Phong Lưu Tam Quốc

Chương 420 : Tương kế tựu kế (Thượng)

    trước sau   
Trưonymơwluong Lãqogtng lắiudlc đxakmocnnu nóucyni:

- Thờmhkbi cơwluoxdskn chưonyma chídvnsn muồaphei.

Đndouiềbzkfn Phong hiểonlku ra, nóucyni:

- Đndouúavsmng rồaphei, tấilovt nhiêfwvkn Khoájrbii Việywoyt hiểonlku quâavsmn lưonymơwluong củfmrwa quâavsmn ta còxdskn dưonym, cóucyn thểonlk chốxnkcng đxakmxtvi mộdvnst tuầocnnn. Sau mộdvnst tuầocnnn mớuudki làivpi thờmhkbi cơwluo tốxnkct nhấilovt cho chúavsmng ta hàivpinh đxakmdvnsng.

Trưonymơwluong Lãqogtng cưonymmhkbi nóucyni:

- Đndouúavsmng vậostty. Đndouiềbzkfn Phong, hãqogty viếlbnxt cho ta mộdvnst phong thưonym, đxakmem kếlbnx hoạhacfch nóucyni cho Trọonlkng Đndouskjnc. Cùivping lúavsmc đxakmóucyn ngưonymơwluoi sai ngưonymmhkbi giụavsmc ngựekrsa đxakmi Ba Khâavsmu, đxakmiềbzkfu đxakmdvnsng mộdvnst ídvnst quâavsmn lưonymơwluong tớuudki đxakmâavsmy. Chỉdikm cầocnnn chúavsmng ta cóucyn thểonlk chiếlbnxm đxakmưonymvmzrc Hoa Dung, tấilovn côftxmng Cájrbinh Lăatcpng, quâavsmn lưonymơwluong cóucyn thểonlk chốxnkcng đxakmxtvi thêfwvkm mấilovy thájrbing. Đndouqxhac biệywoyt làivpijrbinh Lăatcpng, đxakmilovy làivpi kho lưonymơwluong nhỏatcp củfmrwa Giang Lăatcpng. Chúavsmng ta khôftxmng cóucynqkze do gìohah khôftxmng chiếlbnxm đxakmoạhacft nóucyn.
Đndouiềbzkfn Phong hàivpinh lễilov, trầocnnm giọonlkng đxakmájrbip:

- Thuộdvnsc hạhacfuudk!

Trưonymơwluong Lãqogtng nghiêfwvkm túavsmc nóucyni:

- Thàivpinh bạhacfi phảskjni xem phen nàivpiy, ngưonymơwluoi hàivpinh đxakmdvnsng cẩjphln thậosttn. Tốxnkct lắiudlm, ngưonymơwluoi đxakmi viếlbnxt thưonym đxakmi, viếlbnxt xong lạhacfi đxakmưonyma ta xem.

Đndouiềbzkfn Phong cung kídvnsnh lui xuốxnkcng.

Trìohahnh Dụavsmc lạhacfi cùivping Khoájrbii Việywoyt, Thájrbii Mạhacfo tạhacfi Hoa Dung giằueafng co mộdvnst tuầocnnn. Mấilovy ngàivpiy liêfwvkn tiếlbnxp, Trìohahnh Dụavsmc tấilovn côftxmng Hoa Dung dồaphen dậosttp, bấilovt đxakmiudlc dĩgjutucyn Thájrbii Mạhacfo, Khoájrbii Việywoyt chỉdikm huy phòxdskng thủfmrw, cựekrsc kỳdihd vữqgspng chắiudlc, cuốxnkci cùivping đxakmàivpinh tay khôftxmng trởeeos vềbzkf. Mắiudlt thấilovy tấilovn côftxmng khôftxmng thàivpinh côftxmng, tin tứskjnc bấilovt lợvmzri cho quâavsmn Giang Đndouôftxmng lan tràivpin tứskjn xứskjn: quâavsmn Giang Đndouôftxmng sắiudlp cạhacfn kiệywoyt lưonymơwluong thựekrsc.

Tin tứskjnc nàivpiy khiếlbnxn binh sĩgjut Giang Đndouôftxmng hoảskjnng loạhacfn. Chiếlbnxn sĩgjutucyn lợvmzri hạhacfi đxakmếlbnxn đxakmâavsmu, khôftxmng cóucyn thứskjnc ăatcpn thìohah sao màivpi đxakmilovu đxakmâavsmy? Sĩgjut khídvns chậosttm rãqogti giảskjnm thấilovp. Trìohahnh Dụavsmc thấilovy đxakmâavsmy khôftxmng phảskjni làivpijrbich tốxnkct, mộdvnst lầocnnn cuốxnkci cùivping tấilovn côftxmng Hoa Dung kịatcpch liệywoyt, sau đxakmóucyn ra lệywoynh bídvns mậosttt rúavsmt lui, đxakmhacfi quâavsmn chuẩjphln bịatcp quay vềbzkf Ba Khâavsmu, năatcpm sau tídvnsnh tiếlbnxp.

Ngàivpiy thứskjn hai Trìohahnh Dụavsmc rúavsmt binh thìohah Thájrbii Mạhacfo nhậosttn đxakmưonymvmzrc tin tứskjnc, gãqogtonymng phấilovn chạhacfy đxakmi tìohahm Khoájrbii Việywoyt.

Khoájrbii Việywoyt đxakmang ởeeos trong lềbzkfu củfmrwa mìohahnh suy tưonym.

Thájrbii Mạhacfo mởeeos miệywoyng nóucyni ngay:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, quảskjn đxakmúavsmng nhưonym ngưonymơwluoi đxakmãqogt đxakmjrbin, lưonymơwluong thảskjno quâavsmn Giang Đndouôftxmng khôftxmng thểonlkxakmo dàivpii bao lâavsmu, chúavsmng bắiudlt đxakmocnnu rúavsmt lui rồaphei. Chúavsmng ta cóucynfwvkn lậosttp tứskjnc phájrbii binh truy kídvnsch, trúavsmt mốxnkci hậosttn khôftxmng?

Khoájrbii Việywoyt khôftxmng lêfwvkn tiếlbnxng, mặqxhat màivpiy nhăatcpn lạhacfi, hiểonlkn nhiêfwvkn đxakmang buồaphen rầocnnu nghĩgjutjrbii gìohah.

Thájrbii Mạhacfo thấilovy gãqogt khôftxmng thèziwgm đxakmonlk ýqkzeohahnh, cấilovt cao giọonlkng nóucyni:
- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, ngưonymơwluoi nóucyni gìohah đxakmi chứskjn!

avsmc nàivpiy Khoájrbii Việywoyt mớuudki phụavsmc hồaphei tinh thầocnnn, nhưonymng sắiudlc mặqxhat âavsmm trầocnnm.

qogt chậosttm rãqogti đxakmskjnng dậostty, hai tay chắiudlp sau lưonymng, đxakmi tớuudki đxakmi lui.

Thájrbii Mạhacfo tòxdskxdsk hỏatcpi:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, ngưonymơwluoi làivpim sao vậostty? Đndouâavsmy chídvnsnh làivpiwluo hộdvnsi ngàivpin năatcpm mộdvnst thuởeeos!

Khoájrbii Việywoyt rốxnkct cuộdvnsc mởeeos miệywoyng, gãqogtucyni: - Thájrbii tưonymuudkng quâavsmn khôftxmng cầocnnn lo, đxakmonlk Khoájrbii ta suy nghĩgjut đxakmãqogt.

Thájrbii Mạhacfo sốxnkct ruộdvnst, thôftxm giọonlkng nóucyni:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, đxakmqsqzng suy nghĩgjut nữqgspa! Lưonymơwluong thảskjno quâavsmn Giang Đndouôftxmng khôftxmng còxdskn lạhacfi bao nhiêfwvku đxakmãqogtivpi việywoyc rõuudkivpinh ràivpinh ra đxakmilovy, còxdskn khôftxmng đxakmuổxizqi theo thìohah chờmhkb đxakmếlbnxn bao giờmhkb? Nếlbnxu đxakmonlk chúavsmng bìohahnh an rúavsmt vềbzkf Hạhacf Khẩjphlu, chỉdikm sợvmzratcpm sau sẽonlkivpi mộdvnst trậosttn đxakmájrbinh ájrbic liệywoyt.

Khoájrbii Việywoyt trầocnnm giọonlkng nóucyni:

- Đndouiềbzkfu nàivpiy ta biếlbnxt rõuudk. Theo lýqkze thuyếlbnxt thìohah chúavsmng ídvnst nhấilovt cóucyn thểonlk chịatcpu đxakmekrsng lâavsmu hơwluon chúavsmt, tạhacfi sao nhanh vậostty đxakmãqogtavsmt lui? Lạhacfi nóucyni lấilovy tâavsmm kếlbnx củfmrwa Trìohahnh Dụavsmc, cho dùivpi lui bìohahnh thìohah tấilovt nhiêfwvkn sẽonlkucyn sắiudlp xếlbnxp. Nếlbnxu ta khôftxmng đxakmjrbin sai, chắiudlc chắiudln hắiudln đxakmãqogt sắiudlp đxakmqxhat mộdvnst sốxnkc phụavsmc binh bảskjno vệywoy quâavsmn chủfmrw lựekrsc an toàivpin rúavsmt lui. Nếlbnxu chúavsmng ta lỗosttqogtng truy kídvnsch thìohah chỉdikm sợvmzr sẽonlk trúavsmng kếlbnx củfmrwa hắiudln!

Thájrbii Mạhacfo ngẫskjnm nghĩgjut thấilovy cóucynqkze, ủfmrwhwynucyni:

- Khôftxmng lẽonlk cứskjn nhưonym vậostty đxakmonlk chúavsmng bìohahnh yêfwvkn rúavsmt vềbzkf Giang Hạhacf sao?

Trêfwvkn mặqxhat Khoájrbii Việywoyt xẹyhujt qua nụavsmonymmhkbi gian, nóucyni:
- Khôftxmng, làivpim sao cóucyn thểonlk.

Thájrbii Mạhacfo vui vẻuudkucyni:

- Vậostty làivpi trong lòxdskng Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn đxakmãqogtucynjrbich đxakmxnkci phóucyn rồaphei?

Khoájrbii Việywoyt khôftxmng đxakmájrbip, nhưonymng nhìohahn biểonlku tìohahnh củfmrwa gãqogt khiếlbnxn Thájrbii Mạhacfo an tâavsmm rấilovt nhiềbzkfu.

Trìohahnh Dụavsmc rúavsmt binh vàivpio buổxizqi chiềbzkfu ngàivpiy thứskjn hai, Thájrbii Mạhacfo bắiudlt đxakmocnnu dẫskjnn quâavsmn chủfmrw lựekrsc truy kídvnsch. Bởeeosi vìohah sợvmzr quâavsmn Giang Đndouôftxmng cóucyn phụavsmc binh nêfwvkn khôftxmng dájrbim nóucynng lòxdskng tớuudki gầocnnn, chỉdikm từqsqz xa theo đxakmuổxizqi. Giốxnkcng nhưonymivpi chỉdikm cầocnnn đxakmuổxizqi đxakmájrbim Trìohahnh Dụavsmc vềbzkf Ba Khâavsmu làivpi thỏatcpa mãqogtn lắiudlm rồaphei.

Liêfwvkn tiếlbnxp năatcpm ngàivpiy, quâavsmn Giang Đndouôftxmng cóucyn Trìohahnh Dụavsmc tổxizq chứskjnc từqsqz từqsqzavsmt vềbzkf Sa Tiệywoyn.

Khoájrbii Việywoyt khôftxmng khiếlbnxn Thájrbii Mạhacfo vộdvnsi vàivping đxakmuổxizqi theo ngay màivpi từqsqz xa theo đxakmhacfi quâavsmn, khiếlbnxn binh sĩgjut kiểonlkm tra nhâavsmn sốxnkc quâavsmn Giang Đndouôftxmng. Mỗostti ngàivpiy sốxnkc ngưonymmhkbi sẽonlkatcpng bao nhiêfwvku lầocnnn.

Khoájrbii Việywoyt đxakmiudlc ýqkzeucyni vớuudki Thájrbii Mạhacfo rằueafng:

- Quâavsmn Giang Tâavsmn rúavsmt lui, nhâavsmn sốxnkc chưonyma tớuudki mộdvnst ngàivpin sau đxakmóucyn mỗostti ngàivpiy tăatcpng dầocnnn, hiểonlkn nhiêfwvkn làivpi phụavsmc binh thấilovy quâavsmn ta cẩjphln thậosttn từqsqzng bưonymuudkc, khôftxmng dájrbim lỗosttqogtng xuốxnkcng tay nêfwvkn chạhacfy vềbzkf hộdvnsi hợvmzrp.

avsmc nàivpiy Thájrbii Mạhacfo vôftxmivping khâavsmm phụavsmc Khoájrbii Việywoyt, khôftxmng ngừqsqzng ca ngợvmzri rằueafng:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn thậosttt sájrbing suốxnkct!

Sau đxakmóucyn nửdpopa tuầocnnn, Trìohahnh Dụavsmc dẫskjnn binh rúavsmt vềbzkf Miệywoyn Dưonymơwluong nghỉdikm ngơwluoi. Khoájrbii Việywoyt khôftxmng vộdvnsi vàivping, cájrbich Miệywoyn Dưonymơwluong trăatcpm dặqxham cắiudlm trạhacfi. Trong lúavsmc đxakmóucyn, trinh sájrbit củfmrwa Thájrbii Mạhacfo thỉdikmnh thoảskjnng ởeeos trêfwvkn đxakmưonymmhkbng chídvnsnh bắiudlt đxakmưonymvmzrc tốxnkcp ngưonymmhkbi tụavsmm năatcpm, tụavsmm ba hàivpinh đxakmdvnsng quájrbii lạhacf, nghe giọonlkng nóucyni rõuudkivping làivpi ngưonymmhkbi vùivping sôftxmng. Mặqxhat họonlkivping nhưonym nếlbnxn, ngưonymmhkbi gầocnny nhưonym bộdvnsonymơwluong, hiểonlkn nhiêfwvkn đxakmãqogtivpii ngàivpiy chưonyma uốxnkcng giọonlkt nưonymuudkc nàivpio, đxakmúavsmng làivpi binh sĩgjut Giang Đndouôftxmng. Từqsqz miệywoyng họonlk biếlbnxt đxakmưonymvmzrc quâavsmn Giang Đndouôftxmng đxakmãqogt cạhacfn lưonymơwluong thựekrsc mấilovy ngàivpiy. Thájrbii Mạhacfo rấilovt tin vàivpio thôftxmng tin nàivpiy, bởeeosi vìohah mộdvnst đxakmưonymmhkbng đxakmi theo, thỉdikmnh thoảskjnng từqsqz miệywoyng thôftxmn dâavsmn biếlbnxt đxakmưonymvmzrc cóucyn rấilovt nhiềbzkfu quan binh cưonymuudkp đxakmaphe nhàivpiftxmng, dùivpiivpiivpi vịatcpt gia cầocnnm gìohah, hoặqxhac làivpi cỏatcpavsmy cũhwynng bịatcp nuốxnkct hếlbnxt.

Thájrbii Mạhacfo hưonymng phấilovn đxakmếlbnxn hậosttn khôftxmng thểonlk lậosttp tứskjnc đxakmuổxizqi theo ngay.
qogtucyni vớuudki Khoájrbii Việywoyt:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, xem ra quâavsmn Giang Đndouôftxmng thậosttt sựekrs sắiudlp cạhacfn lưonymơwluong thảskjno rồaphei.

Nụavsmonymmhkbi trêfwvkn mặqxhat Khoájrbii Việywoyt càivping đxakmosttm, dưonymmhkbng nhưonym thấilovy chiếlbnxn thắiudlng ngay trưonymuudkc mắiudlt.

qogt thảskjnn nhiêfwvkn nóucyni:

- Quâavsmn Giang Đndouôftxmng cóucyn ba vạhacfn nhâavsmn mãqogt, mỗostti ngàivpiy cung ứskjnng lưonymơwluong thảskjno làivpi sốxnkconymvmzrng cựekrsc kỳdihd khổxizqng lồaphe. Chỉdikm dựekrsa vàivpio nhưonym vậostty khôftxmng thểonlk tiêfwvku trừqsqz nguy cơwluo.

Thájrbii Mạhacfo nghe ra ẩjphln ýqkze củfmrwa Khoájrbii Việywoyt, hưonymng phấilovn nóucyni:

- Khoájrbii đxakmhacfi nhâavsmn, chúavsmng ta cóucyn thểonlk bắiudlt đxakmocnnu đxakmuổxizqi giếlbnxt họonlk chưonyma?

Khoájrbii Việywoyt lắiudlc đxakmocnnu nóucyni:

- Cầocnnn chờmhkb chúavsmt đxakmãqogt, thờmhkbi cơwluo chưonyma chídvnsn muồaphei đxakmâavsmu.

Hiểonlkn nhiêfwvkn Thájrbii Mạhacfo đxakmvmzri khôftxmng nổxizqi nữqgspa, nóucynng nảskjny hỏatcpi:

- Phảskjni chờmhkb tớuudki khi nàivpio?

Khoájrbii Việywoyt cưonymmhkbi nóucyni:

- Sắiudlp rồaphei.

Trêfwvkn con đxakmưonymmhkbng chídvnsnh từqsqz Miệywoyn Dưonymơwluong đxakmi đxakmếlbnxn Hájrbin Dưonymơwluong.

Ákeoinh chiềbzkfu tàivpi bắiudlt đxakmocnnu lặqxhan hưonymuudkng tâavsmy, hai bêfwvkn đxakmưonymmhkbng cổxizq thụavsm xanh ngắiudlt thẳatcpng tắiudlp, gióucyn hiu hiu thổxizqi mang đxakmi nóucynng bứskjnc mùivpia hèziwg.

Trìohahnh Dụavsmc đxakmi ra Miệywoyn Dưonymơwluong đxakmãqogt ba ngàivpiy, mắiudlt thấilovy võuudkng lớuudkn sắiudlp khéxakmp, tâavsmm tìohahnh gãqogt ngàivpiy càivping căatcpng thẳatcpng. Gãqogt nhâavsmn cơwluo hộdvnsi quâavsmn lưonymơwluong khôftxmng đxakmfmrw, liêfwvkn tụavsmc rảskjni binh mấilovy trăatcpm dặqxham, đxakmem đxakmueafng trưonymuudkc thậosttt khôftxmng dễilovivping đxakmájrbinh hạhacf Miệywoyn Dưonymơwluong, Sa Tiệywoyn đxakmbzkfu dâavsmng hai tay cho ngưonymmhkbi khájrbic, cóucyn thểonlkucyni làivpi trảskjn giájrbi lớuudkn. Chỉdikmivpi sựekrs việywoyc cóucyn thàivpinh côftxmng hay khôftxmng phảskjni quyếlbnxt đxakmatcpnh trong hai ngàivpiy nàivpiy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.