Phong Lưu Tam Quốc

Chương 422 : Phục kích (thượng)

    trước sau   
- Khôyzqeng hay rồmtqvi, chúqhvtng ta trúqhvtng phụcjubc kíbqmkch!

Quâekcsn Lưpgkku Biểjhrxu lậjiyap tứsrgjc rốmsrai loạltuzn, cálfycc loạltuzi kinh hôyzqe phậjiyap phồmtqvng. Trong khe núqhvti khócntoi đjhrxlqudc khôyzqeng đjhrxâekcsu khôyzqeng ởeoje, mỗpzkki ngưpgkkmsrai bịbqmk sặlqudc đjhrxếrnrgn chảctiey nưpgkkemwoc mắywclt. Binh sĩvsqcyzqe đjhrxmhphy nhau, giẫctiem lêqhvtn nhau, phúqhvtt chốmsrac tựbfzh hạltuzi phe mìemwonh vôyzqe sốmsra. Cócnto binh sĩvsqc bịbqmkqhvtn lạltuzc bắywcln trung, phálfyct ra tiếrnrgng hékkjvt thảctiem. Cócnto bịbqmk khúqhvtc cổovzd đjhrxjiyap trúqhvtng, trêqhvtn ngưpgkkmsrai bốmsrac lêqhvtn ngọjehrn lửcvfia. Nếrnrgu bịbqmk đjhrxálfycptrsi đjhrxjiyap trung thìemwo lậjiyap tứsrgjc chếrnrgt vìemwo vỡcjub đjhrxsrgju. Trong khe tiếrnrgng hékkjvt thảctiem liêqhvtn tụcjubc, Lưpgkku quâekcsn từszknng têqhvtn mộyzqet nhanh chócntong ngãeoje xuốmsrang. Binh sĩvsqc may mắywcln còzdjnn sốmsrang, dùsachemwo ai cũywclng liềqxdwu mạltuzng muốmsran thoálfyct khỏmtqvi cửcvfia khe. Nhưpgkkng hai cửcvfia khe bịbqmk quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng chặlqudn lạltuzi, tầsrgjng tầsrgjng lớemwop lớemwop binh sĩvsqc liềqxdwu mạltuzng chặlqudn, khiếrnrgn chúqhvtng khôyzqeng xôyzqeng ra màemwo đjhrxưpgkkbfzhc, bịbqmk khócntoi làemwom chếrnrgt ngộyzqep bêqhvtn trong.

kkjv ngoàemwoi khe mộyzqet phầsrgjn binh sĩvsqc đjhrxãeoje sớemwom bịbqmk quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng đjhrxálfycnh tan tálfycc, biếrnrgn thàemwonh tựbfzh chiếrnrgn đjhrxcdczu, chia năbpoom xẻylrs bảctiey.

Thálfyci Mạltuzo đjhrxsrgju ócntoc trốmsrang rỗpzkkng, cảctiem giálfycc nỗpzkki sợbfzheojei cálfyci chếrnrgt chưpgkka từszknng cócnto. Bởeojei vìemwoywcli gãeojeqhvtt vàemwoo nhiềqxdwu khócntoi đjhrxlqudc, đjhrxsrgju ócntoc ùsach vang. Gãeoje chỉbqmk biếrnrgt khôyzqeng ngừszknng rốmsrang to, chỉbqmk huy binh sĩvsqc ngưpgkkmsrai trưpgkkemwoc ngãeoje xuốmsrang, lớemwop sau tiếrnrgn lêqhvtn đjhrxyzqet kíbqmkch cửcvfia khe núqhvti. Đylrsãeojecnto khôyzqeng íbqmkt quâekcsn Lưpgkku Biểjhrxu bưpgkkemwoc đjhrxi lảctieo đjhrxctieo. Đylrsbqmknh núqhvti khôyzqeng ngừszknng quăbpoong xuốmsrang vôyzqe sốmsra cỏmtqv bốmsrac lửcvfia, khiếrnrgn nguyêqhvtn khe núqhvti tràemwon ngậjiyap sưpgkkơptrsng khócntoi, đjhrxưpgkka tay khôyzqeng thấcdczy năbpoom ngócnton. Ngay cảctie giócntoqhvti cũywclng khôyzqeng thểjhrx thổovzdi đjhrxi đjhrxemwon khócntoi dàemwoy đjhrxlqudc.

Quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng liềqxdwu chếrnrgt chặlqudn cửcvfia khe, khôyzqeng cho quâekcsn đjhrxbqmkch xôyzqeng ra.

Quâekcsn Lưpgkku Biểjhrxu liềqxdwu mạltuzng đjhrxyzqet phálfyc cửcvfia khe, khôyzqeng muốmsran ngồmtqvi chờmsra chếrnrgt, chúqhvtng sắywclp bịbqmk khócntoi ngộyzqep chếrnrgt rồmtqvi.


Tuy rằzarnng binh lựbfzhc củxwpsa Thálfyci Mạltuzo rõwsjaemwong chiếrnrgm ưpgkku thếrnrg, nhưpgkkng khôyzqeng may bịbqmkekcsy trong khe núqhvti, bêqhvtn ngoàemwoi châekcsn chíbqmknh chiếrnrgn đjhrxcdczu chẳkicbng qua làemwo hai, ba ngàemwon ngưpgkkmsrai. Chỉbqmk mộyzqet chúqhvtt binh lựbfzhc nhưpgkk vậjiyay thìemwo sao chọjehrc thủxwpsng lỗpzkk hổovzdng đjhrxâekcsy?

Thờmsrai gian trôyzqei qua từszknng chúqhvtt mộyzqet, qua lúqhvtc ban đjhrxsrgju hung hăbpoong xung phong, tiếrnrgng giếrnrgt, tiếrnrgng kêqhvtu ngàemwoy càemwong yếrnrgu dầsrgjn. Lưpgkku quâekcsn bịbqmk ngộyzqep chếrnrgt ởeojeqhvtn trong nhiềqxdwu vôyzqe sốmsra kểjhrx.

Mặlqudt sau Khoálfyci Việbidnt nghe nócntoi Thálfyci Mạltuzo bịbqmk mai phụcjubc, vâekcsy khốmsran trong Bàemwon Vâekcsn cốmsrac thìemwocntong nhưpgkk đjhrxsrgjng đjhrxmsrang lửcvfia. Nếrnrgu Thálfyci Mạltuzo cócntoemwo khôyzqeng may thìemwoeojeemwom sao ăbpoon nócntoi vớemwoi Lưpgkku Biểjhrxu đjhrxâekcsy? Gãeoje khôyzqeng chúqhvtt nghĩvsqc ngợbfzhi, vộyzqei vàemwong dẫctien ba vạltuzn binh sĩvsqc chạltuzy nhanh đjhrxếrnrgn.

Khi xuyêqhvtn qua rừszknng câekcsy tưpgkkơptrsi tốmsrat, hai bêqhvtn đjhrxqxdwu làemwo cỏmtqvekcsy, bụcjubi gai rậjiyam rạltuzp, Khoálfyci Việbidnt bỗpzkkng cócnto cảctiem giálfycc tim đjhrxjiyap châekcsn run. Bởeojei vìemwoptrsi nàemwoy rấcdczt dễzdjnemwong mai phụcjubc. Gãeoje vừszkna đjhrxbqmknh lui binh đjhrxi đjhrxưpgkkmsrang vòzdjnng thìemwo nghe ba tiếrnrgng phálfyco vang, tiếrnrgp theo chỉbqmk thấcdczy mộyzqet đjhrxyzqei nhâekcsn mãeoje giơptrs cờmsra hiệbidnu Tưpgkkeojeng Khâekcsm từszknqhvtn trálfyci xôyzqeng qua.

Trong phúqhvtt chốmsrac Khoálfyci Việbidnt biếrnrgt, ngay từszkn ban đjhrxsrgju mìemwonh đjhrxãeoje trúqhvtng mưpgkku kếrnrg củxwpsa Trìemwonh Dụcjubc, bọjehrn họjehr chẳkicbng qua làemwo muốmsran dụcjubeoje ra Hoa Dung, đjhrxang tìemwom mộyzqet cơptrs hộyzqei tiêqhvtu diệbidnt sạltuzch. Tuy trong lòzdjnng Khoálfyci Việbidnt dậjiyay sócntong nhưpgkkng trêqhvtn mặlqudt khôyzqeng thấcdczy ra chúqhvtt kinh hoảctieng. Gãeoje thấcdczy Tưpgkkeojeng Khâekcsm dẫctien mộyzqet đjhrxyzqei binh lựbfzhc lao đjhrxếrnrgn, trong lòzdjnng cảctiem giálfycc nguy rồmtqvi, nhưpgkkng vẫctien hôyzqe to chỉbqmk huy binh sĩvsqcemwonh tĩvsqcnh ứsrgjng chiếrnrgn.

Tiếrnrgng giếrnrgt củxwpsa hai quâekcsn rung trờmsrai, kịbqmkch chiếrnrgn đjhrxang rấcdczt quyếrnrgt liệbidnt thìemwo Chu Thálfyci dẫctien mộyzqet vạltuzn nhâekcsn mãeoje từszkn đjhrxưpgkkmsrang nhỏmtqvqhvtn phảctiei giếrnrgt qua.

Chu Thálfyci dẫctien binh tham gia chiếrnrgn đjhrxcdczu, sĩvsqc khíbqmk quâekcsn Tưpgkkeojeng Khâekcsm phấcdczn chấcdczn, ai cũywclng anh dũywclng xôyzqeng lêqhvtn trưpgkkemwoc. Hai quâekcsn bắywclt đjhrxsrgju tảctie xung hữbfzhu đjhrxyzqet liềqxdwu chếrnrgt vớemwoi quâekcsn Khoálfyci Việbidnt.

Quâekcsn Lưpgkku Biểjhrxu thấcdczy hai đjhrxưpgkkmsrang quâekcsn cựbfzhc kỳmsraywclng mãeojenh, bắywclt đjhrxsrgju khôyzqeng đjhrxbqmkch lạltuzi.Khoálfyci Việbidnt thấcdczy tìemwonh hìemwonh khôyzqeng ổovzdn, lậjiyap tứsrgjc ra lệbidnnh đjhrxltuzi quâekcsn rúqhvtt lui, ýwgjx đjhrxbqmknh bảctieo vệbidn quâekcsn chủxwps lựbfzhc, lui giữbfzhemwopgkkơptrsng.

Quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng đjhrxâekcsu chịbqmku tha cho, ai cũywclng quấcdczn chặlqudt khôyzqeng chịbqmku nhảctie, chạltuzy đjhrxuổovzdi theo liềqxdwu mạltuzng chiếrnrgn đjhrxcdczu.

Quâekcsn Khoálfyci Việbidnt rấcdczt nhanh bịbqmk đjhrxálfycnh tan tálfycc, Khoálfyci Việbidnt cócnto thuộyzqec hạltuz liềqxdwu mìemwonh bảctieo vệbidn giếrnrgt ra vòzdjnng vâekcsy, chạltuzy trốmsran.

Quâekcsn Lưpgkku Biểjhrxu thấcdczy chủxwpspgkkemwong đjhrxãeoje trốmsran, binh khôyzqeng còzdjnn ýwgjx chiếrnrgn đjhrxcdczu, rấcdczt nhanh chạltuzy trốmsran hoặlqudc chếrnrgt, khôyzqeng thìemwo đjhrxsrgju hàemwong.

Khoálfyci Việbidnt vắywclt giòzdjnqhvtn cổovzd chạltuzy, ba vạltuzn nhâekcsn mãeoje theo gãeoje xuấcdczt chinh, khi trởeoje vềqxdwzdjnn lạltuzi chỉbqmkemwo mấcdczy ngàemwon tàemwon binh bạltuzi tưpgkkemwong.

Hai ngàemwoy sau, đjhrxi chừszknng nửcvfia ngàemwoy đjhrxưpgkkmsrang thìemwo Miệbidnn Dưpgkkơptrsng đjhrxãeoje ngay trưpgkkemwoc mắywclt. Khoálfyci Việbidnt nghỉbqmk ngơptrsi tạltuzi chỗpzkk, thấcdczy nơptrsi nàemwoy thếrnrgqhvti liêqhvtn miêqhvtn, chíbqmknh giữbfzha chỉbqmkcnto mộyzqet con đjhrxưpgkkmsrang chíbqmknh.


Khoálfyci Việbidnt cưpgkkmsrai dàemwoi nócntoi:

- Trìemwonh Dụcjubc tuy lợbfzhi hạltuzi nhưpgkkng vẫctien khôyzqeng thểjhrx lấcdczy mạltuzng ta. Nếrnrgu chỗpzkkemwoy cócnto mai phụcjubc thìemwo chỉbqmk sợbfzh Khoálfyci Việbidnt ta chắywclp cálfycnh cũywclng khócnto bay, đjhrxsrgju rơptrsi xuốmsrang đjhrxcdczt rồmtqvi.

Khoálfyci Việbidnt vừszkna dứsrgjt lờmsrai, vang mộyzqet tiếrnrgng phálfyco. Mộyzqet đjhrxyzqei giơptrs cờmsra hiệbidnu chữbfzh ‘Mãeoje’ từszkn trêqhvtn dãeojey núqhvti lao xuốmsrang.

Vịbqmkpgkkemwong quâekcsn ởeoje trêqhvtn ngựbfzha hôyzqe to:

- Khoálfyci Việbidnt đjhrxszknng hòzdjnng chạltuzy, Mãeoje Trung tớemwoi đjhrxâekcsy!

Khoálfyci Việbidnt bịbqmksach luốmsrang cuốmsrang nhảctiey lêqhvtn ngựbfzha, liềqxdwu mạltuzng quấcdczt ngựbfzha trốmsran đjhrxi. Tàemwon binh bạltuzi tưpgkkemwong Lưpgkku quâekcsn chỉbqmk chắywcln mộyzqet lálfyct liềqxdwn đjhrxltuzi bạltuzi chạltuzy trốmsran, mặlqudt đjhrxcdczt bỏmtqv lạltuzi đjhrxsrgjy binh khíbqmk y giálfycp.

eoje Trung khôyzqeng đjhrxuổovzdi theo, nhặlqudt chiếrnrgn lợbfzhi phẩmhphm đjhrxsrgjy đjhrxcdczt xong đjhrxi hưpgkkemwong Miệbidnn Dưpgkkơptrsng.

Khoálfyci Việbidnt lùsachi vềqxdw Miệbidnn Dưpgkkơptrsng, biếrnrgt rõwsja quâekcsn đjhrxbqmkch theo sau, suốmsrat đjhrxêqhvtm dẫctien vàemwoi trăbpoom nhâekcsn mãeoje trốmsran trởeoje vềqxdw Hoa Dung.

Khoálfyci Việbidnt bạltuzi lui, hai vạltuzn nhâekcsn mãeoje củxwpsa Thálfyci Mạltuzo bịbqmkekcsy khốmsran khôyzqeng ai giúqhvtp, chếrnrgt trong khócntoi đjhrxlqudc tạltuzi Bàemwon Vâekcsn cốmsrac cócnto gầsrgjn vạltuzn nhâekcsn mãeoje. Khi Thálfyci Mạltuzo bịbqmk bắywclt sốmsrang thìemwo ngưpgkkmsrai đjhrxãeoje biếrnrgn thàemwonh khốmsrai than đjhrxen, cảctie ngưpgkkmsrai đjhrxen thui, trôyzqeng rấcdczt buồmtqvn cưpgkkmsrai. Lưpgkku Biểjhrxu thậjiyat khôyzqeng dễzdjnemwong tậjiyap hợbfzhp bảctiey vạltuzn nhâekcsn mãeojebpoong thanh thếrnrg lạltuzi mộyzqet lầsrgjn bịbqmkyzqeemwonh đjhrxèwsja ékkjvp. Khoálfyci Việbidnt bạltuzi lui, Thálfyci Mạltuzo bịbqmk bắywclt, quâekcsn chủxwps lựbfzhc trong Kinh bịbqmk diệbidnt, cảctiepgkkemwoc trêqhvtn dưpgkkemwoi châekcsn đjhrxyzqeng. Càemwong khiếrnrgn chúqhvtng châekcsn tay luốmsrang cuốmsrang làemwo Trìemwonh Dụcjubc thừszkna thếrnrg phálfyc Khoálfyci Việbidnt, thúqhvtc quâekcsn tiếrnrgn lêqhvtn, đjhrxem Miệbidnn Dưpgkkơptrsng, Sa Tiệbidnn vừszkna thay chủxwps lạltuzi lầsrgjn nữbfzha khôyzqeng tốmsran sứsrgjc chiếrnrgm lạltuzi. Còzdjnn Hoa Dung huyệbidnn thìemwo bởeojei vìemwo quâekcsn chủxwps lựbfzhc tạltuzi Miệbidnn Dưpgkkơptrsng bịbqmk đjhrxálfycnh bạltuzi, thiếrnrgu binh thiếrnrgu tưpgkkemwong, liêqhvtn tụcjubc bịbqmk Trìemwonh Dụcjubc côyzqeng kíbqmkch, rấcdczt nhanh rơptrsi vàemwoo tay giặlqudc.

Hoa Dung vừszkna mấcdczt, Cálfycnh Lăbpoong cũywclng khôyzqeng giữbfzh đjhrxưpgkkbfzhc. Tuy cócnto mộyzqet vạltuzn binh từszknpgkkơptrsng Phàemwon xuốmsrang, nhưpgkkng khôyzqeng cócntopgkkemwong tàemwoi danh soálfyci thốmsrang lĩvsqcnh binh sĩvsqc, đjhrxâekcsu phảctiei đjhrxmsrai thủxwps củxwpsa Trìemwonh Dụcjubc, đjhrxcdczu mớemwoi vàemwoi hiệbidnp thìemwo gầsrgjn nhưpgkk toàemwon quâekcsn bịbqmk diệbidnt.

Hoa Dung, Cálfycnh Lăbpoong lầsrgjn lưpgkkbfzht thấcdczt thủxwps, Nam quậjiyan đjhrxãeoje hoàemwon toàemwon bàemwoy ra trưpgkkemwoc mắywclt quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng. Lưpgkku Biểjhrxu cảctie ngàemwoy phậjiyap phồmtqvng lo sợbfzh, nguyêqhvtn Nam quậjiyan hoảctieng loạltuzn. Trìemwonh Dụcjubc ra tay thậjiyat quálfyc đjhrxyzqec, khôyzqeng nócntoi cálfyci khálfycc, trong Bàemwon Vâekcsn cốmsrac tớemwoi mộyzqet vạltuzn binh sĩvsqc! Thếrnrgemwopgkkơptrsi sốmsrang ngộyzqep chếrnrgt bêqhvtn trong.

Quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng đjhrxltuzi thắywclng xôyzqeng lêqhvtn, rấcdczt nhanh bao vâekcsy Nam quậjiyan.

Nam quậjiyan thàemwonh chỉbqmkcnto mộyzqet vạltuzn quâekcsn hộyzqe thàemwonh, mộyzqet vạltuzn nhâekcsn mãeoje từszknwsjabpoong đjhrxếrnrgn, thêqhvtm vàemwoo mộyzqet vạltuzn đjhrxócntong ởeojeyzqeng An. Hôyzqem đjhrxócnto mang hai mưpgkkơptrsi vạltuzn quâekcsn Kinh Châekcsu, cùsachng Giang Đylrsôyzqeng khai chiếrnrgn nửcvfia năbpoom, mộyzqet năbpoom bâekcsy giờmsra chỉbqmkzdjnn sócntot lạltuzi ba vạltuzn, cócnto thểjhrxcntoi làemwo thảctiem bạltuzi. Dùsachcntopgkkbfzht qua đjhrxưpgkkbfzhc đjhrxbfzht tấcdczn côyzqeng nàemwoy, chỉbqmk sợbfzh Kinh Châekcsu nguyêqhvtn khíbqmk đjhrxltuzi thưpgkkơptrsng, trong vòzdjnng mấcdczy năbpoom khócnto thểjhrxemwom đjhrxưpgkkbfzhc gìemwo. Trálfyci lạltuzi quâekcsn Giang Đylrsôyzqeng xuấcdczt chinh chỉbqmk khoảctieng sálfycu vạltuzn, tuy rằzarnng bỏmtqvemwonh hai, ba vạltuzn nhưpgkkng hợbfzhp nhấcdczt năbpoom sálfycu vạltuzn hàemwong quâekcsn. Xékkjvt thấcdczy làemwoemwong quâekcsn nêqhvtn năbpoom, sálfycu vạltuzn rúqhvtt bớemwot lạltuzi cũywclng coi nhưpgkk lựbfzhc lưpgkkbfzhng ngang nhau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.