgbmtt cówqjy đnyhioynsng ýmbdc khôvzqpng? Nếgbmtu lỡlkhg thấgyuzt bạpnipi thìuhqs coi nhưbykg xong.

Trưbykgơrlilng Lãohodng nghĩqjbh tớsmqxi lờsmqxi Bàqjbhng Thốpwjcng nówqjyi vớsmqxi mìuhqsnh, hắojppn biếgbmtn băgiojn khoăgiojn.

Đullnang lúcmuvc hắojppn do dựojpp thìuhqs bỗyzaong cówqjy mộadspt môvzqpn vệpdpg tiếgbmtn vàqjbho thôvzqpng báyzaoo nówqjyi:

- Chúcmuva côvzqpng, bêsivpn ngoàqjbhi cówqjy ngưbykgsmqxi têsivpn Bàqjbhng Thốpwjcng muốpwjcn gặqnkqp ngàqjbhi!

Trưbykgơrlilng Lãohodng nghi ngờsmqxuhqsnh nghe nhầvbpbm, háyzao to mồoynsm vẻuhqs mặqnkqt khôvzqpng thểysos tin hỏcmuvi:

- Ngưbykgơrlili nówqjyi cáyzaoi gìuhqs?

Chíbzkjnh Đullniềnyhin Phong, Quáyzaoch Gia đnyhinyhiu khôvzqpng dáyzaom tin đnyhiiềnyhiu mìuhqsnh nghe thấgyuzy, ai cũfwrang mởcmhc to mắojppt. Nhắojppc Bàqjbhng Thốpwjcng thìuhqsqjbhng Thốpwjcng đnyhiãohod tớsmqxi rồoynsi.

Thịnyhi binh lặqnkqp lạpnipi mộadspt lầvbpbn, chưbykga xong, gãohod chầvbpbn chờsmqx, dưbykgsmqxng nhưbykg lấgyuzy hếgbmtt can đnyhiqnkqm ngậvetvp ngừdsphng nówqjyi:

- Ngưbykgsmqxi nàqjbhy bộadspyzaong cựojppc kỳgpap xấgyuzu xíbzkj, còfrojn cuồoynsng ngạpnipo tựojpp kiêsivpu, khôvzqpng coi ai ra gìuhqs, xem ra khôvzqpng phảqnkqi ngưbykgsmqxi lưbykgơrlilng thiệpdpgn. Khôvzqpng bằoilsng đnyhiysos vệpdpg binh đnyhiáyzaonh đnyhiuổvzmhi đnyhii?

Trưbykgơrlilng Lãohodng sầvbpbm mặqnkqt tứlkhgc giậvetvn nówqjyi:

- Bậvetvy bạpnip! Ngưbykgsmqxi đnyhiówqjycmhc đnyhiâselsu? Còfrojn khôvzqpng mau mau mờsmqxi đnyhiếgbmtn!

Thịnyhi binh ngẩvbzcn ra, nówqjyi:

- Hiệpdpgn tạpnipi hắojppn ởcmhc ngoàqjbhi phủpwhq.

ohod dừdsphng mộadspt chúcmuvt, biểysosu tìuhqsnh tứlkhgc giậvetvn nówqjyi:

- Ngưbykgsmqxi nàqjbhy cựojppc kỳgpapvzqpmbdc. Hắojppn nówqjyi làqjbh nếgbmtu chúcmuva côvzqpng khôvzqpng tựojpp đnyhii mờsmqxi thìuhqs sẽnyhi khôvzqpng vàqjbho phủpwhq nửadspa bưbykgsmqxc.

Trưbykgơrlilng Lãohodng ngâselsy ra, cùqjbhng Đullniềnyhin Phong vàqjbh Quáyzaoch Gia nhìuhqsn nhau, cưbykgsmqxi khổvzmhwqjyi:

- Khôvzqpng ngờsmqxqjbhng Thốpwjcng cáyzaoi giáyzao cao vậvetvy. Thôvzqpi thôvzqpi, bâselsy giờsmqxwqjy việpdpgc cầvbpbu ngưbykgsmqxi, đnyhiysos ta đnyhii mờsmqxi hắojppn vậvetvy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.